Connect with us

Επικαιρότητα

ΤΕΕ: Ηλεκτρονικό παρατηρητήριο για την καταγραφή προβλημάτων λόγω κορωνοϊού

ypodomes team

Δημοσιεύθηκε

στις

Γιώργος Στασινός Πρόεδρος ΤΕΕ

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ, αφού έλαβε υπόψιν της τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση τις τελευταίες εβδομάδες και μέχρι την 31/3 όσο και τις προτάσεις που διατύπωσαν τα μέλη της αλλά και ο Πρόεδρος του ΤΕΕ με επιστολές του προς τους συναρμόδιους Υπουργούς, κατόπιν συνεχούς διαλόγου τόσο με μηχανικούς σε όλη τη χώρα, που ακολουθώντας τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και της ΓΓΠΠ παραμένουν σπίτι τους, με βαρύ επαγγελματικό κόστος, όσο και χιλιάδων μηχανικών, ελεύθερων επαγγελματιών και μισθωτών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που συνεχίζουν να εργάζονται υπό αντίξοες συνθήκες, ζητά από την Πολιτεία, άμεσες και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση τόσο της διάδοσης του κορωνοϊού όσο και – κυρίως – των επιπτώσεών του στην επαγγελματική ζωή των μηχανικών και στην οικονομία.

Άλλωστε το ΤΕΕ, εκ του ιδρυτικού του νόμου και των παραδόσεων του τεχνικού κόσμου της χώρας, οφείλει να τοποθετείται πάντα με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία και στα μέλη του.

Προτεραιότητα για όλους κατά την τρέχουσα κρίση είναι η προστασία της υγείας των εργαζομένων κάθε μορφής απασχόλησης και εργασίας. Η ΔΕ ΤΕΕ ευχαριστεί θερμά τους συναδέλφους μηχανικούς, εργαζόμενους στα νοσοκομεία, στους οργανισμούς κοινής ωφέλειας, στις υποδομές, στα αναγκαία έργα και υπηρεσίες, στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, για την συνεισφορά τους κατά τη διάρκεια και ενάντια στην πανδημία. 

Παράλληλα, η ΔΕ ΤΕΕ αποφάσισε το Επιμελητήριο να δημιουργήσει ηλεκτρονικό παρατηρητήριο καταγραφής των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μηχανικοί καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης, ανοιχτό στα μέλη του ΤΕΕ, όπου οι μηχανικοί μέλη θα μπορούν να καταγράφουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τις προτάσεις τους σε ειδικά ζητήματα, ώστε το ΤΕΕ να έχει κατά τον δυνατόν «ζωντανή» καταγραφή και μετά από επεξεργασία να προωθεί προτάσεις προς τις αρμόδιες αρχές.

Με αυτά τα δεδομένα, η ΔΕ ΤΕΕ, πιο συγκεκριμένα, προτείνει:

Α) Μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τη διάδοση του κορωνοϊού

1. Σε εργοτάξια, είτε δημοσίων είτε ιδιωτικών έργων, που συνεχίζουν να λειτουργούν, ειδικά σε όσα εργάζονται περισσότερα από 10 άτομα, απαρέγκλιτη τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφαλείας, των οδηγιών του ΕΟΔΥ και υποχρεωτική παροχή ατομικών μέσων και καθιέρωσης μέτρων προφύλαξης από τη διάδοση του κορωνοιού. Υποχρεωτικά να διεξάγονται ειδικά επί της κατάστασης ενημερωτικά σεμινάρια και να λαμβάνεται κάθε δυνατή προληπτική ενέργεια στα εργοτάξια με ευθύνη των αρμόδιων Τεχνικών Ασφαλείας και Γιατρών Εργασίας.

2. Κατοχύρωση άρνησης ελέγχου από Ελεγκτές Δόμησης, δεδομένης της κατάστασης, ως αιτιολογημένης. Υποχρεωτική σύσταση για αποφυγή παρουσίας άλλων προσώπων σε περιπτώσεις διενέργειας αυτοψίας και επιτόπιου ελέγχου από ελεγκτές δόμησης. Παράταση χρόνου υποβολής του σχεδίου αποτύπωσης  του ακινήτου.

3. Αναστολή υποχρέωσης υποβολής ΠΕΑ κατά τη μίσθωση ή πώληση ακινήτου μέχρι τη λήξη της έκτακτης ανάγκης και υποχρέωση υποβολής του εντός 6 μηνών και πάντως εντός της χρήσης, επί ποινή ακυρότητας του συμβολαίου

4. Άμεσο κλείσιμο των γραφείων κτηματογράφησης, σε αντιστοιχία με τα κτηματολογικά γραφεία.

Β) Επαγγελματικά μέτρα

1. Την οριζόντια παράταση, τουλάχιστον μέχρι 30/9/2020 ή προτιμότερο μέχρι 31/12/2020, όλων ανεξαιρέτως των προθεσμιών, που λήγουν το επόμενο χρονικό διάστημα, και αφορούν το σύνολο των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των μηχανικών.

Ενδεικτικά αναφέρονται καταληκτικές ημερομηνίες που υπάρχουν στον νόμο 4495 για τα αυθαίρετα, το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τις δηλώσεις Κτηματολογίου, τη δήλωση για τα αδήλωτα τ.μ. στους Δήμους, τους δασικούς χάρτες κ.λπ.

2. Δυνατότητα αναστολής διεξαγωγής διαγωνισμών τεχνικών έργων, μελετών και προμηθειών τεχνικών υπηρεσιών κλπ από όλες τις αναθέτουσες αρχές και παράταση των προθεσμιών στους εν εξελίξει διαγωνισμούς, στο ίδιο πλαίσιο που χορήγησε παράταση το Υπουργείο Υποδομών στα αντίστοιχα θέματα (έργα κλπ) αρμοδιότητάς του.

3. Παράταση προθεσμιών εκτέλεσης κάθε είδους δημοσίων έργων, πλην αυτών που έχουν σχέση με τη διαχείριση επείγουσας ανάγκης και ειδικού δημόσιου συμφέροντος – και όλων των συναφών διαδικασιών κατά την εκτέλεσή τους – κατ’ αναλογία αντιστοίχων κατευθύνσεων που δόθηκαν σε άλλες περιπτώσεις ανωτέρας βίας στο παρελθόν (φυσικές καταστροφές κατά τόπους, εκτεταμένες απεργίες κλπ)

4. Υποχρεωτική χρήση εργαλείων τηλεργασίας και εκ περιφοράς λήψης αποφάσεων ή αναβολή συσκέψεων προόδου, συνεδριάσεων ομάδων εργασίας, επιτροπών παραλαβής εργασιών, κλπ σε όλες τις Αναθέτουσες Αρχές.

5. Περιορισμό, κατά το δυνατόν, των απαιτούμενων δικαιολογητικών όπου η υποβολή τους μπορεί να αναβληθεί και να συμπληρωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο (λογαριασμοί, διαγωνισμοί, υποβολές και εγκρίσεις υλικών κλπ). Να δίνεται η  δυνατότητα στον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας να υπογράφει λογαριασμούς με την υποβολή των αναλυτικών επιμετρήσεων  των οποίων η έγκριση θα μπορεί να πραγματοποιείται σε μεταγενέστερο χρόνο όπως και η σύνταξη των αντίστοιχων ΠΠΑΕ.

6. Λήψη μέτρων για έγκαιρη χορήγηση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας με τη δυνατότητα ευέλικτων ρυθμίσεων (πληρωμή με γενική ενημερότητα και όχι έργου, χρήση προγενέστερης ενημερότητας ή πληρωμή και προσκόμιση ενημερότητας σε μεταγενέστερο χρόνο)

7. Εγκρίσεις επιμετρήσεων και πιστοποιήσεων με χρήση ψηφιακής υπογραφής και ψηφιακά υποβαλλόμενα.

8. Προώθηση των πιστοποιήσεων προς πληρωμή ψηφιακά (ηλεκτρονικά) και άμεσα, ανεξαρτήτως της φυσικής παρουσίας των αρμόδιων υπαλλήλων στις υπηρεσίες τους

9. Όλες οι πληρωμές να γίνονται με υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής.

10. Πλήρη εφαρμογή ηλεκτρονικών διαδικασιών στις διαγωνιστικές διαδικασίες.  Υποχρεωτική αντικατάσταση κάθε εγγράφου που δύναται να εκδοθεί ηλεκτρονικά από το δημόσιο. Επέκταση της ψηφιακής υπογραφής για κάθε είδους έγγραφο. Υποχρεωτική αναζήτηση των δικαιολογητικών από τη διευθύνουσα υπηρεσία – αναθέτουσα αρχή για τα έγγραφα που παρέχει διαλειτουργικότητα το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

11. Οι διευθύνουσες υπηρεσίες – αναθέτουσες αρχές να εγκρίνουν άμεσα τμηματικές πιστοποιήσεις ενδιάμεσων παραδοτέων,  προκειμένου να υπάρξει ρευστότητα στις μελετητικές εταιρείες και να μην χαθούν θέσεις εργασίας.

12. Να εξοφληθούν άμεσα όλες οι εκκρεμείς πληρωμές, ανεξαρτήτως της φυσικής παρουσίας των αρμόδιων υπαλλήλων στις υπηρεσίες τους

13. Ηλεκτρονική χορήγηση στοιχείων, οικοδομικών αδειών, σχεδίων και φωτοαντιγράφων από τις Πολεοδομίες, τα Κτηματολογικά γραφεία κλπ μετά από αίτηση των Μηχανικών.

14. Υποχρεωτική χορήγηση βεβαίωσης χρήσης γης ηλεκτρονικά από κάθε ΥΔΟΜ, καθώς αποτελεί βασικό δικαιολογητικό για ενάρξεις επιχειρήσεων, αδειοδότησης κλπ

15. Επέκταση – θέσπιση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων σε όλες τις υπηρεσίες και οργανισμούς του δημοσίου, για την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων και την επιτάχυνση των διαδικασιών

16. Παράταση κατά 2 μήνες μετά τη λήξη των μέτρων για όλες τις προθεσμίες υποβολής απόψεων, γνωμοδοτήσεων αλλά και απαντήσεων από αδειοδοτούμενους, για τη διαδικασία έκδοσης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και έγκρισης ΣΜΠΕ που εμπίπτουν στο χρονικό διάστημα από 15/3 έως 30/5.

17. Όλες οι προθεσμίες υποβολής ετήσιων ή περιοδικών στοιχείων (ενδεικτικά αποβλήτων, ενεργειακής κατανάλωσης, εξοικονόμησης ενέργειας, ΑΠΕ, κατανάλωσης υδάτων, δικαιωμάτων εκπομπών κλπ) από επιχειρήσεις, μηχανικούς, μελετητές κλπ να μετατεθούν τουλάχιστον μέχρι 30/6.

18. Την σωστή εφαρμογή των μέτρων απαγόρευσης της κυκλοφορίας όσο αφορά τους μηχανικούς, καθώς η φύση της επαγγελματικής δραστηριότητας περιλαμβάνει και μετακινήσεις μακριά από τον τόπο κατοικίας, χωρίς κανένα γεωγραφικό περιορισμό

Γ) Οικονομικά μέτρα

1. Την άμεση και όχι ετεροχρονισμένη (τον Μάιο) ένταξη των μηχανικών – αλλά και όλων των ελευθέρων επαγγελματιών επιστημόνων – στην έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 800€, ανεξαρτήτως ενημερότητας.

Η εξέλιξη της πανδημίας αλλά και οι επιπτώσεις της στην πραγματική οικονομία αποδεικνύουν ότι η ενίσχυση αυτή των 800€ δεν είναι βοήθημα ή επίδομα, αλλά συνιστά μία αναγκαία ένεση ρευστότητας προκειμένου να ανταπεξέλθει ο τεχνικός κόσμος στην καθολική μείωση της επαγγελματικής ύλης και στα αυξημένα έξοδα.

Και μάλιστα σε έναν κλάδο που πλήρωσε βαρύτερα από οποιονδήποτε άλλο, με όρους απώλειας τζίρου και εργασιών, δέκα συνεχόμενα χρόνια κρίσης.

2. Τυχόν ενισχύσεις με τη μορφή επιταγών κατάρτισης δεν είναι δυνατόν να αντικαθιστούν τις έκτακτες ενισχύσεις για λόγους ανωτέρας βίας, όπως η υγειονομική κρίση που βιώνουμε, αλλά μόνο να λειτουργήσουν συμπληρωματικά.

Σημειώνεται με έμφαση ότι ο κλάδος των μηχανικών είναι από τους πιο καταρτισμένους κλάδους της χώρας, ειδικά στις νέες τεχνολογίες, μεγάλο μέρος των οποίων ο ίδιος παράγει και χρησιμοποιεί καθημερινά εδώ και δεκαετίες.

Είναι αστείο η Πολιτεία, που κάνει αγώνα με προτροπή και προτάσεις του ΤΕΕ σε πολλές περιπτώσεις, να μεταφέρει μεγάλο μέρος της λειτουργίας της στον ψηφιακό κόσμο (όπως οι οικοδομικές άδειες…), να θεωρεί ψηφιακά αγράμματους τους Έλληνες μηχανικούς.

Η μόνη περίπτωση να φανεί χρήσιμη η επιδότηση κατάρτισης με τους όρους που διαφαίνονται, είναι να αποτελεί η επιλογή του αντικειμένου και του φορέα παροχής της ελεύθερη επιλογή του εκπαιδευόμενου, χωρίς χωρικούς ή άλλους περιορισμούς.

Σε οποιοδήποτε ενδεχόμενο, το ΤΕΕ δεν δέχεται, με βάση το νόμο και το Σύνταγμα, οι μηχανικοί να πιστοποιούνται για τεχνικές γνώσεις, από όπου προκύπτουν επαγγελματικά και συναφή δικαιώματα, από άλλον φορέα, για οποιονδήποτε λόγο.

Αν η Πολιτεία κρίνει ότι οι επιστήμονες της χώρας χρειάζονται τώρα κατάρτιση, το ΤΕΕ διαβεβαιώνει την Πολιτεία ότι οι περισσότεροι μηχανικοί χρειάζονται κατάρτισή κυρίως σε αντικείμενα επιστημονικής και επαγγελματικής αιχμής που δεν προσφέρονται σήμερα από τη συντριπτική πλειονότητα των εγχώριων φορέων παροχής κατάρτισης (οι εισηγητές των οποίων επίσης πολλές φορές είναι μηχανικοί…) αλλά μόνο σε εκπαιδευτικά ιδρύματα υψηλής στάθμης.

Και αυτό μπορεί να γίνει τόσο ανεξάρτητα όσο και στο πλαίσιο ευρύτερου προγράμματος ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των μηχανικών και του τεχνικού κόσμου από το ΕΣΠΑ. Σε διαφορετική περίπτωση, είναι προτιμότερο οι πόροι να κατευθυνθούν εκεί που υπάρχει πραγματική ανάγκη την περίοδο της κρίσης.

3. Ένταξη των μηχανικών και των επιχειρήσεων του τεχνικού κόσμου στο μέτρο καταβολής του 60% του μισθώματος επαγγελματικής στέγης, καθώς εδώ και έναν μήνα περίπου, πολύ πριν τα μέτρα απαγόρευσης κυκλοφορίας, όλες οι δημόσιες αρχές υπολειτουργούσαν και κανείς μηχανικός και εταιρεία δεν μπορούσε να ολοκληρώσει από την αρχή μέχρι το τέλος καμία εργασία.

4. Ενσωμάτωση στα μέτρα ενίσχυσης όλων των ΚΑΔ που αφορούν δραστηριότητες μηχανικών και τεχνικού κόσμου, χωρίς εξαιρέσεις, αλλά και της βιομηχανίας.

5. Οριζόντια παράταση, τουλάχιστον για έξι μήνες, όλων ανεξαιρέτως των φορολογικών και ασφαλιστικών καταβολών που λήγουν το επόμενο χρονικό διάστημα (Απρίλιος, Μάϊος, Ιούνιος) και αφορούν τις επαγγελματικές δραστηριότητες, Καμία απώλεια ρυθμίσεων να μην υπάρξει σε αυτό το διάστημα. Όλες οι εξ αναστολής υποχρεώσεις να καταβληθούν σε δόσεις με την επάνοδο σε μια κανονικότητα της οικονομίας.

6. Έκπτωση 25% σε ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις με προθεσμία πληρωμής Απριλίου και Μαΐου, ανεξαρτήτως του μήνα που αφορά, σε όσους μπορούν και εξοφλούν εντός των προθεσμιών

7. Αναστολή υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ ώστε να προκύψει και αναστολή υποχρέωσης πληρωμής του, τουλάχιστον μέχρι το πέρας του πρώτου εξαμήνου του έτους.

8. Περίοδος χάριτος (αναστολή καταβολής) για όλες τις δανειακές υποχρεώσεις επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών προς τράπεζες για έξι μήνες

9. Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος εντός της χρήσης

10. Πόροι από το ΕΣΠΑ πρέπει να διατεθούν άμεσα, με νέα ειδικά προγράμματα ανάπτυξης των υφιστάμενων επιχειρήσεων και διευκόλυνσης της επιχειρηματικότητας, σε επιστημονικούς τομείς αιχμής παγκοσμίως, όπως είναι σχεδόν όλες οι δραστηριότητες μηχανικών με παράλληλα κίνητρα αύξησης απασχόλησης, κάλυψης των λειτουργικών αναγκών και δαπανών, αύξησης της εξωστρέφειας αλλά και επενδύσεων σε εξοπλισμό και καινοτόμες υπηρεσίες. Να προχωρήσουν ειδικά, στοχευμένα, αντίστοιχα προγράμματα για την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας. Οι σχετικές διαδικασίες να προχωρήσουν άμεσα – όχι τον Μάϊο – καθώς όλα μπορούν να γίνουν ηλεκτρονικά,

11. Τα προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, μέσω εγγυοδοσίας αλλά και της επιστρεπτέας προκαταβολής, που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, να λαμβάνουν υπόψιν τους την πραγματική κατάσταση στην οικονομία και τους όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων και όχι τις γνωστές γραφειοκρατικές και τυπικές αγκυλώσεις που χαρακτηρίζουν τόσο το τραπεζικό σύστημα όσο και τις προκηρύξεις των περισσότερων προγραμμάτων με χρηματοδότηση από κοινοτικούς πόρους.

12. Δυνατότητα χορήγησης άμεσα, μέσα στον Απρίλιο,  άτοκων δανείων κεφαλαίου κίνησης με ευέλικτους όρους από τις τράπεζες.

Για την καλύτερη ενημέρωση και επικοινωνία των προτάσεών της, αλλά και των ιδιαίτερων προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος, η ΔΕ του ΤΕΕ σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ, αναλαμβάνει σχετικές πρωτοβουλίες, ενημερώνει αναλυτικά για τα ανωτέρω την κυβέρνηση και θα ζητήσει συνάντηση – ηλεκτρονική διάσκεψη με τους εκπροσώπους όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων.

image_pdfimage_print

Επικαιρότητα

Σπίρτζης-Βαρεμένος: Σταματήστε το νεοφιλελεύθερο κατήφορο των ιδιωτικοποιήσεων

ypodomes team

Δημοσιεύθηκε

στις

από

Σε κοινή δήλωση προχώρησαν οι Γιώργος Βαρεμένος και Χρήστος Σπίρτζης για την παράδοση των σταθμών Νίκαιας, Κορυδαλλού και Αγ. Βαρβάρας.

Αναλυτικά:

Η παράδοση των τριών σταθμών της επέκτασης της Γραμμής 3 του Μετρό προς Πειραιά, είναι μία κατάκτηση για το λαό των εργατικών συνοικιών της Δυτικής Αθήνας και του Πειραιά και αξίζουν πολλά ευχαριστώ σε όσους συνέβαλαν διαχρονικά στην υλοποίηση του έργου.

Για εμάς, απόλυτη προτεραιότητα τώρα, όπως είχε προγραμματισθεί από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αποτελούν:

– Η ολοκλήρωση του έργου του ΜΕΤΡΟ Πειραιά στο σύνολο του, εντός του χρονοδιαγράμματος το 2021 και όχι το 2022 όπως ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση.

– Η έναρξη των εργασιών της Γραμμής 4, που για την πορεία των διαγωνιστικών διαδικασιών παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις,

– Η ταχεία ωρίμανση και η διαγωνιστική διαδικασία της επέκτασής του ΜΕΤΡΟ στη Δυτική Αθήνα, από το Άλσος Βεΐκου έως και την Πετρούπολη. Ο εργαζόμενος λαός της Δυτικής Αθήνας το έχει απόλυτη ανάγκη και το απαιτεί,

– Η ολοκλήρωση του ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης και η ολοκλήρωση της επέκτασης του για Καλαμαριά,

– Η έναρξη των πρόδρομων εργασιών, η ωρίμανση και η διαγωνιστική διαδικασία για την επέκταση του ΜΕΤΡΟ στις Δυτικές Συνοικίες της Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Μητσοτάκης, παρότι αναγνώρισε τη συμβολή όσων συνετέλεσαν στο να γίνει πραγματικότητα το έργο, επιχείρησε -μέσω του καλολαδωμένου οργουελικού μηχανισμού- να το εντάξει στο προπαγανδιστικό σύνθημα: Το είπαμε, το κάναμε. Ως προς το τι είπαν προεκλογικά και τί κάνουν μετεκλογικά, θα το κρίνει ο κόσμος, όπως και το αν η δική τους πινελιά στο έργο μπορεί να αποκρύψει τον όγκο της συμβολής της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό.

Ο αρμόδιος υπουργός προσπάθησε να κρύψει πίσω απ’ την θεωρία των μουσαμάδων τις δικές του ευθύνες για το γεγονός ότι η Θεσσαλονίκη ή η Πάτρα δεν θα έχουν την χαρά να δουν σύντομα τα εγκαίνια παρόμοιων έργων και οι πολίτες της Αθήνας την έναρξη της κατασκευής της γραμμής 4, διότι η κυβέρνηση για τους γνωστούς λόγους δεν συνέχισε τα έργα που βρήκε σε εξέλιξη.

Αν προχωρούσαμε τη συζήτηση στο πνεύμα του κ. Καραμανλή, θα του υπενθυμίζαμε σε ποια κατάσταση βρήκε το τελματωμένο έργο του Μετρό Πειραιά η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, με κύρια προβλήματα: την χρηματοδότηση αφού μόνο για ΦΠΑ χρωστούσαν 12 εκατ. €, την μη ύπαρξη εγκεκριμένων μελετών για τον ανασχεδιασμό του σταθμού ΠΕΙΡΑΙΑΣ, η κατασκευή του οποίου μετέθετε σημαντικά την ολοκλήρωση του έργου, την μη ύπαρξη περιβαλλοντικής αδειοδότησης για την αποκομιδή των προϊόντων εκσκαφής από το σταθμό ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, χωρίς την οποία δεν θα ήταν εφικτή η τμηματική παράδοση των 3 πρώτων σταθμών και τέλος χωρίς υλοποιήσιμο χρονοδιάγραμμα.

Όσο για την αναφορά του κ. Μητσοτάκη περί ΣΔΙΤ στα εγκαίνια ενός έργου Μετρό, δεν μπορούμε να φαντασθούμε τι άλλο μπορεί να επινοήσει ο αδηφάγος επιτελικός νους, για άμεση ή έμμεση ιδιωτικοποίηση, πέραν αυτών που εξήγγειλαν ήδη για εμπλοκή ιδιωτών στην Διαχείριση του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Μία μόνο παραίνεση: σταματήστε το νεοφιλελεύθερο κατήφορο των ιδιωτικοποιήσεων.

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Αστικές

Ατύχημα με συρμό του ΗΣΑΠ στην Κηφισιά – Οκτώ ελαφρά τραυματίες

ypodomes team

Δημοσιεύθηκε

στις

από

Συρμός Μετρό Γραμμής 1

Ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν σοβαρά τραυματίες. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, σήμερα στις 12:15, συρμός της Γραμμής 1, εισερχόμενος στο σταθμό «ΚΗΦΙΣΙΑ», προσέκρουσε λόγω ολισθηρότητας στους προστατευτικούς προσκρουτήρες που ορίζουν το τέλος της Γραμμής. Δεν υπήρξε εκτροχιασμός του συρμού.

Αποτέλεσμα της πρόσκρουσης ήταν να τραυματιστούν ελαφρά 8 επιβάτες, οι οποίοι για προληπτικούς λόγους μεταφέρθηκαν από το ΕΚΑΒ στα νοσοκομεία Ερυθρός Σταυρός και Ευαγγελισμός. Ο οδηγός του συρμού οδηγήθηκε στην Τροχαία για κατάθεση.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο συρμός δεν υπέστη υλικές ζημιές, αλλά αποσύρθηκε από την κυκλοφορία για προληπτικούς λόγους. Η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Γραμμή 1 έχει αποκατασταθεί πλήρως από τις 12:30 και διεξάγεται κανονικά.

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Επικαιρότητα

Ερώτηση Μαμουλάκη για τις συμβατικές υποχρεώσεις της Fraport Greece προς το ελληνικό δημόσιο

ypodomes team

Δημοσιεύθηκε

στις

από

Χάρης Μαμουλάκης Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ

Το ζήτημα της προάσπισης και της θωράκισης του δημόσιου συμφέροντος όσον αφορά τις συμβατικές υποχρεώσεις της Fraport Greece, (παραχωρησιούχος περιφερειακών αεροδρομίων) αλλά και τις σχετικές ενέργειες στις οποίες προέβη η κυβέρνηση, έφερε στη Βουλή με Επίκαιρη Ερώτηση ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ ν. Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης.

Συγκεκριμένα έθεσε στον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο τα εξής ερωτήματα:

1) Με ποια κριτήρια αποφασίσατε να αναστείλετε την καταβολή των Παραχωρησιούχων, και ως εκ τούτου να κοινωνικοποιήσετε, το σύνολο των οφειλών τους; Τι λάβατε σε αντάλλαγμα από τη Fraport και πώς ρυθμίσατε τη διασφάλιση των συμφερόντων του ελληνικού δημοσίου και των Ελλήνων φορολογουμένων;

2) Εξετάσατε το ενδεχόμενο αναλογικού επιμερισμού του μεγέθους της διευκόλυνσης της Fraport σε σχέση με τη ζημία που υπέστη από την πανδημία;

3) Με δεδομένο ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η κρίση να διαρκέσει, σκοπεύετε να διατηρήσετε και να παρατείνετε την αναστολή της καταβολής των οφειλόμενων από τους Παραχωρησιούχους και για το 2020 άνευ αντικρύσματος;

Ο κ. Α. Βεσυρόπουλος απέφυγε να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις στα ανωτέρω ερωτήματα, προτάσσοντας το γεγονός ότι είναι αδιαμφισβήτητο το πλήγμα που έχει δεχτεί ο τομέας των αερομεταφορών και των εταιρειών διαχείρισης των αεροδρομίων από την πανδημία και τη συμβολή τους στον τουρισμό και δεν κατέθεσε τα έγγραφα που ζήτησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή το σύνολο της επικοινωνίας της Fraport Greece με το Υπουργείο Οικονομικών.

Στη συνέχεια ο Χάρης Μαμουλάκης τόνισε ότι το κράτος οφείλει να βοηθήσει την εν λόγω εταιρεία για τις ζημιές που έχει υποστεί κατά τη περίοδο της πανδημίας. Ωστόσο, ανέφερε ότι αυτό πρέπει να γίνει στη βάση προάσπισης του δημόσιου συμφέροντος και με συγκεκριμένα κριτήρια επιμερισμού και ορθής κοινωνικοποίησης του κόστους.

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Facebook

Ετικέτεςδημοφιλη θεματα