Connect with us

Έργα πόλης

Έρχονται πιό κοντά τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια με το νέο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ

Δημοσιεύθηκε

στις

Μύκονος - Φωτογραφία αρχείου - Πηγή: Canva
Φωτογραφία αρχείου - Πηγή: Canva

Το νομοσχέδιο για την ανακύκλωση, το οποίο και κατατέθηκε χθες στη Βουλή παρουσίασε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας.

Οι διατάξεις για τη χωροταξία και τον πολεοδομικό σχεδιασμό αποτελούν μία ακόμα μεταρρύθμιση που θα δώσει ώθηση στην ανάπτυξη με πράσινο πρόσημο.

Η παρέμβαση για τη χωροθέτηση Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή ολοκληρώνει τον κύκλο των νομοθετικών πρωτοβουλιών για την εκκίνηση των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων που θα βάλουν φρένο στην εκτός σχεδίου δόμηση και θα καθορίσουν χρήσεις γης, όρους δόμησης και περιοχές προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας.

Η ρύθμιση αυτή ακολουθεί τη νομολογία του ΣτΕ και  θα φέρει πιο κοντά την ίδρυση της ψηφιακής τράπεζας, η οποία και θα αποτελέσει ένα αναπτυξιακό εργαλείο που θα διευκολύνει τις αναγκαίες συναλλαγές μεταξύ των ιδιωτών που αφορά αυτή η ρύθμιση.

Advertisement
"

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα αναστολής των οικοδομικών εργασιών κατά την εκπόνηση των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων, ένα πρόγραμμα που θα «τρέξει» παράλληλα με τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια στο άμεσο προσεχές διάστημα.

Δίνονται κίνητρα στην οργανωμένη επιχειρηματική δραστηριότητα από την ανεξέλεγκτη χωροθέτηση άναρχων δραστηριοτήτων. Επιταχύνουμε ακόμη περισσότερο την έκδοση οικοδομικών αδειών καθιστώντας τον τρόπο έκδοσης πιο εύκολο για τους μηχανικούς.

Τέλος, δίνεται λύση στη λειτουργία χώρων στάθμευσης σε κεντρικά σημεία των πόλεων, ώστε να επιλυθεί το ζήτημα της άναρχης στάθμευσης επ’ ωφελεία των πεζών, των ποδηλατών και των ΑμεΑ που θα έχουν περισσότερο χώρο στο αστικό περιβάλλον.

Στο Z’ Μέρος του νομοσχεδίου περιλαμβάνεται:

Άρθρο το οποίο αφορά σε παρατάσεις και αναστολές προθεσμιών, δεδομένου ότι το Υπουργείο αντιλαμβάνεται τη σημαντική αδυναμία τήρησης των προβλεπόμενων προθεσμιών από μέρους των

Ενδεικτικά, στο άρθρο αυτό εντάσσονται οι εξής ρυθμίσεις:

Advertisement
"

α) Η παράταση ισχύος των βεβαιώσεων μηχανικού του Ιανουαρίου 2021 χωρίς να απαιτείται υποχρέωση σύνταξης ταυτότητας κτιρίου έως 30/9/2021. Ως εκ τούτου, για το διάστημα αυτό συνεχίζεται η παράλληλη λειτουργία της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου με τις βεβαιώσεις μηχανικού του ν. 4495/2017 για τις συναλλαγές σε ακίνητα και κάθε νόμιμη χρήση, αλλά η συμπλήρωση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου θα γίνει υποχρεωτική, όπως ο νόμος ορίζει, μετά το πέρας του μεταβατικού αυτού διαστήματος. Στόχος είναι η ομαλή λειτουργία της αγοράς ακινήτων.

β) Η παροχή δυνατότητας στους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες σε περιπτώσεις ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων, στις οποίες έχει επέλθει αυτοδίκαιη άρση λόγω παρέλευσης της δεκαοκτάμηνης προθεσμίας από τον δικαστικό καθορισμό τιμής μονάδας, να μπορούν να υποβάλουν αίτηση και υπεύθυνη δήλωση προς τον υπόχρεο φορέα καταβολής της αποζημίωσης για τη διατήρηση της απαλλοτρίωσης και την καταβολή της δικαστικά καθορισμένης προσωρινής ή οριστικής αποζημίωσης μέχρι και τις 31.12.2024.

γ)Η παροχή δυνατότητας αναστολής οικοδομικών αδειών κατά τη διαδικασία εκπόνησης Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου, προκειμένου μην ανατραπεί ο σχεδιασμός και κατ’ επέκταση να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Άρθρο που αφορά ιδίως σε σημειακές διορθώσεις των διατάξεων που αφορούν στις Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης, προκειμένου να καταστεί δυνατή το συντομότερο η ενεργοποίηση του θεσμού.

Άρθρο που αφορά σε σημειακές διορθώσεις του ν. 4495/2017 δια του οποίου:

Advertisement
"

α) Εντάσσονται ρητά στην κατηγορία 3 των οικοδομικών αδειών οι περιπτώσεις της προσθήκης δόμησης σε νομίμως υφιστάμενο κτίριο, με χρήση ειδικού κτιρίου, εφόσον η προσθήκη δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της υπάρχουσας δόμησης και σε εντός και εκτός σχεδίου δόμηση, καθώς και οι εργασίες τοποθέτησης υπόγειων, δεξαμενών υγρών και αερίων καυσίμων σε πρατήρια καυσίμων.

β) Διορθώνεται σφάλμα και αποσαφηνίζεται ότι δεν τυγχάνει εφαρμογής η διαδικασία του προελέγχου ούτε στην κατηγορία 3 των οικοδομικών αδειών. Στην πράξη,ευθυγραμμίζεται η διάταξη με τη βούληση του νομοθέτη του ν. 4759/2020 ως προς την πλήρη αυτοματοποίηση των οικοδομικών αδειών. Έτσι, και κατόπιν της πρόσφατης επικαιροποίησης του συστήματος e-adeies, το σύνολο των οικοδομικών αδειών εκδίδεται αυτόματα χωρίς να παρεμβάλλεται προέλεγχος στο στάδιο της έκδοσης οικοδομικής άδειας.

γ) Ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στα ΣΥΠΟΘΑ Β. Στόχος είναι να δοθεί τέλος στην ταλαιπωρία των πολιτών των οποίων οι αιτήσεις στα εν λόγω συλλογικά όργανα καθυστερούν να εξεταστούν. Μεταξύ άλλων, δίδεται η δυνατότητα στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σε περίπτωση που διαπιστώσει αδυναμία συγκρότησης ή λειτουργίας ΣΥΠΟΘΑ Α ή Β, με απόφασή του να καθορίζει άλλο ΣΥΠΟΘΑ,το οποίο θα ασκεί τις αρμοδιότητες των ΣΥΠΟΘΑ που δεν έχουν συγκροτηθεί ή δεν λειτουργούν εύρυθμα,προς αποφυγή ταλαιπωρίας των πολιτών.

δ) Ορίζονται τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) ως τα αρμόδια όργανα άσκησης των αρμοδιοτήτων των ΣΧΟΠ Αιγαίου.

Άρθρο που αφορά σε ειδικές πολεοδομικές ρυθμίσεις, το οποίο εστιάζει στην επίλυση ειδικών ζητημάτων που έχουν ανακύψει και χρήζουν ρύθμισης, όπως ενδεικτικά οι αποστάσεις των θερμοκηπίων από τα όρια του γηπέδου, η δυνατότητα εγκατάστασης Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ) σε περιοχές Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) που επιτρέπεται η εγκατάσταση βιομηχανικών – βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων χονδρεμπορίου, η εξαίρεση των περιπτώσεων που έχουν εκδοθεί προεγκρίσεις οικοδομικών αδειών μέχρι και 31 Μαΐου 2021 και αφορούν νέα κτίρια κατοικιών ή προσθήκες σε υφιστάμενα κτίρια κατοικιών, από την υποχρέωση κατά την έκδοση οικοδομικής άδειας υποβολής ΜΕΑ που τεκμηριώνει ότι το κτίριο (ή η προσθήκη) είναι κατ’ ελάχιστον ενεργειακής κατηγορίας Β+ σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚμεταφορά της αρμοδιότητας της έγκρισης για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σε πλατείες, πλατώματα, πεζοδρόμια ή πεζόδρομους για την εντός των ορίων του παραδοσιακού τμήματος της πόλης των Αθηνών περιοχή (Ιστορικό Κέντρο) στις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων,κ.ά.

Advertisement
"

Άρθρο που αφορά σε σημειακές αλλαγές στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο του Νέου Οικοδομικού Κώδικα (Ν.Ο.Κ.)για βασικά θέματα στα οποία έχουν εντοπιστεί ζητήματα αντιφατικών ερμηνειών ή αδυναμίας ερμηνείας από τις Υ.ΔΟΜ. Ειδικότερα, πρόκειται για ζητήματα σχετικά με προϋποθέσεις φυσικού φωτισμού, αερισμού στους χώρους κλιμακοστασίου, τα περιφράγματα οικοπέδου ή γηπέδου και τους αεροϋποστηριζόμενους θόλους, όπου παρέχεται η δυνατότητα εγκατάστασης αεροϋποστηριζόμενων θόλων τόσο σε χαρακτηρισμένες εκτάκτου ανάγκης περιοχές για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, όσο και σε χώρους άθλησης νομίμως υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων εντός οικοπέδων ή γηπέδων άρτιων και οικοδομήσιμων και στα προαύλια σχολικών κτιρίων για την κάλυψη σχολικών υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων.

Άρθρο που αφορά στην αποσαφήνιση του χρόνου απόκτησης του όμορου ακινήτου για τον εκσυγχρονισμό και την κτιριακή επέκταση υφιστάμενων χρήσεων κτιρίων ή εγκαταστάσεων. Ως χρονικό όριο απόκτησης τίθεται ο χρόνος δημοσίευσης της τελευταίας τροποποίησης, δηλαδή του νόμου 4782/2021, προς αντιμετώπιση του ζητήματος ερμηνείας του χρόνου δημοσίευσης του «παρόντος νόμου».

Άρθρο που αφορά στην Εγκατάσταση χώρων στάθμευσης οχημάτων ΟΤΑ Α’ βαθμού.

Άρθρο που αφορά σε εξουσιοδοτικές διατάξεις αναφορικά με τον ειδικότερο καθορισμό λεπτομερειακών ή τεχνικών ζητημάτων.

Ειδικότερα, πρόκειται για:

Advertisement
"

β) Δυνατότητα οριοθέτησης των ζωνών-περιοχών για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στις περιοχές εντός των ορίων του παραδοσιακού τμήματος της πόλης των Αθηνών περιοχή (Ιστορικό Κέντρο) με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

γ) Δυνατότητα καθορισμού με απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας περιπτώσεων πέραν των ήδη οριζόμενων στην παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017 για τις οποίες δεν ισχύει το όριο του προϋπολογισμού των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ και για την εκτέλεσή τους απαιτείται έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας ανεξαρτήτως προϋπολογισμού. Η υπαγωγή περισσότερων περιπτώσεων στην υποχρέωση έκδοσης εργασιών μικρής κλίμακας αντί της οικοδομικής άδειας οδηγεί στην επιτάχυνση και διευκόλυνση της αδειοδότησης.

Άρθρο που αφορά σε καταργητικές διατάξεις. Ειδικότερα καταργείται, προς ευθυγράμμιση με το διαχρονικό πνεύμα των προγενέστερων νόμων που αφορούν στις οικοδομικές άδειες, ο περιορισμός της παραγράφου 2 του άρθρου 116 του ν. 4759/2020, ο οποίος δεν επέτρεπε να εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 99-110 για αναθεωρήσεις οικοδομικών αδειών και νομιμοποιήσεις.

Advertisement
"
Advertisement
 SINTECNO

Facebook

Ετικέτες

δημοφιλη θεματα