Newsroom

Σε δημοπράτηση είναι έργα βιολογικού καθαρισμού στη Λάρισα. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για το έργο με τίτλο: “Επέκταση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Γιαννούλης”. Αναθέτουσα αρχή του έργου είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας.

Το κόστος του έργου έχει εκτιμηθεί σε ποσό με ΦΠΑ 1,9 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 1,6 εκατομμύρια ευρώ) και η διάρκειά του ανέρχεται σε 18 μήνες από την ημερομηνία της υπογραφής της σύμβασης, ενώ υπάρχει και δυνατότητα παράτασης της σύμβασης.

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω του Επιχειρησιακού Πλάνου “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” (Ε.Π. ΥΜΕ-ΠΕΡΑΑ).

Η δημοπράτηση του έργου έχει προγραμματιστεί για τις 29 Οκτωβρίου 2021, ενώ στις 4 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η αποσφράγιση των προσφορών για την ανάδειξη του μειοδότη.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου

Η δημοπρατούμενη σύμβαση είναι μικτή σύμβαση, κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 4 του Ν.4412/16 και περιλαμβάνει δύο διακριτά τμήματα:

α) ΤΜΗΜΑ 1:Την κατασκευή της ΕΕΛ

β) ΤΜΗΜΑ 2:την θέση σε δοκιμαστική λειτουργία του έργου για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.

Τα έργα αναβάθμισης – επέκτασης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Γιάννουλης, που προβλέπονται για την εξυπηρέτηση του πληθυσμού της 20ετίας (14.659 κατ), αποτελούνται, συνοπτικά, από τα κάτωθι επιμέρους τμήματα:

1) έργα εισόδου, όπου περιλαμβάνονται:

— η κατασκευή νέου φρεατίου εισόδου,

— η τοποθέτηση compact μονάδας εσχάρωσης – εξάμμωσης – λιποσυλλογής, προς αντικατάσταση της υφιστάμενης μονάδας προεπεξεργασίας,

— η τοποθέτηση ηλεκτρομαγνητικών μετρητών παροχής επί των αγωγών προσαγωγής των λυμάτων στην Ε.Ε.Λ.

2) μονάδα βιολογικής επεξεργασίας, όπου περιλαμβάνονται:

— η απαιτούμενη, για τη λειτουργία, συντήρηση του υφιστάμενου φρεατίου μερισμού Ι.,

— η κατασκευή τρίτης δεξαμενής βιολογικής αποφωσφόρωσης,

— η κατασκευή τρίτης γραμμής απονιτροποίησης – αερισμού, με το αντίστοιχο αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας μεικτού υγρού·

3) τελική καθίζηση, όπου περιλαμβάνονται:

— η απαιτούμενη, για τη λειτουργία, συντήρηση του υφιστάμενου φρεατίου μερισμού ΙΙ.,

— η κατασκευή τρίτης δεξαμενής καθίζησης,

— η κατασκευή νέου διακριτού αντλιοστασίου ανακυκλοφορίας – απόρριψης περίσσειας ιλύος (αφορά στην τρίτη γραμμή βιολογικής επεξεργασίας)·

4) έργα επεξεργασίας ιλύος, όπου περιλαμβάνονται:

— η απαιτούμενη, για τη λειτουργία, συντήρηση του υφιστάμενου κυκλικού παχυντή,

— η κατασκευή νέου αντλιοστασίου τροφοδοσίας παχυμένης λάσπης,

— η τοποθέτηση κοχλιόπρεσσας, προς αντικατάσταση της υφιστάμενης ταινιοφιλτρόπρεσσας, μετά του παρελκόμενου εξοπλισμού (διάταξη κροκίδωσης λάσπης – δ/τος πολυηλεκτρολύτη, αντλίες δ/τος πολυηλεκτρολύτη, συγκρότημα παρασκευής δ/τος πολυηλεκτρολύτη, κοχλιομεταφορέα αφυδατωμένης λάσπης),

— η αντικατάσταση των αντλιών στραγγιδίων·

5) απολύμανση – διάθεση καθαρών, όπου περιλαμβάνονται:

— η επέκταση της δεξαμενής χλωρίωσης, μετά του παρελκόμενου εξοπλισμού (δοσομετρικές αντλίες, δοχεία αποθήκευσης απολυμαντικού μέσου),

— η κατασκευή φρεατίου αποχλωρίωσης, μετά του παρελκόμενου εξοπλισμού (δοσομετρικές αντλίες, δοχεία αποθήκευσης αποχλωριωτικού μέσου, αναμίκτης φρεατίου),

— η τοποθέτηση ηλεκτρομαγνητικού μετρητή παροχής, επί του αγωγού τροφοδοσίας της μονάδας απολύμανσης, σε φρεάτιο εδάφους·

6) μονάδα βιομηχανικού νερού, όπου περιλαμβάνονται:

— η εγκατάσταση μονάδας διύλισης, μετά του παρελκόμενου εξοπλισμού (αντλίες τροφοδοσίας, διστρωματικό φίλτρο πίεσης, αντλίες έκπλυσης, διάταξη απολύμανσης με υπεριώδη ακτινοβολία – UV),

— η κατασκευή δεξαμενής και δικτύου βιομηχανικού νερού·

7) κτιριακά έργα, όπου περιλαμβάνονται

— η κατασκευή κτιρίου ενέργειας – φυσητήρων, όπου θα στεγαστούν ο νέος γενικός πίνακας χαμηλής τάσης, το Η/Ζ και οι φυσητήρες της τρίτης γραμμής βιολογικής επεξεργασίας,

— η κατασκευή κτιρίου βιομηχανικού νερού, για τη στέγαση του αντίστοιχου εξοπλισμού,

— η συντήρηση και αποκατάσταση, π.χ.: επιχρισμάτων, θυρών κ.λπ., των λοιπών υφιστάμενων κτιρίων·

8) σύστημα αυτοματισμών και ελέγχου, το οποίο θα καλύπτει το σύνολο της Ε.Ε.Λ. (υφιστάμενες και νέες εγκαταστάσεις)

9) λοιπά έργα και έργα υποδομής, ήτοι:

— αποκατάσταση περιβάλλοντος χώρου,

— αποκατάσταση εσωτερικού δικτύου οδοποιίας – αποχέτευσης ομβρίων,

— αποκατάσταση – επέκταση βοηθητικών δικτύων (αποχέτευσης, ύδρευσης, βιομηχανικού νερού, στραγγιδίων, πυρόσβεσης),

— αποκατάσταση – επέκταση δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση Η/Ζ και γενικού πίνακα χαμηλής τάσης),

— αποκατάσταση – επέκταση τηλεφωνικού δικτύου,

— αλεξικέραυνα – θεμελιακή γείωση.

Επίσης, στο αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας περιλαμβάνεται και κάθε εργασία ή προμήθεια, και εγκατάσταση εξοπλισμού, η οποία είναι αναγκαία, για την ολοκληρωμένη κατασκευή και άρτια, και αποδοτική λειτουργία του έργου, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά, στα τεύχη δημοπράτησης.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV