Κατερίνα
Παναγέα

Στα σκαριά νέο έργο για μικρό υδροηλεκτρικό στο Καρπενήσι, μετά την απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών για την εγκατάσταση και λειτουργία Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου (ΜΥΗΕ) ισχύος 2 MW της εταιρείας ‘’STRUCTOPIA A.E.’’ στη θέση «Αγιοτριαδίτικο ρέμα» του Δήμου Καρπενησίου στο Ν. Ευρυτανίας.

Περιγραφή του έργου

Το υπό μελέτη έργο αποτελείται από διάταξη υδροληψίας για την εκμετάλλευση της διαθέσιμης παροχής του ρέματος Αγιοτριαδίτικό, χωρίς εγκαταστάσεις αποταμίευσης νερού, από αγωγό εκτροπής, η όδευση του οποίου θα γίνει παράλληλα με τον ρου του ποταμού και από μία εγκατάσταση παραγωγής ενέργειας, δύο υδροστροβίλων, συνολικής ισχύος 2 MW. Μετά την ενεργειακή εκμετάλλευση το νερό θα επιστρέφει στο υδατόρεμα χωρίς να έχει υποστεί καμία επεξεργασία.

Το έργο θα εκμεταλλεύεται υδραυλική πτώση (μεικτό ύψος) ίση με περίπου 88 μ. η οποία επιτυγχάνεται σε μήκος περίπου 2000 μ. της κοίτης του υδατορέματος. Σημειώνεται ότι η ακριβής υδατόπτωση που εκμεταλλεύεται ο κάθε υδροστρόβιλος είναι διαφορετική λόγω του τρόπου λειτουργίας του. Η παραγωγή της ενέργειας θα γίνεται από σύστημα δύο υδροστροβίλων. Έναν τύπου PELTON οριζόντιου άξονα, ισχύος 636 KW και έναν υδροστρόβιλο FRANCIS οριζόντιου άξονα ισχύος 1.458 KW.

Η παραγωγή ενέργειας του έργου ξεκινάει στην θέση υδροληψίας όπου σε υψόμετρο +648.45 μ. γίνεται η τοποθέτηση της διάταξης υδροληψίας τύπου (run-of-river) χωρίς την κατασκευή ταμιευτήρα. Ο τύπος υδροληψίας που επιλέγεται να τοποθετηθεί είναι τύπου ορεινής υδροληψίας πυθμένα ή αλλιώς ‘Τυρολέζικη Υδροληψία’. Αυτός ο τύπος υδροληψίας είναι κατάλληλος για ορεινές περιοχές με μεγάλη στερεοπαροχή, ενώ λειτουργεί αποδοτικά σε συνθήκες απότομων μεταβολών της παροχής του υδατορέματος. Η διάταξη θα αποτελείται από χαμηλό στηθαίο συγκράτησης και καθαρισμού των φερτών υλών, δεξαμενή ηρεμίας και φόρτισης, αυτόματο σύστημα καθαρισμού φύλλων και αισθητήριο στάθμης του νερού. Βασικό στοιχείο αποτελεί ο υπερχειλιστής πλατιάς στέψης, στο πάνω μέρος του οποίου τοποθετείται η εσχάρα απομάκρυνσης των χονδρόκοκκων φερτών υλών. Έτσι θα πραγματοποιείται η απόληψη του απαιτούμενου νερού το οποίο καταλήγει στην συλλεκτήρια διώρυγα, η οποία είναι κατασκευασμένη κατά πλάτος του ποταμού. Η προς αξιοποίηση παροχή οδηγείται στην διάταξη του εξαμμωτή όπου με την μείωση της ταχύτητας του νερού πραγματοποιείται η καθίζηση των αιωρούμενων στερεών. Τέλος πριν την είσοδό του στον αγωγό προσαγωγής θα υπάρχει σύστημα απομάκρυνσης των επιπλεόντων στερεών όπως φύλλα και μικρά κλαδιά. Το νερό, αφού απαλλαγεί από τις φερτές ύλες, θα διοχετεύεται μέσω κλειστού κυκλικού αγωγού διαμέτρου 1200 χιλ. και συνολικού μήκους 2.087 μ., στο κτίριο του Υδροηλεκτρικού Σταθμού παραγωγής. Το απόλυτο υψόμετρο στο σημείο κατασκευής του ΥΗΣ είναι +571,75 μ., ενώ το νερό τελικά θα καταλήγει στο στροβιλοστάσιο το οποίο βρίσκεται περίπου 9 μ. χαμηλότερα στο υπόγειο του ΥΗΣ σε υψόμετρο +563 μ. Η υδραυλική πτώση που εκμεταλλεύεται το έργο (μικτό υδραυλικό ύψος) είναι ίση με 89,5 μ. για τον υδροστρόβιλο Francis και 87 μ. για τον Pelton. Η όδευση του αγωγού προσαγωγής θα γίνει υπόγεια κατά μήκος υφιστάμενου παρόχθιου δασικού δρόμου και θα τοποθετηθεί σε βάθος τουλάχιστον 1,5 – 2 μ.

Ο σταθμός παραγωγής, θα λειτουργεί ως ανεξάρτητη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής και θα είναι συνδεδεμένος με το υπάρχον δίκτυο Μέσης Τάσης του ΔΕΔΔΗΕ, μέσω Μ/Σ ανύψωσης τάσης. Η μέση ετήσια εκτιμώμενη ενέργεια που θα παράγεται από την λειτουργία του ΜΥΗΣ είναι ίση με 5.365 MWh/έτος.

Τα συνοδά έργα οδοποιίας που θα απαιτηθούν για το ΜΥΗΕ αφορούν κυρίως σε ήπιες χωματουργικές εργασίες βελτίωσης και διαπλάτυνσης του οδοστρώματος τοπικά. Η μόνη σημαντική επέμβαση στην υφιστάμενη οδοποιία που πρόκειται να πραγματοποιηθεί αφορά στην αποκατάσταση εγκαταλελειμμένου τμήματος της οδού μήκους 32 μ. Επιπλέον απαιτείται νέα διάνοιξη οδού μήκους 147 μ. από το σημείο που σταματάει η υφιστάμενη οδός μέχρι το πολύγωνο εγκατάστασης του ΥΗΣ. Ο δρόμος θα διαθέτει ένα μέσο πλάτος ίσο 5 μ. περίπου και το συνολικό του μήκος θα είναι 1.932 μ.

Το υπόψη ΜΥΗΕ, χωροθετείται επί του Αγιοτριαδίτικου ρέματος εντός των ορίων της Τ.Κ. Αγίας Τριάδας και Τ.Κ. Δομιανών της Δ.Ε. Κτημενίων στο Δήμο Καρπενησίου Ν. Ευρυτανίας.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV