Connect with us

Πράσινη Ενέργεια-ΑΠΕ

Δεκατρία νέα έργα Horizon 2020 εξασφάλισε το ΚΑΠΕ

Νίκος Καραγιάννης

Δημοσιεύθηκε

στις

Δεκατρία νέα έργα εξασφάλισε το ΚΑΠΕ, μετά την αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON 2020, του μεγαλύτερου ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου  για την Έρευνα και την Καινοτομία. Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων, στα οποία θα συμμετάσχει το ΚΑΠΕ, πλησιάζει τα 47 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο αντίστοιχος προϋπολογισμός για το Κέντρο ανέρχεται σε περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ.

– TRACER -Smart strategies for the transition in coal intensive regions

Κύριος στόχος του έργου είναι η υποστήριξη των περιφερειών υψηλής έντασης άνθρακα της Ευρώπης στο σχεδιασμό και την υλοποίηση μίας σειράς στρατηγικών σχετικά με την Έρευνα και την Καινοτομία, προκειμένου να διευκολυνθεί και να εξομαλυνθεί κατά το βέλτιστο τρόπο η διαδικασία μετάβασης των περιφερειών αυτών προς ένα αειφόρο ενεργειακό σύστημα.

Το έργο TRACER θα έχει ως κύριο αποτέλεσμα εννέα σετ Στρατηγικών Έρευνας & Καινοτομίας, οι οποίες θα εστιάσουν στο κομμάτι της Έξυπνης Εξειδίκευσης και θα είναι εναρμονισμένες με τις αντίστοιχες κατευθυντήριες οδηγίες του Σχεδίου Στρατηγικών Ενεργειακών Τεχνολογιών (SET Plan), καθώς και εννέα Οδικούς Χάρτες, έναν για κάθε μία εκ των εμπλεκόμενων στην παρούσα πρόταση περιφερειών υψηλής έντασης άνθρακα. Η περιφέρεια εστίασης για την Ελλάδα είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

– LOCOMOTION -LOw-CarbOn society: an enhanced MOdelling tool for the transiTION to sustainability

Αντικείμενο  του έργου είναι η ενίσχυση των υπαρχόντων Integrated Assessment Models, μέσω της ανάπτυξης ενός αξιόπιστου και πρακτικού συστήματος μοντέλων, για την υποστήριξη της ενεργειακής πολιτικής για την αξιολόγηση των διαφόρων πολιτικών και των πιο αποτελεσματικών τρόπων μετάβασης σε μια κοινωνία χαμηλών εκπομπών. Το Εργαστήριο Ανάλυσης Ενεργειακών Συστημάτων του ΚΑΠΕ θα είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των δεδομένων που θα συγκεντρωθούν για τη λειτουργία των μοντέλων, τη συλλογή και διαχείριση της βάσης δεδομένων του έργου και τη συμμετοχή σε κάποιες παραμέτρους κατά την ανάπτυξη των μοντέλων. 

– QualDeEPC -High-quality Energy Performance Assessment and Certification in Europe Accelerating Deep Energy Renovation

Τα έργο στοχεύει στη βελτίωση της συμμόρφωσης, της αξιοπιστίας, της χρηστικότητας και της σύγκλισης  των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εστιάζοντας στις περιπτώσεις της ριζικής ανακαίνισης κτιρίων, ενώ ταυτόχρονα θα διερευνηθεί το πλαίσιο της εξέλιξης των ΠΕΑ σε Πιστοποιητικά ‘Νέας Γενιάς’.

– SMARTER Finance for Families

Η κύρια ιδέα του έργου είναι η υποστήριξη καινοτόμων πρωτοβουλιών πράσινης χρηματοδότησης σε 12 χώρες, με απώτερο στόχο να αυξήσει την ιδιωτική χρηματοδότηση για την ανέγερση «πρότυπων» κατοικιών. Το έργο αναπαράγει το επιτυχημένο πρόγραμμα «Green Homes and Green Mortgage» που αναπτύχθηκε στη Ρουμανία και το οποίο αναδείχθηκε ως ιδιαίτερα επιτυχημένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 – LABEL 2020 -New Label driving supply and demand of energy efficient products

Σκοπός του έργου είναι η υποστήριξη στη διαδικασία μετάβασης από την τρέχουσα στη νέα ενεργειακή ετικέτα για επιλεγμένες ομάδες προϊόντων που θα ξεκινήσει το 2020. Η νέα ενεργειακή ετικέτα επαναπροσδιορίζει τις ενεργειακές κλάσεις με βάση την εξέλιξη της τεχνολογίας και την ανάπτυξη της αγοράς. Η διαδικασία μετάβασης απαιτεί επαρκή καθοδήγηση και υποστήριξη των ενδιαφερομένων μερών, ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή εφαρμογή καθώς και η υψηλή αποδοχή, κατανόηση και χρήση της νέας ετικέτας. Στο πλαίσιο του έργου θα σχεδιαστούν ολοκληρωμένες δράσεις και εργαλεία υποστήριξης των καταναλωτών, των λιανεμπόρων, των κατασκευαστών, φορέων πολιτικής κ.ά., σε εθνικό επίπεδο και ευρωπαϊκό επίπεδο.

– ENSMOV -Enhancing the Implementation and Monitoring and Verification practices of Energy Saving Policies under Article 7 of the EED

Σκοπός του έργου είναι να υποστηρίξει τις δημόσιες αρχές να βελτιώσουν και να συμπληρώσουν το σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών ενεργειακής απόδοσης με τη: 1) Διευκόλυνση της ανταλλαγής εμπειριών, 2) Ενίσχυση των εσωτερικών διαδικασιών παρακολούθησης, αναφοράς και επαλήθευσης των δημόσιων αρχών, με έμφαση στις απαιτήσεις του άρθρου 7 της Οδηγίας Ενεργειακής Απόδοσης, EED ΙΙΙ).

– ODYSSEE-MURE -Monitoring EU energy efficiency first principle and policy implementation

Το έργο ODYSSEE-MURE στοχεύει στη στήριξη των φορέων που συμβάλλουν στη  χάραξη ενεργειακής πολιτικής στα κράτη μέλη της ΕΕ προκειμένου να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της οδηγίας της ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση. Ειδικότερα, παρέχει φιλικές προς το χρήστη βάσεις δεδομένων και άλλα διαδικτυακά εργαλεία για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των πολιτικών ενεργειακής απόδοσης. Τα εργαλεία αυτά σχεδιάστηκαν κυρίως στο παρελθόν και στο συγκεκριμένο έργο προβλέπεται να επεκταθούν περαιτέρω από μια έμπειρη ομάδα συμμετεχόντων που περιλαμβάνει εθνικούς οργανισμούς ενεργειακής απόδοσης από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ (συν τη Νορβηγία, την Ελβετία και τη Σερβία), μεταξύ αυτών και το ΚΑΠΕ, και μια ισχυρή τεχνική ομάδα συντονισμού. Στο πλαίσιο αυτού του έργου θα προετοιμαστεί και η μελλοντική ένταξη των Βαλκανικών χωρών που δεν συμμετέχουν σήμερα.

– X-tendo – eXTENDing the energy performance assessment and certification schemes via a mOdular approach

Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση της συμμόρφωσης’, της ‘αξιοπιστίας’, της ‘χρηστικότητας’ και της ‘σύγκλισης’ των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε όλες τις χώρες της ΕΕ, και ταυτόχρονα η διερεύνηση του πλαισίου της εξέλιξης των ΠΕΑ σε Πιστοποιητικά ‘Νέας Γενιάς’. Στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθούν:

α) εργαλεία και μεθοδολογίες για την ενίσχυση των τεχνικών χαρακτηριστικών στην ενεργειακή πιστοποίηση των κτιρίων,

β) μεθοδολογίες για την ένταξη των ΠΕΑ σε ευρύτερο πληροφοριακό πλαίσιο και

γ) οδηγίες, καλές πρακτικές και συστάσεις για την εφαρμογή αυτών των καινοτόμων στοιχείων των ΠΕΑ στο υφιστάμενο πλαίσιο ενεργειακής πιστοποίησης.

– EMB3Rs -User-driven Energy-Matching & Business prospection tool for industrial Excess heat/cold Reduction, Recovery and Redistribution

Στο πλαίσιο του έργου EMB3Rs θα αναπτυχθεί μια πλατφόρμα, η οποία θα υποστηρίζεται από ένα έξυπνο εργαλείο προσομοίωσης, προσφοράς και ζήτησης ενέργειας. Το εργαλείο αυτό θα έχει τη δυνατότητα να επιλέγει τις βέλτιστες εναλλακτικές λύσεις για τη χρήση και ανάκτηση της απορριπτόμενης θερμότητας θερμικής/ψυκτικής ενέργειας  από  βιομηχανικές ή αστικές χρήσεις. Θα ταιριάζει τα ενεργειακά, χρονικά και χωρικά προφίλ των «παρόχων» θερμότητας (θερμικής/ψύξης) με δυνητικούς χρήστες σε υπάρχοντα ή μελλοντικά δίκτυα.

– GEORISK -Developing geothermal and renewable energy projects by mitigating their risks

 Το “GEORISK” ασχολείται με την μελέτη και την αξιολόγηση των υφισταμένων σχημάτων κάλυψης γεωλογικού κινδύνου γεωθερμικών επενδύσεων με προτάσεις βελτίωσής τους.

– GEO4CIVHIC -Most Easy, Efficient and Low Cost Geothermal Systems for Retrofitting Civil and Historical Buildings 

Το “GEO4CIVHIC”  στοχεύει στην τεχνολογική ανάπτυξη και αξιολόγηση καινοτόμων γεωεναλλακτών, του εξοπλισμού και των μεθόδων κατασκευής τους, καθώς και στην δημιουργία καινοτόμου γεωθερμικής αντλίας θερμότητας υψηλής θερμοκρασίας με ψυκτικά ρευστά φιλικά προς το περιβάλλον. Παράλληλα υπάρχουν δράσεις  επίδειξης και προσομοίωσης της εφαρμογής της αναπτυχθείσας τεχνολογίας σε δημόσια και ιστορικά κτίρια  με παράλληλες δράσεις έρευνας αγοράς

– GIFT Geographical Islands FlexibiliTy

To “GIFT”  είναι ένα έργο που αποσκοπεί στη μείωση των εκπομπών άνθρακος από το ενεργειακό μείγμα των Ευρωπαϊκών νησιών. Τα Ευρωπαϊκά νησιά πρέπει να συμμορφώνονται με τους νόμους των χωρών τους και τους διεθνείς κανονισμούς, που στοχεύουν στην προώθηση ενός πράσινου ενεργειακού μίγματος.   Σκοπός του GIFT είναι να αναπτύξει και να εφαρμόσει έξυπνες καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις που θα επιτρέψουν στα νησιά να ενσωματώσουν όσο το δυνατόν περισσότερο από το τεράστιο δυναμικό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που διαθέτουν.

– HYDROPOWER-EUROPE

 Το έργο αποσκοπεί στη δημιουργία ενός δικτύου εξειδικευμένων φορέων με σκοπό την προώθηση των τεχνολογιών νερού.

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης
Advertisement

Πράσινη Ενέργεια-ΑΠΕ

Νέος ηλιακός σταθμός από τη METKA EGN στη Χιλή

ypodomes team

Δημοσιεύθηκε

στις

από

Η MYTILINEOS (RIC: MYTr.AT, Bloomberg: MYTIL.GA) ανακοινώνει πως η θυγατρική της METKA EGN, υπέγραψε πρόσφατα σύμβαση με την Atacama Solar SA, θυγατρική του ανεξάρτητου παραγωγού ηλιακής ενέργειας Sonnedix, προκειμένου να αναλάβει το έργο Atacama Solar II, ισχύος 170,65MWp που βρίσκεται στο δήμο Pica της περιφέρειας Tarapaca στη Χιλή.

Το έργο αφορά τη Μελέτη – Προμήθεια – Κατασκευή (EPC) της μονάδας Atacama Solar II, καθώς και τη σύμβαση για τη λειτουργία και συντήρηση (O&M) για δύο χρόνια.

Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Δεκέμβριο του 2020 και η παραγόμενη ισχύς εκτιμάται ότι θα καλύπτει τις ανάγκες περισσότερων των 100.000 νοικοκυριών, ενώ θα συμβάλει στην αποφυγή περίπου 200.000 μετρικών τόνων εκπομπών CO2 ανά έτος.

Πρόκειται για το τρίτο έργο της METKA EGN για λογαριασμό της Sonnedix, μετά την ολοκλήρωση της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης Oriana 57MW στην Ισαμπέλα του Πουέρτο Ρίκο (ως μέρος του έργου Sonnedix Oriana, που διακρίθηκε για την ανθεκτικότητα που επέδειξε έναντι του τυφώνα Μαρία το 2017) και του ηλιακού πάρκου Lavansol M8 ισχύος 5 MW, στο Saint Etienne Des Sorts, στη Γαλλία. Η METKA EGN δραστηριοποιείται στην αγορά της Λατινικής Αμερικής από το 2016.

Το συνολικό κόστος της επένδυσης για την Sonnedix ανέρχεται σε 180 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ (160 εκατομμύρια ευρώ).

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Πράσινη Ενέργεια-ΑΠΕ

Αιολική Ενέργεια: Στο Top-10 της Ευρώπης η Ελλάδα 16 ημέρες του Ιουλίου

Φίλιππος Παναγόπουλος

Δημοσιεύθηκε

στις

Συνεχώς βελτιούμενες βαίνουν οι επιδόσεις της Ελλάδας τόσο όσον αφορά το μερίδιο της αιολικής ενέργειας (και συνεπώς των ΑΠΕ) στο καθημερινό μείγμα ηλεκτροπαραγωγής όσο και σε απόλυτους αριθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή στις GWh που παράγονται ημερησίως για να καλυφθεί η ενεργειακή ζήτηση στη χώρα.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της WindEurope, η Ελλάδα τον περασμένο Ιούλιο κατάφερε να «σκαρφαλώσει» στη λίστα των 10 πλέον δραστήριων χωρών, όσον αφορά την αιολική ενέργεια, 16 από τις συνολικά 31 ημέρες του μήνα.

Η αύξηση της αιολικής ισχύος στην Ελλάδα, η οποία ξεπέρασε πρόσφατα το «ψυχολογικό» όριο των 3 GW εγκατεστημένης ισχύος σύμφωνα με την ΕΛΕΤΑΕΝ, είναι ένα πολύ θετικό επίτευγμα ειδικά αν συνυπολογιστεί το απαιτητικό αδειοδοτικό περιβάλλον που ανακόπτει τη δυναμική του ανέμου σε μία χώρα που διαθέτει εν αφθονία τον πολύτιμο αυτό φυσικό πόρο.

Τα σκήπτρα στην εγκατεστημένη ισχύ αιολικών κρατάει σταθερά η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (έχοντας σπάσει ήδη το φράγμα του 1 GW) -με διαφορά από τη δεύτερη που προσεγγίζει τα 500 MW και αναμένεται να διευρυνθεί ακόμα περισσότερο με την παράδοση σε λειτουργία νέων αιολικών στην Εύβοια το προσεχές διάστημα- με την Πελοπόννησο και την Ανατ. Μακεδονία και Θράκη να ακολουθούν.

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή κρατά τα ηνία στην εγχώρια εγκατεστημένη ισχύ με 554,1 MW (18,3%) ενώ ακολουθούν οι ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ με 292,0 MW (9,7%), η Iberdrola Rokas με 250,7 MW (8,3%), η EREN με 242,7 MW (8,0%) και η EDF ΕΝ Hellas με 238,2 MW (7,9%).

Αναφορικά με τους κατασκευαστές ανεμογεννητριών, η Vestas διαχρονικά αναδεικνύεται πρώτη έχοντας προμηθεύσει το 49,6% της συνολικής αποδιδόμενης αιολικής ισχύος. Ακολουθούν οι:  Enercon με 23,2%, η Siemens Gamesa με 19,7% και η Nordex με 5,0%.

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Πράσινη Ενέργεια-ΑΠΕ

«Άνοιξη» για τα φωτοβολταϊκά με 6 GW έργων στην ουρά

Φίλιππος Παναγόπουλος

Δημοσιεύθηκε

στις

Ενισχυμένη κατά 50 MW και με πρόσθετη κατακυρωμένη ισχύ 142,8 MW σε 23 νέα έργα από τους πρόσφατους διαγωνισμούς της ΡΑΕ, βρίσκεται η φωτοβολταϊκή ενέργεια στη χώρα στο τέλος του Ιουλίου, εν μέσω ενός κλίματος γενικότερης ανάκαμψης του επενδυτικού ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη τεχνολογία.

Είναι γεγονός ότι οι δημοπρασίες της ΡΑΕ έχουν βοηθήσει στη διείσδυση νέων έργων ΑΠΕ στο εγχώριο σύστημα με τα φωτοβολταϊκά να επανέρχονται δυναμικά στο προσκήνιο σε μία αγορά που επί χρόνια έχει ως «ατμομηχανή» ανάπτυξης της «πράσινης» ενέργειάς της, πρωτίστως τα αιολικά τα οποία μάλιστα τις προηγούμενες ημέρες έσπασαν το φράγμα των 3 GW εγκατεστημένης ισχύος.

Άλλωστε, σύμφωνα με στοιχεία που παρέθεσε πρόσφατα η ελληνική Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, πάνω από 6 GW νέων φωτοβολταϊκών έργων, που μεταφράζονται  σε πάνω από 500 νέα έργα, βρίσκονται στην ουρά για την χορήγηση αδειών παραγωγής, προκειμένου να συμμετάσχουν στις επερχόμενες διαγωνιστικές διαδικασίες. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, το μέσο κόστος εγκατάστασης μιας μονάδας φωτοβολταϊκών ανά MW κυμαίνεται μεταξύ 700 και 800 χιλ. ευρώ.

Οι επόμενες ανταγωνιστικές διαδικασίες

Σύμφωνα με τα σχέδια της ΡΑΕ για τις νέες ανταγωνιστικές διαδικασίες,  δρομολογείται η προκήρυξη διαγωνισμών πρόσθετης ισχύος 430 MW και 300 MW το 2019 και το 2020 αντίστοιχα.

Σημαντική εξέλιξη είναι επίσης ότι για του χρόνου προσδοκώνται επιπλέον μεικτοί διαγωνισμοί φωτοβολταϊκών και αιολικών (έως 500 MW) για την εξυπηρέτηση μεγαλύτερων έργων και την κάλυψη του ζωηρού επενδυτικού ενδιαφέροντος ενώ υπάρχει πρόβλεψη για νέο μεικτό διαγωνισμό, ειδικά για την Εύβοια, ακόμη και εντός του 2019.

Παρόλη τη διαφαινόμενη μετάβαση της χώρας σε μία νέα «άνοιξη» για τα φωτοβολταϊκά -έπειτα από αρκετά χρόνια αναιμικού ενδιαφέροντος ειδικά εν συγκρίσει με την αιολική ενέργεια- πονοκέφαλο εξακολουθεί να αποτελεί το θεσμικό πλαίσιο που απαιτεί τα έργα τα οποία συμμετέχουν στις διαγωνιστικές διαδικασίες που διενεργεί η ΡΑΕ, να διαθέτουν άδειες παραγωγής και σύνδεσης με το δίκτυο.

Μία απαίτηση που ανακόπτει το  επενδυτικό ενδιαφέρον και την αξιόλογη δυναμική που υπάρχει για μία μορφή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με μεγάλη αξία για τη χώρα μας που απολαμβάνει υψηλά επίπεδα ηλιοφάνειας τους περισσότερους μήνες του χρόνου.

Στην επόμενη δεκαετία πάντως, οι προοπτικές που διαγράφονται είναι άκρως ενθαρρυντικές για την ηλιακή ενέργεια αν λάβει κανείς υπόψιν του ότι ο στόχος που έχει τεθεί από το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα ανέρχεται στα 6,9 GW – περίπου δυόμισι φορές πάνω σε σχέση με τα 2,6 GW εγκατεστημένης ισχύος προ τριετίας.

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Facebook

Ετικέτεςδημοφιλη θεματα