Κατερίνα
Παναγέα

Προχωρούν τα νέα έργα στο βιολογικό καθαρισμό του Ηρακλείου.

Πρόκειται για το έργο «Προσθήκη Τριτοβάθμιας Επεξεργασίας στην ΕΕΛ Ηρακλείου και Αξιοποίηση της Εκροής για Άρδευση». Ανάδοχος του έργου είναι η ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και η τελετή υπογραφής της σύμβασης πραγματοποιήθηκε στις 7 Φεβρουαρίου 2024. Αναθέτουσα Αρχή είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου (Δ.Ε.Υ.Α.Η.).

Η επιλογή του νικητή της δημοπράτησης πραγματοποιήθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2023. Η διάρκεια του έργου έχει οριστεί σε 24 μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Η εκτιμώμενη αξία του έργου με τον ΦΠΑ ήταν 22,66 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 18,27 εκατ. ευρώ), ενώ η αξία όλων των συμβάσεων που ανατέθηκαν ανήλθε σε 18,18 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για έργο δημόσιων συμβάσεων που χρηματοδοτείται εν όλω ή εν μέρει από τα ταμεία της ΕΕ.

Το αντικείμενο του έργου

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή τριτοβάθμιας επεξεργασίας των δευτεροβάθμιων εκροών της ΕΕΛ Ηρακλείου καθώς και τα δίκτυα μεταφοράς των επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση σε υφιστάμενες δεξαμενές του Δήμου Ηρακλείου (άρδευση περιαστικού πρασίνου και περιοχή Αγίου Βλάση) αλλά και σε νέες που θα κατασκευαστούν (περιοχή Φοινικιάς, Βασιλειών, ΕΛΜΕΠΑ, Μαραθίτη και Συλλάμου).

Ειδικότερα στο αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων περιλαμβάνονται:

 • η εκπόνηση της μελέτης Εφαρμογής και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας για τη κατασκευή των νέων έργων,
 • η κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού των έργων εγκατάστασης τριτοβάθμιας επεξεργασίας λυμάτων με χρήση μεμβρανών UF,
 • η προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού,
 • Η προμήθεια ποσοστού 50% των μεμβρανών του υφιστάμενου MBR
 • Κατασκευή των αγωγών μεταφοράς των τριτοβάθμιων επεξεργασμένων λυμάτων στους αποδέκτες για άρδευση
 • αποδοτική λειτουργία και δοκιμαστική λειτουργία 6 μηνών

Στόχος του έργου «Προσθήκη τριτοβάθμιας επεξεργασίας στην ΕΕΛ Ηρακλείου και αξιοποίηση της εκροής για άρδευση» είναι η κατασκευή μονάδας τριτοβάθμιας επεξεργασίας των δευτεροβάθμια επεξεργασμένων λυμάτων της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων του Δήμου Ηρακλείου με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση τους για απεριόριστη άρδευση σε καλλιέργειες σε αγροτικές περιοχές του Δήμου (Αγ Βλάσσης, Αγ. Σύλλας, Βασιλιές, Σίλαμος, Μαραθίτης, Προφήτης Ηλίας, Τέμενος, Φοινικιά, Μαλάδες και στο περιαστικό πράσινο της πόλης (Ενετικά τείχη, παραλιακός δρόμος, περιοχή Παγκρητίου Σταδίου κ.λπ.).

Η ΕΕΛ Ηρακλείου επεξεργάζεται σήμερα 36.000m3 ημερησίως από τα οποία τα 6.000m3 επεξεργάζονται σε ξεχωριστή μονάδα επεξεργασίας (τριτοβάθμια επεξεργασία) με την μέθοδο των εμβαπτιζόμενων βιομεμβρανών (MBR) ενώ τα υπόλοιπα επεξεργάζονται δευτεροβάθμια στην μονάδα ενεργού ιλύος της ΔΕΥΑΗ. Τα τριτοβάθμια επεξεργασμένα λύματα (6.000m3/day) διατίθενται για άρδευση σε ελαιοκαλλιέργειες και αμπελώνες της περιοχής του οικισμού Προφήτη Ηλία του Δήμου Ηρακλείου ενώ η δευτεροβάθμια εκροή (30.000m3/day) διατίθεται μέσω χερσαίου και υποθαλάσσιου αγωγού στην θαλάσσια περιοχή βόρεια του Ηρακλείου.

Το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει :

 1. την αναβάθμιση του συστήματος ενεργού ιλύος της ΕΕΛ Ηρακλείου προσθέτοντας μονάδα τριτοβάθμιας – προχωρημένης επεξεργασίας της δευτεροβάθμιας εκροής του ώστε και τα 30.000m3/day να πληρούν τα όρια της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για αστική -περιαστική επαναχρησιμοποίηση.
 2. την κατασκευή υποδομών άντλησης μεταφοράς και αποθήκευσης επεξεργασμένων λυμάτων μέχρι την κεφαλή του αρδευτικού δικτύου προς τις αρδευόμενες περιοχές. Σε ότι αφορά το περιαστικό πράσινο, οι αγωγοί μεταφοράς θα καταλήξουν σε υφιστάμενες δεξαμενές στο παραλιακό μέτωπο και στα Ενετικά Τείχη της πόλης.

Αναλυτικά:

Η Μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας της ΕΕΛ Ηρακλείου θα επεξεργάζεται την δευτεροβάθμια εκροή του υφιστάμενου συστήματος ενεργού ιλύος.

Η μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας θα αποτελείται από τουλάχιστον πέντε διακριτές γραμμές υπερδιήθησης – φίλτρανσης, συνολικής δυναμικότητας τουλάχιστον 1500 m3 ανά ώρα και 30.000 m3 νερού ημερησίως. Η επεξεργασία θα περιλαμβάνει τη διέλευση της δευτεροβάθμιας εκροής από σύστημα μεμβρανών υπερδιήθησης με μέγεθος πόρου ≤ 0,2μm ακολουθούμενη από επεξεργασία σε κλίνες ενεργού άνθρακα. Για την ορθή λειτουργία των κλινών ενεργού άνθρακα προβλέπεται δεξαμενή εξισορρόπησης η οποία θα μπορεί να δεχτεί την παροχή της μίας γραμμής για διάστημα 10 ωρών προκειμένου να είναι δυνατή η αναγέννηση του μέσου φίλτρανσης. Η τροφοδοσία των λυμάτων πραγματοποιείται μέσω αντλιοστασίου ενώ για την προστασία του κατάντι συστήματος μεμβρανών θα προβλέπεται κατάλληλο σύστημα λεπτοεσχάρωσης των δευτεροβάθμιων εκροών. Η απολύμανση των τριτοβάθμια επεξεργασμένων λυμάτων πραγματοποιείται με τη χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας UV. Η εκροή αποθηκεύεται σε δεξαμενή Αποθήκευσης επεξεργασμένων ωφέλιμου όγκου 3.000m3 στην οποία προστίθεται διάλυμα χλωρίου για την εξασφάλιση της υπολειμματικής του δράσης.

Για την εξυπηρέτηση των νέων έργων προβλέπεται κτίριο ενέργειας μονάδας τριτοβάθμιας επεξεργασίας αποτελούμενο από μετασχηματιστή και ΗΖ. Επιπλέον κατασκευάζονται τα απαιτούμενα έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου (οδοποιία, περίφραξη, φωτισμός, αποχέτευση όμβριων κλπ). Εναλλακτικά μπορεί να προσφερθεί ισοδύναμο σύστημα τριτοβάθμιας -προχωρημένης επεξεργασίας με σύστημα κεραμικών μεμβρανών με διάκενο πόρου ≤ 0,2μm και προσθήκη ενεργού άνθρακα σε σκόνη (GAC). Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η πρόβλεψη συστήματος λεπτοεσχάρωσης ανάντι της εισόδου στο σύστημα μεμβρανών. Αντικείμενο του συγκεκριμένου έργου είναι και η προμήθεια 10.000m2 μεμβρανών MBR της υφιστάμενης μονάδας ώστε να επιτυχνάνεται η αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος που λειτουργεί σε συνέργεια με το υπό κατασκευή σύστημα.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

 • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
 • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
 • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV