Connect with us

Εταιρικά Nέα

Tο ISO 56002:2019 ως εργαλείο αξιολόγησης του επιπέδου ωριμότητας των προς χρηματοδότηση προτάσεων

Δημοσιεύθηκε

στις

Πηγή Φωτογραφίας: TÜV HELLAS (TÜV NORD)
Πηγή Φωτογραφίας: TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Sponsored Content

Μαρία Πιτσίκα
Χημικός MSc
Senior auditor for QHSE Management Systems

Η έρευνα, η τεχνολογική ανάπτυξη και η καινοτομία σε μια χώρα αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για τον προσδιορισμό της οικονομικής της ανάπτυξης, του επιπέδου ευημερίας και της ανταγωνιστικότητάς της. Έχουν επίσης μεγάλη σημασία για την επιβίωση των οργανισμών, καθώς συμβάλλουν στην κατάλληλη θέση για να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις που προκύπτουν σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά.

Τα Πρότυπα που εκδίδει ο ISO (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION ), προκύπτουν από τις ανάγκες της παγκόσμιας αγοράς.

Δεν είναι λοιπόν τυχαία η συγκυρία της έκδοσης της σειράς των Προτύπων ISO 56000, πρότυπα για τη διαχείριση της καινοτομίας, σε μία εποχή όπου η καινοτομία αποτελεί βασικό προσδιοριστικό παράγοντα της οικονομικής προόδου που ωφελεί τους καταναλωτές, τις επιχειρήσεις και την οικονομία συνολικά.

Τα πρότυπα θα επιτρέψουν στους οργανισμούς να μοιραστούν τις βέλτιστες πρακτικές τους στη διαχείριση καινοτομίας, η εφαρμογή τους θα διευκολύνει τη συνεργασία και την ικανότητα καινοτομίας και επιτυχίας στην αγορά.

Αναμενόμενα οφέλη:

Επιχειρηματικά οφέλη

Καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ένας οργανισμός μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες των πελατών που δεν ικανοποιούνται

Αύξηση των επιχειρηματικών ευκαιριών και άνοιγμα νέων αγορών

Μείωση των εμπορικών φραγμών

Μείωση του χρόνου από το σχεδιασμό του προϊόντος/ υπηρεσίας μέχρι την είσοδο στην αγορά

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας διαφόρων οργανισμών

Κάλυψη σχετικών αναγκών τόσο των αναπτυγμένων όσο και των αναπτυσσόμενων χωρών

Πολιτιστικά οφέλη

Ανάπτυξη ευρύτητας πνεύματος για την αποδοχή νέων επιχειρηματικών μοντέλων και μεθόδων

Προώθηση της ανάπτυξης κουλτούρας καινοτομίας με στόχο τη διεθνή αγορά

Διευκόλυνση των εταιρικών σχέσεων

Βελτίωση της συνεργασίας και της επικοινωνίας σε παγκόσμια κλίμακα

Εφαρμογή κοινωνικής ευθύνης στη διαδικασία καινοτομίας του οργανισμού

Η Καινοτομία στην Ελλάδα

Η διάθεση πιστώσεων για Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α) αποτελεί σημαντική προϋπόθεση ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας ενός κράτους, τόσο στο ευρωπαϊκό όσο και στο ευρύτερο διεθνές περιβάλλον.

Στην Ελλάδα, οι κρατικές πιστώσεις που προορίζονται για Ε&Α προέρχονται από την κεντρική κυβέρνηση και τις 13 περιφερειακές διοικήσεις και περιλαμβάνονται στον Τακτικό Προϋπολογισμό και στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, εθνικό και συγχρηματοδοτούμενο σκέλος.

Πάντως, παρόλο που έχει ενισχυθεί η προσφορά της χρηματοδότησης, η αντίστοιχη ζήτηση χαρακτηρίζεται από χαμηλό μέσο όρο ωριμότητας των σχετικών προτάσεων και επομένως απαιτούνται αποτελεσματικότερα εργαλεία αξιολόγησης .

Είναι προφανές λοιπόν από τα ανωτέρω, ότι για να υπάρξει όσο δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση της ολοένα αυξανόμενης χρηματοδότησης είτε των υφισταμένων επιχειρήσεων είτε των νέων και νεοφυών επιχειρήσεων για καινοτόμα εγχειρήματα ,θα πρέπει να αναπτυχθεί και να υιοθετηθεί αξιόπιστη μεθοδολογία για να αξιολογηθεί το επίπεδο ωριμότητας των σχετικών προτάσεων.

Ένα από τα εργαλεία που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό είναι το Διεθνές Πρότυπο EN ISO 56002:2019 «Innovation management – Innovation management system – Guidance», το οποίο έχει υιοθετηθεί και από την CEN ,Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης .

Τα πιθανά οφέλη από την εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης καινοτομίας είναι:

Αυξημένη ικανότητα διαχείρισης της αβεβαιότητας ·

Εξοικονόμηση κόστους και μείωση των κίνδυνων

Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της απόδοσης, αυξημένη ανάπτυξη, έσοδα, κερδοφορία και ανταγωνιστικότητα·

Μειωμένο κόστος και μείωση φύρας, αυξημένη παραγωγικότητα και αποδοτικότητα πόρων

Βελτιωμένη βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα

Αυξημένη ικανοποίηση χρηστών, πελατών, πολιτών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών

Συνεχής ανανέωση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών

Προσωπικό με δέσμευση και κίνητρα

Αυξημένη ικανότητα προσέλκυσης συνεργατών και χρηματοδότησης

Διασυνοριακή συνεργασία λόγω της ανάπτυξης κοινά αποδεκτών εργαλείων

Συστηματική παρακολούθηση της απόδοσης των επενδύσεων που πραγματοποιούνται στην καινοτομία

Υιοθέτηση μιας παγκοσμίως αποδεκτής «κοινής γλώσσας» για τη διαχείριση της καινοτομίας

Αξιολόγηση της προόδου του οργανισμού και εντοπισμός και υιοθέτηση καλών πρακτικών στη διαχείριση της καινοτομίας

Η πιστοποίηση των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων με βάση το Διεθνές Πρότυπο EN ISO 56002:2019 θα έχει ως αποτέλεσμα:

Τη διασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου ωριμότητας των σχετικών προς χρηματοδότηση προτάσεων

Την στήριξη των επιχειρήσεων με ένα πιστοποιητικού διεθνούς κύρους και αποδοχής που θα ενισχύσει την αξιοπιστία τους σε διεθνές επίπεδο και την ικανότητα τους για προσέλκυση συνεργατών και χρηματοδότησης.

Την αυξημένη ικανοποίηση χρηστών, πελατών, πολιτών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών

Επίσης θα αποτελέσει καλή και ορθή πρακτική στη διαχείριση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, δίνοντας στη χώρα μας την πρωτοπορία στην εφαρμογή αξιόπιστων εργαλείων αξιολόγησης.

Μέσω των προγραμμάτων χρηματοδότησης, προτείνεται η χρηματοδότηση του κόστους ανάπτυξης, πιστοποίησης και διατήρησης του συστήματος διαχείρισης της καινοτομίας των επιχειρήσεων με βάση το Πρότυπο EN ISO 56002:2019 όπως έχει γίνει και στο παρελθόν επιτυχώς με το πρόγραμμα πιστοποιηθείτε και με τα αναπτυξιακά προγράμματα , με προϋπόθεση την πιστοποίηση των επιχειρήσεων με Βάση το Πρότυπο ISO 9001.

Η πιστοποίηση των δραστηριοτήτων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας μέσω του προτύπου ISO 56002, που διεξάγονται από την TÜV HELLAS (TÜV NORD), επιτρέπει την συστηματοποίηση των δραστηριοτήτων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας, τη μείωση της αβεβαιότητας και την αύξηση της αποτελεσματικότητας στη διαχείριση της καινοτομίας.

Advertisement

Ετικέτες

δημοφιλη θεματα