Newsroom

Παρά τη μεταβλητότητα στην αγορά ενέργειας, για άλλη μια χρονιά, η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (Bloomberg: TENERGY GA / RIC: TENr.AT) επιτυγχάνει μία συνολικά ισχυρή οικονομική επίδοση, ως αποτέλεσμα της στρατηγικής της στόχευσης και της διοικητικής της προσήλωσης.

Τα έσοδα του Ομίλου, χάρη στην υψηλότερη παραγωγή των μονάδων ΑΠΕ, αυξήθηκαν σε 298 εκατ. ευρώ έναντι 273,1 εκατ. ευρώ το 2021, και οδήγησαν την προσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (adj. EBITDA) στα 164,7 εκατ. ευρώ (+3,0% y-o-y) και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη (adj. net profit) στα 69,7 εκατ. ευρώ (+2,5% y-o-y).

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην επερχόμενη Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος συνολικού ύψους 45,0 εκατ. ευρώ (0,38/μτχ.) έναντι 40,0 εκατ. για το 2021 (0,34/μτχ).

Το 2022 ήταν ένα έτος ορόσημο για την ανάπτυξη της Εταιρείας, καθώς η σταδιακή ηλέκτριση του νέου συμπλέγματος αιολικών πάρκων επιτεύχθηκε πριν από το τέλος του έτους, ενώ ξεκίνησαν και οι κατασκευαστικές εργασίες για το έργο μεγάλης κλίμακος και διάρκειας αποθήκευσης δια  Αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία (680MW). Σημειώνεται ότι οι εγκαταστάσεις μεγάλης αποθήκευσης είναι απόλυτο προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη των ΑΠΕ και τη σταθερότητα του ηλεκτρικού συστήματος. Ως αποτέλεσμα, η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ κατά την τρέχουσα περίοδο διαθέτει περισσότερα από 2,0 GW έργων σε λειτουργία, υπό κατασκευή ή έτοιμα προς κατασκευή. Με τα έσοδα που θα αρχίσουν σταδιακά να συνεισφέρουν οι νέες επενδύσεις από το 2023 θα συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της κερδοφορίας.

Είναι, επίσης, σημαντικό να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης, η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ έχει παράσχει σημαντική στήριξη στο ελληνικό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας και συνολικά στους καταναλωτές, με τη συνολική συνεισφορά στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης (ΤΕΜ) να ξεπερνά τα 500 εκατ. ευρώ.

Η ικανότητά μας να παρέχουμε φθηνή, εγχώρια παραγόμενη και βιώσιμη ενέργεια αποτελεί απόδειξη όλων των προσπαθειών και των επενδύσεών μας όλα αυτά τα χρόνια και μας δίνει αυτοπεποίθηση και δύναμη να συνεχίσουμε να παράγουμε αξία για τους μετόχους μας, την κοινωνία και τους εργαζόμενους.

Βασικά χρηματοοικονομικά μεγέθη 12-μήνου

Εκατ. € 2022 2021
Συνολικά έσοδα 298,1 273,1
Έσοδα από ΑΠΕ 236,2 224,4
Οργανική κερδοφορία (adj. EBITDA) 164,7 159,9
Προσαρμοσμένα Καθαρά κέρδη  69,7 68,0
Καθαρός δανεισμός 669,3 528,0

Βασικοί λειτουργικοί δείκτες

2022 2021
Εγκατεστημένη Ισχύς (ΜW) 905 895
Συντελεστής Παραγωγής 31,8% 30,5%
Συνολική παραγωγή ΑΠΕ (GWh) 2.415 2.292

Αναλυτικά:

Τόσο οι ανεμολογικές συνθήκες όσο και οι νέες διαδικασίες λειτουργίας και συντήρησης των έργων που εφάρμοσε η Εταιρεία κατά το 2022, οδήγησαν σε αύξηση της διαθεσιμότητας και των συντελεστών παραγωγής (load factor). Ως αποτέλεσμα, ο συντελεστής παραγωγής για τα έργα του Ομίλου στην Ελλάδα ανήλθε σε 32,5% έναντι 31,5% την προηγούμενη χρονιά.  

Η εγκατεστημένη ισχύς στα τέλη Δεκεμβρίου 2022 ήταν 905 MW (773 MW στην Ελλάδα, 102 MW στην Πολωνία και 30 MW στη Βουλγαρία) και αυξήθηκε κατά 10 MW σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2021 μετά τη σταδιακή θέση σε λειτουργία του νέου συμπλέγματος αιολικών πάρκων. 

Οι βελτιωμένοι συντελεστές παραγωγής του χαρτοφυλακίου των ΑΠΕ σε συνδυασμό με την αυξημένη εγκατεστημένη ισχύ (καθώς αρκετά πάρκα ήταν σε δοκιμαστική λειτουργία το 2021) οδήγησαν σε αύξηση της παραγωγής κατά 5,4%, με τα έσοδα από πωλήσεις ενέργειας ΑΠΕ να ανέρχονται σε 236,2 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με 224,4 εκατ. ευρώ το 2021.

Λαμβάνοντας υπόψη τη συνεισφορά και των υπολοίπων κλάδων, δηλαδή των Κατασκευών, της Διαχείρισης Απορριμμάτων και του Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου, τα συνολικά έσοδα για το 2022 ανήλθαν σε 298,1 εκατ. ευρώ έναντι 273,1 εκατ. ευρώ το 2021.

Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (προσαρμοσμένο EBITDA) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Ομίλου ανήλθαν σε € 164,7 εκατ. έναντι € 159,9 εκατ. κατά την προηγούμενη χρήση, με το αντίστοιχο περιθώριο να ανέρχεται στο 55,2% έναντι 58,6% το 2021, ως αποτέλεσμα αυξημένων εξόδων για ανάπτυξη νέων έργων και συντηρήσεων. Σημειώνεται ότι κατά το έτος 2022 οι νέες επενδύσεις του Ομίλου σε αιολικά πάρκα δεν είχαν ουσιαστική συνεισφορά στην κερδοφορία, κάτι που αναμένεται να συμβεί σταδιακά από το 2023. 

Το EBITDA από συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το 2022 ανήλθε σε 115,9 εκατ. ευρώ, επηρεασμένο από την πρόβλεψη (μη ταμειακό) για το πρόγραμμα bonus μετοχών (48,8 εκατ. ευρώ) έναντι 162,0 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Σημειώνεται ότι την 31.12.2022 σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΠΧΑ 2, η Εταιρεία προέβη στην  αποτίμηση του προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών, με συνέπεια την αναγνώριση κόστους ποσού 48,8 εκ. στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος και του σχηματισμού ενός ισόποσου ειδικού αποθεματικού στην Καθαρή Θέση της. Η παραπάνω λογιστική απεικόνιση του προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών δεν επιβαρύνει τα  Ίδια Κεφαλαία αλλά ούτε και το ταμείο της εταιρείας, αλλά επιτάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΠΧΑ 2. Τέλος, σημειώνεται ότι οι νέες μετοχές που θα προκύψουν από το πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών αντιπροσωπεύουν περίπου το 1,3% των μετοχών που είναι ήδη σε κυκλοφορία μετά και την αφαίρεση των ιδίων μετοχών που η εταιρεία  κατέχει.     

Τα κέρδη προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες για τον Όμιλο ανήλθαν σε 38,7 εκατ. ευρώ συνυπολογίζοντας και τα παραπάνω 48,8 εκ. που επαναλαμβάνεται ότι δεν επηρεάζουν το ταμείο ή την καθαρή θέση της εταιρείας, αλλά είναι υποχρεωτικό να λογιστικοποιηθούν, έναντι 94,7 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Τέλος, τα καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το 2022 ανήλθαν σε 21,6 εκατ. ευρώ έναντι 69,4 εκατ. ευρώ το 2021 για τους παραπάνω λόγους. Το συνολικό καθαρό κέρδος από συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες το 2022 ανήλθε σε 56,9 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 21,1 εκατ. ευρώ το 2021. Σημειώνεται ότι μετά την απόφαση του ΔΣ της 11/11/2022 σχετικά με την πώληση της συμμετοχής του Ομίλου στις θυγατρικές του κλάδου της εμπορίας, οι δραστηριότητες αυτές ταξινομήθηκαν ως μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες. Οι θυγατρικές του κλάδου της εμπορίας συνεισέφεραν € 283,1 εκατ. σε έσοδα, € 41,0 εκατ. σε EBITDA και € 32,1 εκατ. καθαρά κέρδη για την περίοδο. Επίσης, τα αναφερόμενα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2021 περιλάμβαναν τον αντίκτυπο από την εκποίηση των έργων στις ΗΠΑ που ταξινομήθηκαν ως μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες.

Τα κεφάλαια που επενδύθηκαν κατά την εξεταζόμενη περίοδο ανήλθαν σε 239,9 εκατ. ευρώ και κατευθύνθηκαν κυρίως στα νέα αιολικά πάρκα, έναντι 181,6 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. 

Τα συνολικά ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του Ομίλου την 31/12/2022 διαμορφώθηκαν σε 391,9 εκατ. ευρώ (έναντι 397,4 εκατ. ευρώ στις 31/12/2021). Ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου την 31/12/2022 ανήλθε σε 1.123,1 εκατ. ευρώ έναντι 983,5 εκατ. ευρώ την 31/12/2021. Η καθαρή δανειακή θέση του Ομίλου (δανειακές υποχρεώσεις μείον τα διαθέσιμα μετρητά) την 31/12/2022 ανήλθε σε 669,3 εκατ. ευρώ έναντι 528,0 εκατ. ευρώ την 31/12/2021.

Η μόχλευση του Ομίλου (καθαρός δανεισμός / adj. EBITDA) αυξήθηκε σε 4,1x στις 31/12/2022 σε σύγκριση με 3,3x στις 31/12/2021 σε συνέχεια της εκτέλεσης του τρέχοντος επενδυτικού σχεδίου.

Το ΔΣ θα προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τη συνολική διανομή μερίσματος ποσού € 45,0 εκατ. ευρώ (0,38 ανά μετοχή μεικτό) έναντι 40,0 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV