Connect with us

Περιβάλλον-Περιβαλλοντικά έργα

Υπεγράφη η σύμβαση για τα αντιπλημμυρικά έργα στον Στρυμόνα ποταμό και τη Λίμνη Κερκίνη

Δημοσιεύθηκε

στις

Στην Πρώτη Γραμμή τα «Ολοκληρωμένα μέτρα αντιπλημμυρικών υποδομών στον ποταμό Στρυμόνα και την Λίμνη Κερκίνη» από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Έχθές, παρουσία του Σερραίου Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας η σύμβαση για την έναρξη μιας πολύ σημαντικής και αξιόλογης δράση του «Flood Protection» που αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Σερρών και συγκεκριμένα του διαχειριστικού πακέτου εργασίας «Ολοκληρωμένα μέτρα αντιπλημμυρικών υποδομών στον ποταμό Στρυμόνα και την Λίμνη Κερκίνη» που ξεκινά άμεσα.

Από τη δράση θα προκύψουν οι κοινές και συντονισμένες αναβαθμίσεις των υφιστάμενων και η κατασκευή νέων/ προγραμματισμένων υποδομών και στις δύο πλευρές των συνόρων, ενώ παράλληλα θα γίνει ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των επιπτώσεων των μέτρων υποστήριξης.

Πιο συγκεκριμένα οι κύριοι στόχοι από την υλοποίηση του έργου είναι τα εξής:

• Βελτίωση των υποδομών προστασίας κατά μήκος της ροής των ποταμών στις περιοχές με σημαντικό κίνδυνο πλημμύρας και τρωτότητας.

• Μείωση των εμποδίων σε προβληματικές θέσεις- στενώσεις της λεκάνης απορροής,

Advertisement

• Μείωση της πιθανότητας εμφάνισης συχνών πλημμυρών στις γειτονικές με τον ποταμό εγκαταστάσεις, στη γη και στις ιδιοκτησίες

• Προσδιορισμό της επιρρεπούς σε πλημμύρες γης και αύξηση της προστασίας από πλημμύρες στις περιοχές των έργων και των δομών

• Μείωση αρνητικών οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων από πλημμύρες

• Αύξηση της ευαισθητοποίησης και ετοιμότητας του πληθυσμού στη διασυνοριακή περιοχή για αντίδραση σε περίπτωση πλημμύρας- μείωση του χρόνου απόκρισης

• Ενίσχυση της ικανότητας των εμπλεκόμενων φορέων να αντιδράσουν άμεσα κατά τη διάρκεια απροσδόκητων πλημμυρών σε διάφορες περιοχές με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού (κινητά φράγματα πλημμυρών)

• Καθιέρωση συνεργασίας στον τομέα της ενεργού διαχείρισης των υδάτων, της πρόληψης των κινδύνων πλημμύρας και της πρόληψης καταστροφών στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον

• Αύξηση της αίσθησης ασφάλειας για τους κατοίκους σε περιοχές κοντά στις λεκάνες απορροής των ποταμών στη διασυνοριακή περιοχή.

Advertisement

Το αποτέλεσμα του έργου που θα αποτελέσει και το διαχειριστικό εργαλείο στην αντιπλημμυρική προστασία θα είναι ένα Μaster Plan για τη διαχείριση του οικοσυστήματος και των δομών της περιοχής και παράλληλα ενός οδικού χάρτη για νέα έργα και παρεμβάσεις μέσω της υλοποίησης του Master Plan.

Παράλληλα και για πρώτη φορά θα δημιουργηθεί ένας οδηγός εφαρμογής της παρέμβασης των κινητών αρθρωτών φραγμάτων αντιπλημμυρικής προστασίας μέσα από σενάρια διαλειτουργικής διασύνδεση σταθερών και κινητών υποδομών στο πλαίσιο της προστασίας από πλημμύρες και των μέτρων δράσης για την ελαχιστοποίηση τις διακινδύνευσης.

Το έργο έχει διάρκεια υλοποίησης 12 μήνες και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2022.

Γενικά τεχνικά στοιχεία για το έργο FLOOD PROTECTION

Το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής – πλημμυρών αντιμετωπίζεται σε 3 στάδια μέσω του έργου Flood Protection:
1ο στάδιο: Πρόληψη

Στα πλαίσια του έργου Flood Protection πραγματοποιείται η στεγάνωση του αναχώματος της λίμνης Κερκίνης ώστε να ελαχιστοποιούνται οι διαρροές υδάτινων όγκων από τη λίμνη προς τα παρακείμενα αγροτεμάχια – οικισμούς. Επιπλέον, κατασκευάζονται τοίχοι αντιστήριξης και διαμορφώνεται η κοίτη των ποταμών Στρυμόνα, Άρδα, Έβρου, Νέστου μέσω συρματόπλεκτων κιβωτίων. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται η στερεομεταφορά και περιορίζεται η διάβρωση του εδάφους, εντός των διατομών των ποταμών, καθώς και η μείωση του ωφέλιμου όγκου των λιμνών που βρίσκονται στο κάταντες τμήμα εξαιτίας των αποθέσεων των φερτών υλών. Ταυτόχρονα προβλέπεται η έκθεση εκπόνησης «Αξιολόγησης της απόδοσης και της διαλειτουργικότητας των μέτρων παρέμβασης αντιπλημμυρικής προστασίας στην περιοχή της λεκάνης απορροής του Στρυμόνα».

2ο στάδιο: Αντιμετώπιση πλημμύρας κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του φαινομένου

Μέσω του έργου έχει πραγματοποιηθεί προμήθεια πλωτών φραγμάτων τα οποία τοποθετούνται πριν την εκδήλωση του φαινομένου βάσει των μετεωρολογικών προβλέψεων. Η έκτακτη τοποθέτηση των φραγμάτων αυτών γίνεται σε περιοχές με αυξημένη σπουδαιότητα (οικισμοί, σημαντικές υποδομές) που κινδυνεύουν περισσότερο από κατάκλυση, βάσει του σχεδίου δράσης που επίσης υλοποιείται μέσω του έργου Flood Protection.

Advertisement

3ο στάδιο: Διαχείριση της κρίσης μετά την εκδήλωση του φαινομένου
Το έργο θα προμηθεύσει τις Περιφέρειες Κεντρικής/ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με αντλίες για απάντληση των υδάτων από κατοικίες και υποδομές μετά την εκδήλωση των πλημμυρών. Επιπλέον, προβλέπεται η αγορά εξοπλισμού (καταδυτικών στολών, ορειβατικού εξοπλισμού, sonar κ.α.) για αναζήτηση αγνοουμένων εντός των λεκανών απορροής των ποταμών.

Πιο αναλυτικά ανά έργο:

– Αξιολόγηση της απόδοσης και της διαλειτουργικότητας των μέτρων παρέμβασης αντιπλημμυρικής προστασίας στην περιοχή της λεκάνης απορροής του Στρυμόνα
– Συνολικός προϋπολογισμός: 321.160,00€
Επιμερίζεται στα εξής μέρη:
– Έκθεση αναφοράς μηχανισμού βάσης χωρικής και χρονικής αξιολόγησης της δυνατότητας εφαρμογής των μέτρων παρέμβασης αντιπλημμυρικής προστασίας του ποταμού Στρυμόνα
– Σχέδιο δράσης (Action Plan) αντιπλημμυρικής προστασίας
– Πιλοτική εφαρμογή – διαλειτουργικότητας της παρέμβασης κινητών αρθρωτών φραγμάτων η οποία θα περιλαμβάνει:
· Κατάρτιση οδηγού εφαρμογής της παρέμβασης των κινητών αρθρωτών φραγμάτων αντιπλημμυρικής προστασίας
· Κατάρτιση βέλτιστου σεναρίου δια-λειτουργικής διασύνδεσης της παρέμβασης των κινητών αρθρωτών φραγμάτων / Έκθεση τεκμηρίωσης κάλυψης μελλοντικών αναγκών
Ø Στεγάνωση σε τμήματα του Ανατολικού Αναχώματος
Μέσω του έργου αυτού προβλέπεται η κατασκευή διαφραγματικού τοίχου συνολικού μήκους 2.570 μ. με τα παράπλευρα έργα προστασίας του πόδα του αναχώματος. Το έργο θα γίνει σε 2 εργολαβίες.

Η επιλογή των θέσεων στεγάνωσης έγινε με κριτήριο τόσο την παρατηρούμενη επικινδυνότητα και το μεγάλο μέγεθος των διαρροών όσο και την ολοκλήρωση της ενίσχυσης στα υφιστάμενα τμήματα στεγανοποίησης με σκοπό την ενίσχυση κυρίως του πόδα του αναχώματος στη θέση επαφής α) με τον αγροτικό δρόμο και β) με την υφιστάμενη τάφρο, με γεωύφασμα και συρματοκιβώτια, καθώς και τον καθαρισμό της κοίτης της τάφρου. Το προτεινόμενο έργο αφορά την ταυτόχρονη ενίσχυση αλλά και στεγάνωση τμημάτων του ανατολικού αναχώματος της λίμνης Κερκίνης που βρίσκεται στο Νομό Σερρών για την αντιπλημμυρική προστασία των παραλιμνίων κατοικημένων περιοχών.

Αναλυτικότερα οι εργασίες ενίσχυσης/στεγάνωσης του ανατολικού αναχώµατος της Λίµνης Κερκίνης είναι οι εξής:

1) Κατασκευή µέσα στο σώµα του ανατολικού αναχώµατος της λίµνης Κερκίνης στεγανού κατακόρυφου διαφράγµατος βάθους 11 µ.
2) Κατασκευή στραγγιστικής στρώσης στο πρανές του υφιστάµενου αναχώµατος.
3) Κατασκευή συρµατοκιβωτίων µε λιθοριπή κατά µήκος του πόδα του πρανούς του αναχώµατος.
4) ∆ιαµόρφωση αγροτικής οδού στον πόδα του αναχώµατος µε στόχο την πρόσβαση ελέγχου και παρακολούθησης της κατασκευής τυχόν µικροµετακινήσεων και διαρροών στο ανατολικό ανάχωµα.
1η εργολαβία κατασκευαστικού έργου:
– Συνολικός προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου: 1.031.240,64 ευρώ

Με την παρούσα εργολαβία πραγματοποιήθηκε η κατασκευή του διαφραγματικού τοίχου μήκους 1.150 μ. με τα παράπλευρα έργα προστασίας του πόδα του αναχώματος.

2η εργολαβία κατασκευαστικού έργου:
– Συνολικός προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου: 4.000.000 ευρώ
Το έργο χρηματοδοτείται από:
α) το προγράμμα INTERREG «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020», «FLOOD PROTECTION» με ποσό 1.468.759,40 € και
β) το Εθνικό ΠΔΕ με ποσό 2.531.240,64 €

Με την παρούσα εργολαβία προβλέπεται η κατασκευή του διαφραγματικού τοίχου μήκους 1.420 μ. με τα παράπλευρα έργα προστασίας του πόδα του αναχώματος.

Advertisement

Advertisement
 SINTECNO
Advertisement

Facebook

Advertisement

Ετικέτες

δημοφιλη θεματα