Connect with us

Λιμάνια-Μαρίνες

Yπεγράφη και ξεκινά το έργο αναβάθμισης του λιμένα Φούρνων

Νίκος Καραγιάννης

Δημοσιεύθηκε

στις

Υπεγράφη και ξεκινά το σημαντικό λιμενικό έργο για την επισκευή, ενίσχυση και διαπλάτυνση του βόρειου προβλήτα του λιμένα Φούρνων. Το έργο στο ακριτικό νησί ανέλαβε η τεχνική εταιρεία SICAP με ποσοστό έκπτωσης 52%. Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι η Περιφέρεια Αιγαίου

Το αρχικό κόστος του έργου ήταν 6,9εκατ.ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ 5,56εκατ.ευρώ). Ο διαγωνισμός είχε πραγματοποιηθεί στις 27 Νοεμβρίου 2018 και η αποσφράγιση των προσφορών είχε γίνει στις 30 Νοεμβρίου. Συνολικά προσφορά κατέθεσαν 8 σχήματα.

Η διάρκεια της σύμβασης έχει καθοριστεί σε 730 ημέρες (περίπου 24 μήνες). Η χρηματοδότηση του έργου καλύπτεται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η επισκευή / ενίσχυση και διαπλάτυνση αφορά στο εγκάρσιο αρχικό τμήμα τού υφιστάμενου βόρειου προβλήτα μήκους 45 μ. και πλάτους 6,0 μ. Το υφιστάμενο έργο διαπλατύνεται στις 2 πλευρές του και έως συνολικού πλάτους 12,0 μ. περίπου. Η διαπλάτυνση στην εξωτερική του πλευρά, πραγματοποιείται μετά την άρση των υφιστάμενων φυσικών ογκολίθων εξωτερικής θωράκισης, καθώς και τον / την καθαρισμό / εκσκαφή τυχόν υφιστάμενων λιθορριπών φίλτρου ή/και λοιπών υλικών επιχώσεων, έως το όριο καθαίρεσης του υφιστάμενου έργου, που καθορίζεται από τον υφιστάμενο προφυλακτήριο τοίχο, τμήμα του οποίου καθαιρείται.

Αναλυτικότερα, στην περιοχή εξωτερικά του υφιστάμενου πρανούς προστασίας, προβλέπεται η καθαίρεση του υφιστάμενου τοιχίου μέχρι και 10,0 μ. από το σημερινό άκρο του έργου στο σημείο Β14. Ακολουθεί η άρση των υφιστάμενων φυσικών ογκολίθων – λίθων, μέχρι και τη στάθμη ±0,0 (Μ.Σ.Θ.). Η έκταση των εργασιών άρσης – εκσκαφής παρουσιάζεται στο σχ. Λ.03 «Διάγραμμα εκσκαφών – Βόρειος προβλήτας».

Το νέο πρανές επαναδιαμορφώνεται με μόρφωση στρώσης φίλτρου από λίθους 300 έως 500 χγρ., που κατάλληλα συμπληρώνεται, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, που θα συναντηθούν μετά την άρση των υφιστάμενων φυσικών ογκολίθων.

Προ της τοποθέτησης των νέων λίθων διαμόρφωσης του φίλτρου, προβλέπεται η διάστρωση μη υφαντού γεωϋφάσματος, βάρους 500 γρ./μ, για την αποφυγή έκπλυσης πιθανόν λεπτόκοκκων υλικών στο παραμένον τμήμα του πρανούς, από τα διάκενα των μεγάλης διαβάθμισης φυσικών ογκολίθων της στρώσης θωράκισης, που περιγράφεται στη συνέχεια.

Η νέα εξωτερική θωράκιση του έργου διαμορφώνεται από φυσικούς ογκολίθους βάρους 3,0 έως 6,0 τον., με στάθμη στέψης στα +3,50 μ. (από Μ.Σ.Θ.) και ελάχιστου πλάτους στέψης 4,80 μ. στο ευθύγραμμό του τμήμα. Η κλίση του πρανούς προβλέπεται 4:3 (οριζόντια:κατακόρυφα) και διαμορφώνεται από διπλή στρώση φ.ο. της ανωτέρω διαβάθμισης, με συνολικό ελάχιστο πάχος 2,40 μ..

Το νέο προφυλακτήριο τοιχίο κατασκευάζεται όπισθεν της στρώσης θωράκισης και προβλέπεται από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25. Οι διαστάσεις του και οι τεχνικές του λεπτομέρειες παρουσιάζονται στα τεχνικά σχέδια της μελέτης (Λ.07.2. «Τυπικές διατομές – Βόρειος προβλήτας», Λ.15.1 «Οπλισμικές λεπτομέρειες χυτών στοιχείων εκ σκυροδέματος – Προστατευτικά τοιχία βόρειου και νότιου προβλήτα»). Η διατομή του τοιχίου προβλέπεται με διαφορετική στάθμη στέψης στα πρώτα 17,0 μ. (από το σημείο συναρμογής με το παραμένον τμήμα του τοιχίου) και συγκεκριμένα, στα +5,0 μ. (από Μ.Σ.Θ.), ενώ στο υπόλοιπο τμήμα του στα +4,0 μ., αντίστοιχα.

Το παραλιακό πρανές προστασίας διαμορφώνεται, αντίστοιχα, με τη διαφορά ότι δεν προβλέπεται προφυλακτήριος τοίχος. Ήτοι:

Αρχικά, προβλέπεται απομάκρυνση – καθαρισμός των υφιστάμενων λίθων προστασίας, μέχρι τη στάθμη ±0,0 (Μ.Σ.Θ.) και εν συνεχεία, διάστρωση μη υφαντού γεωϋφάσματος, διαμόρφωση στρώσης φίλτρου από λίθους 300 έως 500 χγρ. και τελική στρώση θωράκισης από φ.ο. 3,0 έως 6,0 τον.. Η στέψη του προβλέπεται στα +3,50 μ. (από Μ.Σ.Θ.). Το πλάτος της προβλέπεται μεταβλητό, διαμορφωνόμενο ανάλογα με το σημείο τομής της στέψης με τη στάθμη +3,50 μ. του όπισθεν παραλιακού πρανούς τής οδού.

Όσον αφορά στα Η/Μ, η παρούσα προβλέπει τις ακόλουθες εγκαταστάσεις:
— φωτισμός χώρου φόρτωσης – εκφόρτωσης και της οδού προσέγγισης,
— δίκτυο ύδρευσης,
— σύστημα πυρόσβεσης.

Νίκος Καραγιάννης-ypodomes.com

image_pdfimage_print

Λιμάνια-Μαρίνες

Υπεγράφη και ξεκινά το έργο βελτίωσης του Λιμένα Κολυμβαρίου

Νίκος Καραγιάννης

Δημοσιεύθηκε

στις

Ειδήσεις

Ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία για το μεγάλο έργο της επέκτασης-βελτίωσης του Λιμένα Κολυμβαρίου, στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων Κρήτης.

Η υπογραφή της σύμβασης πραγματοποιήθηκε στις 30 Αυγούστου και ανάδοχος είναι η εταιρεία ΕΡΓΟΜΑΡΕ Α.Ε. Το αρχικό κόστος του έργου ήταν 7εκατ.ευρώ και με τη δοθείσα έκπτωση κατέβηκε στα 4,71εκατ.ευρώ. Ο διαγωνισμός διεξήχθη στις 22 Απριλίου 2019 και οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν στις 2 Μαϊου 2019.

Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Κρήτης. Το έργο έχει διάρκεια 36 μήνες και αν δεν υπάρξει καθυστέρηση κατά την κατασκευαστική περίοδο, θα ολοκληρωθεί στις αρχές Φθινοπώρου του 2022.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας στο πλαίσιο του Ε.Π. «Αλιεία και Θάλασσα». (Άξονας προτεραιότητας: Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη χρήση των πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας).

Το έργο θα εκτελεσθεί στον Αλιευτικό Λιμένα Κολυμβαρίου, ο οποίος βρίσκεται στον Δήμο Πλατανιά της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης.

Συνοπτικά, θα εκτελεσθούν οι παρακάτω εργασίες:

— επέκταση του υφιστάμενου προσήνεμου μώλου. Ενίσχυση θωράκισης του προσήνεμου μώλου με φυσικούς ογκολίθους,

— λιμενικά έργα εσωτερικής λιμενολεκάνης του λιμένα,

— αρχιτεκτονική διαμόρφωση χερσαίου χώρου του λιμένα,

— αποθήκες για τους χρήστες, χώρους υγιεινής WC,

— δίκτυα παροχών ηλεκτρικού ρεύματος και φωτισμού, δίκτυο παροχών νερού, δίκτυο πυρόσβεσης στον χερσαίο χώρο του λιμένα,

— 3 κυματοθραύστες με φυσικούς ογκολίθους, για την προστασία της παρακείμενης ακτής.

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Λιμάνια-Μαρίνες

Τιμήθηκε για την παρουσία της στη ΔΕΘ η ΟΛΘ AE

Νίκος Καραγιάννης

Δημοσιεύθηκε

στις

Χώρος Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης

Η ΟΛΘ ΑΕ τιμήθηκε την Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2019 από τη Διοίκηση της ΔΕΘ-HELEXPO για τη συνολική της παρουσία ως κορυφαία συμμετέχουσα εταιρεία στην 84η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Η ΟΛΘ ΑΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την αναγνώριση της συμβολής της στην 84η ΔΕΘ και υπογραμμίζει την προσήλωσή της στη στήριξη του κορυφαίου εκθεσιακού θεσμού για τη Θεσσαλονίκη, τη Βόρεια Ελλάδα και τη χώρα μας.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, η Διοίκηση και τα στελέχη της ΟΛΘ ΑΕ συναντήθηκαν με πελάτες και εμπορικούς συνεργάτες της εταιρείας, εκπροσώπους προξενικών αρχών, δημοσιών φορέων και επιμελητηρίων, όπου τους δόθηκε η δυνατότητα να παρουσιάσουν την εξέλιξη του επενδυτικού προγράμματος της ΟΛΘ ΑΕ.

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Λιμάνια-Μαρίνες

ΟΛΘ: Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Εξάντα και Ινστιτούτου GIMI

ypodomes team

Δημοσιεύθηκε

στις

από

Σωτηρης Θεοφάνης ΟΛΘ

Στις εγκαταστάσεις της Διοίκησης του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης, την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ινστιτούτου Λιμενικής Κατάρτισης ΕΞΑΝΤΑΣ και του GALILLE INTERNATIONAL MANAGEMENT INSTITUTE (GIMI), NAHALAL.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Λιμενικής Κατάρτισης ΕΞΑΝΤΑΣ κ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ και ο Πρόεδρος του GALILLE INTERNATIONAL MANAGEMENT INSTITUTE Dr. JOSEPH SHEVEL.

Το GALILLEE INTERNATIONAL MANAGEMENT INSTITUTE (GIMI), είναι ένα Διεθνές Κέντρο Κατάρτισης, με μεγάλη δραστηριότητα, σε ένα πολύ μεγάλο φάσμα Επιστημονικών Τομέων Κατάρτισης. Θεωρείται κορυφαίο Διεθνώς Κέντρο, στους τομείς της Διοίκησης Λιμένων (Port Senior Management), της Λιμενικής Ασφάλειας (Maritime Port Security), καθώς και σε άλλους τομείς Μεταφορικών Υπηρεσιών.

Η υπογραφή Μνημονίου Κατανόησης με το GIMI, θα οδηγήσει τον ΕΞΑΝΤΑ, αφ΄ενός μεν στη διοργάνωση κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αφ΄ετέρου δε στην πρόσβαση σε «δεξαμενές» προς κατάρτιση στελεχών διεθνώς.

Η υπογραφή του υπ΄όψη Μνημονίου εντάσσεται στη στρατηγική προσπάθεια ώστε ο ΕΞΑΝΤΑΣ να διευρύνει τον ορίζοντα των δραστηριοτήτων του, στη Διεθνή Αγορά Κατάρτισης Λιμενικών Υπηρεσιών.

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Facebook

Ετικέτεςδημοφιλη θεματα