Connect with us

Ύδρευση - Αποχέτευση

Σε δημοπράτηση τα κατασκευαστικά έργα για τη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων στο Ρέθυμνο

Δημοσιεύθηκε

στις

Σε δημοπράτηση είναι τα κατασκευαστικά έργα για τη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων στην περιοχή Πλακιά της Π.Ε. Ρεθύμνου. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για το έργο με τίτλο «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων ευρύτερης περιοχής Πλακιά, Δημοτικής Ενότητας Φοίνικα Π.Ε. Ρεθύμνου». Αναθέτουσα αρχή είναι η Περιφέρεια Κρήτης.

Το κόστος του έργου εκτιμήθηκε σε 4.4 εκατ.ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ 3.6 εκατ.ευρώ). Η δημοπράτηση του έργου θα πραγματοποιηθεί την 11η Δεκεμβρίου 2020 και στις 17 του ίδιου μήνα θα γίνει η αποσφράγιση των προσφορών για την ανάδειξη του μειοδότη.

Η διάρκεια των έργων ορίστηκε στους 30 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Το έργο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Πλάνου (ΠΕΠ) «Κρήτη 2014-2020».

Ταυτότητα του Έργου

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:

— την κατασκευή των έργων πολιτικού μηχανικού, σύμφωνα με την οριστική μελέτη του έργου και τους τελευταίους εγκεκριμένους κανονισμούς,
— την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, σύμφωνα με την οριστική μελέτη και τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου, και τους τελευταίους εγκεκριμένους κανονισμούς,
— τα έργα καθαρισμού και επεξεργασίας αποβλήτων, με τη θέση σε αποδοτική λειτουργία και τις δοκιμές ολοκλήρωσης,
— περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας του συστήματος σε συνθήκες αιχμής, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, με τη σχετική παρακαταθήκη ανταλλακτικών για το εν λόγω χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία οριστικής παραλαβής,
— υποχρέωση έκδοσης από τη μεριά του αναδόχου όλων των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων, χωρίς επιπλέον αμοιβή.

Επίσης, στο αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας περιλαμβάνεται και κάθε εργασία ή προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, η οποία είναι αναγκαία για την ολοκληρωμένη κατασκευή, την άρτια και αποδοτική λειτουργία του έργου, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στα τεύχη δημοπράτησης.

Η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων θα λειτουργεί με τη μέθοδο της ενεργού ιλύος με βιοαντιδραστήρα μεμβρανών, ενώ ο σχεδιασμός έχει πραγματοποιηθεί για την εξυπηρέτηση της ευρύτερης περιοχής τού Πλακιά για την 20ετία (Α’ φάση).

Advertisement

Ο σχεδιασμός και η επιλογή που έχει γίνει, θα έχει την προοπτική και τη δυνατότητα εύκολης μελλοντικής επέκτασης, αν αυτό απαιτηθεί. Αν μετά από το πέρας του ορίζοντος σχεδιασμού προκύψει η ανάγκη επέκτασης τής εγκατάστασης, αυτή θα πρέπει από σήμερα να καταστεί εφικτή και εύκολη, με τον σωστό σχεδιασμό και την επιλογή των κατάλληλων συστημάτων.

Τονίζεται πως το σύνολο των υποδομών μελετάται και σχεδιάζεται με γνώμονα και τις επεκτάσεις, που θα απαιτηθούν και στη Β’ φάση (40ετία).

Συνεπώς, η κατασκευή θα πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψιν του και τις υποδομές της Β΄ φάσης, οι οποίες δεν θα κατασκευαστούν από την Α’ φάση.

Η μέθοδος επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων της εγκατάστασης είναι αυτή της ενεργού ιλύος με βιοαντιδραστήρα μεμβρανών, ενώ για την Α’ φάση περιλαμβάνει τα εξής στάδια (2 ισοδύναμες γραμμές επεξεργασίας):

1) φρεάτιο άφιξης – αντλιοστάσιο αρχικής ανύψωσης·
2) φρεάτιο μερισμού·
3) κτίριο προεπεξεργασίας (εσχάρωση, εξάμμωση απολίπωση, λεπτοκοσκίνιση με 2 κόμπακτ σύστημα προεπεξεργασίας λυμάτων, παροχής 110 m3/hr έκαστη)·
4) αεριζόμενη διαμερισματοποιημένη δεξαμενή εξισορρόπησης όγκου 960m3·
5) δύο (2) δίδυμα αντλιοστάσια τροφοδοσίας βιολογικής βαθμίδας με μετρητές παροχής·
6) δύο (2) δεξαμενές απονιτροποίησης, εκάστη λειτουργικού όγκου 100 m3 (συνολικός όγκος δεξαμενών 200 m3)·
7) δύο (2) δεξαμενές αερισμού – νιτροποίησης, εκάστη λειτουργικού όγκου 350 m3 (συνολικός όγκος δεξαμενών 700 m3)·
8) δύο (2) ορθογωνικές μεταλλικές (AISI 304L) δεξαμενές μεμβρανών, εκάστη λειτουργικού όγκου 42,10m3·
9) ένα (1) προκατασκευασμένο (containarised) μηχανοστάσιο εξυπηρέτησης συστήματος μεμβρανών·
10) ένα (1) προκατασκευασμένο (containarised) μηχανοστάσιο εξυπηρέτησης του συστήματος αερισμού της βιολογικής βαθμίδας·
11) δεξαμενή χλωρίωσης – αποχλωρίωσης ωφέλιμου όγκου 68,1 m3·
12) δεξαμενή καθαρών ωφέλιμου όγκου 80 m3·
13) δεξαμενή αποθήκευσης πάχυνσης ιλύος λειτουργικού όγκου περίπου 148 m3·
14) προκατασκευασμένο (containarised) σύστημα αφυδάτωσης ιλύος με 1 φυγοκεντρικό διαχωριστή, καθώς και συγκρότημα παραγωγής και δοσιμέτρησης διαλύματος πολυηλεκτρολύτη·
15) σύστημα απόσμησης (για την απόσμηση του κτιρίου προεπεξεργασίας και του συστήματος αφυδάτωσης ιλύος) με χημική πλυντηρίδα ενεργού άνθρακα·
16) υπόλοιπες κτιριακές υποδομές της εγκατάστασης (κτίριο ελέγχου, κτίριο υποσταθμού, χώρος Η/Ζ κ.λπ.).

Advertisement
 SINTECNO
Advertisement
Advertisement

Facebook

Advertisement

Ετικέτες

Advertisement

δημοφιλη θεματα