Γ .Μελάκης-Χ. Τζοτζολάκης Τουριστικές Επιχειρήσεις ΑΕ