Κατερίνα
Παναγέα

Ξεκινά νέο κτιριακό έργο στα Χανιά.

Συγκεκριμένα, υπεγράφη η σύμβαση για το έργο «Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας Αειφόρου Ενεργειακής Μετάβασης (Χανιά)» – Υποέργο 14 του έργου «1. ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) – ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»». Ανάδοχος του έργου είναι η εταιρεία ΔΡΑΚΑΚΗΣ Α.Ε. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Αναθέτουσα Αρχή είναι το Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ).

Η διάρκεια του έργου έχει οριστεί σε 21 μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Η εκτιμώμενη αξία του έργου με τον ΦΠΑ ήταν 11,14 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 8,98 εκατ. ευρώ), ενώ η αξία όλων των συμβάσεων που ανατέθηκαν ανέρχεται στα 7,98 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για έργο δημόσιων συμβάσεων που χρηματοδοτείται εν όλω ή εν μέρει από τα ταμεία της ΕΕ. Η δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (ΣΔΣ).

Το αντικείμενο του έργου

Αντικείμενο του έργου είναι η ανέγερση δύο κτιρίων εντός της Πολυτεχνειούπολης Χανιών, του Δήμου Χανίων, Δ.Ε. Ακρωτηρίου, Κοινότητας Κουνουπιδιανών, της Περιφέρειας Κρήτης.

Ειδικότερα, το έργο αφορά στην κατασκευή δύο νέων τριώροφων κτιρίων με υπόγειο εντός της Πολυτεχνειούπολης Χανίων και συγκεκριμένα:

Κατασκευή Κόμβου Καινοτομίας (Innovation Hub) / Κτήριο 1

Αφορά στην κατασκευή ενός τριώροφου κτηρίου με υπόγειο στην Πολυτεχνειούπολη Χανίων, συνολικής δόμησης 1.545,50τ.μ. το οποίο θα περιλαμβάνει ερευνητικά εργαστήρια, γραφειακούς χώρους υποστήριξης, υποστηρικτικές αίθουσες σεμιναρίων εκπαίδευσης και ερευνητικών διαδικασιών, ειδικούς μηχανολογικούς χώρους, βοηθητικούς χώρους εξυπηρέτησης, παρασκευαστήριο, χώρους υγιεινής.

Κατασκευή κτηρίου Έρευνας και Ανάπτυξης (Research and Development) / Κτήριο 2

Αφορά στην κατασκευή ενός τριώροφου κτηρίου με υπόγειο, συνολικής δόμησης 1.750,78τ.μ. το οποίο θα περιλαμβάνει ερευνητικά εργαστήρια, γραφειακούς χώρους υποστήριξης, υποστηρικτικές αίθουσες σεμιναρίων εκπαίδευσης και ερευνητικών διαδικασιών, ειδικούς μηχανολογικούς χώρους, βοηθητικούς χώρους εξυπηρέτησης, παρασκευαστήριο, χώρους υγιεινής.

Σημείωση: Η παραπάνω συνολική δόμηση κύριων χώρων του έργου βάσει του εγκεκριμένου Τεχνικού Δελτίου Έργου, ισούται με 3.296,28τ.μ. (ήτοι 1.750,78τ.μ. και 1.545,50τ.μ.) αντί για 3.640,64τ.μ. βάσει της οικοδομικής άδειας από την ΥΔΟΜ Χανίων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι κατά την υποβολή του ΤΔΕ δεν είχε εκδοθεί η παραπάνω έγκριση δόμησης, βάσει της οποίας το έργο διαθέτει συνολική δομημένη επιφάνεια 5.038,10τ.μ (χωρίς εξώστες και ημιυπαίθριους χώρους) εκ των οποίων τα 1.397,46τ.μ. αντιστοιχούν σε υπόγειους χώρους και τα 3.640,64τ.μ. σε υπέργειους ορόφους.

Σε κάθε περίπτωση η συνολική οικοδομήσιμη επιφάνεια του έργου θα προκύψει μετά την έγκριση των μελετών του αναδόχου συμπεριλαμβάνοντας τις όποιες διαφορές υπάρχουν. Επισημαίνεται ότι δεν τίθεται θέμα νομιμότητας των τυχόν προσαρμογών καθώς υπάρχει επάρκεια δόμησης στην Πολυτεχνειούπολη Χανίων.

Στο αντικείμενο περιλαμβάνονται η πλήρης κατασκευή του συνόλου των κτιριακών εγκαταστάσεων, των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων συμπεριλαμβανομένων ειδικού Η/Μ εξοπλισμού όπως ειδικά συστήματα εφεδρικής ισχύος, αδιάλειπτης ισχύος, Μ/Τ, το σύνολο των απαραίτητων περιβαλλοντικών προσαρμογών με την προμήθεια εξοπλισμού επεξεργασίας νερού και εργαστηριακών εκροών, το σύνολο των εργαστηριακών πάγκων ερευνητικών εργαστηρίων και ειδικού εξοπλισμού όπως απαγωγοί, εστίες με φίλτρα προστασίας, κ.λπ., το σύνολο του απαραίτητου διαδικτυακού εξοπλισμού ενεργών και παθητικών συστημάτων, ο απαραίτητος εξοπλισμός για την δημιουργία των θέσεων εργασίας, οι διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου και πρόσβασης στα κτίρια, το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών και ενεργειακών παρεμβάσεων για τη δημιουργία κτιρίων ενεργειακά αυτόνομων (nearly zero energy building) με την προμήθεια και εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών panel καθώς και των απαραίτητων στεγάστρων τοποθέτησής τους όπου απαιτηθεί, τα απαραίτητα έργα διασύνδεσης με την Πολυτεχνειούπολη, έργα προστασίας και ασφάλειας του campus, ειδικές μελέτες και μελέτες εφαρμογής και υπηρεσίες που θα απαιτηθούν κατά τη διαδικασία δημοπράτησης του έργου.

Επισημαίνεται ότι στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την πλήρη εκτέλεση όλων των μελετών (κυρίων και υποστηρικτικών) και όλων των εργασιών, απολύτως τελειωμένων, σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης καθώς επίσης και κάθε δαπάνη (μελετών και εργασιών) απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση όλων των εργασιών του έργου, έστω και αν αυτή δεν καθορίζεται ρητώς.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV