ΤΕΝ Ενεργειακή Σερρών Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία