Κατερίνα
Παναγέα

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε νέο αντιπλημμυρικό έργο στον Μαραθώνα.

Το έργο της παρούσας περιβαλλοντικής μελέτης αφορά στην «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Συλλεκτήρες Ομβρίων Ρ1Α, Ρ1Α ανάντη, Ρ1 και Ρ1 ανάντη, στην περιοχή Μαραθώνα Αττικής».

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το νέο έργο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση έως τις 15/5/2024.

Το προφίλ του έργου

Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, το έργο αφορά στην κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων (διευθετήσεις) στην πεδινή κοίτη των ρεμάτων Ραπεντώσας και Αγίου Αθανασίου για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων σε τμήμα της πεδιάδας Μαραθώνα.

Η περιοχή του έργου υπάγεται διοικητικά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. Στα διάφορα επίπεδα τοπικής αυτοδιοίκησης η άμεση περιοχή του έργου υπάγεται στη Δημοτική Ενότητα Μαραθώνα του ομώνυμου Δήμου της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

Το έργο και η ευρύτερη περιοχή μελέτης βρίσκονται στις λεκάνες απορροής των ρεμάτων Ραπεντώσας και Αγ. Αθανασίου, στην περιοχή του Μαραθώνα. Εκτείνεται από τις ανατολικές κλιτύες της Πάρνηθας, εκτός δασικών εκτάσεων, έως την ακτογραμμή, διασχίζοντας αγροτικές περιοχές, περιοχές με οικιστική ανάπτυξη, καθώς και περιοχές με χαμηλή φυσική βλάστηση.

Τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας του ρέματος Ραπεντώσας και Αγ. Αθανασίου αποτελούνται από τα κάτωθι επιμέρους έργα :

Α. Κατασκευασμένα τμήματα (1η φάση κατασκευής) που περιλαμβάνουν

 1. Το κλειστό τμήμα του συλλεκτήρα Ρ1Α ανάντη μήκους 545m
 2. Το συνδετήριο τμήμα αγωγού μήκους 138m επί της οδού Πίνδου το οποίο συνδέει σήμερα το κλειστό τμήμα του συλλεκτήρα Ρ1Α ανάντη με το ανάντη πέρας του κατασκευασμένου τμήματος αγωγού Ρ1, στη διασταύρωση των οδών Πίνδου και Σπύρου Αθανασίου, στη θέση Πατητήρι, μέχρι την κατασκευή και λειτουργία του συνόλου των προτεινόμενων έργων, οπότε και αναμένεται να τερματιστεί η λειτουργία του.
 3. Τον κλειστό συλλεκτήριο αγωγό Ρ1 κατάντη της οδού Πίνδου που καταλήγει στη θάλασσα. Ο συλλεκτήρας αυτός παραλαμβάνει σήμερα, μέσω των 2 προαναφερθέντων κατασκευασμένων αγωγών, τα ύδατα του ρέματος Ραπεντώσα, ενώ με την κατασκευή των απαραίτητων έργων 2ης φάσης θα παραλαμβάνει πλέον τα ύδατα του ρέματος Αγ. Αθανασίου, μέσω του κλειστού συλλεκτήριου αγωγού Ρ1 ανάντη με τον οποίο θα συνδεθεί στο ύψος της οδού Πίνδου. Το μήκος του κατασκευασμένου αυτού τμήματος ανέρχεται σε 1.825m και καταλήγει σε υφιστάμενο έργο εκβολής (περιοχή Aγ. Παντελεήμονα).

Β. Υπό μελέτη τμήματα (2η φάση κατασκευής) που περιλαμβάνουν

 1. Τη διευθέτηση του ρέματος Αγίου Αθανασίου ανάντη οδού Πίνδου (Συλλεκτήρας Ρ1 ανάντη), σε συνολικό μήκος 1.120m.
  • τα 920 μ αντιστοιχούν στο κλειστό τμήμα του συλλεκτήρα Ρ1 ανάντη, ανάντη της οδού Πίνδου, με διατομές 2,60 x 2,50m2, 2,60 x 3,00 m2 και 4,00 x 2,20 m2.
  • τα ~200 μ. αντιστοιχούν σε ανοικτό τμήμα, με τραπεζοειδή διατομή, ενισχυμένη με συρματοκιβώτια, πλάτους πυθμένα 4,00m, βάθους 2,20m και κλίσης πρανών 1:1 και λεκάνες συγκράτησης φερτών.
 2. Τα έργα διευθέτησης του ρέματος Ραπεντώσας (ανοικτού τμήματος Ρ1Α ανάντη), συνολικού μήκους 2.020μ, (εξαιρουμένου του κλειστού τμήματος του Ρ1Α ανάντη που έχει ήδη κατασκευαστεί κατάντη της οδού Αργιθέας και συνδέεται μέσω του συνδετήριου αγωγού της οδού Πίνδου με τον κατασκευασμένο συλλεκτήρα Ρ1). Το ανάντη διευθετούμενο τμήμα του ρ. Ραπεντώσας, μήκους ~ 310 μ., προτείνεται με ανεπένδυτο πυθμένα, τραπεζοειδούς διατομής πλάτους βάσης 15÷18 μ., και με επένδυση των πρανών με συρματοκιβώτια, ύψους 1,60μ. και κλίση πρανών 1:1. Οι προτεινόμενες διατομές διευθέτησης του υπόλοιπου ανοικτού τμήματος μήκους ~ 1.710μ. είναι τραπεζοειδείς, με επένδυση κοίτης και πρανών με λιθοπλήρωτα συρματοκιβώτια, με πλάτος βάσης 1,50 μ ÷ 2,00μ, ύψος επένδυσης 2,20μ και κλίση πρανών 1:1.
 3. Το συλλεκτήρα ομβρίων του ρέματος Ραπεντώσα Ρ1Α (κλειστό τμήμα) από τη σύνδεσή του στην οδό Πίνδου με το κατασκευασμένο κλειστό τμήμα μέχρι τη θάλασσα, μήκους ~1.860μ. Οι προτεινόμενες ορθογωνικές διατομές από σκυρόδεμα του αγωγού Ρ1Α είναι: 6,00 x 2,00 m2, 4,20 x 2,50 m2, 3,60 x 2,80 m2 και 3,00 x 3,00 m2. Ο συλλεκτήρας καταλήγει σε έργο εκβολής. Ο πυθμένας του αγωγού Ρ1Α στη θέση εκβολής τοποθετείται σε στάθμη -06,0 και ελεύθερο ύψος 2,00 μέτρων.
 4. Το έργο εκβολής του αγωγού Ρ1Α, το οποίο προστατεύεται από τους θαλάσσιους κυματισμούς με τεχνητούς ογκόλιθους διαστάσεων 1,00 Χ 2,00 Χ 3,00 m3, ή 1,50 Χ 2,00 Χ 3,00 m3. Το στόμιο εξόδου του αγωγού φράσσεται με σχάρα για λόγους ασφαλείας.
 5. Στη διασταύρωση του ρέματος Ραπεντώσα με την οδό Πλαταιών καθαιρείται και ανακατασκευάζεται το υφιστάμενο τεχνικό και προτείνεται διατομής 3,60 x 2,70m2.
 6. Εκατέρωθεν της κοίτης του ρέματος Ραπεντώσα, κατάντη της Χ.Θ. 2+255, προτείνεται η οριοθέτηση περιφραγμένων λωρίδων ιδιοκτησίας Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., για την εξασφάλισης της επίβλεψης και συντήρησης του ρέματος. Στη μία εκ των δύο λωρίδων, στη δεξιά κατά τη ροή όχθη, διαμορφώνεται αγροτική οδός πλάτους 4,00 μ, προκειμένου να είναι δυνατή η κίνηση αυτοκινήτου και μηχανημάτων συντήρησης. Η δεύτερη λωρίδα στην αριστερή προς τη ροή όχθη, περιορίστηκε στο απολύτως απαραίτητο για την κατασκευή των έργων και της περίφραξης. Η χάραξη των ζωνών επιτήρησης έχει γίνει με τρόπο ώστε, να εξασφαλίζεται η οδική επικοινωνία της οδού συντήρησης του ρέματος με τους υφιστάμενους ασφαλτοστρωμένους ή χωμάτινους αγροτικούς δρόμους της περιοχής.

Από τις εκσκαφές θα προκύψουν υλικά της τάξεως των ~69.000 μ3.

Σημειώνεται ότι για την προτεινόμενη οριζοντιογραφική χάραξη των ανοικτών τμημάτων της διευθέτησης των ρεμάτων έγινε προσπάθεια να ακολουθεί τη φυσική τους κοίτη. Τα κλειστά τμήματα των συλλεκτήρων ομβρίων ακολουθούν υφιστάμενους δρόμους.

Όσον αφορά στην υψομετρική χάραξη, έγινε προσπάθεια να σχεδιαστεί όσον το δυνατόν ρηχότερη διατομή, σε συνδυασμό με την επιδίωξη για μικρό πλάτος κατάληψης.

Στις διασταυρώσεις με υφιστάμενους βασικούς δρόμους προβλέπονται οχετοί με τα αντίστοιχα έργα εισόδου-εξόδου.

Έγινε επίσης προσπάθεια ώστε το προτεινόμενο έργο να μην αλλοιώνει το περιβάλλον και να μην προκαλεί αισθητική όχληση. Οι ανοικτές διατομές διευθέτησης είναι τραπεζοειδείς, επενδεδυμένες με εύκαμπτα υλικά, φιλικά προς το περιβάλλον -λιθοπλήρωτα συρματοκιβώτια- που ενσωματώνονται με το περιβάλλον. Η τοποθέτηση των συρματοκιβωτίων στα πρανή γίνεται με τρόπο που να εξασφαλίζεται η ευστάθεια των πρανών.

Για το διαχωρισμό των υλικών προτείνεται στον πυθμένα και στα πρανή γεωύφασμα 400 γρ/μ2.

Στις θέσεις διασταυρώσεων με δρόμους που χρησιμοποιούνται για πρόσβαση στις ιδιοκτησίες προβλέπεται αποκατάσταση της οδοποιίας με κατάλληλα τεχνικά. Προβλέπεται επίσης και δρόμος επιτήρησης/συντήρησης της τάφρου, παράλληλα μ’ αυτήν, ο οποίος ταυτόχρονα αποκαθιστά και τη σύνδεση με τους κάθετους δρόμους πρόσβασης με τις ιδιοκτησίες.

Φορέας του έργου είναι το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων – Γενική Γραμματεία Υποδομών – Γενική Διεύθυνση Υδραυλικών & Κτηριακών Υποδομών – Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων – Τμήμα Σχεδιασμού Προγραμματισμού και Μελετών.

 

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

 • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
 • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
 • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV