Στο ΕΣΠΑ νέο έργο διαχείρισης αποβλήτων στην Αττική

Στο ΕΣΠΑ 2014-2020 εντάχθηκε η Πράξη «Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης». Πιο συγκεκριμένα, έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020” (ΥΜΕ-ΠΕΡΑΑ).

Αναθέτουσα αρχή είναι ο Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης με ημερομηνία έναρξης την 15η Μαίου 2021 ενώ η ημερομηνία λήξης είναι η 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους και το συνολικό κόστος της πράξης ανέρχεται στα 1.2 εκατ. ευρώ.

Η πράξη αφορά την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης βιοαποβλήτων στο Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης. Οι δράσεις αυτές θα λάβουν χώρα στα πλαίσια της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου. Πιο συγκεκριμένα η πράξη θα αποτελείται από έξι υποέργα, με στόχο την ολοκληρωμένη υλοποίηση του σχεδίου τόσο σε επιχειρησιακό όσο και σε επικοινωνιακό επίπεδο.

Τα υποέργα της πράξης περιγράφονται στην συνέχεια:

1. Αγορά και διανομή οικιακών κομποστοποιητών.

Το υποέργο αφορά την προμήθεια κατάλληλων μονάδων κομποστοποίησης οικίας για την εξυπηρέτηση δημοτών του Δήμου που διαθέτουν κατάλληλο χώρο. Το παραγόμενο εδαφοβελτιωτικού (κομπόστ) θα χρησιμοποιείται από τους κατοίκους στους κήπους τους με άμεσο
όφελος.

2. Αγορά και εγκατάσταση κάδων βιοαποβλήτων (10l και 240l).

Το υποέργο αφορά την προμήθεια κάδων 10l και 240l για την συλλογή βιοαποβλήτων. Επιπλέον των κάδων που θα είναι τοποθετημένοι σε επίπεδο γειτονιάς (240l), θα πραγματοποιηθεί προμήθεια κάδων μικρότερου όγκου (10l) που θα διανεμηθούν σε νοικοκυριά του δήμου, μεσκοπό την υποστήριξη του διαχωρισμού των βιοαποβλήτων στην πηγή.
3. Αγορά και διανομή ειδικών σάκων για την συλλογή των βιοαποβλήτων σε επίπεδο οικίας

Για την συλλογή των βιοαποβλήτων εντός της κάθε οικίας, χρειάζεται η χρήση ειδικών βιοδιασπόμενων σάκων που ευνοούν τον διαχωρισμό στην πηγή χωρίς να επηρεάζουν την ποιότητα του τελικού αποτελέσματος (κομπόστ). Για την κάλυψη αυτής της ανάγκης θαπραγματοποιηθεί η προμήθεια τέτοιων σάκων.

4. Αγορά ειδικών απορριμματοφόρων οχημάτων για την συλλογή και μεταφορά των βιοαποβλήτων με πλυντήριο.

Το υποέργο αφορά την προμήθεια δύο απορριμματοφόρων οχημάτων για τις ανάγκες της συλλογής και μεταφοράς των βιοαποβλήτων. Οι προδιαγραφές του οχήματος θα είναι σύμφωνες με τις ανάγκες της πράξης (δηλ. όγκοι κάδων και αποβλήτων, βιοαπόβλητα κλπ.) ενώ τα απορριμματοφόρα θα φέρουν και μηχανισμό πλύσης κάδων.

5. Αγορά εξοπλισμού επιτόπιας κομποστοποίησης βιοαποβλήτων

Το υποέργο αφορά την προμήθεια ενός μηχανήματος επιτόπιας κομποστοποίησης βιοαποβλήτων, χωρητικότητας 400 λίτρα οργανικών απορριμμάτων ανά ημέρα λειτουργίας, για τοπική χρήση από το Δήμο κυρίως για εκπαιδευτικούς σκοπούς και σκοπούς ευαισθητοποίησης.

6. Προετοιμασία και υλοποίηση επικοινωνιακής καμπάνιας ευαισθητοποίησης των δημοτών για την συλλογή των βιοαποβλήτων στην
πηγή

Το υποέργο αφορά τον σχεδιασμό και πραγματοποίηση ενημερωτικής εκστρατείας, με στόχο την ευαισθητοποίηση των δημοτών. Η
καμπάνια θα έχει σαν στόχο την ενημέρωση και την παρότρυνση για συμμετοχή των πολιτών. Η καμπάνια θα έχει σαν στόχο να ξεκινήσει άμεσα ο διαχωρισμός των βιοαποβλήτων και κατά συνέπεια η εύρυθμη λειτουργία του σχεδίου διαχείρισης βιοαποβλήτων καθώς επίσης και η γρήγορη επίτευξη των σχετικών στόχων.