Connect with us

Πράσινη Ενέργεια-ΑΠΕ

Δεκατρία νέα έργα Horizon 2020 εξασφάλισε το ΚΑΠΕ

Νίκος Καραγιάννης

Δημοσιεύθηκε

στις

Δεκατρία νέα έργα εξασφάλισε το ΚΑΠΕ, μετά την αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON 2020, του μεγαλύτερου ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου  για την Έρευνα και την Καινοτομία. Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων, στα οποία θα συμμετάσχει το ΚΑΠΕ, πλησιάζει τα 47 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο αντίστοιχος προϋπολογισμός για το Κέντρο ανέρχεται σε περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ.

– TRACER -Smart strategies for the transition in coal intensive regions

Κύριος στόχος του έργου είναι η υποστήριξη των περιφερειών υψηλής έντασης άνθρακα της Ευρώπης στο σχεδιασμό και την υλοποίηση μίας σειράς στρατηγικών σχετικά με την Έρευνα και την Καινοτομία, προκειμένου να διευκολυνθεί και να εξομαλυνθεί κατά το βέλτιστο τρόπο η διαδικασία μετάβασης των περιφερειών αυτών προς ένα αειφόρο ενεργειακό σύστημα.

Το έργο TRACER θα έχει ως κύριο αποτέλεσμα εννέα σετ Στρατηγικών Έρευνας & Καινοτομίας, οι οποίες θα εστιάσουν στο κομμάτι της Έξυπνης Εξειδίκευσης και θα είναι εναρμονισμένες με τις αντίστοιχες κατευθυντήριες οδηγίες του Σχεδίου Στρατηγικών Ενεργειακών Τεχνολογιών (SET Plan), καθώς και εννέα Οδικούς Χάρτες, έναν για κάθε μία εκ των εμπλεκόμενων στην παρούσα πρόταση περιφερειών υψηλής έντασης άνθρακα. Η περιφέρεια εστίασης για την Ελλάδα είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

– LOCOMOTION -LOw-CarbOn society: an enhanced MOdelling tool for the transiTION to sustainability

Αντικείμενο  του έργου είναι η ενίσχυση των υπαρχόντων Integrated Assessment Models, μέσω της ανάπτυξης ενός αξιόπιστου και πρακτικού συστήματος μοντέλων, για την υποστήριξη της ενεργειακής πολιτικής για την αξιολόγηση των διαφόρων πολιτικών και των πιο αποτελεσματικών τρόπων μετάβασης σε μια κοινωνία χαμηλών εκπομπών. Το Εργαστήριο Ανάλυσης Ενεργειακών Συστημάτων του ΚΑΠΕ θα είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των δεδομένων που θα συγκεντρωθούν για τη λειτουργία των μοντέλων, τη συλλογή και διαχείριση της βάσης δεδομένων του έργου και τη συμμετοχή σε κάποιες παραμέτρους κατά την ανάπτυξη των μοντέλων. 

– QualDeEPC -High-quality Energy Performance Assessment and Certification in Europe Accelerating Deep Energy Renovation

Τα έργο στοχεύει στη βελτίωση της συμμόρφωσης, της αξιοπιστίας, της χρηστικότητας και της σύγκλισης  των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εστιάζοντας στις περιπτώσεις της ριζικής ανακαίνισης κτιρίων, ενώ ταυτόχρονα θα διερευνηθεί το πλαίσιο της εξέλιξης των ΠΕΑ σε Πιστοποιητικά ‘Νέας Γενιάς’.

– SMARTER Finance for Families

Η κύρια ιδέα του έργου είναι η υποστήριξη καινοτόμων πρωτοβουλιών πράσινης χρηματοδότησης σε 12 χώρες, με απώτερο στόχο να αυξήσει την ιδιωτική χρηματοδότηση για την ανέγερση «πρότυπων» κατοικιών. Το έργο αναπαράγει το επιτυχημένο πρόγραμμα “Green Homes and Green Mortgage” που αναπτύχθηκε στη Ρουμανία και το οποίο αναδείχθηκε ως ιδιαίτερα επιτυχημένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 – LABEL 2020 -New Label driving supply and demand of energy efficient products

Σκοπός του έργου είναι η υποστήριξη στη διαδικασία μετάβασης από την τρέχουσα στη νέα ενεργειακή ετικέτα για επιλεγμένες ομάδες προϊόντων που θα ξεκινήσει το 2020. Η νέα ενεργειακή ετικέτα επαναπροσδιορίζει τις ενεργειακές κλάσεις με βάση την εξέλιξη της τεχνολογίας και την ανάπτυξη της αγοράς. Η διαδικασία μετάβασης απαιτεί επαρκή καθοδήγηση και υποστήριξη των ενδιαφερομένων μερών, ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή εφαρμογή καθώς και η υψηλή αποδοχή, κατανόηση και χρήση της νέας ετικέτας. Στο πλαίσιο του έργου θα σχεδιαστούν ολοκληρωμένες δράσεις και εργαλεία υποστήριξης των καταναλωτών, των λιανεμπόρων, των κατασκευαστών, φορέων πολιτικής κ.ά., σε εθνικό επίπεδο και ευρωπαϊκό επίπεδο.

– ENSMOV -Enhancing the Implementation and Monitoring and Verification practices of Energy Saving Policies under Article 7 of the EED

Σκοπός του έργου είναι να υποστηρίξει τις δημόσιες αρχές να βελτιώσουν και να συμπληρώσουν το σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών ενεργειακής απόδοσης με τη: 1) Διευκόλυνση της ανταλλαγής εμπειριών, 2) Ενίσχυση των εσωτερικών διαδικασιών παρακολούθησης, αναφοράς και επαλήθευσης των δημόσιων αρχών, με έμφαση στις απαιτήσεις του άρθρου 7 της Οδηγίας Ενεργειακής Απόδοσης, EED ΙΙΙ).

– ODYSSEE-MURE -Monitoring EU energy efficiency first principle and policy implementation

Το έργο ODYSSEE-MURE στοχεύει στη στήριξη των φορέων που συμβάλλουν στη  χάραξη ενεργειακής πολιτικής στα κράτη μέλη της ΕΕ προκειμένου να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της οδηγίας της ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση. Ειδικότερα, παρέχει φιλικές προς το χρήστη βάσεις δεδομένων και άλλα διαδικτυακά εργαλεία για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των πολιτικών ενεργειακής απόδοσης. Τα εργαλεία αυτά σχεδιάστηκαν κυρίως στο παρελθόν και στο συγκεκριμένο έργο προβλέπεται να επεκταθούν περαιτέρω από μια έμπειρη ομάδα συμμετεχόντων που περιλαμβάνει εθνικούς οργανισμούς ενεργειακής απόδοσης από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ (συν τη Νορβηγία, την Ελβετία και τη Σερβία), μεταξύ αυτών και το ΚΑΠΕ, και μια ισχυρή τεχνική ομάδα συντονισμού. Στο πλαίσιο αυτού του έργου θα προετοιμαστεί και η μελλοντική ένταξη των Βαλκανικών χωρών που δεν συμμετέχουν σήμερα.

– X-tendo – eXTENDing the energy performance assessment and certification schemes via a mOdular approach

Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση της συμμόρφωσης’, της ‘αξιοπιστίας’, της ‘χρηστικότητας’ και της ‘σύγκλισης’ των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε όλες τις χώρες της ΕΕ, και ταυτόχρονα η διερεύνηση του πλαισίου της εξέλιξης των ΠΕΑ σε Πιστοποιητικά ‘Νέας Γενιάς’. Στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθούν:

α) εργαλεία και μεθοδολογίες για την ενίσχυση των τεχνικών χαρακτηριστικών στην ενεργειακή πιστοποίηση των κτιρίων,

β) μεθοδολογίες για την ένταξη των ΠΕΑ σε ευρύτερο πληροφοριακό πλαίσιο και

γ) οδηγίες, καλές πρακτικές και συστάσεις για την εφαρμογή αυτών των καινοτόμων στοιχείων των ΠΕΑ στο υφιστάμενο πλαίσιο ενεργειακής πιστοποίησης.

– EMB3Rs -User-driven Energy-Matching & Business prospection tool for industrial Excess heat/cold Reduction, Recovery and Redistribution

Στο πλαίσιο του έργου EMB3Rs θα αναπτυχθεί μια πλατφόρμα, η οποία θα υποστηρίζεται από ένα έξυπνο εργαλείο προσομοίωσης, προσφοράς και ζήτησης ενέργειας. Το εργαλείο αυτό θα έχει τη δυνατότητα να επιλέγει τις βέλτιστες εναλλακτικές λύσεις για τη χρήση και ανάκτηση της απορριπτόμενης θερμότητας θερμικής/ψυκτικής ενέργειας  από  βιομηχανικές ή αστικές χρήσεις. Θα ταιριάζει τα ενεργειακά, χρονικά και χωρικά προφίλ των «παρόχων» θερμότητας (θερμικής/ψύξης) με δυνητικούς χρήστες σε υπάρχοντα ή μελλοντικά δίκτυα.

– GEORISK -Developing geothermal and renewable energy projects by mitigating their risks

 Το “GEORISK” ασχολείται με την μελέτη και την αξιολόγηση των υφισταμένων σχημάτων κάλυψης γεωλογικού κινδύνου γεωθερμικών επενδύσεων με προτάσεις βελτίωσής τους.

– GEO4CIVHIC -Most Easy, Efficient and Low Cost Geothermal Systems for Retrofitting Civil and Historical Buildings 

Το “GEO4CIVHIC”  στοχεύει στην τεχνολογική ανάπτυξη και αξιολόγηση καινοτόμων γεωεναλλακτών, του εξοπλισμού και των μεθόδων κατασκευής τους, καθώς και στην δημιουργία καινοτόμου γεωθερμικής αντλίας θερμότητας υψηλής θερμοκρασίας με ψυκτικά ρευστά φιλικά προς το περιβάλλον. Παράλληλα υπάρχουν δράσεις  επίδειξης και προσομοίωσης της εφαρμογής της αναπτυχθείσας τεχνολογίας σε δημόσια και ιστορικά κτίρια  με παράλληλες δράσεις έρευνας αγοράς

– GIFT Geographical Islands FlexibiliTy

To “GIFT”  είναι ένα έργο που αποσκοπεί στη μείωση των εκπομπών άνθρακος από το ενεργειακό μείγμα των Ευρωπαϊκών νησιών. Τα Ευρωπαϊκά νησιά πρέπει να συμμορφώνονται με τους νόμους των χωρών τους και τους διεθνείς κανονισμούς, που στοχεύουν στην προώθηση ενός πράσινου ενεργειακού μίγματος.   Σκοπός του GIFT είναι να αναπτύξει και να εφαρμόσει έξυπνες καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις που θα επιτρέψουν στα νησιά να ενσωματώσουν όσο το δυνατόν περισσότερο από το τεράστιο δυναμικό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που διαθέτουν.

– HYDROPOWER-EUROPE

 Το έργο αποσκοπεί στη δημιουργία ενός δικτύου εξειδικευμένων φορέων με σκοπό την προώθηση των τεχνολογιών νερού.

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης
Advertisement

Πράσινη Ενέργεια-ΑΠΕ

Ξεκίνησε η δεύτερη φάση απλοποίησης της διαδικασίας αδειοδότησης των ΑΠΕ

ypodomes team

Δημοσιεύθηκε

στις

από

Την εκκίνηση της δεύτερης φάσης της διαδικασίας απλοποίησης και επιτάχυνσης της αδειοδοτικής διαδικασίας των ΑΠΕ σηματοδότησε η σημερινή τηλεδιάσκεψη της αρμόδιας Επιτροπής που έχει συστηθεί από το ΥΠΕΝ, υπό την προεδρία της Γενικής Γραμματέως Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών κ. Αλεξάνδρας Σδούκου, καθιστώντας έτσι σαφή την αποφασιστικότητα του ΥΠΕΝ να επιλύσει χρόνια προβλήματα της αδειοδοτικής αυτής διαδικασίας που αποτελούσαν τροχοπέδη στην προσέλκυση και ολοκλήρωση νέων επενδύσεων.

Στην εισαγωγική της τοποθέτηση, η κ. Σδούκου επεσήμανε ότι με το πρόσφατα ψηφισθέν νομοσχέδιο (ν.4685/2020) ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της απλοποίησης και επιτάχυνσης της αδειοδοτικής διαδικασίας, σημειώνοντας τις εκκρεμότητες που απομένουν (αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος της ΡΑΕ, έκδοση του Κανονισμού Βεβαιώσεων και την ανάπτυξη του Ηλεκτρονικού Μητρώου που θα φιλοξενήσει ολόκληρη την αδειοδοτική διαδικασία και θα διαλειτουργεί με το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο) ώστε το νέο πλαίσιο να καταστεί λειτουργικό και εφαρμόσιμο.

Τόνισε επίσης ότι για την περαιτέρω απλοποίηση, επιτάχυνση και ψηφιοποίηση των υπολοίπων σταδίων της αδειοδοτικής διαδικασίας θα απαιτηθεί η στενή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε αρχικά να εντοπιστούν και στη συνέχεια να αντιμετωπιστούν και να διορθωθούν διαδικασίες και τα προβλήματα που την διέπουν.

Η κ. Σδούκου υπογράμμισε ότι τελική επιδίωξη του ΥΠΕΝ είναι η ευθυγράμμιση με τις επιταγές της κοινοτικής οδηγίας του 2018 που επιτάσσει ότι η αδειοδότηση των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα δύο έτη (τρία έτη σε εξαιρετικές περιπτώσεις).

Παρουσιάστηκαν κωδικοποιημένα οι θεματικές ενότητες που θα εξεταστούν κατά την δεύτερη φάση όπως ενδεικτικά ο τρόπος ανάπτυξης των δικτύων, η χρησιμότητα και ο τρόπος έκδοσης των Αδειών Εγκατάστασης και Λειτουργίας, η απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης σε περιπτώσεις που απαιτείται μικρή τροποποίηση υφιστάμενων αδειών σταθμών ΑΠΕ κ.ά.

Συζητήθηκαν αναλυτικά επίσης οι προτάσεις των φορέων της αγοράς των ΑΠΕ όπως κατατέθηκαν έπειτα από κάλεσμα του Υπουργείου στο πλαίσιο της Επιτροπής, σχετικά με τις δυνατότητες επιτάχυνσης και τα προβλήματα δεκαετιών που ταλανίζουν την αδειοδοτική διαδικασία των σταθμών ΑΠΕ.

Τέλος, έγινε αναφορά και στις υπόλοιπες νομοθετικές πρωτοβουλίες του ΥΠΕΝ για τον κλάδο ΑΠΕ –πέραν των αδειοδοτικών διαδικασιών-, όπως το ρυθμιστικό πλαίσιο για την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, την ανάδειξη του net metering, την επέκταση του χρόνου λειτουργίας των αιολικών πάρκων (life extension) και την ανανέωση του εξοπλισμού τους (repowering) κ.α.

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Ηλεκτρική ενέργεια

Επιτυχής η ημερίδα της ΡΑΕ για την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας

ypodomes team

Δημοσιεύθηκε

στις

από

Έδρα Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

Με μεγάλη επιτυχία και με την εντυπωσιακή συμμετοχή 674 διαδικτυακών επισκεπτών πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 15 Μαΐου 2020 η πρώτη διαδικτυακή Ημερίδα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) στην οποία παρουσιάστηκε η μελέτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για τις ανάγκες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σε μεσοπρόθεσμη βάση στο Εθνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα (ΕΔΣ).

Η Ημερίδα ανέδειξε την ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών για την ένταξη συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας καθώς, σύμφωνα με τη μελέτη του ΕΜΠ, υπολογίζεται ετησίως όφελος της τάξης των 100 εκατ. ευρώ.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γεράσιμος Θωμάς και η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, κ. Αλεξάνδρα Σδούκου, -οι οποίοι συνεχάρησαν τη ΡΑΕ για την πρωτοβουλία διοργάνωσης της διαδικτυακής Ημερίδας-, και ο πρόεδρος της ΡΑΕ, Δρ. Νικόλαος Μπουλαξής.

Στην τοποθέτησή του ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης σημείωσε ότι, σύμφωνα και με τις απόψεις των Ευρωπαίων συναδέλφων του, η πανδημία προβάλλει επιτακτικά το ζήτημα της επιτάχυνσης των αποφάσεων για την πράσινη ενέργεια. «Χωρίς την αποθήκευση δεν μπορούμε να έχουμε την πράσινη μεταβολή που όλοι επιθυμούμε.

Η Ελλάδα μπορεί να γίνει μία πράσινη χώρα γιατί εκτός όλων των άλλων έχει και τα φυσικά πλεονεκτήματα» υποστήριξε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Έκανε επίσης μνεία στην πολύ καλή συνεργασία που έχει με τη ΡΑΕ σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας «γίνεται καλή δουλειά, όλα τα θέματα προχωρούν με αρκετή ταχύτητα, δεδομένης της συνθετότητας της νέας κατάστασης λόγω του κορωνοϊού» ευχαριστώντας τον πρόεδρο της Αρχής γι’ αυτό.

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γεράσιμος Θωμάς, τόνισε μεταξύ άλλων πως «είναι σαφές ότι η αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή εξαρτάται πάρα πολύ από το θέμα της αποθήκευσης».Ανέφερε πως το Υπουργείο Περιβάλλοντος έχοντας συμπεριλάβει ήδη τα αποτελέσματα μελετών για την αντλησιοταμίευση στο ΕΣΕΚ αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη διαμόρφωση του πλαισίου των συστημάτων αποθήκευσης και για την εισαγωγή νέων προϊόντων για την συμμετοχή της ζήτησης και την εν γένει ενδυνάμωση των καταναλωτών.

Επίσης τόνισε την σημασία της ενοποίησης των περιφερειακών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας μέσω του διασυνοριακού εμπορίου στην διείσδυση των ΑΠΕ «Η πολύ καίρια ημερίδα της ΡΑΕ μας δίνει έναυσμα για να ολοκληρώσουμε τις πρωτοβουλίες μας» υπογράμμισε κλείνοντας το χαιρετισμό του ο κ. Θωμάς.

Στη δική της τοποθέτηση η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, ανέφερε ότι στις προτεραιότητες της Γενικής Γραμματείας είναι η περαιτέρω απλοποίηση της αδειοδότησης των ΑΠΕ στα υπόλοιπα στάδια και η προώθηση της εγκατάστασης συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.

«Δεν γίνεται να πετύχουμε τους φιλόδοξους στόχους του ΕΣΕΚ χωρίς την ανάπτυξη σταθμών αποθήκευσης» τόνισε χαρακτηριστικά ενώ πρόσθεσε ότι τα συστήματα αποθήκευσης αναμένεται τα επόμενα έτη να παίξουν σημαντικό ρόλο στην εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, είτε ως κεντρικά συστήματα αποθήκευσης, είτε συνδυαζόμενα με σταθμούς ΑΠΕ, είτε ακόμα και μέσω των ηλεκτρικών οχημάτων. Ακολούθως η κυρία Σδούκου γνωστοποίησε πως η Γενική Γραμματεία σχεδιάζει την δημιουργία Ομάδας Εργασίας μαζί με τα στελέχη της ΡΑΕ και άλλων φορέων προκειμένου να εκκινήσει η διαμόρφωση του εξειδικευμένου θεσμικού και ρυθμιστικού πλαισίου που θα διέπει τα συστήματα αποθήκευσης.

Ο πρόεδρος της ΡΑΕ, Δρ. Νικόλαος Μπουλαξής, τόνισε πως η μεγάλη συμμετοχή στη διαδικτυακή Ημερίδα της ΡΑΕ δείχνει το μεγάλο ενδιαφέρον της αγοράς για το θέμα. Πρόσθεσε πως «η αποθήκευση συναρτάται άμεσα, είναι συνυφασμένη, με την επίτευξη των στόχων των ΑΠΕ. Έχουμε φύγει από το «αν» απαιτείται αποθήκευση και βρισκόμαστε μπροστά στα βασικά ερωτήματα του «πόση αποθήκευση», «πού», με «ποια χαρακτηριστικά», και το «πότε», συναρτήσει της ανάπτυξης των ΑΠΕ.

Για το λόγο αυτό, η Αρχή αποφάσισε την εκπόνηση της μελέτης. Σημείωσε δε πως με τη διαδικτυακή αυτή ημερίδα ξεκινά συστηματικός δημόσιος διάλογος και διαβούλευση για ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για τη χώρα και τους στόχους υψηλής διείσδυσης ΑΠΕ που έχει θέσει, με απώτερη στόχευση στην απανθρακοποίηση του ενεργειακού μας αποτυπώματος, ο οποίος θα πρέπει να καταλήξει πολύ σύντομα σε μέτρα πολιτικής, ειδικό πλαίσιο και συστήματα στήριξης της αποθήκευσης.

Την παρουσίαση της μελέτης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με τίτλο «Ανάγκες αποθήκευσης ενέργειας για την επίτευξη των μεσοπρόθεσμων στόχων διείσδυσης ΑΠΕ της Ελλάδας» έκανε ο καθηγητής του ΕΜΠ, κ. Σταύρος Παπαθανασίου. Η μελέτη αποτίμησε το αντικειμενικό όφελος που παράγει για το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας συνολικά και άρα για τον καταναλωτή η εισαγωγή αποθηκευτικών πόρων σημαντικής ικανότητας. Το όφελος αυτό υπερκαλύπτει το κόστος των σχετικών επενδύσεων και παράγει πλεόνασμα το μπορεί σε ετήσια βάση να διαμορφώνεται σε επίπεδα της τάξης των 100 εκ. €.

Το ενδεδειγμένο μέγεθος αποθήκευσης συναρτάται στενά με τη διείσδυση ΑΠΕ στο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής. Για τα προσδοκώμενα επίπεδα διείσδυσης ΑΠΕ του 2030, περί το 60% της τελικής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, η εγκατεστημένη ισχύς νέων αποθηκευτικών σταθμών ανέρχεται σε 1500-1750 MW, εκ των οποίων τα 500 MW ενδείκνυται να είναι ισχύς συσσωρευτών σχετικά περιορισμένης χωρητικότητας, το δε υπόλοιπο αντλησιοταμίευση σημαντικής αποθηκευτικής χωρητικότητας. Όπως χαρακτηριστικά τονίστηκε, ο συνδυασμός των δύο τεχνολογιών αποθήκευσης δημιουργεί συνέργειες και παράγει συνολικό όφελος που υπερβαίνει αυτό από τη μεμονωμένη ανάπτυξη των επιμέρους τεχνολογιών.

Το όφελος από την ανάπτυξη της αποθήκευσης μεγεθύνεται σε σενάρια ανάπτυξης των ΑΠΕ με έμφαση στα ΦΒ, όπως επίσης και σε καταστάσεις ακόμη πιο αυξημένης διείσδυσης πέραν του 2030. Σε συνθήκες χαμηλότερης ανάπτυξης των ΑΠΕ, όπως αναφέρθηκε, η αποθήκευση παράγει όφελος από διεισδύσεις της τάξης του 45-50%, με το ενδεδειγμένο μέγεθος να ανέρχεται σε περίπου 750-1.000 MW, και πάλι ως συνδυασμός των δύο κύριων τεχνολογιών.

Τέλος επισημάνθηκε το γεγονός ότι οι επενδύσεις σε μεγάλα έργα αποθήκευσης δεν καθίστανται βιώσιμες από τη συμμετοχή και μόνο των έργων στις αγορές, χωρίς κατάλληλο πλαίσιο στήριξης. Για τον λόγο αυτό είναι σκόπιμο και αναγκαίο ο νέος Μόνιμος Μηχανισμός Ισχύος να έχει ειδική πρόβλεψη για αποθηκευτικούς σταθμούς. Ενώ επίσης συνιστάται το νέο πλαίσιο των υβριδικών σταθμών στα ΜΔΝ να περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τη μετάβαση των σταθμών σε αποθήκευση του ΕΔΣ μετά τη μελλοντική διασύνδεση των αυτόνομων συστημάτων.

Μετά την παρουσίαση της Μελέτης ακολούθησε διαδικτυακή συζήτηση, με εκπροσώπους της ενεργειακής αγοράς. Συμμετείχαν οι κύριοι:

Ιωάννης Γιαρέντης, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ, Δρ. Γεώργιος Ιωάννου, Δ/νων Σύμβουλος ΕΧΕ ΑΕ, Αναστάσιος Μάνος, Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, Ιωάννης Μάργαρης, Αντιπρόεδρος ΑΔΜΗΕ ΑΕ, Δρ. Σπυρίδων Οικονόμου, Πρόεδρος ΚΑΠΕ, Γιώργος Περιστέρης, ΕΣΗΑΠΕ, Κωνσταντίνος Αθανασιάδης, ΕΣΕΠΗΕ, Γιώργος Κούβαρης, ΕΣΑΗ, Σωτήρης Χατζηεμανουήλ, ΔΕΗ ΑΕ, Παναγιώτης Παπασταματίου, ΕΛΕΤΑΕΝ, Κωνσταντίνος Βασιλικός, ΕΣΜΥΕ, Δρ. Στέλιος Λουμάκης, ΣΠΕΦ και Δρ. Σωτήρης Καπέλος, ΣΕΦ.

Οι εκπρόσωποι της ενεργειακής αγοράς συνεχάρησαν την Αρχή για την πρωτοβουλία της αυτή και χαρακτήρισαν τη μελέτη ως πολύτιμο εργαλείο για την καθοδήγηση της στρατηγικής της Πολιτείας στα θέματα αποθήκευσης και επισήμαναν την αναγκαιότητα άμεσης λήψης πρωτοβουλιών για τη στήριξη των σχετικών επενδύσεων.

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Ηλεκτρική ενέργεια

Τη συμμετοχή της σε 4 νέα έργα ενεργειακών υποδομών και ΑΠΕ 483 εκατ. ευρώ εξασφάλισε η ΤΕΡΝΑ

ypodomes team

Δημοσιεύθηκε

στις

από

Τη συμμετοχή της σε τέσσερα νέα έργα σημαντικών ενεργειακών υποδομών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας συνολικού προϋπολογισμού περίπου 483 εκατ. ευρώ, εξασφάλισε η εταιρεία ΤΕΡΝΑ Α.Ε., 100% θυγατρική του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Συγκεκριμένα, η ΤΕΡΝΑ μειοδότησε στο διαγωνισμό της εταιρείας «ΔΕΗ Ανανεώσιμες» για το έργο «Μελέτη, έργα πολιτικού μηχανικού, προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός φωτοβολταϊκού σταθμού 14,99 MW στη θέση Ξηροπόταμος του Δήμου Εορδαίας στην ΠΕ Κοζάνης και ενός Υποσταθμού Υπαίθριου Τύπου». Τόσο ο φωτοβολταϊκός σταθμός όσο και ο υποσταθμός θα κατασκευαστούν σε απαλλοτριωμένες από τη ΔΕΗ εκτάσεις. Ο προϋπολογισμός του έργου προσεγγίζει τα 15 εκατ. ευρώ.

Επίσης, η ΤΕΡΝΑ αναδείχθηκε προτιμητέος υποψήφιος EPC κατασκευαστής στον διαγωνισμό του ΔΕΣΦΑ για το έργο «Μελέτη, προμήθεια, κατασκευή και θέση σε λειτουργία ενός Σταθμού Υποδοχής και Φόρτωσης Βυτιοφόρων ΥΦΑ (Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου) στον Τερματικό Σταθμό ΥΦΑ στη νήσο Ρεβυθούσα».

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 5,2 εκατ. ευρώ και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 14 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Το έργο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εγκαταστάσεις και τον αναγκαίο εξοπλισμό (σωληνώσεις, μετρητές, συστήματα επιτήρησης και πυρασφάλειας κ.λ.π.) για φόρτωση βυτιοφόρων ΥΦΑ στη Ρεβυθούσα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο έργο είναι σημαντικό τόσο για την περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς αερίου στην Ελλάδα όσο και για την ελληνική οικονομία, καθώς αποτελεί το πρώτο στάδιο υλοποίησης του εθνικού σχεδίου για τροφοδοσία και διάδοση του φυσικού αερίου σε καταναλωτές και περιοχές όπου δεν υπάρχει υφιστάμενο δίκτυο, όπως νησιά, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος και ορεινές περιοχές της χώρας.

Ακόμη, η ΤΕΡΝΑ μειοδότησε σε διαγωνισμό της ΔΕΗ για τη μίσθωση φορητών Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) καθαρής ισχύος 23 MW για τον ΑΗΣ Αθερινόλακκου, για την κάλυψη φορτίων θερινής αιχμής του 2020. Το συνολικό συμβατικό τίμημα της μίσθωσης θα ανέλθει στα 2,7 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος προαίρεσης για τον μήνα Σεπτέμβριο.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι πρόσφατα η ΤΕΡΝΑ, σε κοινοπραξία με τη SIEMENS (ένωση εταιρειών SIEMENS – ΤΕΡΝΑ), αναδείχθηκε ανάδοχος στον διαγωνισμό της Αριάδνη Interconnection για το έργο «Μελέτη, Προμήθεια και Εγκατάσταση Δύο Σταθμών Μετατροπής και ενός Υποσταθμού για την Ηλεκτρική Διασύνδεση Κρήτης – Αττικής». Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 459,1 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 445 εκατ. ευρώ αφορούν στην κατασκευή των σταθμών μετατροπής και τα 14,1 εκατ. ευρώ στη συντήρησή τους. Η σύμβαση έχει διάρκεια υλοποίησης 36 μήνες.

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Facebook

Ετικέτεςδημοφιλη θεματα