Connect with us

Πράσινη Ενέργεια-ΑΠΕ

Δεκατρία νέα έργα Horizon 2020 εξασφάλισε το ΚΑΠΕ

Νίκος Καραγιάννης

Δημοσιεύθηκε

στις

Δεκατρία νέα έργα εξασφάλισε το ΚΑΠΕ, μετά την αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON 2020, του μεγαλύτερου ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου  για την Έρευνα και την Καινοτομία. Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων, στα οποία θα συμμετάσχει το ΚΑΠΕ, πλησιάζει τα 47 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο αντίστοιχος προϋπολογισμός για το Κέντρο ανέρχεται σε περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ.

– TRACER -Smart strategies for the transition in coal intensive regions

Κύριος στόχος του έργου είναι η υποστήριξη των περιφερειών υψηλής έντασης άνθρακα της Ευρώπης στο σχεδιασμό και την υλοποίηση μίας σειράς στρατηγικών σχετικά με την Έρευνα και την Καινοτομία, προκειμένου να διευκολυνθεί και να εξομαλυνθεί κατά το βέλτιστο τρόπο η διαδικασία μετάβασης των περιφερειών αυτών προς ένα αειφόρο ενεργειακό σύστημα.

Το έργο TRACER θα έχει ως κύριο αποτέλεσμα εννέα σετ Στρατηγικών Έρευνας & Καινοτομίας, οι οποίες θα εστιάσουν στο κομμάτι της Έξυπνης Εξειδίκευσης και θα είναι εναρμονισμένες με τις αντίστοιχες κατευθυντήριες οδηγίες του Σχεδίου Στρατηγικών Ενεργειακών Τεχνολογιών (SET Plan), καθώς και εννέα Οδικούς Χάρτες, έναν για κάθε μία εκ των εμπλεκόμενων στην παρούσα πρόταση περιφερειών υψηλής έντασης άνθρακα. Η περιφέρεια εστίασης για την Ελλάδα είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

– LOCOMOTION -LOw-CarbOn society: an enhanced MOdelling tool for the transiTION to sustainability

Αντικείμενο  του έργου είναι η ενίσχυση των υπαρχόντων Integrated Assessment Models, μέσω της ανάπτυξης ενός αξιόπιστου και πρακτικού συστήματος μοντέλων, για την υποστήριξη της ενεργειακής πολιτικής για την αξιολόγηση των διαφόρων πολιτικών και των πιο αποτελεσματικών τρόπων μετάβασης σε μια κοινωνία χαμηλών εκπομπών. Το Εργαστήριο Ανάλυσης Ενεργειακών Συστημάτων του ΚΑΠΕ θα είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των δεδομένων που θα συγκεντρωθούν για τη λειτουργία των μοντέλων, τη συλλογή και διαχείριση της βάσης δεδομένων του έργου και τη συμμετοχή σε κάποιες παραμέτρους κατά την ανάπτυξη των μοντέλων. 

– QualDeEPC -High-quality Energy Performance Assessment and Certification in Europe Accelerating Deep Energy Renovation

Τα έργο στοχεύει στη βελτίωση της συμμόρφωσης, της αξιοπιστίας, της χρηστικότητας και της σύγκλισης  των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εστιάζοντας στις περιπτώσεις της ριζικής ανακαίνισης κτιρίων, ενώ ταυτόχρονα θα διερευνηθεί το πλαίσιο της εξέλιξης των ΠΕΑ σε Πιστοποιητικά ‘Νέας Γενιάς’.

– SMARTER Finance for Families

Η κύρια ιδέα του έργου είναι η υποστήριξη καινοτόμων πρωτοβουλιών πράσινης χρηματοδότησης σε 12 χώρες, με απώτερο στόχο να αυξήσει την ιδιωτική χρηματοδότηση για την ανέγερση «πρότυπων» κατοικιών. Το έργο αναπαράγει το επιτυχημένο πρόγραμμα «Green Homes and Green Mortgage» που αναπτύχθηκε στη Ρουμανία και το οποίο αναδείχθηκε ως ιδιαίτερα επιτυχημένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 – LABEL 2020 -New Label driving supply and demand of energy efficient products

Σκοπός του έργου είναι η υποστήριξη στη διαδικασία μετάβασης από την τρέχουσα στη νέα ενεργειακή ετικέτα για επιλεγμένες ομάδες προϊόντων που θα ξεκινήσει το 2020. Η νέα ενεργειακή ετικέτα επαναπροσδιορίζει τις ενεργειακές κλάσεις με βάση την εξέλιξη της τεχνολογίας και την ανάπτυξη της αγοράς. Η διαδικασία μετάβασης απαιτεί επαρκή καθοδήγηση και υποστήριξη των ενδιαφερομένων μερών, ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή εφαρμογή καθώς και η υψηλή αποδοχή, κατανόηση και χρήση της νέας ετικέτας. Στο πλαίσιο του έργου θα σχεδιαστούν ολοκληρωμένες δράσεις και εργαλεία υποστήριξης των καταναλωτών, των λιανεμπόρων, των κατασκευαστών, φορέων πολιτικής κ.ά., σε εθνικό επίπεδο και ευρωπαϊκό επίπεδο.

– ENSMOV -Enhancing the Implementation and Monitoring and Verification practices of Energy Saving Policies under Article 7 of the EED

Σκοπός του έργου είναι να υποστηρίξει τις δημόσιες αρχές να βελτιώσουν και να συμπληρώσουν το σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών ενεργειακής απόδοσης με τη: 1) Διευκόλυνση της ανταλλαγής εμπειριών, 2) Ενίσχυση των εσωτερικών διαδικασιών παρακολούθησης, αναφοράς και επαλήθευσης των δημόσιων αρχών, με έμφαση στις απαιτήσεις του άρθρου 7 της Οδηγίας Ενεργειακής Απόδοσης, EED ΙΙΙ).

– ODYSSEE-MURE -Monitoring EU energy efficiency first principle and policy implementation

Το έργο ODYSSEE-MURE στοχεύει στη στήριξη των φορέων που συμβάλλουν στη  χάραξη ενεργειακής πολιτικής στα κράτη μέλη της ΕΕ προκειμένου να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της οδηγίας της ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση. Ειδικότερα, παρέχει φιλικές προς το χρήστη βάσεις δεδομένων και άλλα διαδικτυακά εργαλεία για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των πολιτικών ενεργειακής απόδοσης. Τα εργαλεία αυτά σχεδιάστηκαν κυρίως στο παρελθόν και στο συγκεκριμένο έργο προβλέπεται να επεκταθούν περαιτέρω από μια έμπειρη ομάδα συμμετεχόντων που περιλαμβάνει εθνικούς οργανισμούς ενεργειακής απόδοσης από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ (συν τη Νορβηγία, την Ελβετία και τη Σερβία), μεταξύ αυτών και το ΚΑΠΕ, και μια ισχυρή τεχνική ομάδα συντονισμού. Στο πλαίσιο αυτού του έργου θα προετοιμαστεί και η μελλοντική ένταξη των Βαλκανικών χωρών που δεν συμμετέχουν σήμερα.

– X-tendo – eXTENDing the energy performance assessment and certification schemes via a mOdular approach

Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση της συμμόρφωσης’, της ‘αξιοπιστίας’, της ‘χρηστικότητας’ και της ‘σύγκλισης’ των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε όλες τις χώρες της ΕΕ, και ταυτόχρονα η διερεύνηση του πλαισίου της εξέλιξης των ΠΕΑ σε Πιστοποιητικά ‘Νέας Γενιάς’. Στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθούν:

α) εργαλεία και μεθοδολογίες για την ενίσχυση των τεχνικών χαρακτηριστικών στην ενεργειακή πιστοποίηση των κτιρίων,

β) μεθοδολογίες για την ένταξη των ΠΕΑ σε ευρύτερο πληροφοριακό πλαίσιο και

γ) οδηγίες, καλές πρακτικές και συστάσεις για την εφαρμογή αυτών των καινοτόμων στοιχείων των ΠΕΑ στο υφιστάμενο πλαίσιο ενεργειακής πιστοποίησης.

– EMB3Rs -User-driven Energy-Matching & Business prospection tool for industrial Excess heat/cold Reduction, Recovery and Redistribution

Στο πλαίσιο του έργου EMB3Rs θα αναπτυχθεί μια πλατφόρμα, η οποία θα υποστηρίζεται από ένα έξυπνο εργαλείο προσομοίωσης, προσφοράς και ζήτησης ενέργειας. Το εργαλείο αυτό θα έχει τη δυνατότητα να επιλέγει τις βέλτιστες εναλλακτικές λύσεις για τη χρήση και ανάκτηση της απορριπτόμενης θερμότητας θερμικής/ψυκτικής ενέργειας  από  βιομηχανικές ή αστικές χρήσεις. Θα ταιριάζει τα ενεργειακά, χρονικά και χωρικά προφίλ των «παρόχων» θερμότητας (θερμικής/ψύξης) με δυνητικούς χρήστες σε υπάρχοντα ή μελλοντικά δίκτυα.

– GEORISK -Developing geothermal and renewable energy projects by mitigating their risks

 Το “GEORISK” ασχολείται με την μελέτη και την αξιολόγηση των υφισταμένων σχημάτων κάλυψης γεωλογικού κινδύνου γεωθερμικών επενδύσεων με προτάσεις βελτίωσής τους.

– GEO4CIVHIC -Most Easy, Efficient and Low Cost Geothermal Systems for Retrofitting Civil and Historical Buildings 

Το “GEO4CIVHIC”  στοχεύει στην τεχνολογική ανάπτυξη και αξιολόγηση καινοτόμων γεωεναλλακτών, του εξοπλισμού και των μεθόδων κατασκευής τους, καθώς και στην δημιουργία καινοτόμου γεωθερμικής αντλίας θερμότητας υψηλής θερμοκρασίας με ψυκτικά ρευστά φιλικά προς το περιβάλλον. Παράλληλα υπάρχουν δράσεις  επίδειξης και προσομοίωσης της εφαρμογής της αναπτυχθείσας τεχνολογίας σε δημόσια και ιστορικά κτίρια  με παράλληλες δράσεις έρευνας αγοράς

– GIFT Geographical Islands FlexibiliTy

To “GIFT”  είναι ένα έργο που αποσκοπεί στη μείωση των εκπομπών άνθρακος από το ενεργειακό μείγμα των Ευρωπαϊκών νησιών. Τα Ευρωπαϊκά νησιά πρέπει να συμμορφώνονται με τους νόμους των χωρών τους και τους διεθνείς κανονισμούς, που στοχεύουν στην προώθηση ενός πράσινου ενεργειακού μίγματος.   Σκοπός του GIFT είναι να αναπτύξει και να εφαρμόσει έξυπνες καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις που θα επιτρέψουν στα νησιά να ενσωματώσουν όσο το δυνατόν περισσότερο από το τεράστιο δυναμικό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που διαθέτουν.

– HYDROPOWER-EUROPE

 Το έργο αποσκοπεί στη δημιουργία ενός δικτύου εξειδικευμένων φορέων με σκοπό την προώθηση των τεχνολογιών νερού.

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης
Advertisement

Εταιρικά Nέα

Σημαντική ενίσχυση του χαρτοφυλακίου Αιολικών Πάρκων της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στις ΗΠΑ

ypodomes team

Δημοσιεύθηκε

στις

από

Γιώργος Περιστέρης Πρόεδρος ΤΕΡΝΑ

Σε σημαντική ενίσχυση του χαρτοφυλακίου αιολικών πάρκων του Ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ στις ΗΠΑ οδηγεί η ολοκλήρωση δύο σημαντικών επενδύσεων στην περιοχή του Τέξας.

Συγκεκριμένα, σε εμπορική λειτουργία έχει τεθεί πλέον το αιολικό πάρκο «Gopher Creek» (Fluvanna 2) στην περιοχή Borden County του Τέξας, η ισχύς του οποίου ανέρχεται σε 158 MW. Η ανάπτυξη του έργου ξεκίνησε το δεύτερο εξάμηνο του 2018, ολοκληρώθηκε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που είχε τεθεί και πλέον βρίσκεται σε πλήρη εμπορική λειτουργία.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν επιτυχώς οι διαδικασίες για την εξαγορά του αιολικού πάρκου «Bearkat», στο Glasscock County του Τέξας. Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο αιολικό πάρκο, εγκατεστημένης ισχύος 200 MW, βρίσκεται σε λειτουργία ήδη από τον Ιανουάριο του 2018.

Τα δύο νέα αιολικά πάρκα ανεβάζουν τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ του Ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ στις ΗΠΑ στα 651 MW. Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία λειτουργεί ακόμα δύο αιολικά πάρκα στις ΗΠΑ, ένα ισχύος 138 MW στην περιοχή Elmore County του Idaho κι ένα ισχύος 155 MW στην περιοχή Scurry County του Τέξας (Fluvanna 1).

Ο Πρόεδρος της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ κ. Γιώργος Περιστέρης δήλωσε σχετικά:

«Ανταποκρινόμενοι απολύτως στις δεσμεύσεις που είχαμε αναλάβει απέναντι στους μετόχους και τους συνεργάτες μας ολοκληρώσαμε με επιτυχία κι εντός του καθορισμένου χρονοδιαγράμματος δύο ακόμα σημαντικές επενδύσεις στην αγορά των ΗΠΑ.

Η συνολική ισχύς των αιολικών πάρκων που λειτουργούμε στις ΗΠΑ ανέρχεται πλέον σε 651 MW. Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ αποτελεί τον μεγαλύτερο επενδυτή σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα, αλλά και τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία διεθνώς στον τομέα της παραγωγής καθαρής ενέργειας.

Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε δυναμικά τις επενδύσεις μας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ώστε σύντομα να ξεπεράσουμε και τον στόχο των 2.000 MW, που έχουμε πλέον θέσει».

Συνολικά, η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ λειτουργεί, κατασκευάζει ή έχει πλήρως αδειοδοτήσει 1.512 MW εγκαταστάσεων ΑΠΕ στην Ευρώπη και την Αμερική. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου ανέρχεται πλέον σε 1.390 MW. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος έχει εγκαταστήσει 607 MW στην Ελλάδα, 651 MW στις ΗΠΑ και 132 MW στην Ν.Α. Ευρώπη. Επόμενος στόχος της εταιρείας είναι να προσεγγίσει το μέγεθος των 2.000 MW έργων ΑΠΕ σε λειτουργία.

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Πράσινη Ενέργεια-ΑΠΕ

Υπό ολοκλήρωση δύο αιολικά πάρκα 76,8 MW στη Δυτ. Μακεδονία από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Φίλιππος Παναγόπουλος

Δημοσιεύθηκε

στις

Εργασίες τοποθέτησης ανεμογεννητριών

Στην τελική ευθεία εισέρχεται το project αιολικών πάρκων που αναπτύσσει η ΕΛΛΑΚΤΩΡ στο Άσκιο Κοζάνης, το οποίο διοικητικά υπάγεται στο Δήμο Βοΐου, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Πιο συγκεκριμένα στο όρος Άσκιο κατασκευάζονται 2 αιολικά πάρκα, το Ανατολικό και Δυτικό Άσκιο, με εγκατεστημένη ισχύ 36,6 MW και 40,2 MW αντίστοιχα. Μάλιστα, τα εν λόγω έργα «πράσινης» ενέργειας εντάσσονται στα πλαίσια ενός ευρύτερου επενδυτικού σχεδίου, το οποίο συνολικά αγγίζει τα 195,6 MW ισχύος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ypodomes.com οι μονάδες αιολικής ενέργειας στο Άσκιο αναμένεται να ολοκληρωθούν και να συνδεθούν με το Σύστημα Μεταφοράς πριν το τέλος του 2019, παράγοντας στο εξής 173 GWh «καθαρής» ενέργειας σε ετήσια βάση.

Αυτή την περίοδο πραγματοποιούνται παραλαβές τμημάτων ανεμογεννητριών της Vestas, οι οποίες από το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης και διαμέσου του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού θα φτάσουν στον τελικό τους προορισμό, μία διαδικασία αρκετά σύνθετη που απαιτεί ακρίβεια, συντονισμό και συνεργασία με όσους εμπλέκονται στο έργο της μεταφοράς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα παραπάνω έργα αναμένεται να δώσουν ουσιαστική ώθηση στην Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας όσον αφορά την απαραίτητη στροφή που πρέπει να πραγματοποιηθεί σε επενδύσεις ήπιων μορφών ενέργειας. Ενδεικτικά, η εγκατεστημένη ισχύς αιολικών στην Περιφέρεια για το Α’ εξάμηνο, σύμφωνα με τον ΔΑΠΕΕΠ, ανήλθε μόλις σε 61,3 MW, μέγεθος που θα υπερδιπλασιαστεί το αμέσως επόμενο διάστημα.

Οι ΑΠΕ «ατμομηχανή» για τον ΕΛΛΑΚΤΩΡ σύμφωνα με τα στοιχεία του Α’ εξαμήνου

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που εξέδωσε ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ για το Α’ εξάμηνο, ο κύκλος εργασιών του κλάδου των ΑΠΕ βρίσκεται σε άνθηση εφόσον ανήλθε σε 33,1 εκατ. ευρώ έναντι 29,4 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο του έτους 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 12,7%.

Τα δε κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 14,2 εκατ. ευρώ έναντι 10,3 εκατ. ευρώ του πρώτου εξαμήνου 2018 και τα κέρδη μετά από φόρους σε 12,1 εκατ. ευρώ έναντι 7,4 εκατ ευρώ.

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019 ανήλθε σε 364,5 GWh, αυξημένη κατά 10,6% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2018, γεγονός που οφείλεται στο συνδυασμό αυξημένης εγκατεστημένης ισχύος (8,3%) και ευνοϊκότερων μετεωρολογικών συνθηκών (2,3%).

Το σύνολο της εγκατεστημένης ισχύος του κλάδου ΑΠΕ στο Α’ εξάμηνο ανήλθε σε 295,5 MW. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η εταιρεία διαθέτει 283,54 MW έργων ΑΠΕ (κυρίως Αιολικά Πάρκα) σε διάφορα στάδια αδειοδοτικής διαδικασίας ενώ δύο αιολικά πάρκα εγκατεστημένης ισχύος 88,2 MW βρίσκονταν σε αρχικό στάδιο υλοποίησης.

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Επικαιρότητα

Οι απόψεις της ΕΛΕΤΑΕΝ για το Αναπτυξιακό Πολυνομοσχέδιο

ypodomes team

Δημοσιεύθηκε

στις

από

ΕΛΕΤΑΕΝ επιστημονική ένωση για την αιολική ενέργεια

Επιστολή στον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. A. Γεωργιάδη και τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κ. Χατζηδάκη απέστειλε η ΕΛΕΤΑΕΝ για το Αναπτυξιακό Πολυνομοσχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση.

Το Πολυνομοσχέδιο κινείται σε ορθή κατεύθυνση. Λόγω της φύσης και των ιδιαιτεροτήτων των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ειδικά σε αιολικά πάρκα, η ΕΛΕΤΑΕΝ επικεντρώθηκε σε μερικές μόνο από τις διατάξεις του, που αφορούν τον κλάδο της αιολικής ενέργειας:

Η θέσπιση του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη είναι σημαντική. Ο χάρτης πρέπει να εμπλουτισθεί με πληροφορίες και δεδομένα που θα βοηθούν στην αποτελεσματική εφαρμογή του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου των Α.Π.Ε.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ αξιολογεί ως εξαιρετικά θετική τη διάταξη σύμφωνα με την οποία δεν επιτρέπεται άρνηση αδειοδότησης της οποιασδήποτε επενδυτικής ή κατασκευαστικής δραστηριότητας στη βάση γεωχωρικών δεδομένων που δεν συμπεριλαμβάνονται στον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη.

Αναφορικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση και τις τροποποιήσεις του ν.4014/2011, οι παρατηρήσεις της ΕΛΕΤΑΕΝ αφορούν κυρίως την αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων που καθορίζονται με το Πολυνομοσχέδιο.

Πέραν αυτών, η ΕΛΕΤΑΕΝ προσδοκά σε στενή συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία ώστε να εφαρμοσθούν διαδικασίες αδειοδότησης που θα ενσωματώνουν μερικές βασικές αρχές, ιδιαίτερα σημαντικές για τις αιολικές επενδύσεις όπως:

– Η ανάγκη ευελιξίας και απλοποίησης των διαδικασιών τροποποίησης του σχεδιασμού του αιολικού πάρκου μετά την ΑΕΠΟ, εντός τους ευρύτερου αδειοδοτημένου πολυγώνου,

– Η ανάγκη να υπάρχουν και να τηρούνται ρητές και αποκλειστικές προθεσμίες,

– Η ανάγκη τυποποίησης των γνωμοδοτήσεων των επί μέρους υπηρεσιών που θα πρέπει να γνωμοδοτούν αποκλειστικά εντός των αρμοδιοτήτων τους.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ είναι έτοιμη με επεξεργασμένες και ώριμες προτάσεις να συμμετέχει ενεργά και δημιουργικά σε διάλογο με την Κυβέρνηση, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί όλο το φάσμα των διαδικασιών αδειοδότησης και ανάπτυξης των αιολικών επενδύσεων.

Εκτός από αυτονόητη ανάγκη, η βελτιστοποίηση αυτή αποτελεί νομική υποχρέωση αφού πλέον, σύμφωνα με τη νέα Οδηγία RED II για τις Α.Π.Ε., ο χρόνος οδειοδότησης πρέπει να κατέλθει σε 2 έτη (με δυνατότητα παράτασης ενός έτους).

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Facebook

Ετικέτεςδημοφιλη θεματα