Connect with us

Πράσινη Ενέργεια-ΑΠΕ

Σε δημοπράτηση 11 Αιολικά Πάρκα στο Αιγαίο με 36,3εκ.ευρώ από τη ΔΕΗΑΝ

Δημοσιεύθηκε

στις

Σε δημοπράτηση έβγαλε η ΔΕΗ Ανανεώσιμες την κατασκευή συστάδας 11 Αιολικών Πάρκων σε νησιά του Αιγαίου. Πρόκειται για τη μελέτη, προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία έντεκα αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος 24,30 MW.

Είναι η πρώτη απόπειρα της ΔΕΗΑΝ μετά από αρκετά χρόνια να δημοπρατήσει μέγαλα έργα και έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι η συγκεκριμένη δημοπράτηση έχει βάλει μαζί σε ένα έργο σημαντικά Αιολικά Πάρκα διασκορπισμένα στο Αιγαίο.

Τα Αιολικά Πάρκα συνολικής ισχύος 24,30 MW είναι στις ακόλουθες θέσεις: Μαρμάρι Εύβοιας ισχύος 5,40 MW, Περδίκι Ικαρίας ισχύος 0,90 MW, Άγιος Ιωάννης Καρπάθου ισχύος 0,90 MW, Σιγρί Λέσβου ισχύος 2,70 MW, Βίγλα Λήμνου ισχύος 0,90 MW, Λακακιά Πυθαγορείου Σάμου ισχύος 1,80 MW, Μελανίος Χίου ισχύος 2,70 MW, Προφήτης Ηλίας Ψαρών ισχύος 1,80 MW, Ποταμιά Χίου ισχύος 0,90 MW, Τηγάνι Μυκόνου ισχύος 1,80 MW και Μάμαδος Τήνου 4,50 MW.

Το κόστος του έργου είναι 36.381.000εκ.ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, χωρίς ΦΠΑ 29.340.000). Ο ανάδοχος θα αναλάβει με την ολοκλήρωση του έργου για 14 χρόνια την λειτουργία και συντήρηση των Αιολικών Πάρκων, με υπογραφή Συμφωνητικού.

Advertisement
"

Η ημέρα δημοπράτησης είναι στις 31 Ιανουαρίου 2017 και η διάρκεια των έργων είναι 28 μήνες. Υπολογιστικά, αν η σύμβαση υπογραφεί το καλοκαίρι του 2017 τότε τα 11 Αιολικά Πάρκα θα μπουν σε λειτουργία στο τέλος του 2019.

Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι η ΔΕΗ Ανανεώσιμες και η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από ίδια κεφάλαια. Μέσα στους όρους του έργου υπάρχει δικαίωμα της ΔΕΗΑΝ για μείωση του αντικειμένου για 2 Αιολικά Πάρκα και συγκεκριμένα για τα: ΑΠ, ισχύος 4,5 MW, στo Μαμάδο Τήνου,
και ΑΠ, ισχύος 0,9 MW, στο Περδίκι Ικαρίας.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Στο αντικείμενο του Έργου περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

1.Ο σχεδιασμός, η μελέτη, η βιομηχανοποίηση, η κατασκευή, η προμήθεια, οι δοκιμές στα εργοστάσια, η μεταφορά και αποθήκευση στον τόπο εγκατάστασης, η συναρμολόγηση, η ανέγερση, η εγκατάσταση, οι δοκιμές επί τόπου του Αιολικού Πάρκου (ΑΠ), η θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού, η λειτουργία και συντήρηση μέχρι την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του ΑΠ και στη συνέχεια για δεκατέσσερα (14) έτη με την υπογραφή σχετικού Συμφωνητικού Λειτουργίας και Συντήρησης του ΑΠ, το οποίο θα ενεργοποιείται με την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του ΑΠ, όπως ειδικότερα προβλέπεται στο Άρθρο 2.6 του Τεύχους «Πρόσκληση» και περιγράφεται στο Τεύχος 12 «Βασικοί Ελάχιστοι Όροι Συμφωνητικού Λειτουργίας και Συντήρησης».

2.Περαιτέρω, η παροχή των πάσης φύσεως απαιτούμενων τεχνικών υπηρεσιών, ο σχεδιασμός, η μελέτη και η κατασκευή των απαιτούμενων έργων Υποδομής ήτοι των έργων Ηλεκτρολόγου και Πολιτικού Μηχανικού, καθώς και όλων των απαιτούμενων βοηθητικών εγκαταστάσεων, η υλοποίηση του Συστήματος Εποπτικού Ελέγχου και Μετρήσεων για τον έλεγχο και τη συνεχή παρακολούθηση της λειτουργίας των ΑΠ από μακριά σε εικοσιτετράωρη βάση μέσω δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδικού λογισμικού, η μέτρηση της καμπύλης ισχύος των ανεμογεννητριών (μία ανά τύπο Α/Γ όλων των ΑΠ) και της διαθεσιμότητας των ΑΠ, η μέτρηση του θορύβου των ΑΠ (μόνο για τα ΑΠ Περδικίου Ικαρίας και Μαμάδου Τήνου), η πλήρης εκπαίδευση του προσωπικού του Αναθέτοντα Φορέα, η σύνδεση των ΑΠ με το δίκτυο και, τέλος, η παράδοση όλων των ΑΠ, όπως ειδικότερα περιγράφεται και αναλύεται στα Τεύχη της Διακήρυξης.

Advertisement
"

Στα έργα Πολιτικού Μηχανικού συμπεριλαμβάνονται η εσωτερική οδοποιία (νέα ή βελτίωση υφιστάμενης) πρόσβασης προς τις Α/Γ των ΑΠ, η βελτίωση ή ακόμα και η διάνοιξη της εξωτερικής οδοποιίας πρόσβασης προς κάθε ΑΠ (όπου απαιτείται), ρητά εξαιρουμένης της αδειοδότησης αυτών, τα θεμέλια και οι πλατείες των νέων Α/Γ, η κατασκευή νέου ή ανακαίνιση υφιστάμενου οικίσκου ελέγχου (εφ’ όσον ο οικίσκος ελέγχου κριθεί κατάλληλος για τη νέα εγκατάσταση), η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και τα έργα αποκατάστασης του περιβάλλοντος, καθώς και τα πάσης φύσεως τεχνικά έργα (οχετοί, φρεάτια, τάφροι κ.λπ.). Στα έργα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού συμπεριλαμβάνεται το εσωτερικό ηλεκτρικό δίκτυο διασύνδεσης των Α/Γ με το δίκτυο Μέσης Τάσης της ΔΕΗ μέχρι το όριο διαχωρισμού ευθύνης μεταξύ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., όπως αυτό καθορίζεται στην Σύμβαση Σύνδεσης κάθε ΑΠ.

Επίσης, στο αντικείμενο του Έργου περιλαμβάνεται η πλήρης εκσκαφή, καθαίρεση/κατεδάφιση των θεμελίων των Α/Γ των υφιστάμενων ΑΠ, η συγκέντρωση και μεταφορά των παραγόμενων Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), η διαχείρισή τους σε εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) ΑΕΚΚ και η εκποίηση του χαλύβδινου οπλισμού των αποξηλωθέντων θεμελίων ως μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων με απομάκρυνσή τους από τα ΑΠ.

Σημειώνεται ότι, για λόγους που αφορούν και στην τεχνική ικανότητα των βαρέων οχημάτων μεταφοράς και καθαίρεσης των θεμελίων των Α/Γ, οι πυλώνες και τα πτερύγια των σήμερα υπαρχουσών Α/Γ θα έχουν αποσυναρμολογηθεί και αποξηλωθεί πλήρως.

ypodomes.com

Advertisement
"
Advertisement
 SINTECNO

Facebook

Ετικέτες

δημοφιλη θεματα