Νίκος
Καραγιάννης

Σε δημοπράτηση έβγαλε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών το μεγάλο έργο-ΣΔΙΤ για την ύδρευση του νησιού της Κέρκυρας. Το έργο υπόσχεται να λύσει το πρόβλημα της υδροδότησης που κατά τους καλοκαιρινούς μήνες γίνεται ιδιαίτερα έντονο.

Το έργο έχει προϋπολογισμό με ΦΠΑ 255,62 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ 206,15 εκατ. ευρώ). Η εκδήλωση ενδιαφέροντος με την οποία ξεκινά ο διαγωνισμός αυτός λήγει στις 28 Φεβρουαρίου. Το ενδιαφέρον στρέφεται τώρα στην συμμετοχή καθώς πρόκειται για ένα project ύδρευσης.

H διάρκεια του έργου ορίστηκε σε 360 μήνες εκ των οποίων οι πρώτοι 36 μήνες αφορούν την κατασκευαστική περίοδο και οι υπόλοιπο 324 την περίοδο λειτουργίας-συντήρησης.

Το Ελληνικό Δημόσιο θα συμμετάσχει στη χρηματοδότηση της κατασκευής του Έργου με το ποσό των εξήντα εκατομμυρίων ευρώ (€60.000.000) κατά μέγιστο, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-NextGenerationEU.

Η διαδικασία ανάθεσης περιλαμβάνει δύο φάσεις: Την A’ Φάση (Υποβολή Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος), και την Β’ Φάση, η οποία διακρίνεται σε επιμέρους στάδια, ήτοι Στάδιο Β.Ι.(Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διάλογο) και Στάδιο Β.ΙΙ (Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών).

Το αντικείμενο του έργου

Στο πλαίσιο της Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (ΙΦΣ) θα υλοποιήσει τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση του έργου. Συνοπτικά ο ΙΦΣ θα αναλάβει τα ακόλουθα:

• την εκπόνηση μελετών που είναι απαραίτητες για την κατασκευή του έργου, με βάση τις διατιθέμενες από την αναθέτουσα αρχή μελέτες και τις προβλέψεις της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και τη μέριμνα για τη λήψη όλων των απαραίτητων αδειών για την κατασκευή και λειτουργία του έργου

• την κατασκευή του Έργου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τις απαιτήσεις της σύμβασης σύμπραξης, την τεχνική του προσφορά και τις μελέτες που θα εγκριθούν από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τις προβλέψεις της σύμβασης σύμπραξης, με στόχο την επίτευξη των προδιαγραφών διαθεσιμότητας της σύμβασης σύμπραξης

• τη χρηματοδότηση του Έργου (σε συνδυασμό με την χρηματοδοτική συμβολή του Δημοσίου), όπως θα προκύψει βάσει οριστικού σχεδιασμού

• τη λειτουργία και συντήρηση του Έργου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύμβασης σύμπραξης, τις προδιαγραφές απόδοσης και το εγκεκριμένο από την Αναθέτουσα Αρχή σχέδιο λειτουργίας και συντήρησης, το οποίο θα καταρτιστεί από τον ΙΦΣ, την κατασκευή του Έργου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τις απαιτήσεις της σύμβασης σύμπραξης, την τεχνική του προσφορά και τις μελέτες που θα εγκριθούν από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τις προβλέψεις της σύμβασης σύμπραξης, με στόχο την επίτευξη των προδιαγραφών διαθεσιμότητας της σύμβασης σύμπραξης

• την επιστροφή το Έργου στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σύμβαση σύμπραξης στο τέλος της συμβατικής περιόδου, με αντάλλαγμα την καταβολή αμοιβών διαθεσιμότητας κατά την περίοδο λειτουργίας του Έργου.

Το Έργο περιλαμβάνει:

• Την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των φραγμάτων Μελισσουδίου, εκτροπής Κυπριανάδων και Καλαμιώτισσας με τα έργα προσαγωγής νερού από τα φράγματα στην κεφαλή των έργων διανομής και τα λοιπά συνοδά τεχνικά έργα.

• Την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των Εγκαταστάσεων Καθαρισμού Νερού (ΕΚΝ) Μελισσουδίου και Καλαμιώτισσας.

• Τη λειτουργία και συντήρηση της Εγκατάστασης Αποσκλήρυνσης Νερού (ΕΑΝ) Χρυσηίδας.

• Την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση εξωτερικών δικτύων συνολικού μήκους περί τα 220 χλμ.

• Την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση 4 δεξαμενών (Χωροεπισκόπων, Τρουμπέτας, Στρογγύλης, Νέα Δεξαμενή Μελιτειέων) και τη λειτουργία και συντήρηση της δεξαμενής Ποταμού.

• Την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση 4 αντλιοστασίων (Μελισσούδι Α, Μελισσούδι Δ, Λατομείων, Καλαμιώτισσας), τη λειτουργία και συντήρηση του αντλιοστασίου Ποταμού Β-ΠΟ και την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση 4 προωθητικών αντλιοστασίων (boosters).

• Τη λειτουργία και συντήρηση 3 αντλιοστασίων γεωτρήσεων (Χρυσηίδας, Ραρτούρου, Ζούγρα).

• Την εγκατάσταση του συστήματος SCADA για τον έλεγχο και την τηλεδιοίκηση του έργου.

• Σχετικά έργα οδοποιίας και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις

Στο πλαίσιο της σύμπραξης, ο ΙΦΣ θα αναλάβει την ευθύνη χρηματοδότησης του Έργου (σε συνδυασμό με τη χρηματοδοτική συμβολή του Δημοσίου), ενώ η Αναθέτουσα Αρχή καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμπραξης θα καταβάλλει ετήσιες πληρωμές (αμοιβές διαθεσιμότητας), σύμφωνα με το σχετικό μηχανισμό πληρωμών, που θα περιλαμβάνεται στη σύμβαση σύμπραξης και θα στηρίζεται σε προδιαγραφές ποιότητας, απόδοσης και αποτελεσμάτων.

Πληρωμές διαθεσιμότητας δεν θα καταβάλλονται έως ότου το έργο και οι σχετικές υπηρεσίες πληρούν τις προδιαγραφές διαθεσιμότητας της Σύμβασης Σύμπραξης, όπως αυτό θα πιστοποιηθεί από Ανεξάρτητο Ελεγκτή με έγγραφη τεχνική έκθεσή του στην αναθέτουσα αρχή ή από Επιτροπή ειδικών της αναθέτουσας αρχής. Επίσης, στις πληρωμές διαθεσιμότητας θα επιβάλλονται απομειώσεις, σε περίπτωση που οι επιδόσεις του Έργου αποκλίνουν από τις τεθείσες προδιαγραφές απόδοσης της Σύμβασης Σύμπραξης.

Το Έργο χαρακτηρίζεται ως μη ανταποδοτικό για τον Ι.Φ.Σ..

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV