Newsroom

Αναφορικά με τις επιδόσεις του Ομίλου ElvalHalcor για το 2023, ο όγκος πωλήσεων μειώθηκε κατά 4,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022 αλλά διατηρήθηκε σημαντικά αυξημένος σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Ο Κλάδος Αλουμινίου, εξαιρώντας την επίπτωση της από-ενοποίησης της ΕΤΕΜ από το 2ο τρίμηνο του έτους, είχε ελαφριά αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 0,4% (-1,6% συμπεριλαμβάνοντας την επίπτωση της ΕΤΕΜ). Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 3.293,4 εκ. ευρώ το 2023, μειωμένος κατά 11,3%, συγκριτικά με 3.714,0 εκ. ευρώ το 2022.

Οι τιμές των μετάλλων στο LME διατηρήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα από τη χρήση του 2022. Η μέση τιμή́ του αλουμινίου διαμορφώθηκε στα 2.080 ευρώ ανά́ τόνο το 2023 έναντι 2.559 το 2022, ήτοι μείωση 18,7%. Η μέση τιμή́ του χαλκού́ διαμορφώθηκε στα 7.835 ευρώ́ ανά́ τόνο έναντι 8.334 την αντίστοιχη περυσινή χρήση, ήτοι μείωση 6,0%, και η μέση τιμή́ του ψευδάργυρου διαμορφώθηκε στα 2.445 ευρώ ανά́ τόνο το 2023 έναντι 3.299 το 2022, ήτοι μείωση 25,9%.

Τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις, αποτέλεσμα μετάλλου και λοιπά έκτακτα έξοδα (a-EBITDA), τα οποία απεικονίζουν καλύτερα την οργανική και ταμειακή κερδοφορία του Ομίλου, μειώθηκαν κατά 11,8% και διαμορφώθηκαν στα 239,3 εκ. ευρώ το 2023 έναντι 271,2 εκ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο, οδηγούμενα κυρίως από τα περιορισμένα περιθώρια στην ανακύκλωση και τις πληθωριστικές πιέσεις στο κόστος. Αξίζει να σημειωθεί ότι το a-EBITDA παρέμεινε σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα από τα αντίστοιχα επίπεδα του 2021 (166,8 εκ. ευρώ).

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη ανήλθαν στα 213,3 εκ. ευρώ το 2023, έναντι 364,6 εκ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη χρήση, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν στα 176,4 εκ. ευρώ έναντι 326,2 εκ. ευρώ το 2022. Αρνητική επίδραση στα παραπάνω μεγέθη είχαν κυρίως τα λογιστικά αποτελέσματα μετάλλων, τα οποία διαμορφώθηκαν σε ζημίες 47,4 εκ. ευρώ για το 2023, έναντι κερδών 61,5 εκ. ευρώ το 2022.

Το ενοποιημένο καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα (κόστος) διαμορφώθηκε στα 52,7 εκ. ευρώ για το 2023, αυξημένο κατά 26,8% συγκρινόμενο με τα 41,5 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η μεταβολή αυτή οφείλεται στα αυξημένα επιτόκια αναφοράς, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από τη μείωση του καθαρού δανεισμού και περιορίστηκε από τα δάνεια σταθερού επιτοκίου που ανέρχονταν στο 58% του συνολικού δανεισμού στο τέλος της περιόδου. Η μείωση του καθαρού δανεισμού κατά 142,2 εκ. ευρώ εντός τους έτους ήταν επακόλουθο των ενισχυμένων ελεύθερων ταμειακών ροών της εταιρείας που προήλθαν από την υψηλή κερδοφορία, την επιτυχή διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, ως αποτέλεσμα και της πτώσης των τιμών των μετάλλων στις διεθνείς αγορές, και την ολοκλήρωση των μεγάλων επενδυτικών προγραμμάτων του Κλάδου Αλουμινίου εντός τους έτους.

Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 32,8 εκ. ευρώ για το 2023, έναντι 161,9 εκ. ευρώ το 2022. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 28,5 εκ. ευρώ για την περίοδο (ή 0,0759 ευρώ ανά μετοχή) από 159,3 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2022 (ή 0,4245 ευρώ ανά μετοχή).

Αναγνωρίζοντας τις τρέχουσες ενεργειακές προκλήσεις και τις πληθωριστικές πιέσεις στην αγορά της ενέργειας, οι οποίες επηρεάζουν σημαντικά το κόστος παραγωγής, ο Όμιλος και η Εταιρεία σύναψαν, εντός του Β’ τριμήνου 2023, σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας (PPA) με παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία υποστηρίζεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, προκειμένου να μειώσουν την έκθεσή τους στο κίνδυνο μεταβολής των τιμών της ενέργειας. Πέραν αυτού η Εταιρεία και ο Όμιλος έχουν ήδη προβεί σε πράξεις αντιστάθμισης για τον περιορισμό του κινδύνου της διακύμανσης των τιμών του φυσικού αερίου.

Στις 30.06.2023 πληρώθηκε το μέρισμα για τη χρήση 2022, το οποίο ανήλθε σε 0,06 λεπτά του ευρώ ανά μετοχή. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ElvalHalcor αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί στις 23.5.2024, την έγκριση διανομής μικτού μερίσματος 0,04 ευρώ ανά μετοχή.

Κλάδος Αλουμινίου

Ο κύκλος εργασιών του Κλάδου Αλουμινίου μειώθηκε κατά 15,7% στα 1.624,6 εκ. ευρώ σε σύγκριση με 1.927,5 εκ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο, λόγω της μείωσης των τιμών των μετάλλων και την επίδραση της από- ενοποίησης της ΕΤΕΜ. Ο Κλάδος εκμεταλλεύτηκε την αυξημένη ευελιξία, τις μακροχρόνιες συνεργασίες, το διευρυμένο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο και το ευρύ γεωγραφικό αποτύπωμα, με τους όγκους πωλήσεων να αυξάνονται κατά 0,4% (-1,6% μετά και την από-ενοποίηση της ΕΤΕΜ), αποτέλεσμα της από-αποθεματοποίησης που επηρέασε τη ζήτηση, τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ.

Παρά το ασταθές οικονομικό περιβάλλον, την ασθενή ζήτηση και τις μακροοικονομικές προκλήσεις, ο Κλάδος έδωσε έμφαση σε προϊόντα που απευθύνονται σε αγορές υψηλής προστιθέμενης αξίας καθώς και αγορές όπου η ζήτηση ήταν περισσότερο ανθεκτική, αντισταθμίζοντας τον αντίκτυπο πτωτικών αγορών που επλήγησαν περισσότερο από την αύξηση των επιτοκίων, όπως ο κλάδος δόμησης και κατασκευών. Το a-EBITDA ήταν μειωμένο στα 143,5 εκ. ευρώ στο 2023 έναντι 205,0 εκ. ευρώ για το 2022 οδηγούμενο από τα χαμηλότερα premium στην αγορά αλουμινίου, τα οποία περιόρισαν το όφελος από τη χρήση σκραπ και τα αυξημένα κόστη παραγωγής που επηρεάστηκαν από τις πληθωριστικές πιέσεις. Τα κέρδη πριν από φόρους ανήλθαν σε 15,8 εκ. ευρώ, έναντι 171,9 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022, επηρεαζόμενα αρνητικά από τα λογιστικά αποτελέσματα μετάλλου που ανήλθαν σε ζημιές 36,0 εκ. ευρώ για την περίοδο έναντι κερδών 44,0 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Ο καθαρός δανεισμός του Κλάδου ανήλθε στα 555,3 εκ. ευρώ το 2023 σημειώνοντας μείωση κατά 110,8 εκ. ευρώ από το 2022, ως απόρροια της βελτίωσης του κεφαλαίου κίνησης και του περιορισμένου επενδυτικού προγράμματος.

Αναφορικά με τις επενδύσεις, ο Τομέας Έλασης Αλουμινίου της μητρικής Εταιρείας διέθεσε περίπου 59,1 εκ. ευρώ, ενώ οι νέες επενδύσεις για τις θυγατρικές του Κλάδου ανήλθαν στα 10,1 εκ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εγκατάσταση της νέας γραμμής βαφής ολοκληρώθηκε μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2023 κλείνοντας με αυτό το τρόπο τη 2 η φάση του επενδυτικού προγράμματος του Τομέα Αλουμινίου.

Στις 07.04.2023, ολοκληρώθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της θυγατρικής της ElvalHalcor, «ΕΤΕΜ Εμπορική και Βιομηχανική Ελαφρών Μετάλλων Ανώνυμη Εταιρία» από την «COSMOS ALUMINIUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ».

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Γενικός Διευθυντής του Κλάδου Αλουμινίου, Νικόλαος Καραμπατέας, δήλωσε:

«Οι αρνητικές συνθήκες που επικράτησαν στην παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του έτους, παρέμειναν και στο Δ’ τρίμηνο του 2023. Καθώς η σταδιακή μείωση των αποθεμάτων που ξεκίνησε το Δ’ τρίμηνο του 2022 φαίνεται να ολοκλήρωσε πλέον τον κύκλο της, πετύχαμε να αυξήσουμε τις ποσότητες και την κερδοφορία μας έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2022, διατηρώντας τη σε ικανοποιητικά επίπεδα για όλο το έτος, και πάντα βελτιωμένη σε σχέση με το 2021. Εξαίρεση στις επιδόσεις του τριμήνου αποτέλεσε ο κλάδος της εύκαμπτης συσκευασίας, ο οποίος επηρεάστηκε καθυστερημένα και πολύ εντονότερα από τη μείωση της κατανάλωσης. Οι προσπάθειές μας για βελτίωση του Κεφαλαίου Κινήσεως συνέχισαν να αποδίδουν.»

Κλάδος Χαλκού

Ο κύκλος εργασιών του Κλάδου Χαλκού διαμορφώθηκε στα 1.668,9 εκ. ευρώ έναντι 1.786,6 εκ. ευρώ το 2022, επηρεαζόμενος αρνητικά από τις μειωμένες τιμές των μετάλλων και τους μειωμένους όγκους πωλήσεων. Αναφορικά με τους όγκους πωλήσεων, καταγράφηκε μείωση κατά 7,9%, ως αποτέλεσμα της σημαντικής μείωσης της ζήτησης στους περισσότερους κλάδους της οικονομίας. Αναλυτικότερα, ο τομέας σωλήνων χαλκού παρουσίασε μείωση κατά 10,5% ενώ ο τομέας διέλασης κραμάτων χαλκού μείωση κατά 45,8%, επηρεαζόμενοι από την πτώση της ζήτησης στον κατασκευαστικό κλάδο. Στον αντίποδα, σημαντική βελτίωση παρουσίασαν οι πωλήσεις της θυγατρικής Sofia Med με τους όγκους πωλήσεων για τα προϊόντα έλασης χαλκού και κραμάτων να παρουσιάζουν αύξηση 1,3% και τα προϊόντα διέλασης χαλκού να παρουσιάζουν αύξηση κατά 2,0% καθώς αξιοποιήθηκαν τα στρατηγικά της πλεονεκτήματα και το διευρυμένο προϊοντικό της χαρτοφυλάκιο.

Το a-EBITDA του Κλάδου ανήλθε στα 95,8 εκ. ευρώ έναντι 66,3 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή χρήση, οδηγούμενο κυρίως από τις αυξημένες τιμές κατεργασίας, και το βελτιωμένο προϊοντικό μίγμα πωλήσεων σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Τα λογιστικά αποτελέσματα μετάλλου για την περίοδο διαμορφώθηκαν σε ζημίες 11,4 εκ. ευρώ έναντι κερδών 17,5 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο επηρεάζοντας τα κέρδη πριν από φόρους, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 27,2 εκ. ευρώ, έναντι 27,9 εκ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο.

Ο καθαρός δανεισμός για τον Κλάδο Χαλκού ανήλθε στα 260,1 εκ. ευρώ, βελτιωμένος κατά 31,4 εκ. ευρώ από τις από τις 31.12.2022, ως αποτέλεσμα της ισχυρής λειτουργικής κερδοφορίας του Κλάδου και των πτωτικά κινούμενων τιμών των μετάλλων.

Αναφορικά με τις επενδύσεις του Κλάδου, διατέθηκαν περίπου 26,0 εκ. ευρώ, από τα οποία ποσό 11,2 εκ. ευρώ αφορούσε επενδύσεις στις παραγωγικές εγκαταστάσεις του Τομέα Διέλασης Χαλκού και Κραμάτων της Εταιρείας, ενώ ποσό 14,2 εκ. ευρώ αφορούσε επενδύσεις της θυγατρικής Sofia Med.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Γενικός Διευθυντής του Κλάδου Χαλκού, Πάνος Λώλος, ανάφερε:

«Το τελευταίο τρίμηνο του έτους δεν παρουσίασε εκπλήξεις για την πορεία του Κλάδου. Η αδυναμία στη ζήτηση, και ιδιαίτερα στον κατασκευαστικό κλάδο, παρέμεινε και επηρέασε τις ποσότητες των σωλήνων χαλκού και των προϊόντων διέλασης κραμάτων. Η συνολική οργανική κερδοφορία του κλάδου όμως παρέμεινε σε ανοδική πορεία, οδηγούμενη και πάλι από την υπεραπόδοση της θυγατρικής μας Sofia Med έναντι της αγοράς. Έχουμε πλέον καταφέρει να βρισκόμαστε υψηλά στη λίστα των επιλογών των πελατών, αποτέλεσμα της συνέπειας, της αξιοπιστίας, και του οράματός μας για να καθιερωθούμε ανάμεσα στους κορυφαίους παραγωγούς προϊόντων έλασης χαλκού και κραμάτων στην Ευρώπη με βιώσιμο τρόπο».

Προοπτικές

Το 2024 διαφαίνεται ότι θα παραμείνει υποτονικό σε ό,τι αφορά τις προοπτικές ανάπτυξης τουλάχιστον μέχρι την έναρξη του πτωτικού κύκλου των επιτοκίων. Η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη εκτιμάται ότι θα κινηθεί με χαμηλούς ρυθμούς αύξησης, χωρίς να υπάρχουν ακόμα ενδείξεις για σημαντική ανάκαμψη της ζήτησης. Η σταθεροποίηση των επιτοκίων αναφοράς σε υψηλά επίπεδα, συνεχίζει να επηρεάζει την οικονομική δραστηριότητα παγκοσμίως. Οι μακροπρόθεσμες γεωπολιτικές αναταραχές, με τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία και τον σε εξέλιξη πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς μπορεί να οδηγήσουν σε νέα αύξηση των τιμών ενέργειας, που θα επηρεάσουν σημαντικά την Ευρώπη, δημιουργώντας ταυτόχρονα ένα κλίμα οικονομικής αβεβαιότητας.

Τα προβλήματα της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά θάλασσα, με τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθι, δημιουργούν ακόμα μια αναταραχή στις εφοδιαστικές αλυσίδες με βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες επιπτώσεις. Όσον αφορά τις βραχυχρόνιες, ο Όμιλος έχει επιτύχει μέχρι στιγμής να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις προκλήσεις και τις καθυστερήσεις, και δεν αναμένεται να αντιμετωπίσει προβλήματα μέχρι την ομαλοποίηση της κατάστασης.

Παρά τη γεωπολιτική κρίση, η ElvalHalcor κοιτάζει το μέλλον με αισιοδοξία καθώς βρίσκεται σε κατάλληλη θέση για να αξιοποιήσει το ευρύ και διαφοροποιημένο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο και τα στρατηγικά της πλεονεκτήματα, όπως η πελατοκεντρική φιλοσοφία, η υψηλή τεχνολογία και ο διεθνής προσανατολισμός χωρίς εξάρτηση από χώρες ή γεωγραφικές περιοχές, παράγοντες που της δίνουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσει κάθε μελλοντική ευκαιρία. Σε αυτό συμβάλλουν καίρια οι σημαντικές επενδύσεις, αυξάνοντας περαιτέρω την παραγωγική δυναμικότητα της Εταιρείας σε τομείς και προϊόντα με προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης στο πλαίσιο των παγκόσμιων τάσεων (megatrends) της κυκλικής οικονομίας, της μετάβασης στην κλιματική ουδετερότητα, της αστικοποίησης, της τεχνολογικής εξέλιξης καθώς και της βιώσιμης ανάπτυξης. Το γεγονός αυτό δίνει στην ElvalHalcor τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στην δυναμική αυτή και να διατηρήσει μακροχρόνια την ανοδική της πορεία, παρά τις όποιες πιθανές βραχυχρόνιες επιπτώσεις από περισσότερο κυκλικούς κλάδους στους οποίους δραστηριοποιείται.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV