Newsroom

Ένα ακόμη μεγάλο έργο για τη διαχείριση απορριμμάτων στα Επτάνησα, οδεύει προς δημοπράτηση καθώς ανακοινώθηκε η εκκίνηση της διαδικασίας για τη δημοπράτηση της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) της Κεφαλλονιάς.

Πρόκειται για ένα έργο, το οποίο μαζί με τη ΜΕΑ Ζακύνθου (για την οποία έχει οριστεί ως ανάδοχος η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ και αναμένεται μόνο η τυπική υπογραφή της σύμβασης) και τη ΜΕΑ Κέρκυρας (όπου το έργο έχει οδηγηθεί σε επαναδημοπράτηση), αποτελεί ένα από τα κύρια έργα στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων που έρχονται να λύσουν το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα Επτάνησα. Μάλιστα η ΜΕΑ Κεφαλλονιάς αποτελεί το πρώτο δημοπρατούμενο έργο, το οποίο έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση.

Πιο συγκεκριμένα η δημοπράτηση αφορά το έργο με τίτλο:”Έργα περιβαλλοντικής αναβάθμισης και επέκτασης Χ.Υ.Τ.Υ. – Ο.Ε.Δ.Α. Κεφαλονιάς” με αναθέτουσα αρχή την πλέον “έμπειρη” ΔΙΑΔΥΜΑ. Το κόστος του έργου ανέρχεται στα 25,42 εκατομμύρια ευρώ (τιμή με ΦΠΑ, 20.5 εκατ. ευρώ τιμής χωρίς ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω του ΥΜΕ-ΠΕΡΑΑ. Ως ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 8η Μαρτίου 2021, ενώ η αποσφράγισή τους θα πραγματοποιηθεί στις 16 του ίδιου μήνα. Επιπλέον, υπάρχει και το ενδεχόμενο παράτασης της ισχύος της σύμβασης κατά 6 έτη.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου

Όπως αναφέρεται και στην προκήρυξη το έργο αφορά:

1) τη δημιουργία ενδιάμεσου κυττάρου, μεταξύ του παλαιού α’ κυττάρου και του εν λειτουργία β’, το οποίο θα αυξήσει τον χρόνο ζωής του χώρου πάνω από 17 έτη·

2) την ανάπτυξη των υποδομών για τη διαχείριση των στραγγισμάτων. Πιο συγκεκριμένα, απαραίτητη είναι η κατασκευή δικτύου συλλογής των παραγόμενων στραγγισμάτων, τόσο από τον νέο πυθμένα που θα δημιουργηθεί στο ενδιάμεσο πλατό όσο και από την επιφάνεια του α΄ κυττάρου, η οποία θα στεγανοποιηθεί·

3) τη βελτίωση των υφιστάμενων και την κατασκευή νέων υποδομών του χώρου·

4) έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης – σύστημα τηλεπαρακολούθησης διαδικασιών της Ο.Ε.Δ.Α.·

5) αναβάθμιση της Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων, με προσθήκη προκατασκευασμένων μονάδων υπερδιήθησης και αντίστροφης ώσμωσης, και τη μετατροπή της υφιστάμενης μονάδας SBR·

6) την αναβάθμιση της υφιστάμενης μονάδας προεπεξεργασίας και κομποστοποίησης σε 2 άξονες:

— την προσθήκη αναγκαίων υποδομών (υποδοχή, στέγαστρο) και εξοπλισμού επεξεργασίας (μαγνήτης, χειροδιαλογή), με στόχο την περιβαλλοντική αναβάθμιση τής λειτουργίας της,

— την προσθήκη γραμμής κομποστοποίησης προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων, όπως ορίζει ο εγκεκριμένος ΠΕ.Σ.Δ.Α., έτσι ώστε να είναι δυνατή η επεξεργασία των οργανικών αποβλήτων που προβλέπεται να συλλέγονται ως ξεχωριστό ρεύμα με Διαλογή στην Πηγή.

Επιπλέον, η σύμβαση περιλαμβάνει και τη λειτουργία του έργου για 6 έτη.

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης τής σύμβασης, κατά το μέρος που αφορά:

— στην κανονική λειτουργία, για επιπλέον χρονικό διάστημα έξι (6) ετών (δικαίωμα προαίρεσης). Σε αυτήν την περίπτωση, ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 660 516,00 EUR ανά έτος εφαρμογής του δικαιώματος προαίρεσης πλέον ΦΠΑ 24 %, και σε 3 963 096,00 EUR για τα έξι (6) έτη πλέον ΦΠΑ 24 %. Η προαίρεση μπορεί να ασκηθεί το αργότερο με το πέρας της κανονικής λειτουργίας του έργου,

— σε εργασίες επέκτασης των εγκαταστάσεων ή/και πρόσθετο εξοπλισμό, όπως αναλύονται στα τεύχη δημοπράτησης του έργου, με σκοπό την παραγωγή δευτερογενούς καυσίμου, ανάλογα με τις εφαρμοζόμενες τεχνολογίες, προκειμένου με τη μείωση του υπολείμματος για ταφή, την ανακύκλωση και ανάκτηση, η εγκατάσταση να συνεισφέρει στη σταδιακή επίτευξη των στόχων του Ε.Σ.Δ.Α. για το 2030. Ο καθορισμός των προσφερόμενων τεχνικών παραμέτρων που θα καθορίσουν τις ανωτέρω προσαρμογές, θα γίνει με την τεχνική μελέτη προσφοράς και σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης, με τη μελέτη εφαρμογής των ανωτέρω προσαρμογών, που θα εκπονηθεί και εγκριθεί βάσει της διαδικασίας της Υ.Α. 25/9/2018 (αριθ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466) περί «Καθορισμού καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των βασικών μελετητών ως τεχνικών συμβούλων – μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου», και των άρθρων 1 και 7 αυτής, που ορίζουν τα καθήκοντα του βασικού μελετητή για την υποστήριξη της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με την εγκεκριμένη προμελέτη και την παροχή υπηρεσιών εποπτείας κατά την κατασκευή του έργου. Η προαίρεση δύναται να ασκηθεί σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016, μέχρι το πέρας της κατασκευής του έργου, ήτοι πριν από την έναρξη της κανονικής λειτουργίας του, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 12 της παρούσας διακήρυξης, με προϋπολογισμό 4 694 630,00 EUR πλέον ΦΠΑ 24 %,

— στην περίπτωση εφαρμογής του δικαιώματος προαίρεσης επέκτασης των εγκαταστάσεων το λειτουργικό κόστος, σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης και τον Π/Υ λειτουργίας, προσαυξάνεται κατά 66 051,60 EUR, οπότε ο προϋπολογισμός της ετήσιας λειτουργίας διαμορφώνεται σε 726 567,60 EUR πλέον ΦΠΑ 24 %. Κατά συνέπεια, ο προϋπολογισμός για τη λειτουργία των 6 ετών κανονικής λειτουργίας, διαμορφώνεται σε 4 359 405,60 EUR πλέον ΦΠΑ 24 % και ο προϋπολογισμός για τη λειτουργία των 6 ετών προαίρεσης, σε 4 359 405,60 EUR πλέον ΦΠΑ 24 %.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV