Connect with us

ΕΝΕΡΓΕΙΑ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Συνάντηση ΣΥΡΙΖΑ με την ΕΕΔΣΑ για την Κυκλική Οικονομία

ypodomes team

Δημοσιεύθηκε

στις

Ανακύκλωση χαρτόκουτων

Στις 20 Φεβρουαρίου του 2020, πραγματοποιήθηκε συνάντηση των στελεχών του τομέα Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ), με πρωτοβουλία των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριο θέμα της συνάντησης ήταν οι μεταρρυθμίσεις που έχουν θεσπισθεί στον τομέα της ανακύκλωσης και διαλογής στην πηγή, καθώς και τα κίνητρα και αντικίνητρα και το θεσμικό πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας.

Στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στη Βουλή, εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ συμμετείχαν οι Σ. Φάμελλος και Χ. Καφαντάρη, Τομεάρχης και η Αν. Τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, και η Ρ. Δούρου, Τομεάρχης Κλιματικής Αλλαγής, Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ από την ΕΕΔΣΑ συμμετείχαν ο Πρόεδρος Α. Κατσιάμπουλας, ο Αντιπρόεδρος, Γ. Ηλιόπουλος, και τα μέλη του ΔΣ, Ευ. Μιχαλόπουλος και Β. Γεωργαλή.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, διαπιστώθηκαν οι κοινές απόψεις των δύο πλευρών όσον αφορά τις απαραίτητες αλλαγές στο θεσμικό και λειτουργικό πλαίσιο διαχείρισης απορριμμάτων της χώρας και κυρίως αναφορικά στη λειτουργία των φορέων διαχείρισης απορριμμάτων, ΦΟΔΣΑ και ΟΤΑ.

Κοινή αφετηρία των συμμετεχόντων είναι ότι, όσο η νοοτροπία της ταφής απορριμμάτων παραμένει, η Ελλάδα καθυστερεί τόσο σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, όσο και σε θέματα κυκλικής οικονομίας, με αρνητικές επιπτώσεις σε θέματα ανταγωνιστικότητας και σε θέματα ποιότητας ζωής και δημόσιας υγείας. Με δεδομένο ότι σήμερα μόνο τρεις (3) χώρες της Ευρ. Ένωσης δεν εφαρμόζουν οικονομικά εργαλεία και αντικίνητρα για την ταφή απορριμμάτων, γίνεται σαφές ότι η εφαρμογή της μεταρρύθμισης του παραπάνω νομοθετικού πλαισίου, που ισχύει στη χώρα μας, αποτελεί καλή πρακτική, την οποία και η Ελλάδα οφείλει να ακολουθήσει.

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, επισήμανε την ανάγκη εφαρμογής, το συντομότερο δυνατό, του υφιστάμενου πλαισίου διαχείρισης απορριμμάτων, που διαμορφώθηκε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, όπως η στρατηγική κυκλικής οικονομίας και οι μεταρρυθμίσεις στον τομέα της ανακύκλωσης (Ν. 4496/2017, Ν. 4555/2018, Ν. 4609/2019, ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930-ΦΕΚ Β’ 1277/15.04.2019). Το σύνολο αυτών των ρυθμίσεων, όπως υπογράμμισε η αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ, δεν εφαρμόζεται, παρότι είχε ολοκληρωθεί και συζητηθεί στο Forum Κυκλικής Οικονομίας, όπου συμμετείχε η ΕΕΔΣΑ, οι ΟΤΑ, ΦΟΔΣΑ και η ελληνική βιομηχανία. Από πλευράς ΕΕΔΣΑ, επισημάνθηκε η ανάγκη εφαρμογής ακόμα τολμηρότερων οικονομικών εργαλείων που θα προωθούν τη διαχείριση των αποβλήτων σύμφωνα με την ιεράρχηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΕΕΔΣΑ είχε επικροτήσει τις εν λόγω μεταρρυθμίσεις, αλλά παραμένει πάγια θέση της είναι ότι η εισφορά της κυκλικής οικονομίας πρέπει να επεκταθεί ως προς το ύψος της και ως προς το εύρος των αποβλήτων προς ταφή (τη χρέωση δηλαδή και για τα υπολείμματα των ΜΕΑ).

Τους συμμετέχοντες στη συζήτηση απασχόλησε επίσης η ανάγκη αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), για το οποίο έχει αναλάβει πρωτοβουλία η νέα κυβέρνηση, της οποίας πρέπει να προηγηθεί η ενσωμάτωση των νέων ευρωπαϊκών οδηγιών για τα στερεά απόβλητα ώστε, να υπάρχει σαφής μακροχρόνια στόχευση του Εθνικού, αλλά και των Περιφερειακών Σχεδιασμών.

Στο ίδιο πλαίσιο, οι συμμετέχοντες υπογράμμισαν την ανάγκη άμεσης εφαρμογής της τιμολογιακής πολιτικής σε όλους τους ΦΟΔΣΑ με βάση τις προβλέψεις της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930 (ΦΕΚ Β’ 1277/15.04.2019), η οποία και έπρεπε να είχε εφαρμοστεί από 01/01/2020 και ότι θα πρέπει να επικαιροποιηθούν αντίστοιχα, οι προϋπολογισμοί και των ΦΟΔΣΑ και των ΟΤΑ, για να καλυφθούν όλες εκείνες οι περιπτώσεις όπου μέχρι σήμερα δεν έχουν τηρηθεί οι προβλέψεις του θεσμικού πλαισίου.

Και οι δύο πλευρές σημείωσαν ότι ο έλεγχος των προϋπολογισμών ΦΟΔΣΑ και ΟΤΑ από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, πρέπει να γίνεται με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει την υποχρεωτική εφαρμογή κινήτρων και αντικινήτρων, και ότι πρέπει να υπάρξει μέριμνα και στοχευμένη παρέμβαση των αρμόδιων Υπουργείων Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την εφαρμογή αυτού του πλαισίου.

Οι ΦΟΔΣΑ πρέπει να ολοκληρώσουν άμεσα επίσης, τις απαιτούμενες διαδικασίες ώστε να αποδώσουν εμπρόθεσμα την εισφορά της κυκλικής οικονομίας, για το πρώτο εξάμηνο του 2020, όπως προβλέπει το άρθρο 55 του Ν. 4609/2019.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην ανάγκη επιτάχυνσης της εισαγωγής του καφέ κάδου με υποχρεωτική και τάχιστη εφαρμογή στις περιοχές που ήδη εξυπηρετούνται από Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων και Μονάδες Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων, μιας και το μέτρο αυτό είναι υποχρεωτικό ήδη από τον Ιούλιο του 2018.

Τέλος, οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν ότι η διαλογή στην πηγή και ιδιαίτερα τα θέματα των αποβλήτων συσκευασίας αποτελούν θέματα άμεσης προτεραιότητας, ότι ο ΕΟΑΝ οφείλει να αξιολογήσει τα επιχειρησιακά σχέδια των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ), έτσι ώστε, εντός του 2020, να παραδοθεί εξοπλισμός ανακύκλωσης στους ΟΤΑ.

Για τα θέματα των σχεδίων των ΣΕΔ σημειώθηκαν οι κάτωθι προτάσεις:

– Οι πόροι των ΣΕΔ θα πρέπει να είναι εμπροσθοβαρείς, προκειμένου να επιταχυνθεί η απόδοση εξοπλισμού ανακύκλωσης στους ΟΤΑ.

– Χρειάζεται άμεση εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4496/17 για καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής,

– Η εφαρμογή της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού περιλαμβάνει υποχρεωτικά την αξιολόγηση της πραγματικής ανακύκλωσης από τα ΣΕΔ και την αξιοποίηση/ανάκτηση των υλικών συσκευασίας στην κυκλική οικονομία,

– Οι εισφορές των υπόχρεων θα πρέπει να υπολογιστούν με βάση τον οικολογικό σχεδιασμό των προϊόντων.

Είναι σαφές ότι πρέπει να καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια για να υπάρχουν αξιόπιστα και διαφανή δεδομένα και αποτελέσματα ανακύκλωσης για όλους τους ΟΤΑ, με τυποποίηση του συστήματος αναφοράς και μετρήσεων.

Από την πλευρά της ΕΕΔΣΑ, διατυπώθηκε η εκτίμηση ότι οι αλληλεπιδράσεις αυτές είναι εξαιρετικά γόνιμες και ότι θα επιδιώξει τη συνέχιση και την επέκτασή τους, ώστε με τη συμβολή όλων των συντελεστών και σε κλίμα συναίνεσης, να προσεγγισθεί ταχύτερα και αποτελεσματικότερα ο κοινός μας στόχος για μια κοινωνία με ορθολογική διαχείριση αποβλήτων, στο πλαίσιο των καθιερωμένων πια αρχών της Κυκλικής Οικονομίας.​

image_pdfimage_print

Πράσινη Ενέργεια-ΑΠΕ

ΔΕΗΑΝ: Σε δημοπράτηση νέο αιολικό πάρκο στην Τήνο

Νίκος Καραγιάννης

Δημοσιεύθηκε

στις

Εργασίες τοποθέτησης ανεμογεννητριών

Σε δημοπράτηση βγήκε η δημιουργία ενός μεγάλου αιολικού πάρκου από τη ΔΕΗ Αναενώσιμες. Το έργο αφορά στη μελέτη, αδειοδότηση, προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός αιολικού πάρκου συνολικής ισχύος 4,5MW στη θέση Μαμάδος της Δημοτικής Κοινότητας Πανόρμου του Δήμου Τήνου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Η δημοπράτηση του έργου αλλά και η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 28 Σεπτεμβρίου. Η διάρκεια κατασκευής του αιολικού πάρκου εκτιμήθηκε σε 21 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Το κόστος του έργου ορίστηκε σε 11,83 εκατ.ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ 9,54 εκατ.ευρώ). Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από ίδια κεφάλαια των εταιρειών.

Να θυμίσουμε πως παράλληλα η ΔΕΗΑΝ έβγαλε σε διαγωνισμό για τις 30 Σεπτεμβρίου 2 φωτοβολταϊκούς σταθμούς συνολικής ισχύος 50MW στη Μεγαλόπολη.

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Πράσινη Ενέργεια-ΑΠΕ

Αττική: Έργα βελτίωσης ενεργειακής αποδοτικότητας σχολείων σε Δάφνη-Υμηττό

Νίκος Καραγιάννης

Δημοσιεύθηκε

στις

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης υπέγραψε την απόφαση ένταξης του Δήμου Δάφνης -Υμηττού στο πρόγραμμα προμήθειας εξοπλισμού για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας σχολικών κτιρίων. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιείται από την  Περιφέρεια με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Αττικής και αφορά
54 Δήμους.

Στη σχετική συνάντηση του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη με τον Δήμαρχο Α.Μπινίσκο, η οποία πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Περιφέρειας, συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα Γ. Δημόπουλος και ο  Προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δ. Δρόσης.

Το έργο βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας των 2 σχολικών κτιρίων, είναι συνολικού προϋπολογισμού 790.00 ευρώ, εκ των οποίων τα 360.000 ευρώ χρηματοδοτούνται από το ΠΕΠ Αττικής.

Ο κ. Πατούλης κατά τη συνάντηση με το Δήμαρχο, υπογράμμισε την ιδιαίτερη βαρύτητα που δίνει η Περιφέρεια σε ζητήματα που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της ζωής των πολιτών. «Με τον Δήμαρχο κ.Μπινίσκο υπάρχει μια δημιουργική και συστηματική συνεργασία που στόχο της έχει την υλοποίηση σημαντικών έργων στη Δάφνη και στον Υμηττό.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας μας συμπεριλαμβάνεται και η έγκριση για την έναρξη έργων που θα συμβάλουν στην μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των σχολικών κτιρίων του Δήμου. Με την αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων και τη δημιουργική συνεργασία με τους δήμους της Αττικής συμβάλλουμε στην ενίσχυση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου σε τοπικό επίπεδο.

Είναι σημαντικό που οι Δήμοι και οι υπηρεσίες τους ανταποκρίνονται σε αυτό το κάλεσμα προκειμένου να αξιοποιηθούν κονδύλια και να αναβαθμιστούν ενεργειακά δημόσια κτίρια», δήλωσε ο Περιφερειάρχης.

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος ευχαρίστησε τον Γ. Πατούλη, υπογραμμίζοντας ότι τα συγκεκριμένα έργα ενισχύουν την ενεργειακή και περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής.

«Πως θα επιτευχθεί η ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείωνΕιδικότερα στο Δήμο Δάφνης Υμηττού το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί  για την ενεργειακή αναβάθμιση του 1 ου Δημοτικού Σχολείου Δάφνης (αντικατάσταση κουφωμάτων, θερμοϋγρομόνωση του δώματος και της Pilotis, εξωτερική θερμομόνωση των τοίχων, αντικατάσταση του Λέβητα κεντρικής θέρμανσης και αναβάθμιση λεβητοστασίου, αντικατάσταση κλιματιστικών συσκευών διαιρουμένου τύπου, αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος Net Metering) και του 2 ου Δημοτικού Σχολείου Υμηττού (αντικατάσταση κουφωμάτων, θερμοϋγρομόνωση του δώματος, εξωτερική θερμομόνωση των τοίχων, αντικατάσταση του Λέβητα κεντρικής θέρμανσης, αντικατάσταση κλιματιστικών συσκευών διαιρουμένου τύπου, αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος
Net Metering).

Με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων αυτών προβλέπεται μείωση της ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας κατά 300.000 kWh/yr και μείωση των εκπομπών CO2 κατά 88tn/yr. Σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα η ενεργειακή αναβάθμιση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31/12/2021.

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Ηλεκτρική ενέργεια

Τρέχει η επένδυση των 400 εκατ.ευρώ για τη νέα μονάδα της Elpedison στη Θεσσαλονίκη

Νίκος Καραγιάννης

Δημοσιεύθηκε

στις

Άνδρας κρατά λαμπτήρα

Με γρήγορους ρυθμούς προχωρά η μεγάλη επένδυση της Elpedison καθώς το υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος, ενέκρινε τους περιβαλλοντικούς όρους της νέας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου ισχύος 826MWe  της ιδιωτικής εταιρείας.

Το ύψος της επένδυσης υπολογίζεται να φτάσει στα 400 εκατ. ευρώ και για την ολοκλήρωσή της απαιτείται μια περίπου διετία. Πρόκειται, σύμφωνα με πηγές της εταιρείας, για την πλέον σύγχρονη και αποδοτική εκδοχή μονάδας συνδυασμένου κύκλου, με την απόδοσή της να φτάνει στο 63%. H μονάδα που θα εγκατασταθεί στην περιοχή της Δ.Ε. Εχεδώρου, στο Δήμο Δέλτα της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, έχει ήδη λάβει άδεια από την ΡΑΕ.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, η ετήσια Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενεργείας της μονάδας θα είναι έως 6.540 GWh.

Στόχος είναι οι εργασίες να ξεκινήσουν το 2021 στις αρχές του επόμενου χρόνου, με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης το 2023, ενώ το νέο εργοστάσιο θα εγκατασταθεί δίπλα στο υφιστάμενο που διαθέτει η εταιρεία.

Πιο αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα της επένδυσης είναι το παρακάτω:

-Αδειοδότηση (έγκριση περιβαλλοντικών όρων και άδεια εγκατάστασης): 12 μήνες από την έκδοση της άδειας παραγωγής

-Ανάπτυξη έργου, προμήθεια-παραλαβή εξοπλισμού, κατασκευή έργου, εξωτερικές διασυνδέσεις: 36 μήνες από την έκδοση της άδειας εγκατάστασης

-Δοκιμαστική λειτουργία: 3 μήνες από την ολοκλήρωση της κατασκευής και διασύνδεσης

Η Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου περιλαμβάνει:

– Aεριοστρόβιλο (GT) ακαθάριστης μέγιστης ισχύος 552MWe

– Λέβητα Ανάκτησης Θερμότητας Καυσαερίων [Heat Recovery Steam Generator (HRSG)] για την παραγωγή υπέρθερμου ατμού τριών βαθμίδων πίεσης

– Ατμοστρόβιλο (ST) μέγιστης ισχύος 274MWe

– Γεννήτριες συνολικής μέγιστης ισχύος 850MW

– Καπνοδόχο διαμέτρου περί των 8,26m και ύψους 50m, κατ’ ελάχιστον.

– Αερόψυκτο Συμπυκνωτή [Air-Cooled Condenser (ACC)]

– Βοηθητικές εγκαταστάσεις

Σήμερα η Elpedison διαθέτει δύο ιδιόκτητες μονάδες, μια στη Θίσβη Βοιωτίας, ισχύος 420 MW, και μια στη Θεσσαλονίκη, ισχύος 400 MW.

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Facebook

Ετικέτεςδημοφιλη θεματα