Νίκος
Καραγιάννης

Δεύτερη τροπολογία κατέθεσε σήμερα το ΥΠΕΝ, που αφορά ζητήματα όπως τη λειτουργική ανεξαρτησία της ΡΑΕ, τον Μηχανισμό Επάρκειας Ισχύος (σχετιζόμενο με τα λεγόμενα ΑΔΙ), την παράταση των συμβάσεων έργου στο Πολυπόταμο και τις ατμοηλεκτρικές μονάδες της Κρήτης. Αναλυτικά: 

Η πρώτη θεματική της τροπολογίας περιλαμβάνει διατάξεις για την ενίσχυση της λειτουργικής ανεξαρτησίας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Συγκεκριμένα:

– Συμπληρώνεται το νομικό καθεστώς που διέπει τα μέλη της Ολομέλειας και το προσωπικό της γραμματείας της ΡΑΕ με τον περιορισμό της αστικής και της ποινικής ευθύνης τους, με στόχο τη θωράκιση τους από τυχόν παρελκυστικές αγωγές μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, οι οποίοι, μέσω της πίεσης αυτής, μπορούν να επιδιώξουν τον επηρεασμό της κρίσης των μελών και του προσωπικού υπέρ των συμφερόντων τους. Αντίστοιχες ρυθμίσεις βρίσκονται ήδη σε ισχύ και για άλλες ανεξάρτητες αρχές, όπως η ΑΑΔΕ, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και άλλες.

– Θεσπίζεται η κάλυψη δικαστικών εξόδων και εξόδων νομικής υποστήριξης σε υποθέσεις της Αρχής, των μελών της ή του προσωπικού της για ζητήματα που αφορούν στην άσκηση των καθηκόντων τους στην Αρχή. Οι καταβληθείσες από την Αρχή δαπάνες επιστρέφονται άτοκα στην Αρχή από τα πρόσωπα εκείνα που καταδικάζονται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή εις βάρος των οποίων εκδίδεται αμετάκλητη απόφαση πολιτικού δικαστηρίου. Αντίστοιχες ρυθμίσεις βρίσκονται ήδη σε ισχύ και για άλλες ανεξάρτητες αρχές.

– Τροποποιείται το καθεστώς προσλήψεων του προσωπικού της Γραμματείας της ΡΑΕ, ώστε να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες της Αρχής. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι η επιλογή του ειδικού επιστημονικού προσωπικού θα γίνεται μετά από αξιολόγηση των υποψηφίων και κατάρτιση των προσωρινών πινάκων από τη ΡΑΕ, πάντα υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του ΑΣΕΠ, το οποίο ασκεί έλεγχο νομιμότητας επί της διαδικασίας. Με την προτεινόμενη διαδικασία επιταχύνεται ο χρόνος ολοκλήρωσης των προσλήψεων και αντιμετωπίζεται το πρόβλημα υποστελέχωσης της Αρχής, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται η αξιοκρατική αντιμετώπιση των υποψηφίων.

– Παρατείνεται η διάρκεια των θέσεων ορισμένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται στη ΡΑΕ έως και την 30.06.2020, οπότε θεωρείται πιθανή και η πλήρωση μόνιμων θέσεων της Αρχής, βάσει των σχετικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί, προκειμένου να μπορέσει η Αρχή να επιτελέσει αποτελεσματικά το σημαντικό και πολυσχιδές έργο που της έχει ανατεθεί από το εθνικό και ενωσιακό πλαίσιο.

Με την τροπολογία θεσπίζεται και τίθεται σε εφαρμογή Μακροχρόνιος Μηχανισμός Αποζημίωσης Επάρκειας Ισχύος με σκοπό την μακροχρόνια διασφάλιση της διαθεσιμότητας παροχής επαρκούς ισχύος στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), ώστε να ικανοποιείται μακροπρόθεσμα το κριτήριο αξιοπιστίας που έχει υιοθετηθεί για το ΕΣΜΗΕ και να παρέχεται ηλεκτρική ενέργεια ειδικά σε περιόδους αιχμής.

Η υπηρεσία διαθεσιμότητας ισχύος θα παρέχεται επί τη βάσει ανταγωνιστικής διαδικασίας μέσω δημοπράτησης από τον ΑΔΜΗΕ «δικαιωμάτων αξιοπιστίας» που αφορούν μια προκαθορισμένο περίοδο. Οι επιλεγέντες από την Διαγωνιστική Διαδικασία Πάροχοι λαμβάνουν Αποζημίωση για την Υπηρεσία διαθεσιμότητας ισχύος με την μορφή χρηματικής αμοιβής που καταβάλλεται από τον ΑΔΜΗΕ. Ο Μηχανισμός Αποζημίωσης Διαθεσιμότητας Ισχύος χρηματοδοτείται στη βάση χρεώσεων που επιβάλλει ο ΑΔΜΗΕ στους Προμηθευτές.

Η διάρκεια ισχύος του Μηχανισμού, ο τρόπος και η τιμή αποζημίωσης των Παρόχων, η διάρκεια των Συμβάσεων με τον ΑΔΜΗΕ και άλλα ειδικότερα θέματα που αφορούν στις παραμέτρους σχεδιασμού και λειτουργίας του Μηχανισμού, θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση μετά την οριστική έγκριση του σχήματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Με το δεύτερο άρθρο της τροπολογίας παρατείνονται οι προθεσμίες εντός των οποίων οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. μπορούν να υπογράψουν Σύμβαση Σύνδεσης με τον Α.Δ.Μ.Η.Ε. για το Ειδικό Έργο Πολυπόταμος – Ν. Μάκρη.

Η παρούσα ρύθμιση κρίνεται σκόπιμη, καθώς εκτιμάται ότι θα αναληφθεί από Κατόχους σταθμών ένα σημαντικό μέρος του κόστους του Ειδικού Έργου Πολυπόταμος – Ν. Μάκρη που έχει ήδη καταβάλλει η Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε, με το οποίο σε διαφορετική περίπτωση θα επιβαρύνονταν οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των χρεώσεων χρήσης συστήματος.

Με το τρίτο άρθρο της τροπολογίας ρυθμίζονται ζητήματα λειτουργίας των ατμοηλεκτρικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε υφιστάμενους λειτουργούντες σταθμούς παραγωγής εγκατεστημένους στη νήσο Κρήτη. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι κατά τη λειτουργία τους, οι ως άνω μονάδες δύνανται να λειτουργούν και μετά την 1.1.2020 με τις οριακές τιμές εκπομπών αερίων ρύπων που προβλέπονται στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) τους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Οδηγιών 2001/80/ΕΚ και 2008/1/ΕΚ.

Οι παρεκκλίσεις αυτές έχουν σκοπό την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της Κρήτης και τη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας της νήσου για το χρονικό διάστημα από το έτος 2020 και μέχρι την ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης με την Αττική, η οποία προβλέπεται να ολοκληρωθεί το έτος 2022. Σε κάθε περίπτωση, επενδύσεις σε νέα παραγωγική ισχύ παραμένουν δυνατές στο πλαίσιο της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και της κείμενης νομοθεσίας.

Παράλληλα, εισάγεται πρόβλεψη για περιβαλλοντικό ισοζύγιο από την εκπομπή ρύπων στην ατμόσφαιρα, με σκοπό τη διασφάλιση ισοδύναμου επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος και παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας να καθορίσει τα μέτρα του περιβαλλοντικού ισοδυνάμου, τους φορείς υλοποίησης και διαχείρισης αυτών, τον τρόπο χρηματοδότησης καθώς και τους ειδικότερους όρους και τεχνικής φύσεως ζητήματα σε σχέση με το περιβαλλοντικό ισοδύναμο.

 

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn