Connect with us

Αθλητικές Υποδομές

Ξεκινάει η ανακαίνιση του ΟΑΚΑ – Πρώτο βήμα οι μεταλλικές κατασκευές “Καλατράβα”

Δημοσιεύθηκε

στις

Το ΟΑΚΑ στο Μαρούσι - Πηγή: ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
Το ΟΑΚΑ στο Μαρούσι - Πηγή: ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Στη δημοσιότητα έδωσε η Μονάδα Ωρίμανσης Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF) του ΤΑΙΠΕΔ τον διαγωνισμό που αφορά την ανακαίνιση του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (ΟΑΚΑ).

Το επιμέρους έργο έχει τίτλο “Εκτεταμένη επιθεώρηση των μεταλλικών κατασκευών Καλατράβα και των πολυκαρβονικών των στεγάστρων των εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ” και εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρύτερου έργου Ανακαίνιση Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών που έχει προϋπολογισμό περίπου 43 εκατ. ευρώ.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών λήγει στις 02/03/2022. Η χρηματοδότηση των εργασιών θα προέλθει από το Ταμείο Ανάκαμψης και ο προϋπολογισμός του φτάνει στα 2,8 εκατ. ευρώ (2 εκατ. χωρίς ΦΠΑ).

Ταυτότητα έργου

Σκοπός του ελέγχου που θα εκτελεστεί από τον Ανάδοχο είναι να εντοπιστούν τυχόν προβλήματα (που μπορεί ενδεικτικά να αφορούν σε διαβρώσεις, αποφλοιώσεις σε βαφές, προβλήματα σε συγκολλήσεις, προβλήματα σε κοχλιώσεις, αναρτήρες, κλπ.) σε στοιχεία των μεταλλικών κατασκευών, τα οποία χρήζουν αντιμετώπισης / συντήρησης / αποκατάστασης, καθώς και σε προβλήματα στα πολυκαρβονικά, στις βάσεις στήριξης αυτών και στα υλικά στεγανοποίησης/σφράγισης αυτών.

Η επιθεώρηση θα αναδείξει επίσης αφενός τυχόν απαιτούμενες μελέτες που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, και αφετέρου τις ενέργειες συντήρησης, επισκευής και αντικατάστασης που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν, στο πλαίσιο της σχετικής σύμβασης υλοποίησης. Θα συνταχθεί δε και θα παραδοθεί προς τούτο από τον Ανάδοχο (επιθεώρησης) σχετική Τεχνική Έκθεση ευρημάτων και προτάσεις αποκατάστασης, συντήρησης και επισκευών. Η σχετική Σύμβαση του Αναδόχου (επιθεώρησης) θα αφορά επίσης στην εκπόνηση των τευχών της προκήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου υλοποίησης των ενεργειών συντήρησης, επισκευής και αντικατάστασης. Θα παρέχεται επίσης, υποστήριξη στο ΤΑΙΠΕΔ κατά τη φάση ανάθεσης του έργου αναφορικά με τα τεύχη δημοπράτησης.

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η επιθεώρηση και ο εκτενής έλεγχος των μεταλλικών κατασκευών και πολυκαρβονικών φύλλων επικάλυψης των εξής κατασκευών του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (ΟΑΚΑ):

– Του στεγάστρου του Κεντρικού Σταδίου.

– Του στεγάστρου του Ποδηλατοδρομίου.

– Των δύο εισόδων.

Advertisement

– Του Τείχους των Εθνών.

– Της Αγοράς.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει εκθέσεις και αναλύσεις για κάθε μία από τις ανωτέρω κατασκευές: i. Έκθεση με τα ευρήματα των επιθεωρήσεων και των ελέγχων. ii. Εφόσον προκύψει σχετική απαίτηση από τις επιθεωρήσεις και τους ελέγχους, βεβαίωση στατικής επάρκειας των φορέων των εν λόγω κατασκευών. iii. Μελέτες για τις εργασίες συντήρησης, επισκευής και αντικατάστασης, εφόσον απαιτηθούν. iv. Τεύχη δημοπράτησης των αναγκαίων εργασιών συντήρησης, επισκευής και αντικατάστασης που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν. v. Αρχείο της υφιστάμενης κατάστασης των φορέων των εν λόγω κατασκευών, το οποίο θα αποτελέσει βάση σύγκρισης για μελλοντικές επιθεωρήσεις. vi. Ενημερωμένο / συμπληρωμένο το υφιστάμενο εγχειρίδιο ελέγχων και επιθεωρήσεων ή νέο εγχειρίδιο, βάσει του οποίου θα εκτελούνται μελλοντικές επιθεωρήσεις και έλεγχοι. vii. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος παρακολούθησης της δομικής υγείας των φορέων των εν λόγω κατασκευών. viii. Πρόγραμμα Ασφάλειας & Υγείας (θα κατατεθεί τουλάχιστον 10 ήμερες μετά την υπογραφή της σύμβασης για έγκριση). ix. Πρόγραμμα Διασφάλισης ποιότητας (θα κατατεθεί τουλάχιστον 20 ήμερες μετά την υπογραφή της σύμβασης για έγκριση).

Ειδικότερα στόχοι της επιθεώρησης και του ελέγχου είναι:

1. Να εντοπιστούν τυχόν προβλήματα σε στοιχεία των μεταλλικών κατασκευών τα οποία χρήζουν αντιμετώπισης δηλαδή συντήρησης ή αποκατάστασης ή ακόμη και αντικατάστασης. Τέτοια προβλήματα ενδεικτικά μπορεί να αφορούν σε: • Ατέλειες ή βλάβες συγκολλήσεων. • Ατελή σύσφιγξη ή λοιπά προβλήματα κοχλιώσεων. • Προβλήματα των αναρτήρων συμπεριλαμβανομένων των ακραίων τεμαχίων τους. • Προβλήματα των εφεδράvων. • Διαβρώσεις των μεταλλικών δομικών μελών και μέσων σύνδεσης. • Αποφλοιώσεις ή ανεπαρκές πάχος ή λοιπά προβλήματα της βαφής αντιδιαβρωτικής προστασίας. • «Μόνιμες» Παραμορφώσεις δομικών στοιχείων μεταλλικών κατασκευών.

2. Αξιολόγηση της αρχικής μελέτης θεμελίωσης και των τότε γεωτεχνικών δεδομένων μετά και από οπτική επιθεώρηση, σε συνδυασμό και με παρακολούθηση καθιζήσεων κατά τη διάρκεια του έργου. (Η παρακολούθηση καθιζήσεων μπορεί να προταθεί να συνεχιστεί στα πλαίσια της διαρκούς δομικής παρακολούθησης μελλοντικά).

3. Να εντοπιστούν τυχόν προβλήματα σε πολυκαρβονικά φύλλα επικάλυψης, συμπεριλαμβανομένων των βάσεων στήριξής τους και των υλικών στεγανοποίησης και σφράγισής τους.

4. Να επιβεβαιωθεί η στατική επάρκεια των φορέων των εν λόγω κατασκευών, ή εναλλακτικά να τεθούν οι προϋποθέσεις (απαραίτητες εργασίες συντήρησης, επισκευής και αντικατάστασης) υπό τις οποίες θα μπορεί να επιβεβαιωθεί η στατική επάρκεια. Να θεωρηθεί ότι οι φορείς ήταν στατικώς επαρκείς κατά την αρχική παραλαβή τους.

5. Να αναδειχθούν και να εκτελεστούν οι απαραίτητες μελέτες για τις εργασίες συντήρησης, επισκευής και αντικατάστασης που ενδεχομένως θα απαιτηθούν.

6. Να συνταχθούν τεύχη δημοπράτησης των αναγκαίων εργασιών συντήρησης, επισκευής και αντικατάστασης που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν. Η εκτέλεση των εργασιών συντήρησης, επισκευής και αντικατάστασης δεν αποτελεί αντικείμενο αυτής της σύμβασης. Θα παρέχεται υποστήριξη στο ΤΑΙΠΕΔ κατά τη φάση ανάθεσης του έργου αναφορικά με τα τεύχη δημοπράτησης.

Advertisement

7. Να δημιουργηθεί αρχείο της υφιστάμενης κατάστασης των φορέων των εν λόγω κατασκευών, το οποίο θα αποτελέσει βάση σύγκρισης για μελλοντικές επιθεωρήσεις και ελέγχους.

8. Να ενημερωθεί/συμπληρωθεί το υφιστάμενο εγχειρίδιο ελέγχων και επιθεωρήσεων ή να συνταχθεί νέο, βάσει του οποίου θα εκτελούνται μελλοντικές επιθεωρήσεις και έλεγχοι.

9. Να συνταχθεί μελέτη εγκατάστασης συστήματος παρακολούθησης της δομικής υγείας των φορέων των εν λόγω κατασκευών, οι μετρήσεις του οποίου θα συναξιολογούνται με τα ευρήματα μελλοντικών επιθεωρήσεων και ελέγχων για την εκτίμηση της εκάστοτε κατάστασης και τη λήψη αποφάσεων συντήρησης και επισκευής.

Η διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί για το Έργο θα ανέλθει σε είκοσι τέσσερις και ήμισυ (24,5) μήνες από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης ή έως την κήρυξη προσωρινού αναδόχου για το έργο συντήρησης, επισκευής και αντικατάστασης, ανάλογα με το ποιο από τα ανωτέρω δύο επέλθει πρώτο. Ειδικότερα η ολοκλήρωση των επιθεωρήσεων, των ελέγχων και των μελετών συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών με τα ανωτέρω παραδοτέα, θα πρέπει να λάβει χώρα εντός οκτώ και ήμισυ (8,5) μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης για το Έργο της παρούσας. Η προετοιμασία και υποβολή των τευχών διαγωνισμού για την ανάδειξη του αναδόχου του έργου υλοποίησης των ενεργειών συντήρησης, επισκευής και αντικατάστασης θα πρέπει να λάβει χώρα το αργότερο εντός ένδεκα και ήμισυ (11,5) μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης για το Έργο της παρούσας.

Το στέγαστρο του Ολυμπιακού Σταδίου αποτελείται από ένα ζεύγος μεγάλων, καμπύλων φύλλων, τα οποία καλύπτουν σχεδόν εξ ολοκλήρου την περιοχή των κερκίδων του Σταδίου. Αυτά τα φύλλα υλοποιούνται μέσω ενός μεταλλικού σκελετού και καλύπτονται από πολυκαρβονικό υλικό. Το στέγαστρο εδράζεται επί τεσσάρων βάσεων στα τέσσερα γωνιακά σημεία τα οποία απέχουν μεταξύ τους κατά την διαμήκη διεύθυνση 302m και κατά την εγκάρσια 142m. Οι βάσεις είναι υπερυψωμένες από το έδαφος κατά 7m. Η κύρια κατασκευή μορφώνεται από ένα ζεύγος μεγάλων συνδεδεμένων Τόξων. Τα Τόξα αυτά εκτείνονται κατά την διαμήκη διεύθυνση μεταξύ των σημείων στήριξης και το μέγιστο ύψος τους αγγίζει τα 69m. Έχουν κατασκευασθεί από κοίλα κυλινδρικά μεταλλικά ελάσματα διαμέτρου 3.25m για το Άνω Τόξο, (Σωλήνας Τόξου – Αrch Tube) και 3.6m για το Κάτω Τόξο, (Σωλήνας Στρέψης – Tosrion Tube). Τα δύο Τόξα βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο το οποίο είναι κατακόρυφο στο επίπεδο του εδάφους και ενώνονται μεταξύ τους με 8 συνολικά ζεύγη προεντεταμένων καλωδίων τοποθετημένα ανά 25m.

Το Ποδηλατοδρόμιο καλύπτεται από ένα ελλειπτικό στέγαστρο του οποίου ο μεγάλος άξονας έχει μήκος 153m ενώ ο μικρός άξονας του έχει μήκος 110m. Η φέρουσα κατασκευή του Στεγάστρου αποτελείται από δύο ζεύγη Τόξων με άνοιγμα 145m μεταξύ των σημείων στηρίξεως. Το σχηματιζόμενο από τα δύο Τόξα επίπεδο είναι κεκλιμένο ως προς την κατακόρυφο κατά 28° περίπου ως προς τον ορίζοντα και το μέγιστο ύψος του Άνω Τόξου αγγίζει τα 46m ενώ του Κάτω Τόξου είναι περίπου 19m. Τα ζεύγη των Τόξων στην γέννησή τους απέχουν περίπου 23m. Η κύρια κατασκευή μορφώνεται από ένα ζεύγος μεγάλων συνδεδεμένων Τόξων. Τα Τόξα αυτά εκτείνονται κατά την διαμήκη διεύθυνση μεταξύ των σημείων στήριξης και το μέγιστο ύψος τους αγγίζει τα 69m. Έχουν κατασκευασθεί από κοίλα κυλινδρικά μεταλλικά ελάσματα διαμέτρου 3.25m για το Άνω Τόξο, (Σωλήνας Τόξου – Αrch Tube) και 3.6m για το Κάτω Τόξο, (Σωλήνας Στρέψης – Tosrion Tube). Τα δύο Τόξα βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο το οποίο είναι κατακόρυφο στο επίπεδο του εδάφους και ενώνονται μεταξύ τους με 8 συνολικά ζεύγη προεντεταμένων καλωδίων τοποθετημένα ανά 25m.

Το Τείχος των Εθνών είναι ένας κινούμενος και διαπερατός τοίχος μήκους 260m και ύψους 20m. Το Τείχος είναι υπερυψωμένος κατά 5m από το έδαφος επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο την ανενόχλητη πρόσβαση του κοινού στους χώρους του ΟΑΚΑ. Το Τείχος υλοποιείται μέσω ενός συστήματος κατακόρυφων μεταλλικών στοιχείων (λαμέλες) μήκους 20m, με αποστάσεις μεταξύ των 272mm και τα οποία στηρίζονται στο μέσον τους, μέσω αρθρώσεως, η οποία επιτρέπει την περιστροφή τους. Όλο το σύστημα των κατακόρυφων μεταλλικών στοιχείων στηρίζεται σε έναν μεταλλικό πλαισιωτό φορέα. Μία συνεχής δοκός κιβωτιοειδούς διατομής διατρέχει όλα τα στοιχεία και στηρίζεται επί έντεκα μεταλλικών κεκλιμένων υποστυλωμάτων κατασκευασμένων από συγκολλημένα φύλλα χάλυβος τα δε υποστυλώματα απέχουν μεταξύ τους 25m.

Η Αγορά στον χώρο του ΟΑΚΑ είναι ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος για το κοινό επιφανείας περίπου 9000m2 ο οποίος προορίζεται για διάφορες χρήσεις όπως επί παραδείγματι για εκθέσεις, περίπτερα, καφετέριες, χώρους αναψυχής κ.λπ. Η Αγορά αποτελείται από μία σειρά επαναλαμβανόμενων αμφίπακτων κύριων μεταλλικών οξυκόρυφων τοξωτών πλαισίων δύο τύπων με άνοιγμα 26m και ύψος 18m και 22m (αναλόγως του τύπου). Η κατασκευή εδράζεται επί πεδιλοδοκού οπλισμένου σκυροδέματος. Οι δύο τύποι των πλαισίων εναλλάσσονται μεταξύ τους με αποστάσεις 5m και ανά εννέα πλαίσια έχει κατασκευαστεί ένας αρμός διαστολής. Τα πλαίσια έχουν τοποθετηθεί ώστε να δημιουργούν έναν αψιδωτό χώρο, καμπύλο σε κάτοψη και συνολικού μήκους 450m περίπου.

Στον χώρο του ΟΑΚΑ έχουν κατασκευαστεί δύο (2) Στέγαστρα στις εισόδους για το κοινό. Το ένα Στέγαστρο βρίσκεται στη Βόρεια πλευρά του συγκροτήματος (προς το Σταθμό Ειρήνης) ενώ το άλλο ευρίσκεται στη Δυτική πλευρά (προς τη Λεωφ. Κύμης). Τα Στέγαστρα είναι θολωτές μεταλλικές κατασκευές και οι διαστάσεις τους είναι 53.48m πλάτος, 44m μήκος και 10.17m ύψος. Αποτελούνται από δύο κύρια τοξωτά αμφίπακτα πλαίσια κατασκευασμένα από μεταλλικές κοιλοδοκούς τα οποία απέχουν μεταξύ τους 12m. Τα δύο αυτά τοξωτά πλαίσια συνδέονται μεταξύ τους με διαγώνιες αντιανέμικες σωληνωτές ράβδους οι οποίες εξασφαλίζουν τη δυσκαμψία του συστήματος κατά την εγκάρσια διεύθυνση.

Το πρώτο καμπανάκι

Το πρώτο καμπανάκι για την ανακαίνιση χτύπησε στα τέλη του 2018, όταν αξιωματούχοι της UEFA, κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα παρατήρησαν ταλάντωση στο άνω διάζωμα του σταδίου. Οι αρμόδιοι ενεργοποιήθηκαν άμεσα προκειμένου για πρώτη φορά μετά την παράδοση του έργου για τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας να γίνει εκτενής έλεγχος των μεγάλων εντυπωσιακών κατασκευών. Η πρώτη αυτοψία μηχανικών δεν έδειξε τότε κάποιο «οφθαλμοφανές» πρόβλημα, σύμφωνα με τις δηλώσεις των αρμοδίων, κι έτσι προχώρησε η απαραίτητη μελέτη στατικότητας.

Advertisement

Advertisement

Ετικέτες

δημοφιλη θεματα