Connect with us

Επικαιρότητα

Υπόμνημα ΠΣΔΑΤΜ για τον αιγιαλό και την παραλία στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου

Νίκος Καραγιάννης

Δημοσιεύθηκε

στις

Επιστολή-Υπόμνημα απέστειλε ο ΠΣΔΑΤΜ για τον αιγιαλό και την παραλία με αποδέκτη τη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Το σχετικό έγγραφο που υπογράφει ο Πρόεδρος του Συλλόγου των Διπλωματούχων Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, κος Μ. Καλογιαννάκης, έχει ως τίτλο: «Υπόμνημα για το νομοσχέδιο «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις».

Χαρακτηρίζει το νομοσχέδιο «περιβαλλοντικό έγκλημα» που ο τεχνικός κόσμος δεν μπορεί να συναινέσει, σχολιάζοντας ότι η περιβαλλοντική ευαισθησία της κυβέρνησης σταματά έξω από τις πόρτες των μεγάλων ξενοδοχείων.

Όπως επίσης αναφέρεται χαρακτηριστικά, το νομοσχέδιο δυστυχώς δεν αναρτήθηκε σε δημόσια διαβούλευση ώστε να κατατεθούν αρμοδίως οι απόψεις και οι προτάσεις με πλήρη τεκμηρίωση.

Αναλυτικά το Υπόμνημα με επισημάνσεις και σχόλια ανά άρθρο:

Διορθώσεις

Άρθρο 25: «5.α) Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομικών Δευτεροβάθμια Επιτροπή Χάραξης των ορίων του αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού…
ε) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος με τον αναπληρωτή του με ειδικότητα τοπογράφου ή πολιτικού μηχανικού ή μηχανικού περιβάλλοντος..»

Η αναφορά τοπογράφου μηχανικού όπως και στην παρ. 4 του ίδιου άρθρου πρέπει να γίνει αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός, όπως είναι ο σωστός τίτλος του επαγγέλματος.
Η χάραξη των ορίων είναι κατεξοχήν τοπογραφική μελέτη για την οποία δεν έχει καμία γνώση ή επαγγελματικό δικαίωμα ο μηχανικός περιβάλλοντος. Για τον λόγο αυτό πρέπει να αφαιρεθεί.

Επιπλέον θα πρέπει να προβλεφθεί άλλο μέλος για την δευτεροβάθμια επιτροπή όταν θα συνεδριάζει με θέματα όχθης λιμνών και ποταμών και να αντικαταστήσει τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Άρθρο 28: «1.β) Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει … διάγραμμα αποτύπωσης των υφιστάμενων έργων…»

Το διάγραμμα αποτύπωσης των υφιστάμενων έργων, νοείται το εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο είναι τοπογραφική μελέτη, επομένως πρέπει να διορθωθεί η διατύπωση.

Άρθρο 33: «6.δ) την οριογραμμή του αιγιαλού και τα ακριβή όρια του ζητούμενου χώρου επί των υποβάθρων του άρθρου 4 ή σε τοπογραφικά διαγράμματα των προδιαγραφών της παραγράφου 6 του άρθρου 4 και πρόσφατες αεροφωτογραφίες»

Πρέπει να αντικατασταθεί με την φράση «τοπογραφική μελέτη σε ΕΓΣΑ 87 όπου θα αποτυπώνεται η γραμμή του αιγιαλού και τα ακριβή όρια του ζητούμενου χώρου και πρόσφατες αεροφωτογραφίες.

Άρθρο 23: «2. «Παραλία» είναι η ζώνη της ξηράς… το πλάτος της παραλίας καθορίζεται σε τουλάχιστον 30 και μέχρι 50 μέτρα…»

Δεν μπορεί να εφαρμοστεί γιατί εκ φύσεως το πλάτος της παραλίας κάποια στιγμή γίνεται μηδέν. Επιπλέον στις ήδη οριοθετημένες περιοχές με μικρότερο πλάτος από τα 30 μέτρα, ο ενδεχόμενος νέος επανακαθορισμός οδηγεί σε απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών.

Ο υποχρεωτικός καθορισμός ζώνης παραλίας 30 μέτρων θα δημιουργήσει σημαντικά ζητήματα στην αναγκαστική απαλλοτρίωση καθώς θα απαιτείται πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό για αποζημιώσεις

Συγχρόνως και σε αυτό τον νόμο, δεν θεσπίζονται αντικειμενικά κριτήρια για το καθορισμό του πλάτους της παραλίας, με αποτέλεσμα η διαδικασία αυτή, ενδεχομένως, να είναι πηγή συναλλαγής.

«Υφιστάμενα όρια του σχεδίου πόλης ή διαμορφωμένων, με ισχύουσα διοικητική πράξη, οικιστικών περιοχών ή οικισμών προυφιστάμενων ου 1923 δεν θίγονται».

Θίγονται σίγουρα αρκετά εκτός σχεδίου ακίνητα που είναι άρτια και οικοδομήσιμα.

Άρθρο 24: «5. Ο παλαιός αιγιαλός και η παλιά όχθη των μεγάλων λιμνών και των πλεύσιμων ποταμών ανήκουν στη δημόσια κτήση, είναι ανεπίδεκτα κτήσης ιδιωτικών δικαιωμάτων και καταγράφονται ως πράγματα κοινόχρηστα που ανήκουν κατά κυριότητα στο Δημόσιο… Με την παρούσα δεν θίγονται ήδη κτηθέντα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και ισχύουσες συμβάσεις παραχώρησης.»

Η τροποποιούμενη διάταξη ο παλαιός αιγιαλός και η παλιά ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου και καταγράφονται ως δημόσια κτήματα. Επομένως μέχρι στιγμής η παραχώρηση, αν και με μεγάλες δυσκολίες ήταν δυνατή.

Με την τροποποίηση αυτή αποκλείεται με αποτέλεσμα ακόμα και ακίνητα στα οποία έχουν εκδοθεί οικοδομικές άδειες να είναι κοινόχρηστα. Επιπλέον, τα κοινόχρηστα δεν καταγράφονται στα βιβλία δημοσίων κτημάτων και η διαχείριση τους διαφέρει σημαντικά από αυτή των δημοσίων κτημάτων.

Άρθρο 33: «7. Δεν παραχωρείται η χρήση του αιγιαλού, όταν το μήκος ή πλάτος αυτού είναι μικρότερο των τριών μέτρων …»

Το μήκος είναι αρκετό και πρέπει να αυξηθεί. Σε περίπτωση που παραχωρηθεί η χρήση μπορεί εύκολα να καταληφθεί από μία ξαπλώστρα. Το νομοσχέδιο, σε αυτό το σημείο, αναιρείται μιας και ορίζει ότι η ζώνη, πλέον, θα είναι 30-50 μέτρα.

Άρθρα που πρέπει να αποσυρθούν

Άρθρο 28 συνολικά

Ειδικότερα: «2. Σε περίπτωση που στα προς διατήρηση και παραχώρηση της χρήσης έργα και εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται και τεχνικά έργα και εγκαταστάσεις που συνδέονται λειτουργικά και αποτελούν οργανικό σύνολο με αυτά που είχαν αρχικά εγκριθεί και έχουν κατασκευαστεί μέχρι την 28.7.2911 χωρίς άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής σε αιγιαλό, παραλία, όχθη, παρόχθια ζώνη, υδάτινο στοιχείο, πυθμένα… είναι δυνατή η διατήρηση και παραχώρηση της χρήσης τους με την κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού….

Εφόσον στην απόφαση διατήρησης και παραχώρησης της χρήσης περιλαμβάνονται έργα και εγκαταστάσεις της παρ.2, ο παραχωρησιούχος υποχρεούται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 2 μηνών από την έκδοση της απόφασης περί διατήρησης και παραχώρησης να υποβάλλει αίτηση περί αδειοδότησης ή εξαίρεσης από την κατεδάφιση των μη καλυπτόμενων από την αρχική άδεια έργων κατά την διαδικασία του άρθρου 14α.

Στην περίπτωση απόρριψης της αίτησης εκ των υστέρων αδειοδότησης ή εξαίρεσης από την κατεδάφιση…»

Δεν υπάρχει προηγούμενο για αδειοδότηση εκ των υστέρων. Ακυρώνει τις αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες να αδειοδοτούν, δηλαδή να δίνουν την άδεια, διότι δεν μπορούν να ελέγξουν τι έχει γίνει σε προηγούμενο χρόνο, ώστε να δώσουν την έγκριση τους.
Πρώτη φορά «τακτοποιούνται» αυθαρεσίες που έχουν γίνει σε κοινόχρηστα τμήματα.

Άρθρο 34 συνολικά

Ειδικότερα: «1.α) Έργα των άρθρων 12, 12Α και των παρ. 1,2 και 3 του άρθρου 14 που έχουν κατασκευαστεί μέχρι τις 28.7.2011 στον αιγιαλό, την παραλία… χωρίς να υφίσταται απόφαση παραχώρησης της χρήσης, ανεξαρτήτως της έκδοσης πρωτοκόλλου κατεδάφισης μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, μπορεί να αδειοδοτηθούν με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, …, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου προς την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία μέσα σε 2 έτη από την έναρξη της ισχύος του παρόντος.

Στη ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου περιλαμβάνονται ξενοδοχειακές μονάδες που έχουν κατασκευαστεί από το Δημόσιο, τον Ε.Ο.Τ. ή για λογαριασμό του ή των οποίων το Δημόσιο ή ο Ε.Ο.Τ. είχαν τη διαχείριση ή αποτελούν λειτουργικό σύνολο με τα εν λόγω καταλύματα ή ξενοδοχειακές μονάδες του Ε.Ο.Τ. Επίσης, υπάγονται και οι αυθαίρετες κατασκευές που εξυπηρετούν τη λειτουργία των μονάδων υδατοκαλλιέργειας.»

Άρα αδειοδοτούνται εκ των υστέρων καταπατητές δημοσίων εκτάσεων, μιας και δεν είχαν την παραχώρηση της χρήσης, οι οποίοι κατασκεύασαν αυθαίρετα.

«β. Μπορεί να εξαιρούνται από την κατεδάφιση, κατά παρέκκλιση κάθε γενική ή ειδική διάταξη με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, έργα που κατασκευάστηκαν μετά την 28.7.2011 αν αφορούν: αα)έργα και δραστηριότητες που εξυπηρετούν σκοπούς Εθνικής Άμυνας και ασφάλειας, ββ) έργα εθνικής σημασίας, γγ) έργα υποδομής δικτύων κοινής ωφέλειας, συμπεριλαμβανομένου των έργων Α.Π.Ε.»

Πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα εξαίρεσης από την κατεδάφιση αυθαιρέτων που έχουν κατασκευαστεί μετά την ημερομηνία-κόκκινη γραμμή που έχει αποδεχθεί το ΣτΕ.

Υπάρχει σημαντική ασάφεια για το ποια έργα είναι εθνικής σημασίας. Είναι όλα ανεξαρτήτως τα έργα που έχουν ενταχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους;

Σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο και την δυνατότητα να γίνει η αίτηση εντός 2 ετών από την ισχύ του νόμου, σημαίνει ότι αυθαίρετες κατασκευές μπορούν να γίνονται για τα επόμενα δύο χρόνια, και συγχρόνως να «τακτοποιούνται».

Τα σημεία αυτά σε ενδεχόμενη προσφυγή στο ΣτΕ, είναι πολύ πιθανό, να κριθούν αντισυνταγματικά.

«2. α) Προϋπόθεση για την αδειοδότηση ή την εξαίρεση από την κατεδάφιση των έργων είναι η καταβολή ή νόμιμος διακανονισμός για την αυθαίρετη και παράνομη χρήση της έκτασης για το προηγούμενο διάστημα και μέχρι 5 έτη αναδρομικά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η κατ’ έτος αποζημίωση αυθαίρετης χρήσης ορίζεται σε ποσό αντίστοιχο με το εφεξής καταβαλλόμενο ετήσιο αντάλλαγμα για τη χρήση του χώρου του έργου, προσαυξημένο κατά το 1/3 του ποσού αυτού.

Η εξόφληση της αποζημίωσης μπορεί να γίνει: αα) εφάπαξ, με καταβολή του 50% του οφειλόμενου ποσού ή ββ) με άτοκες δόσεις επί του αρχικώς βεβαιωμένου ποσού και διαγραφή προσαυξήσεων. Η ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου δεν αφορά την προσαύξηση τους 1/3 της αποζημίωσης, η οποία καταβάλλεται εφάπαξ.»

Σύμφωνα με τα παραπάνω, αν καταβληθεί εφάπαξ, τότε θα καταβληθεί μικρότερο ποσό από το να του είχε παραχωρηθεί η χρήση νόμιμα. Η αποζημίωση δεν έχει επομένως χαρακτήρα τιμωρητικό, αλλά «επιβραβεύει» τον αυθαιρετούχο.

Προτάσεις

Η δημοπρασία παραχώρησης της χρήσης, αλλά και κάθε άλλη διαδικασία που προβλέπεται, θα πρέπει να γίνεται μόνο ηλεκτρονικά.

Πρέπει να προστεθούν οι ορισμοί τόσο της μεγάλης λίμνης όσο και του πλεύσιμου ποταμού, ενώ σκόπιμο θα ήταν να οριστούν ποιες λίμνες και ποιοι ποταμοί έχουν όχθη και παρόχθια ζώνη. Επιπλέον όπου υπάρχει αναφορά για τον αιγιαλό και την παραλία θα πρέπει να προστεθεί και η όχθη και η παρόχθια ζώνη, ενώ στο άρθρο 28 παρ. 3 μετά την Μέση Στάθμη Θάλασσας (ΜΣΘ) να προστεθεί «ή Μέση Στάθμη των Υδάτων»

Στην επιτροπή εξέτασης των παραχωρήσεων χρήσης θα πρέπει να συμμετέχει και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διότι αφορά περιοχές οι οποίες είναι περιβαλλοντικά ευαίσθητες.

Πρέπει να υπάρξει μηχανισμός ελέγχου και εντοπισμού νέων αυθαιρέτων κατασκευών (προσωρινών ή μόνιμων) αρχικά μέσω δορυφορικών εικόνων.
Πρέπει να υπάρξει μέριμνα για την οριστική και καθολική οριοθέτηση του αιγιαλού και της παραλίας. Το προκαταρκτικό υπόβαθρο είναι έτοιμο από την ΕΚΧΑ ΑΕ από το 2008 και ο αρχικός στόχος ολοκλήρωσης ήταν το 2016.

Το τμήμα αυτό του νομοσχεδίου που αφορά τον αιγιαλό και την παραλία πρέπει να αποσυρθεί, να αναρτηθεί στην δημόσια διαβούλευση και στην συνέχεια να κατατεθεί ξανά, αυτόνομα, με την συμμετοχή του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος

Μιχάλης Καλογιαννάκης

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης
Advertisement

Επικαιρότητα

Συνάντηση Τζιτζικώστα με τους νέους επικεφαλής της Αστυνομίας

ypodomes team

Δημοσιεύθηκε

στις

από

Συνάντηση με τους νέους επικεφαλής της Ελληνικής Αστυνομίας στη Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη είχε σήμερα στο γραφείο του ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

Ο κ. Τζιτζικώστας συζήτησε με τον Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος Κωνσταντίνο Σκούμα και τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλονίκης Λάζαρο Μαυρόπουλο τα ζητήματα αστυνόμευσης, ασφάλειας και πολιτικής προστασίας, αλλά και περαιτέρω ενίσχυσης του εξοπλισμού της ΕΛΑΣ.

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας δήλωσε την αμέριστη συμπαράστασή του στο έργο των αστυνομικών και επισήμανε ότι «η συνεργασία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της ΕΛΑΣ όλα αυτά τα χρόνια είναι σταθερή και διαρκής. Βλέπουμε τον αστυνομικό ως σύμμαχο στην προσπάθειά μας για ένα ασφαλές περιβάλλον, για μια καλύτερη καθημερινότητα στις πόλεις και την ύπαιθρο, με ασφάλεια για όλους και ως πολύτιμο βοηθό του πολίτη στις πιο δύσκολες στιγμές του.

Η βούλησή μας για διαρκή ενίσχυση της ΕΛΑΣ είναι αταλάντευτη και με τη νέα ηγεσία βλέπουμε ήδη μεγαλύτερη παρουσία αστυνομικών στην καθημερινότητα των πολιτών, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, στην προσπάθεια να εδραιωθεί και να παγιωθεί το αίσθημα ασφάλειας στην κοινωνία.

Στο πλαίσιο της εξαιρετικής συνεργασίας που έχουμε αναπτύξει ως διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την ΕΛΑΣ ενισχύσαμε την υλικοτεχνική της υποδομή με ευρωπαϊκά κονδύλια συνολικού ύψους 2,6 εκ. ευρώ και εκτός από τον εξοπλισμό των αστυνομικών, ενισχύσαμε αποφασιστικά την αστυνόμευση με την προμήθεια συνολικά 84 οχημάτων διάφορων τύπων».

Οι κ.κ. Σκούμας και Μαυρόπουλος ευχαρίστησαν τον Περιφερειάρχη για τη συνεργασία και επισήμαναν ότι η παρουσία των αστυνομικών στους δρόμους ειδικά των μεγάλων αστικών κέντρων θα αυξηθεί σημαντικά, ενώ έχουν αναληφθεί πρωτοβουλίες τόσο για σειρά δράσεων ενίσχυσης της αστυνόμευσης και του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, όσο και για την πιο ουσιαστική συνδρομή της ΕΛΑΣ στα ζητήματα πολιτικής προστασίας.

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Επικαιρότητα

Σε ανοδική πορεία η ελληνική αγορά τεχνολογικών προϊόντων

ypodomes team

Δημοσιεύθηκε

στις

από

Ανοδικά κινήθηκε η ελληνική αγορά τεχνολογικών καταναλωτικών αγαθών το 2ο τρίμηνο του 2019, με τις πωλήσεις να αυξάνονται κατά 2,4% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα και τη συνολική τους αξία να διαμορφώνεται σε €481 εκατ. Το πρόσημο ήταν θετικό και σε επίπεδο εξαμήνου, καθώς η αξία της αγοράς ενισχύθηκε κατά 1,5% και ανήλθε σε €980 εκατ. Από τις επιμέρους κατηγορίες της αγοράς, εκείνες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη άνοδο πωλήσεων σε επίπεδο 2ου τριμήνου ήταν οι Μεγάλες Οικιακές Συσκευές (αύξηση κατά 10,9%), οι Μικρές Οικιακές Συσκευές (οι πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά 8,7%) και τα Προϊόντα Πληροφορικής (όπου η άνοδος ήταν κατά 2,8%).

Σύμφωνα με τα στοιχεία του GfK TEMAX, από τις επτά συνολικά επιμέρους προϊοντικές κατηγορίες της αγοράς οι τέσσερις κατάφεραν να αυξήσουν τις πωλήσεις τους, ενώ οι τρεις βρέθηκαν σε πτωτική τροχιά το 2ο τρίμηνο του 2019. Αναλυτικά, η μεγαλύτερη κατηγορία – από πλευράς αξίας – ήταν οι Τηλεπικοινωνίες, όπου οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 2,7% και ανήλθαν σε €147 εκατ. Στη δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία για τον κλάδο, τις Μεγάλες Οικιακές Συσκευές, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 10,9% στα €122 εκατ., ενώ στα Προϊόντα Πληροφορικής, η τρίτη πιο ισχυρή κατηγορία της αγοράς, η αξία των πωλήσεων αυξήθηκε το εξεταζόμενο διάστημα κατά 2,8% στα €97 εκατ.

Στον αντίποδα, στα Ηλεκτρονικά Καταναλωτικά Αγαθά το πρόσημο ήταν αρνητικό το 2ο τρίμηνο του 2019 κατά 12% με τις πωλήσεις να κατέρχονται στα €68 εκατ. το 2ο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Από τις υπόλοιπες κατηγορίες, οι πωλήσεις στα Είδη Εξοπλισμού Γραφείου και Αναλωσίμων μειώθηκαν κατά 8,6% και βρέθηκαν στα επίπεδα των €6 εκατ., ενώ οι πωλήσεις φωτογραφικών ειδών μειώθηκαν κατά 1,7% στα €6 εκατ.

Προϊόντα Πληροφορικής

Στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών, οι πωλήσεις σταθερών τηλεφώνων συνέχισαν τη θετική τους πορεία κατά το 2ο τρίμηνο του έτους, ενώ αξιοσημείωτη ανάπτυξη παρουσίασαν τα Headsets και τα Core Wearables. Πάντως, το πρόσημο των πωλήσεων στην κατηγορία της κινητής τηλεφωνίας συνέχισε να είναι αρνητικό και το 2ο τρίμηνο του 2019.

Στα Προϊόντα Πληροφορικής, οι οθόνες συνέχισαν για άλλο ένα τρίμηνο να έχουν σημαντική ανάπτυξη, γεγονός που συνδέεται με την άνοδο του gaming. Ανάλογα θετική ήταν και η πορεία των πωλήσεων πληκτρολογίων, γεγονός που, επίσης, συνδέεται με την άνοδο του gaming. Επίσης, οι φορητοί υπολογιστές κατέγραψαν αύξηση και το 2ο τρίμηνο του 2019, επίδοση που και αυτή συνδέεται με την περαιτέρω διείσδυση του gaming.

Στο μεταξύ, τα Gaming & Leisure Devices συνέχισαν για άλλο ένα τρίμηνο τη ραγδαία άνοδο, με τις κάρτες δικτύου να αποτελούν τον κύριο άξονα της ανάπτυξης. Σημαντικό ρόλο σε αυτήν την αύξηση – σύμφωνα με τους αναλυτές – έπαιξαν και οι προσφορές. Επίσης, το gaming ευθύνεται και για τη σημαντική ανάπτυξη των πωλήσεων σταθερών υπολογιστών, με την κατηγορία να ευνοείται και από το λανσάρισμα νέων μοντέλων.

Πάντως, μεγάλη πτώση παρουσίασαν οι κατηγορίες Media Tablets, ενώ, μετά από ένα θετικό τρίμηνο, η κατηγορία των Mobile PCs ήταν πτωτική. Επηρεασμένη από την παραπάνω πτώση, αρνητικό πρόσημο για το 2ο τρίμηνο του 2019 παρουσίασε και η κατηγορία Point-ing.

Ηλεκτρονικά αγαθά

Στο μεταξύ όπως σημειώνει ο ΣΕΠΕ, στα Ηλεκτρονικά Καταναλωτικά Αγαθά, οι κατηγορίες Loudspeakers και AHS κατέγραψαν σημαντική αύξηση, βοηθούμενες από τις έντονες προσφορές. Αντίθετα, πτώση παρατηρήθηκε στην κατηγορία της τηλεόρασης, αφού το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο διαδραματιζόταν το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου. Πτώση παρατηρήθηκε επίσης και στα PMP, DVD-Players, συσκευές πλοήγησης, κάρτες μνήμης, ακουστικά, USB, Camcorders και τα Usb για το 2ο τρίμηνο του 2019. Για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο, οι κονσόλες κατέγραψαν αρνητικό πρόσημο. Αρνητικό πρόσημο παρουσίασαν, επίσης, τόσο τα πολυμηχανήματα, όσο και οι εκτυπωτές.

Τέλος, ο κλάδος των φωτογραφικών προϊόντων σημείωσε αρνητικό πρόσημο για το 2ο τρίμηνο του 2019.

 

Πηγή: sepe.gr

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Επικαιρότητα

Κλιματική αλλαγή: Έκθεση κάνει λόγο για σοβαρές επιπτώσεις στις οικονομίες των χωρών

ypodomes team

Δημοσιεύθηκε

στις

από

Το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής

Η κλιματική αλλαγή θα βλάψει τις οικονομίες των χωρών είτε αυτές είναι πλούσιες είτε φτωχές ως το 2100, αναφέρουν οικονομολόγοι σε νέα έκθεση που διαλύει τον μύθο ότι οι πιο φτωχές και ζεστές χώρες θα υποφέρουν περισσότερο από την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι ερευνητές εξέτασαν στοιχεία περισσότερων από 50 ετών από 174 χώρες και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι συνεχείς αλλαγές της θερμοκρασίας πάνω ή κάτω από τα συνηθισμένα επίπεδα για κάθε χώρα επηρεάζουν την οικονομική ανάπτυξή τους, ανεξαρτήτως του πλούτου τους.

Οι ΗΠΑ ενδέχεται να χάσουν το 10% του ΑΕΠ τους, αν δεν κάνουν σημαντικές αλλαγές στην πολιτική τους.

«Στη Μεγάλη Βρετανία πριν μερικές ημέρες ζήσαμε την πιο ζεστή ημέρα που έχει καταγραφεί ποτέ και οι υποδομές αντιμετώπισαν πολλές δυσκολίες», σχολίασε ο δρ. Κάμιαρ Μοχάντες καθηγητής Οικονομίας στο πανεπιστήμιο Κέμπριτζ που συμμετείχε στη συγγραφή της έκθεσης.

«Τα τραίνα σταματούν να λειτουργούν, οι άνθρωποι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν (τη ζέστη) και άρα η παραγωγικότητα και η οικονομική ανάπτυξη μειώνονται», πρόσθεσε.

Οι έρευνες συχνά επικεντρώνονταν στις βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις που θα έχει η κλιματική αλλαγή στις φτωχές και ζεστές χώρες. Όμως αυτή η έκθεση αναφέρει ότι ο πλούτος και η πιο χαμηλή θερμοκρασία δεν προστατεύουν από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην οικονομία, αν δεν γίνουν σημαντικές αλλαγές στην πολιτική.

Στη περίπτωση που δεν υπάρξει καμία αλλαγή πολιτικής, και κατά συνέπεια δεν μειωθούν καθόλου τα αέρια που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η μέση παγκόσμια θερμοκρασία θα αυξηθεί κατά 4 βαθμούς Κελσίου ως το 2100.

Αυτό θα σημάνει απώλεια μεγαλύτερη του 7% για το παγκόσμιο ΑΕΠ, αναφέρει η έκθεση που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα από το αμερικανικό National Bureau of Economic Research.

Καίριο το ζήτημα της δραστικής μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Η Συμφωνία του Παρισιού για την Κλιματική Αλλαγή έχει στόχο να διατηρηθεί η αύξηση της θερμοκρασίας της Γης κάτω από τους 2 βαθμούς Κελσίου, με στόχο τον 1,5 βαθμό.

Όμως για αυτό απαιτείται δραστική μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου.

Η έρευνα των οικονομολόγων βασίστηκε στις ΗΠΑ εξαιτίας του διαφορετικού κλίματος που έχουν διάφορες περιοχές της χώρας και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, αν αγνοηθούν οι στόχοι της Συμφωνίας του Παρισιού, οι επιπτώσεις στις βιομηχανίες –από τις κατασκευές ως τη γεωργία– θα είναι σοβαρές και θα κοστίσουν περισσότερο από το 10% του ΑΕΠ της χώρας.

«Το μέσο αμερικανικό νοικοκυριό θα γίνει πιο φτωχό», τόνισε ο Μοχάντες και επεσήμανε ότι οι βιομηχανικές χώρες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν αντίστοιχες επιπτώσεις.

Ο Καναδάς, όπου η άνοδος της θερμοκρασίας είναι δύο φορές πιο γρήγορη σε σχέση με τον υπόλοιπο πλανήτη, μπορεί να αναμένει μείωση 13% στο ΑΕΠ του, η Ελβετία 12% και η Ινδία 10%.

Όμως η τήρηση των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού ενδέχεται να περιορίσει την απώλεια του ΑΕΠ των ΗΠΑ κάτω από το 2%, υπογραμμίζεται στην έκθεση.

Σε αυτή επισημαίνεται επίσης ότι αν και κάποιες χώρες ίσως προσαρμοστούν στην κλιματική αλλαγή, είναι απίθανο να δράσουν εγκαίρως ώστε να αντιμετωπίσουν όλες τις αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία τους.

«Αν τηρήσουμε (τη Συμφωνία) του Παρισιού, οι απώλειες είναι σημαντικά μικρότερες. Δεν είναι πολύ αργά», υπογράμμισε ο Μοχάντες.

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Facebook

Ετικέτεςδημοφιλη θεματα