Connect with us

Πράσινη Ενέργεια-ΑΠΕ

Σε δημοπράτηση Αιολικό Πάρκο στην Κρήτη με 11,38εκ.ευρώ από τη ΔΕΗΑΝ

Δημοσιεύθηκε

στις

Σε δημοπράτηση έβγαλε η ΔΕΗ Ανανεώσιμες την κατασκευή ενός μεγάλου  Αιολικού Πάρκου στην Κρήτη. Πρόκειται για τη μελέτη, προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός (1) νέου αιολικού πάρκου συνολικής ισχύος 7,5 MW στη θέση Παλαιόπυργος — Περδικιές Μονής Τόπλου Σητείας Κρήτης..

Είναι η δεύτερη απόπειρα της ΔΕΗΑΝ μετά από αρκετά χρόνια να δημοπρατήσει μεγάλα έργα καθώς έχει επίσης σε δημοπράτηση συστάδα Αιολικών Πάρκων στο Αιγαίο.

Το  Αιολικό Πάρκο  συνολικής ισχύος 7,5 MW είναι στην περιοχή Τοπλού Σητείας . Το κόστος του έργου είναι 11.383.200εκ.ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, χωρίς ΦΠΑ 9.180.000). Ο ανάδοχος θα αναλάβει με την ολοκλήρωση του έργου για 14 χρόνια την λειτουργία και συντήρηση των Αιολικών Πάρκων, με υπογραφή Συμφωνητικού.

Η ημέρα δημοπράτησης είναι στις 30 Ιανουαρίου 2017 και η διάρκεια των έργων είναι 26 μήνες. Υπολογιστικά, αν η σύμβαση υπογραφεί το καλοκαίρι του 2017 τότε το Αιολικό Πάρκο θα μπει σε λειτουργία στο τέλος του 2019.

Advertisement
"

Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι η ΔΕΗ Ανανεώσιμες και η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από ίδια κεφάλαια.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Στο αντικείμενο του Έργου περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

1. Ο σχεδιασμός, η μελέτη, η βιομηχανοποίηση, η κατασκευή, η προμήθεια, οι δοκιμές στα εργοστάσια, η μεταφορά και αποθήκευση στον τόπο εγκατάστασης, η συναρμολόγηση, η ανέγερση, η εγκατάσταση, οι δοκιμές επί τόπου του ΑΠ, η θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού, η λειτουργία και συντήρηση μέχρι την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του ΑΠ και στη συνέχεια για δεκατέσσερα (14) έτη με την υπογραφή σχετικού Συμφωνητικού Λειτουργίας και Συντήρησης του ΑΠ, το οποίο θα ενεργοποιείται με την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του ΑΠ, όπως ειδικότερα προβλέπεται στο Άρθρο 2.6 του Τεύχους «Πρόσκληση» και περιγράφεται στο Τεύχος 12 «Βασικοί Ελάχιστοι Όροι Συμφωνητικού Λειτουργίας και Συντήρησης».

2. Περαιτέρω, η παροχή των πάσης φύσεως απαιτούμενων τεχνικών υπηρεσιών, ο σχεδιασμός, η μελέτη και η κατασκευή των απαιτούμενων έργων Υποδομής ήτοι των έργων Ηλεκτρολόγου και Πολιτικού Μηχανικού, καθώς και όλων των απαιτούμενων βοηθητικών εγκαταστάσεων, η υλοποίηση του Συστήματος Εποπτικού Ελέγχου και Μετρήσεων για τον έλεγχο και τη συνεχή παρακολούθηση της λειτουργίας του ΑΠ από μακριά σε εικοσιτετράωρη βάση μέσω δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδικού λογισμικού, η μέτρηση της καμπύλης ισχύος μιας ανεμογεννήτριας του ΑΠ, ο υπολογισμός της διαθεσιμότητας του ΑΠ, η μέτρηση του θορύβου του ΑΠ, η πλήρης εκπαίδευση του προσωπικού του Αναθέτοντα Φορέα, η σύνδεση του ΑΠ με το δίκτυο και, τέλος, η παράδοση του ΑΠ, όπως ειδικότερα περιγράφεται και αναλύεται στα Τεύχη της Διακήρυξης.

Advertisement
"

Στα έργα Πολιτικού Μηχανικού συμπεριλαμβάνονται η εσωτερική οδοποιία (νέα ή βελτίωση υφιστάμενης) πρόσβασης προς τις Α/Γ του ΑΠ, η βελτίωση ή ακόμα και η διάνοιξη νέας εξωτερικής οδοποιίας πρόσβασης προς το ΑΠ (εφόσον απαιτείται) ρητά εξαιρουμένης της αδειοδότησης αυτών, τα θεμέλια και οι πλατείες των Α/Γ, η κατασκευή νέου ή η ανακαίνιση του υφιστάμενου οικίσκου ελέγχου (εφόσον ο οικίσκος ελέγχου κριθεί κατάλληλος για τη νέα εγκατάσταση), η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και τα έργα αποκατάστασης του περιβάλλοντος, (οι απαιτούμενες άδειες θα παρασχεθούν από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.), καθώς και τα πάσης φύσεως τεχνικά έργα (οχετοί, φρεάτια, τάφροι κλπ.).

Στα έργα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού συμπεριλαμβάνεται το εσωτερικό ηλεκτρικό δίκτυο διασύνδεσης των Α/Γ με το δίκτυο Μέσης Τάσης της ΔΕΗ μέχρι το όριο διαχωρισμού ευθύνης μεταξύ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε., όπως αυτό καθορίζεται στη Σύμβαση Σύνδεσης του ΑΠ.

Επίσης, στο αντικείμενο του Έργου περιλαμβάνεται η πλήρης εκσκαφή, καθαίρεση/κατεδάφιση των θεμελίων των Α/Γ του υφιστάμενου ΑΠ, η συγκέντρωση και μεταφορά των παραγόμενων Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), η διαχείρισή τους σε εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) ΑΕΚΚ και η εκποίηση του χαλύβδινου οπλισμού των αποξηλωθέντων θεμελίων ως μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων με απομάκρυνσή τους από το ΑΠ. Σημειώνεται ότι, για λόγους που αφορούν και στην τεχνική ικανότητα των βαρέων οχημάτων μεταφοράς και καθαίρεσης των θεμελίων των Α/Γ, οι πυλώνες και τα πτερύγια των σήμερα υπαρχουσών Α/Γ θα έχουν αποσυναρμολογηθεί και αποξηλωθεί πλήρως.

Advertisement
"
Advertisement
 SINTECNO

Facebook

Ετικέτες

δημοφιλη θεματα