Connect with us

Λιμάνια-Μαρίνες

Σε δημοπράτηση το έργο-ΣΔΙΤ για τη Μαρίνα Ναυπλίου

Δημοσιεύθηκε

στις

Σε δημοπράτηση είναι επίσημα το έργο-ΣΔΙΤ για την κατασκευή και λειτουργία της Μαρίνας Ναυπλίου. Η επίσημη ονομασία του διαγωνισμού είναι: Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία, τεχνική διαχείριση και εκμετάλλευση τουριστικού λιμένα (μαρίνας) στο Ναύπλιο.

Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Ο διαγωνισμός θα γίνει σε δύο φάσεις. Η πρώτη είναι η εκδήλωση ενδιαφέροντος που θα γίνει προεπιλογή, η Β`φάση είναι ο διάλογος και υποβολή δεσμευτικών προσφορών και ο διαγωνισμός θα κλείσει με την ανάθεση. Ενδεικτικό κόστος δεν υπάρχει ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον στις 17 Σεπτεμβρίου 2019.

Η χρηματοδότηση θα γίνει από τον επενδυτή και η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για 40 έτη σου συμπεριλαμβάνει την περίοδο μελετών, αδειοδοτήσεων και κατασκευής, η οποία έχει εκτιμηθεί περίπου στα τρία (3) έτη. Το ακριβές χρονικό διάστημα της σύμβασης σύμπραξης και οι επιμέρους προθεσμίες θα καθορισθούν, ειδικότερα, κατά τη Β’ φάση τής διαγωνιστικής διαδικασίας.

Στόχος του διαγωνισμού αποτελεί η ανάδειξη ιδιωτικού φορέα σύμπραξης, ο οποίος μέσω της σύμβασης σύμπραξης, θα έχει την ευθύνη και θα αναλάβει τους αντίστοιχους κινδύνους της μελέτης, αδειοδότησης και κατασκευής του έργου, καθώς επίσης και της χρηματοδότησης και λειτουργίας του, με σύγχρονους όρους ποιότητας, ασφάλειας και πληρότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο αφορά στην κατασκευή των υποδομών, τόσο της θαλάσσιας όσο και της χερσαίας ζώνης του τουριστικού λιμένα Ναυπλίου, τη λειτουργία και διαχείριση των θέσεων ελλιμενισμού μόνιμων, διερχόμενων σκαφών, των βασικών και πρόσθετων υπηρεσιών των εμπορικών χρήσεων –που θα αναπτυχθούν στην χερσαία περιοχή, καθώς και του αντίστοιχου χώρου στάθμευσης.

Στα έργα και εγκαταστάσεις της μαρίνας περιλαμβάνονται πάσης φύσεως λιμενικά έργα και τυχόν βυθοκορήσεις, οι απαραίτητες προσχώσεις του θαλάσσιου χώρου (παράλιου και χερσαίου), για τη διαμόρφωση της χερσαίας ζώνης, καθώς και οι πάσης φύσεως κτιριακές εγκαταστάσεις και διαμορφώσεις του περιβάλλοντος χώρου, για δραστηριότητες υποστήριξης του τουριστικού λιμένα, τουριστικής αξιοποίησης, εκμετάλλευσής τους και υποστήριξης των συναφών (συμπεριλαμβανομένης της χερσαίας απόθεσης και συντήρησης σκαφών) και λοιπών εμπορικών δραστηριοτήτων.
Σε κάθε περίπτωση, το αντικείμενο του έργου θα διαμορφωθεί και οριστικοποιηθεί, κατά τη Β’ φάση του διαγωνισμού, κατά την οποία θα καθοριστεί ο βασικός σχεδιασμός του έργου και επιπροσθέτως, θα διαμορφωθεί το προγραμματικό σχέδιο ανάπτυξης του τουριστικού λιμένα (master plan). Τα στοιχεία αυτά θα τεθούν υπ’ όψιν των υποψηφίων, κατά τη Β’ φάση του διαγωνισμού. Συνοπτική περιγραφή του έργου επισυνάπτεται στην προκήρυξη Α’ φάσης, ως Παράρτημα 1.

Η Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού (Α.Ε.Ε.Σ.) θα ανακτήσει τις δαπάνες της επένδυσης από τη λειτουργία και εμπορική εκμετάλλευση των υποδομών του έργου και των λοιπών κινητών ή/και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων εντός της χερσαίας και/ή της θαλάσσιας ζώνης τουριστικού λιμένα, έναντι οικονομικού ανταλλάγματος, που θα αποδίδεται από αυτήν, με τον τρόπο και τις ειδικότερες προϋποθέσεις, που θα προσδιοριστούν κατά τη Β΄ φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας. Παράλληλα, η Α.Ε.Ε.Σ. θα φροντίσει, ώστε το έργο να κατασκευαστεί και συντηρηθεί, κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να επιτρέπει την αδιάλειπτη και αποδοτική λειτουργία του, καθώς και την απόδοσή του στην αναθέτουσα αρχή, κατά την πάροδο της διάρκειας τής σύμβασης σύμπραξης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στη σύμβαση σύμπραξης. Κατά τη Β’ φάση του διαγωνισμού, θα προσδιορισθούν αναλυτικότερα όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες, που αφορούν στην εκτέλεση του έργου (προδιαγραφές κατασκευής, λειτουργίας και αποτελέσματος, μέγιστος χρόνος κατασκευής, υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων κ.τ.λ.).

Νίκος Καραγιάννης-ypodomes.com

 

Advertisement

Ετικέτες

δημοφιλη θεματα