Connect with us

Αεροδρόμια-Αεροπορικές

Νέο Αεροδρόμιο Καστέλι Ηρακλείου: θα επαναδημοπρατηθεί μετά από τροποποιήσεις

Δημοσιεύθηκε

στις

Ο Υφυπουργός Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, κ. Γιάννης Μαγκριώτης απαντώντας σήμερα στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της Ν. Δ. κ. Μανώλη Κεφαλογιάνη για το αεροδρόμιο Καστελλίου, τόνισε:

«Ο Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Μελέτη, Κατασκευή, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης καθώς και Μελέτη, Κατασκευή και Χρηματοδότηση των οδικών συνδέσεων αυτού» προκηρύχθηκε από την προηγούμενη Κυβέρνηση στις 31 Αυγούστου 2009 και η υποβολή των Προσφορών είχε προσδιοριστεί για τις 9 Φεβρουαρίου 2010.

Η νέα ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων δεν ματαίωσε το Διαγωνισμό, αλλά προχώρησε σε μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας του Διαγωνισμού, προκειμένου να ρυθμιστούν τα κρίσιμα θέματα τα οποία εκκρεμούσαν και τα οποία θα δημιουργούσαν με βεβαιότητα προβλήματα και καθυστερήσεις, όχι μόνο στη διαδικασία του Διαγωνισμού, αλλά και στην εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου.

Συνοπτικά αναφέρεται ότι στην προαναφερθείσα Προκήρυξη:

  1. Δεν είχε εξασφαλιστεί η αναγκαία χρηματοδοτική συμβολή του Δημοσίου που περιλαμβανόταν στα Τεύχη Δημοπράτησης.
  2. Δεν είχαν προσδιοριστεί τα αναγκαία βοηθήματα αεροναυτιλίας.
  3. Δεν είχαν καθοριστεί οι όροι συνλειτουργίας του πολιτικού και στρατιωτικού αεροδρομίου στο Καστέλλι.
  4. Υπήρχαν σημαντικά προβλήματα με τις απαλλοτριώσεις, την περιβαλλοντική αδειοδότηση και πολλές ακόμα ελλείψεις.

Το σημαντικότερο πρόβλημα αποτελούσε η χρηματοδότηση της συμμετοχής του Δημοσίου στο κόστος κατασκευής του έργου, δεδομένου ότι δεν είχε ληφθεί μέριμνα για την ένταξη του στο ΕΣΠΑ ή έστω για την εξασφάλιση της διαθεσιμότητας εθνικών πόρων.

 

Για την επίλυση του συγκεκριμένου κρίσιμου ζητήματος, το Υπουργείο υπέβαλε αίτημα δανειοδότησης του έργου στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, εκπρόσωποι της οποίας επισκέφθηκαν το έργο στις 25 και 26 Νοεμβρίου 2010 και εξέτασαν ενδελεχώς όλες τις παραμέτρους (τεχνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές) του έργου.

Οι μεταθέσεις της ημερομηνίας διενέργειας του Διαγωνισμού που ακολούθησαν ήταν αναγκαίες προκειμένου να επιλυθούν και τα υπόλοιπα τεχνικά και διοικητικά προβλήματα. Πιο συγκεκριμένα:

Επιλύθηκε το εκκρεμές κατά τη δημοπράτηση θέμα του ακριβούς προσδιορισμού της θέσεως του Διαδρόμου προσαπογειώσεων, που αποτελεί μία από τις βασικότερες παραμέτρους σχεδιασμού του Αεροδρομίου.

Με κριτήριο την εξασφάλιση της βέλτιστης τεχνικοοικονομικής λύσης, επιλύθηκε οριστικά το θέμα της προμήθειαςεγκατάστασης του Εξοπλισμού Αεροναυτιλίας Αεροδρομίου (όπως ραντάρ ελέγχου προσεγγίσεων, τα ραντάρ ελέγχου Αεροδρομίου, μετεωρολογικός εξοπλισμός, εξοπλισμός αεροναυτιλιακών τηλεπικοινωνιών, πύργος ελέγχου προσεγγίσεως και Αεροδρομίου και συναφής εξοπλισμός και συστήματα) και των αναγκαίων έργων υποδομής του.

Ύστερα από διαβουλεύσεις με την ΥΠΑ, ρυθμίστηκαν όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες, περιλαμβανομένων και των οικονομικών παραμέτρων, που αφορούν στην προμήθειαεγκατάστασηυποδομή του Εξοπλισμού Αεροναυτιλίας Αεροδρομίου μέσω διεθνούς διαγωνισμού.

Επιλύθηκε το κρίσιμο θέμα της παράλληλης λειτουργίας του Πολιτικού και του Στρατιωτικού Αεροδρομίου, με βάση Μνημόνιο που καταρτίστηκε μεταξύ ΓΕΑ και ΥΠΑ.

Οριστικοποιήθηκε το θέμα του ανταλλάγματος για τη συμμετοχή του Δημοσίου κατά 55% στην Εταιρεία του Αεροδρομίου. Ως αντάλλαγμα ορίζεται το δικαίωμα εκμετάλλευσης του Αεροδρομίου από την Εταιρεία για χρονικό διάστημα ίσο προς την Περίοδο Παραχώρησης (35 χρόνια).

Αποφασίστηκε η επίσπευση των αναγκαίων απαλλοτριώσεων για το Αεροδρόμιο και την Οδική του Πρόσβαση, με στόχο να είναι διαθέσιμοι οι χώροι πριν από την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης και με τον τρόπο αυτό να αποφευχθούν καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου που συνεπάγονται και καθυστέρηση στην ολοκλήρωσή και αποζημιώσεις εκ μέρους του Δημοσίου.

Στα Τεύχη Μεταβολών της αρχικής Σύμβασης που συνέταξε η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου ενσωματώθηκαν όσες αλλαγές κρίθηκαν σκόπιμες με τα τότε δεδομένα, για να καταστεί ελκυστικό το έργο, στους επενδυτές και χρήσιμο στην Κρήτη.

Σε συνέχεια της διευθέτησης όλων των ανωτέρω θεμάτων ορίστηκε ως ημερομηνία υποβολής των προσφορών η 18.10.2011.

Ο Διαγωνισμός όμως κηρύχθηκε άγονος, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και των επιφυλάξεων των τραπεζών να συμβάλλουν στην χρηματοδότηση του έργου.

Παράλληλα όμως οι Κοινοπραξίες δήλωσαν ότι διατηρούν αμείωτο το ενδιαφέρον τους για το έργο και είναι διατεθειμένοι να διαγωνιστούν για την ανάληψη του, εφόσον βελτιωθούν τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία του, ώστε αυτό να καταστεί χρηματοδοτήσιμο.

Με την από 19-10-2011 Απόφαση Υπουργού ΥΜΕΔΙ, αποφασίστηκε η επαναδημοπράτηση του έργου αφού προηγηθεί τεκμηριωμένη Εισήγηση από την αρμόδια Υπηρεσία επί των αναγκαίων τροποποιήσεων των Τευχών Δημοπράτησης, στο πλαίσιο της διασφάλισης του δημόσιου συμφέροντος.

Παράλληλα προωθείται με ανοικτό διαγωνισμό η εκπόνηση των αναγκαίων κτηματολογίων του Έργου για την επιτάχυνση των απαλλοτριώσεων.

Τέλος, σημειώνεται ότι σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 30.11.2011 στο Υπουργείο με αντικείμενο το έργο του αεροδρομίου στο Καστέλλι, παρουσία του Υπουργού, ενημερώθηκαν οι Βουλευτές του Νομού και οι τοπικοί φορείς της περιοχής, ότι στόχος του Υπουργείου είναι η άμεση επαναδημοπράτηση του έργου δεδομένου ότι αποτελεί αναμφίβολα ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο για την Κρήτη.

Στην δευτερολογία του ο Υφυπουργός επισήμανε:
«Προτείνω τις επόμενες ημέρες οι υπεύθυνοι όλων των κομμάτων με τη συμμετοχή των βουλευτών του Ηρακλείου να συζητήσουμε για τους όρους και τις προϋποθέσεις δημοπράτησης του έργου.

» Το έργο θα κοστίσει περίπου 800.000.000? και το 50% θα είναι δημόσια δαπάνη. Αυτό το κάναμε εμείς, η δικής μας Κυβέρνηση, για να μειωθεί το κόστος της ιδιωτικής συμμετοχής για να είναι ελκυστικό από άποψη κόστους το αεροδρόμιο. Σύντομα μπορεί να γίνει η νέα δημοπράτηση και θα γίνει .Μέσα όμως από την διαβούλευση, όλοι μαζί και ανοιχτά να καταλήξουμε σε μια πρόταση ώστε ο νέος διαγωνισμός να μην βγει και πάλι άγονος.

Να γίνει ένα αεροδρόμιο μεγάλο, Διεθνές που να εξυπηρετεί τη Κρήτη και όχι μόνο τη Κρήτη και την ανάπτυξη της, να είναι ελκυστικό, να μην είναι ακριβό και ταυτόχρονα στη συγκυρία που βρισκόμαστε να βρει επενδυτές. Αυτή είναι η πρόταση μας και είμαι βέβαιος ότι συμφωνείτε με τη πρόταση αυτή όπως είμαι βέβαιος ότι συμφωνούν όλα τα κόμματα. Μπορούμε τις επόμενες ημέρες να κάνουμε το αποφασιστικό βήμα».

Πηγή:ypodomes.com

 

Advertisement href="https://tuvaustriahellas.gr/ypiresies/?service=ypodomon#service-container" target="_blank">

Facebook

Ετικέτες

δημοφιλη θεματα