Σε δημοπράτηση η κατασκευή Βιολογικού Καθαρισμού στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας

Σε δημοπράτηση είναι το έργο κατασκευής εγκατάστασης επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμού Μελίκης Δήμου Αλεξάνδρειας, Ν. Ημαθίας. Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Αλεξάνδρειας.

Το κόστος του έργου ανέρχεται σε 2,72 εκατ.ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ 2,2 εκατ.ευρώ). Η δημοπράτηση του έργου θα πραγματοποιηθεί στις 22 Σεπτεμβρίου ενώ στις 25 του ίδιου μήνα θα αποσφραγιστούν οι προσφορές.

Η διάρκεια του έργου ορίστηκε σε 18 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020» (συγχρηματοδότηση Ταμείο Συνοχής), με επιλέξιμη προϋπολογισθείσα δαπάνη 2 200 000,00 EUR (ποσοστό 100,00 % της συνολικής δαπάνης του), χωρίς τον Φ.Π.Α..

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά στη μελέτη, την κατασκευή και τη δοκιμαστική λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) του οικισμού Μελίκης του Δήμου Αλεξάνδρειας. Η Ε.Ε.Λ. έχει σχεδιαστεί για πληθυσμό της τάξης των 4.006 ισοδύναμων κατοίκων και θα κατασκευαστεί σε ιδιόκτητο οικόπεδο, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αλεξάνδρειας του οικισμού Μελίκης. Μετά την επεξεργασία τους, τα λύματα θα οδηγούνται στον τελικό αποδέκτη ποταμό Αλιάκμονα, κατά τις απαιτήσεις της εγκεκριμένης Α.Ε.Π.Ο..

Ειδικότερα, το αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων περιλαμβάνει:

— την εκπόνηση της οριστικής μελέτης, που θα υποβληθεί κατά τη φάση του διαγωνισμού, της μελέτης εφαρμογής, και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας,

— την κατασκευή των έργων πολιτικού μηχανικού,

— την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού,

— τη θέση σε αποδοτική και τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.