Connect with us

Ύδρευση - Αποχέτευση

Σε δημοπράτηση η κατασκευή Βιολογικού Καθαρισμού στην Κόνιτσα

Δημοσιεύθηκε

στις

Σε δημοπράτηση βγήκε το έργο για την κατασκευή Βιολογικού Καθαρισμού στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Ηπείρου.

Το κόστος του έργου έχει προϋπολογιστεί σε ποσό με ΦΠΑ 3,41 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 2,75 εκατ. ευρώ). Η δημοπράτηση του έργου θα πραγματοποιηθεί στις 18 Οκτωβρίου και στις 22 του ίδιου μήνα θα αποσφραγιστούν οι προσφορές.

Η διάρκεια του έργου εκτιμήθηκε σε 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Εφόσον τα έργα ξεκινήσουν το 2022, θα μπορέσουν να ολοκληρωθούν το 2024.

Το έργο χρηματοδοτείται από Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020 «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη » με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Η ταυτότητα του έργου

Οι Ε.Ε.Λ. Δήμου Κόνιτσας πρόκειται να δεχθούν τα λύματα του οικισμού της Κόνιτσας.

Η κατασκευή των Ε.Ε.Λ. θα πραγματοποιηθεί σε μία (1) φάση. Τα δεδομένα της φάσης σχεδιασμού για την θερινή και χειμερινή περίοδο παρουσιάζονται στην ΤΣΥ.

Το αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων περιλαμβάνει:

Την εκπόνηση της Μελέτης Εφαρμογής και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας για τη κατασκευή των προαναφερόμενων έργων

Την κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού

Την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού

Τη θέση σε αποδοτική λειτουργία και τις δοκιμές ολοκλήρωσης

Τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου από τον Ανάδοχο για χρονικό διάστημα 6 μηνών.

Ο Ανάδοχος θα έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την επίτευξη των απαιτούμενων αποδόσεων επεξεργασίας όσον αφορά τις τελικές εκροές, οι οποίες πρέπει να είναι σύμφωνες με τα όσα καθορίζονται στην ΤΣΥ καθώς και με τις εγγυήσεις που έχει υποβάλλει μαζί με την Τεχνική Προσφορά του.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ

Βαθμίδα επεξεργασίας υγρής φάσης

Στεγασμένος χώρος προεπεξεργασίας (συμπαγές συγκρότημα προεπεξεργασίας), ο οποίος περιλαμβάνει: προκατασκευασμένο συμπαγές συγκρότημα προεπεξεργασίας (Σ.Σ.Π.Λ.) και σύστημα απόσμησης.

Δεξαμενή εξισορρόπησης λυμάτων (Δ.Ε.):θα κατασκευαστεί στεγασμένη με πλάκα οροφής, δεξαμενή εξισορρόπησης των λυμάτων. Σκοπός της Δ.Ε. είναι η με ομαλό τρόπο τροφοδοσία της κατάντη βιολογικής βαθμίδας. Εντός της δεξαμενής και σε κατάλληλα επιλεγμένες θέσεις, θα εγκατασταθούν συστοιχίες με διαχύτες αερισμού ώστε να επιτυγχάνουμε την ομοιόμορφη διασπορά στερεών στα λύματα ώστε να αποφεύγονται πιθανές αναερόβιες καταστάσεις. Ο αναγκαίος αέρας προς τους διαχύτες δίδεται με φυσητήρες που θα εγκατασταθούν εντός του οικίσκου φυσητήρων.

Στη συνέχεια τα απόβλητα με τη βοήθεια ζεύγους υπoβρυχίωv αντλιών (η μία εφεδρική) αντλούνται στην κατάντη μονάδα, που είναι ο βιολογικός αντιδραστήρας.

Τεχνολογία βιολογικής επεξεργασίας: για την βιολογική επεξεργασία θα εφαρμοστεί η μέθοδος της ενεργού ιλύος με βυθιζόμενες μεμβράνες (MBR) για τον διαχωρισμό υγρών – στερεών. Ειδικότερα η βιολογική επεξεργασία θα περιλαμβάνει δύο (2) παράλληλες γραμμές βιολογικής επεξεργασίας , οι οποίες θα συντίθενται από τα ακόλουθα διακριτά τμήματα:

Φρεάτιο μερισμού, ανοξική δεξαμενή, δεξαμενή αερισμού, δεξαμενή βύθισης μεμβρανών , δεξαμενή αποξυγόνωσης, Α/Σ ανακυκλοφορίας και δεξαμενή καθαρών.

Έργα διαχείρισης της λάσπης

Η γραμμή διαχείρισης λάσπης περιλαμβάνει το συγκρότημα μηχανικής πάχυνσης και αφυδάτωσης (κοχλιόπρεσσα) με τον συνοδευτικό εξοπλισμό (αντλίες τροφοδοσίας λάσπης, συγκρότημα παρασκευής πολυηλεκτρολύτη, μεταφορικός κοχλίας κλπ.)

Δίκτυο ύδρευσης: Θα προβλεφθεί σύνδεση όλων επιμέρους μονάδων με το δίκτυο νερού και πρόβλεψη επαρκούς αριθμού υδροληψιών για να παρέχεται η δυνατότητα συστηματικής έκπλυσης όλων των χώρων όπου διακινούνται λύματα και λάσπες

Έλεγχος οσμών: Όπου προβλέπεται από τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους θα πρέπει να εγκατασταθούν συστήματα εξαερισμού για την συλλογή του δύσοσμου αέρα και διοχέτευσή του στην μονάδα απόσμησης πριν την διάθεσή του στην ατμόσφαιρα. Οι χώροι που πρόκειται να αποσμηθούν είναι : Το αντλιοστάσιο εισόδου , ο χώρος προεπεξεργασίας και ο χώρος διαχείρισης λάσπης.

Κτιριακές εγκαταστάσεις

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις αποτελούνται από τους εξής επιμέρους χώρους. Αυτοί είναι: Ο οικίσκος προεπεξεργασίας, ο οικισκος φυσητήρων, ο οικίσκος επεξεργασίας λάσπης , ο οικίσκος απολύμανσης και χημικών , ο οικίσκος ενέργειας και το κτίριο εξυπηρέτησης των ΕΕΛ Κόνιτσας.

Επίσης στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνεται και η κατασκευή του αγωγού διάθεσης των εκροών στον αποδέκτη μετά του έργου εκβολής του αγωγού διάθεσης εκροών .

Κάθε εργασία ή προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, που είναι αναγκαία για την ολοκληρωμένη κατασκευή και άρτια και αποδοτική λειτουργία του έργου έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στα Τεύχη Δημοπράτησης.

Advertisement
SINTECNO

Facebook

Ετικέτες

δημοφιλη θεματα