Connect with us

Κτιριακά Έργα

Σε δημοπράτηση η αποκατάσταση μνημείου στη Ζάκυνθο

Δημοσιεύθηκε

στις

Σε δημοπράτηση είναι η αποκατάσταση της Μονής Αγίου Διονυσίου στη Ζάκυνθο. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για το έργο με τίτλο: “Συντήρηση και αποκατάσταση του οικοδομικού συγκροτήματος της Ιεράς Μονής Στροφάδων”. Αναθέτουσα αρχή του έργου είναι η Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων (Δ.Α.Β.Μ.Μ.).

Το κόστος του έργου έχει εκτιμηθεί σε ποσό με ΦΠΑ 13.64 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 11.2 εκατ. ευρώ) και χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και το ΠΔΕ του ΥΠΠΟΑ.

Η δημοπράτηση του έργου έχει προγραμματιστεί για τις 17 Μαρτίου ενώ στις 23 του ίδιου μήνα θα πραγματοποιηθεί η αποσφράγιση των προσφορών για την ανάδειξη του μειοδότη και η διάρκεια του έργου ανέρχεται στα τρεισήμισι έτη (1275 ημέρες) από την ημερομηνία της υπογραφής της σύμβασης

Το φυσικό αντικείμενο του έργου

Συνοπτικά και όχι περιοριστικά, το έργο περιλαμβάνει:

Advertisement
"

Α) Γενικές εργασίες

— καθαίρεση όλων των νεότερων επιχρισμάτων,

— διερεύνηση και περιγραφή της κατασκευής των όψεων και των υλικών δόμησης, μετά από την απομάκρυνση των επιχρισμάτων,

— χαρτογράφηση των βλαβών και των θέσεων καθαίρεσης επιχρισμάτων,

— συμπληρωματικές αναλύσεις των δομικών υλικών και προτάσεις νέων συνθέσεων, συμβατών με τα αρχικά υλικά δόμησης,

— πραγματοποίηση ειδικής εδαφοτεχνικής έρευνας, για τον ακριβή προσδιορισμό όλων των εδαφικών παραμέτρων και τη σύνταξη σχετικών προτάσεων,

Advertisement
"

— τοπικές καθαιρέσεις και ανακατασκευές τοιχοποιιών,

— κατασκευή λιθοσυρραφών για την αποκατάσταση ρωγμών,

— κατασκευή νέων αρμολογημάτων,

— εφαρμογή ενεμάτων,

— συμπλήρωση των λιθόπλινθων με όμοιους με τους υπάρχοντες,

Advertisement
"

— μικρής έκτασης συμπληρώσεις με τη χρήση τεχνητού λίθου,

— αντικατάσταση φθαρμένων θολιτών της ανατολικής πτέρυγας με τη χρήση όμοιων φυσικών λίθων ή τεχνητών λίθων,

— κατασκευή νέων επιχρισμάτων.

Β) Εργασίες ενίσχυσης των κατασκευών του πύργου:

— κατασκευή θεμελιολωρίδας από οπλισμένο σκυρόδεμα για την έδραση μεταλλικού πλαισίου,

— ενίσχυση παρειάς λιθοδομής με μεταλλικά μέλη,

Advertisement
"

— ενίσχυση του διαχωριστικού τοίχου με ινοπλισμένο επίχρισμα,

— περίδεση της κόγχης του Ιερού του καθολικού με μεταλλικό έλασμα,

— τοποθέτηση ανοξείδωτων μεταλλικών αγκυρίων, προεντεταμένων τυφλών ή διαμπερών,

— τοποθέτηση περιμετρικού ελάσματος για την ανάρτηση των ξυλοδοκών σε τοίχους,

— κατασκευή σύμμικτης πλάκας επί γαλβανισμένων δοκών για την κάλυψη του δώματος,

Advertisement
"

— αντικατάσταση παλαιού διαζώματος με νέο,

— κατασκευή διαζωμάτων,

— τοποθέτηση δίδυμων πλαισίων,

— τοποθέτηση μεταλικών θλιπτήρων – ελκυστήρων

— κατασκευή εξωτερικής μεταλλικής κλίμακας.

Advertisement
"

Γ) Λοιπές εργασίες:

— κατασκευή συστήματος αποστράγγισης, τόσο περιμετρικά του συγκροτήματος όσο και στην εσωτερική αυλή και τους ισόγειους χώρους, προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο της ανερχόμενης υγρασίας,

— επισκευή – ανακατασκευή του συστήματος απορροής των ομβρίων από τις στέγες και το δώμα, και αποχέτευσης των ομβρίων είτε στα υπάρχοντα συστήματα δεξαμενών είτε εκτός μονής,

— αντιδιαβρωτική προστασία μεταλλικών στοιχείων – βαφές,

— συντήρηση υπαρχόντων μεταλλικών και ξύλινων ελκυστήρων και αποκατάσταση της έδρασής τους,

— ενίσχυση θεμελίωσης. Κατασκευή πλαγιοθεμελίωσης και πασσαλώσεως στον βόρειο, δυτικό και ανατολικό τοίχο του βόρειου κτιρίου, κατόπιν των προτάσεων που θα προκύψουν από τη γεωτεχνική έρευνα. Κατασκευή θεμελιολωρίδας έδρασης μεταλλικού πλαισίου του πύργου,

Advertisement
"

— κατασκευή επιχρισμάτων στις τοιχοποιίες των εσωτερικών χώρων με τη χρήση κοινών κονιαμάτων,

— συντήρηση του λίθινου τέμπλου, συγκόλληση των θραυσμένων μελών και συναρμολόγηση στην αρχική θέση τους με τη χρήση μεταλλικών ανοξείδωτων συνδέσμων,

— στερέωση του διακόσμου και της εφυάλωσης των πλακιδίων του δαπέδου και αντικατάσταση των φθαρμένων,

— καθαρισμός των ξύλινων στοιχείων (δοκίδες, μεσοπατώματα, στέγες κ.λπ.) και επάλειψή τους με ειδικό συντηρητικό,

— αντικατάσταση των θυρωμάτων της εισόδου του καθολικού και της μονής με νέα, όμοια με τα αυθεντικά.

Advertisement
"

Δ) Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις:

— η απορροή των λυμάτων γίνεται σε 2 βιολογικούς καθαρισμούς τύπου compact,

— η ύδρευση θα γίνει από υπάρχον πηγάδι,

— η ηλεκτροδότηση θα γίνει από ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος ηχομονωμένο, που εγκαθίσταται στον περιβάλλοντα χώρο της Μονής.

Advertisement
"
Advertisement
 SINTECNO

Facebook

Ετικέτες

δημοφιλη θεματα