Μαρίνα
Ξυπνητού

Σε μια προσπάθεια να ολοκληρωθούν τα έργα ΑΠΕ που έχουν ήδη λάβει Οριστική Προσφορά Σύνδεσης (ΟΠΣ), το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέσω τροπολογίας που κατέθεσε, παρατείνει κατά 6 μήνες την διάρκεια ισχύος των ΟΠΣ.

Ταυτόχρονα, ως απαραίτητη προϋπόθεση θέτει ότι οι σταθμοί ΑΠΕ που θα συνδεθούν στους υποσταθμούς αυτούς θα έχουν ολοκληρωθεί εντός της αρχικής προθεσμίας και θα μειωθεί η Τιμή Αναφοράς κατά 5%.

Σύμφωνα με την τροπολογία, η Οριστική Προσφορά Σύνδεσης θα ισχύει για 3 χρόνια από την ημερομηνία χορήγησής της. Ωστόσο, η διάρκεια ισχύος της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης των σταθμών, οι οποίοι επιλέγονται για ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή λειτουργικής ενίσχυσης, μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας ενεργοποίησης της σύνδεσής τους (θέση σε κανονική ή δοκιμαστική λειτουργία).

Εντός της διάρκειας ισχύος της ΟΠΣ ο ενδιαφερόμενος θα υποχρεούται να υποβάλει πλήρη αίτηση για σύναψη Σύμβασης Σύνδεσης. Εφόσον εντός της διάρκειας ισχύος Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης εκδοθεί Άδεια Εγκατάστασης για σταθμό, η ΟΠΣ και η οικεία Σύμβαση Σύνδεσης παρατείνονται αυτοδίκαια μέχρι τη λήξη της Άδειας Εγκατάστασης, λαμβανομένου υπόψη και των προβλέψεων της νομοθεσίας περί διασφάλισης υλοποίησης έργων.

Για περιπτώσεις σταθμών με κοινό αίτημα περί χορήγησης ΟΠΣ, που συνδέονται στο Σύστημα μέσω κοινού υποσταθμού υπερυψηλής τάσης, όπως περιγράφεται στις σχετικές Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης, ο χρόνος υλοποίησης για την κατασκευή των υποσταθμών υπερυψηλής ή των γραμμών μεταφοράς υψηλής ή υπερυψηλής καθορίζεται από τελευταία σχετική εκδοθείσα Οριστική Προσφορά Σύνδεσης.

Μετά την παρέλευση των συγκεκριμένων προθεσμιών θα μπορεί να παραταθεί η διάρκεια ισχύος των Οριστικών Προσφορών των σταθμών ΑΠΕ μετά από αίτημα των ενδιαφερόμενων επενδυτών, κατά επιπλέον έξι μήνες, αν υποβάλουν Δήλωση Ετοιμότητας για το σύνολο των σταθμών που έχουν λάβει Οριστική Προσφορά Σύνδεσης, εντός της αρχικής διάρκειας ισχύος της κάθε Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, με παράλληλη μείωση των Τιμών Αναφοράς που διέπουν τους συγκεκριμένους σταθμούς κατά 5%.

Τέλος, σε περίπτωση σύνδεσης του σταθμού σε υποσταθμό (Υ/Σ) του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, η μέτρηση της εγχεόμενης και απορροφώμενης ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται στην έξοδο κάθε σταθμού, στο σημείο σύνδεσης του σταθμού με το αποκλειστικό δίκτυο Μέσης Τάσης (Μ.Τ.), ή, σε περίπτωση σταθμών που συνδέονται σε κοινό υποσταθμό χαμηλής/ μέσης τάσης, στην πλευρά χαμηλής τάσης του κοινού ΥΣ και στην πλευρά μέσης τάσης του κοινού ΥΣ, στο σημείο σύνδεσής του με το αποκλειστικό δίκτυο μέσης τάσης. Ειδικότερα στις περιπτώσεις κοινού υποσταθμού μέσης /χαμηλής τάσης κάθε σταθμός ΑΠΕ έχει έναν αποκλειστικό μετρητή χαμηλής τάσης και συνδέεται διακριτό δίκτυο χαμηλής τάσης στον κοινό υποσταθμό χαμηλής/μέσης τάσης.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV