Νίκος
Καραγιάννης

Πωλήσεις €186 εκατ. για το Α’ εξάμηνο 2023, στα ίδια περίπου επίπεδα με το αντίστοιχο διάστημα του 2022 και καθαρά Κέρδη για €32 εκατ. έναντι ζημιών €0,3εκατ. κατέγραψε, με βάση την παρουσίαση των αποτελεσμάτων για το συγκεκριμένο διάστημα, ο Όμιλος Ελλάκτωρ, που όπως τονίζει η σχετική ανακοίνωση, μετά την από 30.03.2023 συμφωνίας πώλησης της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, παρουσιάζονται διακριτά σε Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες (Σ.Δ.), ήτοι όπως θα απεικονίζεται ο Όμιλος μετά την πώληση της ΆΚΤΩΡ και Διακοπείσες Δραστηριότητες (Δ.Δ.), οι οποίες περιλαμβάνουν την ΆΚΤΩΡ μέχρι 30.6.2023 και την δραστηριότητα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέχρι 31.12.2022.

Βασικά Οικονομικά μεγέθη Ομίλου από Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες.

⦁ Πωλήσεις €186 εκατ. για το Α’ εξάμηνο ’23, στα ίδια περίπου επίπεδα με το 6Μ2022.
⦁ Κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) για το Α’ εξάμηνο ’23 €94 εκατ., αύξηση 29% σε ετήσια βάση, με περιθώριο EBITDA Σ.Δ. στο 51%.
⦁ Κέρδη προ Φόρων (ΚΠΦ) στο Α’ εξάμηνο 2023 €46 εκατ., έναντι €12 εκατ. στο Α’ εξάμηνο 2022.
⦁ Καθαρά Κέρδη για το Α’ εξάμηνο 2023 €32 εκατ. έναντι ζημιών €0,3εκατ. πέρυσι.
⦁ Θετικές Λειτουργικές Ταμειακές Ροές ύψους €87 εκατ. για το Α’ εξάμηνο 2023 έναντι €66 εκατ. κατά το Α’ εξάμηνο 2022.
⦁ Αρνητικός Καθαρός Δανεισμός (καθαρή ρευστότητα) Ομίλου: €180 εκατ. στις 30.06.2023 έναντι €152 εκατ. στις 31.12.2022.
⦁ Τα ταμειακά διαθέσιμα και άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού του Ομίλου (συμπεριλαμβανομένου του Μορέα, εξαιρουμένων των Κατεχόμενων προς πώληση) ανήλθαν σε €413 εκατ. στις 30.06.2023 έναντι €406 εκατ. στο τέλος του 2022.
⦁ €840 εκατ. τα αναλογούντα ίδια κεφάλαια στους μετόχους της πλειοψηφίας.

Βασικά Οικονομικά μεγέθη Ομίλου (συμπεριλαμβανομένων των Διακοπεισών Δραστηριοτήτων).

⦁ Συνολικές Πωλήσεις Ομίλου €441 εκατ. μειωμένες κατά 8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι (€479 εκατ.) λόγω της μη ενσωμάτωσης πλέον του κλάδου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), η πώληση του οποίου ολοκληρώθηκε τον 12ο 2022.
⦁ Συνολικό EBITDA Ομίλου διαμορφώθηκε σε €85 εκατ., ενώ στο Α’ εξάμηνο του 2022 το συνολικό EBITDA ήταν €117 εκατ.
⦁ Συνολικά ΚΠΦ Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €30 εκατ. έναντι ΚΠΦ €31 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι σημειώνοντας οριακή μείωση σε ετήσια βάση 4%.
⦁ Συνολικά Καθαρά Κέρδη Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €13 εκατ. έναντι €12 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, αύξηση 4%.

Σχολιάζοντας τα Οικονομικά Αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου 2023, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, Ευθύμιος Μπουλούτας ανέφερε:

«Έχοντας ολοκληρώσει την χρηματοοικονομική και λειτουργική αναδιάρθρωση, καθώς και την αντιστροφή της αρνητικής πορείας των προηγουμένων ετών, ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ επικεντρώνεται πλέον στην κερδοφόρο ανάπτυξη των Συνεχιζόμενων Δραστηριοτήτων του, με έμφαση στη δημιουργία προβλέψιμων ταμειακών ροών και την παραγωγή αξίας για τους μετόχους του.
Διαθέτουμε πλέον ίδια κεφάλαια €840εκατ. και καθαρή ρευστότητα €180εκατ. (εξαιρουμένης της παραχώρησης του Μορέα), καθιστώντας τον Όμιλο, μια από τις πιο υγιείς επιχειρήσεις στο κλάδο των υποδομών της Ελλάδας.

Μέχρι το τέλος του 2023 αναμένεται η έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, αναφορικά με την πώληση της ΆΚΤΩΡ, η οποία ήδη έχει εκκινήσει τη Β’ φάση διερεύνησης της γνωστοποιηθείσας συναλλαγής. Με την υλοποίηση της συναλλαγής αυτής ο Όμιλος θα ενισχύσει σημαντικά τη ρευστότητά του, έχοντας πλέον τη δυνατότητα, αφενός να χρηματοδοτήσει απρόσκοπτα το επενδυτικό του σχέδιο και αφετέρου να επιστρέψει κεφάλαια στους μετόχους.
Στόχος μας για τα επόμενα χρόνια είναι να ενισχύσουμε τις επενδύσεις μας στον τομέα των Παραχωρήσεων και των έργων ΣΔΙΤ, της Διαχείρισης Απορριμμάτων και της Ανάπτυξης Ακινήτων.»

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023

Εντός του πρώτου εξαμήνου 2023, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ και η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ υπέγραψαν συμφωνία με την ΙΝΤΡΑΚΑΤ για την πώληση του συνόλου των μετοχών της θυγατρικής ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ στην ΙΝΤΡΑΚΑΤ. Η συναλλαγή τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, όλων των λοιπών κατά νόμον εγκρίσεων και αδειών και η ολοκλήρωσή της αναμένεται έως το τέλος του τρέχοντος έτους.

Κατόπιν τούτου, σε όλες τις οικονομικές πληροφορίες γίνεται διάκριση μεταξύ Διακοπεισών Δραστηριοτήτων (Δ.Δ.) και Συνεχιζόμενων Δραστηριοτήτων (Σ.Δ.). Συγκεκριμένα για το 6Μ2022 οι Δ.Δ. περιλαμβάνουν τον τομέα των ΑΠΕ και για λόγους συγκρισιμότητας και το τομέα της Κατασκευής, ενώ για το 6Μ2023 οι Δ.Δ. περιλαμβάνουν μόνο τον κλάδο της Κατασκευής.

Οι δεσμεύσεις αυτές, βασικός οδηγός για την εκπλήρωση της αποστολής του, εκφράζονται μέσα από τα σύγχρονα έργα υποδομής που δεκαετίες τώρα αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων αλλά και τα έργα περιβάλλοντος και ενέργειας που προάγουν την κυκλική οικονομία και την παραγωγή ενέργειας μέσα από εναλλακτικές αλλά και ανανεώσιμες πηγές, δημιουργώντας παράλληλα προστιθέμενη αξία για το σύνολο των κοινωνικών του εταίρων.

Στη δημοσιευθείσα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 01.01.-30.06.2023, η οποία είναι αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο http://ellaktor.com και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο https://ellaktor,com/finances/oikonomikes-katastaseis-omiloy-thygatrikon-thygatrikes-me-edra-ellada/ https://ellaktor.com/finances/oikonomikes-katastaseis-omiloy-thygatrikon-thygatrikes-me-edra-ellada/, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πληροφορίες σχετικά με:
⦁ Δείκτες ESMA
⦁ Την επίδραση COVID 19, τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία καθώς και της ενεργειακής κρίσης.
⦁ Την Ενδιάμεση Μη χρηματοοικονομική Πληροφόρηση (NFR) της περιόδου αναφοράς.
Aναλυτικά στοιχεία για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη περιλαμβάνονται στην δημοσιευθείσα Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022 στο σύνδεσμο https://ellaktor.com/viosimi-anaptiksi/ekthesis_viosimis_anaptixis/

Σχετικά με τον Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ

⦁ Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ είναι ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους υποδομών στην Ελλάδα κι ένας εκ των κορυφαίων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Με διεθνή παρουσία σε 17 χώρες και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων που εστιάζει στους τομείς Παραχωρήσεων, Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης Ακινήτων καθώς και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, θέτει τις βάσεις και χαράσσει το δρόμο προς ένα ασφαλές και βιώσιμο μέλλον.
⦁ Συνδυάζοντας τα 70 χρόνια ιστορίας, την εμπειρία – τεχνογνωσία των ~7,000 εργαζομένων του και καινοτόμες πρακτικές, ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ επιχειρεί με περιβαλλοντική και κοινωνική ευθύνη, παρέχοντας υψηλής αρτιότητας έργα υποδομής, ενέργειας και περιβάλλοντος, προάγοντας την κυκλική οικονομία με καινοτόμες λύσεις διαχείρισης απορριμμάτων, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και την βελτίωση της ποιότητας ζωής και στοχεύοντας στη συνεχή δημιουργία προστιθέμενης αξίας για το σύνολο των μετόχων, των εργαζομένων, και της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.
⦁ Ο Όμιλος καταγράφει κύκλο εργασιών €1,04 δισ., (2022), και διαθέτοντας σημαντική εξειδίκευση στα πλέον περίπλοκα και απαιτητικά έργα κατατάσσεται μεταξύ των μεγαλύτερων κατασκευαστικών ομίλων παγκοσμίως (Global Powers of Construction (GPoC) 2022, Deloitte – July 2023).
⦁ Το Φεβρουάριο του 2023 ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ συμπεριλαμβάνεται για πρώτη φορά στον χρηματιστηριακό δείκτη αειφορίας Financial Times Stock Exchange4Good (FTSE4Good) Index Series και το Μάϊο 2023 η ΕΛΛΑΚΤΩΡ προστέθηκε στο δείκτη MSCI Greece Small Cap Index.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV