Νίκος
Καραγιάννης

Σε τροχιά κατασκευής μπήκε το πολύ σημαντικό έργο που υπόσχεται να ολοκληρώσει την ύδρευση της Αχαϊας. Με απόφαση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών εγκρίθηκε η χορήγηση προκαταβολής για δαπάνες εκπόνησης μελετών, εκκίνησης του έργου και δαπάνες προμηθειών υλικών και εξοπλισμού που πρόκειται να εγκατασταθούν ή
ενσωματωθούν στο έργο, ίσης με 10% της αξίας της σύμβασης.

Παράλληλα το υπουργειο ζητά την κατάθεση επιπρόσθετης εγγυητικής επιστολής ύψους 484.000 ευρώ. Το έργο έχει ως ανάδοχο σχήμα την κοινοπραξία ΙΝΤΡΑΚΑΤ-Γκολιόπουλος. Οι εργασίες αφορούν την κατασκευή δικτύου υδροδότησης όσων οικισμών του Νομού Αχαϊας δεν έχουν συνδεθεί για την ύδρευση από τους ποταμούς Πείρο και Παραπείρο.

Η υπογραφή της σύμβασης πραγματοποιήθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2021. Η ολοκλήρωση του έργου σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα τοποθετείται τον Ιούνιο του 2025. Η δημοπράτηση του έργου είχε πραγματοποιηθεί στις 18 Ιανουαρίου 2021 και στις 23 του μήνα έγινε η αποσφράγιση των προσφορών.

Το κόστος του έργου έχει εκτιμηθεί σε ποσό με ΦΠΑ 21,66 εκατ. ευρώ (17,46 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ). Η έκπτωση του σχήματος έφτασε το 43,51%. Στον διαγωνισμό συμμετείχαν επίσης η Κ/Ξ Κωνσταντινίδης-Εργοδυναμική Πατρών και η Μεσόγειος.

Με την εργολαβία αυτή ολοκληρώνεται η ύδρευση της Αχαϊας σε περιοχές που δεν έχει φτάσει το δίκτυο, από τους δύο ποταμούς της περιοχής. Αναθέτουσα αρχή είναι το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Η διάρκεια της εργολαβίας έχει οριστεί σε 42 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας.

Ταυτότητα του έργου

Το αντικείμενο αποτελείται από τρία (3) τμήματα εργασιών, με χαρακτηριστικά στοιχεία που δίνονται παρακάτω:

Πρώτο τμήμα εργολαβίας:

Περιλαμβάνει τις συμπληρωματικές εργασίες, που απαιτούνται να εκτελεστούν για την ασφαλή λειτουργία των κατασκευασμένων έργων φράγματος Αστερίου, ύδρευσης Β.Δ. περιοχής Ν. Αχαΐας, διυλιστηρίων Αστερίου και αγωγού μεταφοράς αδιύλιστου νερού, από το φράγμα Αστερίου στα διυλιστήρια (Ε.Ε.Ν.) Πάτρας και των συναφών κατασκευών, όπως θα έχουν υλοποιηθεί με τη σύμβαση «Κατασκευή φράγματος Πείρου – Παραπείρου στην Πάτρα» ΚΕ.2200, ανάδοχος «Μηχανική Α.Ε.» (εργολαβία Α), με τη σύμβαση «Κατασκευή διυλιστηρίου και αγωγών υδροδότησης Πάτρας και ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας, από το φράγμα Πείρου – Παραπείρου» ΚΕ.2250Α, ανάδοχος Κ/Ξ «Αναστηλωτική Α.Τ.Ε. / Ίντρακατ» (εργολαβία Β),

και με τη σύμβαση: «Εργασίες ολοκλήρωσης υδροδότησης οικισμών και αποκατάστασης αποκοπτόμενων προσβάσεων της παράκαμψης της Εθνικής Οδού Ε111 και της υφιστάμενης γέφυρας στη θέση «Μπούλμπερι», στο πλαίσιο κατασκευής του έργου: «Ύδρευση Πάτρας από τους ποταμούς Πείρο και Παραπείρο» ΚΕ.2500, ανάδοχος «Λαδόπουλος Γ. Θ. Α.Τ.Ε.» (εργολαβία Γ).

Αναφέρεται επιπλέον ότι:

για την προσωρινή υδροδότηση των διυλιστηρίων Αστερίου και Πάτρας από τον ποταμό Πείρο, υλοποιήθηκε η εργολαβία: «Προσωρινή υδροδότηση διυλιστηρίων Αστερίου – Πάτρας από τον ποταμό Πείρο και φύτευση πρανών της παράκαμψης Ε.Ο. Πάτρας – Τρίπολης» ΚΕ 2650, ανάδοχος «F.T.F. Α.Ε.» (εργολαβία Δ).

Εκτός των ανωτέρω, υλοποιήθηκε η εργολαβία «Κατασκευή παράκαμψης Εθνικής Οδού Πάτρας – Τρίπολης, στο τμήμα που κατακλύζεται από το φράγμα Πείρου – Παραπείρου» ΚΕ 2350, ανάδοχος «Κ/ξία Εργοδυναμική Πατρών Α.Τ.Ε. / Κατασκευαστική Ιλισσός Α.Τ.Ε.» (εργολαβία Ε).

2ο τμήμα εργολαβίας:
Περιλαμβάνει την κατασκευή των έργων επέκτασης των δικτύων ύδρευσης στους υπόλοιπους οικισμούς του Ν. Αχαΐας, όπως αυτά μελετήθηκαν στην εγκριθείσα με την απόφαση Δ6/1168/2009/26.2.2010 της

Γ.Δ.Υ.Ε. – Γ.Γ.Δ.Ε. του τ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. οριστική μελέτη «Μελέτη ύδρευσης Πάτρας από τους ποταμούς Πείρο και Παραπείρο — Δίκτυα υπόλοιπων οικισμών Νομού Αχαΐας». Επιπλέον, περιλαμβάνει τις συμπληρωματικές εργασίες που κρίνονται απαραίτητες, για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου.

Αντικείμενο των προς δημοπράτηση έργων είναι η κατασκευή των έργων ύδρευσης των υπολοίπων οικισμών της Β.Δ. Αχαΐας από νερά του φράγματος Αστερίου στον ποταμό Παραπείρο, με στόχο την επίλυση για τα προσεχή 40 τουλάχιστον χρόνια του υδρευτικού προβλήματος των οικισμών της περιοχής, με στήριξη στα επιφανειακά νερά, ώστε να διευκολυνθεί σε ένα βαθμό η μη περαιτέρω υποβάθμιση των υπόγειων υδροφορέων.

Τα προς κατασκευή έργα αποτελούν επεκτάσεις των ήδη κατασκευασμένων έργων υδροδότησης Πάτρας, ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας και οικισμών (πεδινοί και παραλιακοί) Β.Δ. Αχαΐας. Με τα υπόψη έργα ολοκληρώνεται το σχέδιο υδροδότησης από τον ταμιευτήρα Αστερίου, που δεσμεύει τις απορροές του ποταμού Παραπείρου και μέρος των απορροών του ποταμού Πείρου.

3ο τμήμα εργολαβίας:

Περιλαμβάνει τις εργασίες 24ωρης και επί επτά (7) ημέρες την εβδομάδα συνεχούς λειτουργίας και συντήρησης του έργου: «Ύδρευση Πάτρας από τους ποταμούς Πείρο – Παραπείρο», το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο των κατασκευασμένων με τις ως άνω εργολαβίες έργων, όπως αυτά θα ολοκληρωθούν, αλλά και των προς κατασκευή με την παρούσα συμπληρωματικών έργων.

Στο αντικείμενο περιλαμβάνεται η επί 42 μήνες [με δικαίωμα προαίρεσης επιπλέον δεκαοκτώ (18) μηνών] εξασφάλιση λειτουργίας και συντήρησης των έργων, ήτοι η δοκιμαστική και αποδοτική λειτουργία και συντήρηση των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Νερού (Ε.Ε.Ν.), η λειτουργία και συντήρηση των υδραγωγείων, και η παρακολούθηση, λειτουργία και συντήρηση των φραγμάτων και ταμιευτήρων Αστερίου και Βαλμαδούρας, και των συναφών τους εγκαταστάσεων.α

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn