Παύλος
Ρίζος

Με την εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο, η Orilina Properties αναμένεται να συγκεντρώσει “φρέσκα” κεφάλαια άνω των 28 εκατ. ευρώ.

Η Δημόσια Προσφορά ξεκινά τη Δευτέρα 4/12 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 6/12.

Η εξέλιξη αυτή γίνεται σε μια περίοδο που έχει ανοίξει πλέον η “βεντάλια” των νέων έργων real estate της εταιρείας, με προεξέχον το μεγάλο έργο ανάπτυξης πολυτελών κατοικιών στο Ελληνικό.

Η δημόσια προσφορά

Η «ORILINA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοίνωσε ότι από την 29.11.2023 έθεσε στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν κατά τη συνεδρίαση της 29.11.2023 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερωτικό δελτίο (εφεξής το «Ενημερωτικό Δελτίο») αναφορικά με τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα έως 32.200.000 νέων, κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,87 εκάστης (εφεξής η «Δημόσια Προσφορά»).

Οι νέες μετοχές θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό €28.014.000,00, με καταβολή μετρητών, κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων και με δυνατότητα μερικής κάλυψης.

Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα καλυφθεί μέσω της Δημόσιας Προσφοράς (η «Αύξηση») και την εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»), σύμφωνα με την απόφαση της από 11.09.2023 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και την από 23.11.2023 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας.

Το σύνολο των μετοχών της Orilina Properties (υφιστάμενες, Νέες Μετοχές και Δωρεάν Μετοχές) θα εισαχθούν στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α με βάση την από 11.09.2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία της συμμετοχής των επενδυτών στη Δημόσια Προσφορά παρατίθενται στην ενότητα 4.5 «Όροι και Προϋποθέσεις της Δημόσιας Προσφοράς Κινητών Αξιών» του Ενημερωτικού Δελτίου.

To χρονοδιάγραμμα

24.11.2023 Διαπίστωση από την Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α της καταρχήν συνδρομής των προϋποθέσεων Εισαγωγής των Μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α., υπό την αίρεση επίτευξης επαρκούς διασποράς των Μετοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χ.Α.

29.11.2023 Έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

29.11.2023 Δημοσίευση του εγκεκριμένου Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, του Συμβούλου Έκδοσης, και Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου, των Αναδόχων της Ε.Κ. και του Χ.Α.)

29.11.2023 Δημοσίευση ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου και την έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού (EE) 2017/1129, στο ΗΔΤ του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

01.12.2023 Δημοσίευση, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α., ανακοίνωσης δεσμευτικού εύρους τιμών στο ΗΔΤ του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας

04.12.2023 Έναρξη δημόσιας προσφοράς – εγγραφής επενδυτών μέσω του Η.ΒΙ.Π. (ώρα Ελλάδος 10:00)

06.12.2023 Λήξη δημόσιας προσφοράς – εγγραφής επενδυτών μέσω του Η.ΒΙ.Π. (ώρα Ελλάδος 16:00)

06.12.2023 Δημοσίευση Ανακοίνωσης για την Τιμή Διάθεσης και έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς στο Η.Δ.Τ., την ιστοσελίδα του Χ.Α. και την ιστοσελίδα της Εταιρείας

06.12.2023 ’Έκδοση δωρεάν μετοχών υπό την αίρεση της Εισαγωγής

08.12.2023 Αποδέσμευση κεφαλαίων επενδυτών και καταβολή αντιτίμου των κατανεμηθεισών Μετοχών από τους Ειδικούς και μη Ειδικούς Επενδυτές

08.12.2023 Πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων από την Εκδότρια.

08.12.2023 Παράδοση των Μετοχών (συμπεριλαμβανομένων και των Νέων Μετοχών και των δωρεάν μετοχών) στους επενδυτές μέσω καταχώρισης στους δηλωθέντες Λογαριασμούς Αξιογράφων και Μερίδες τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων..

08.12.2023 Δημοσίευση στο Η.Δ.Τ. και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Εταιρείας της ανακοίνωσης για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς και για την έγκριση εισαγωγής και την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.

11.12.2023 Έναρξη διαπραγμάτευσης των Μετοχών της Orilina Properties στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.

Η δυνητική αγορά – στόχος

Ο Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος, ήτοι η «Τράπεζα Optima bank A.E.», ανακοινώνει ότι, σε συνεργασία με την εκδότρια εταιρεία «ORILINA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» (η «Εκδότρια»), έχουν προβεί σε αξιολόγηση τηςδυνητικής αγοράς-στόχου των έως 32.200.000 Νέων Μετοχών που διατίθενται με Δημόσια Προσφορά ως εξής:

(i) Η δυνητική αγορά-στόχος των Μετοχών Δημόσιας Προσφοράς καταλαμβάνει επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους, επαγγελματίες πελάτες, και ιδιώτες πελάτες, όπως ορίζονται στο Ν. 4514/2018, όπως ισχύει, με τουλάχιστον βασική γνώση και εμπειρία για τις Μετοχές Δημόσιας Προσφοράς, με τουλάχιστον μέτριαανοχή στους κινδύνους αναφορικά με τις Μετοχές της Δημόσιας Προσφοράς, ανεξαρτήτως χρονικού ορίζοντα επένδυσης και με επενδυτικό σκοπό την ανάπτυξη του επενδεδυμένου κεφαλαίου, το εισόδημα μέσω της απόληψης μερισμάτων ή την αντιστάθμιση κινδύνου.

(ii) Όλα τα δίκτυα διανομής των Μετοχών Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι επενδυτική υπηρεσία παροχής επενδυτικής συμβουλής, διαχείρισης χαρτοφυλακίου, λήψης/διαβίβασης εντολής και εκτέλεσης εντολής) θεωρούνται κατάλληλα για επενδυτές της δυνητικής αγοράς στόχου.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV