Connect with us

Επικαιρότητα

ΣΑΤΕ, ΣΕΓΜ και ΣΤΕΑΤ λένε ναι στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αλλά με επισημάνσεις

Δημοσιεύθηκε

στις

Κοινή επιστολή απέστειλαν τα τρία κύρια θεσμικά όργανα του κατασκευαστικού κλάδου για την ίδρυση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, ένα όνειρο της επιχειρηματικής κοινόητας της χώρας εδώ και χρόνιας. ΣΑΤΕ, ΣΕΓΜ και ΣΤΕΑΤ έχοντας ενώσει τις δυνάμεις τους εδώ και καιρό στέλνουν μήνυμα για την ανάγκη αυτής της τράπεζας αλλά επισημαίνουν τις ελλείψεις που έχουν διαπιστώσει προκειμένου αυτό το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο να συνδράμει στην προσπάθεια για ανάπτυξη και επενδύσεις.

Στην επιστολή που συνυπογράφουν: ο πρόεδρος του ΣΑΤΕ Γιώργος Βλάχος, ο πρόεδρος του ΣΕΓΜ Κωνσταντίνος Καλέργης και ο πρόεδρο του ΣΤΕΑΤ Γιώργος Συριανός σημειώνουν πως “Αποτελεί «κοινό τόπο» ότι η αναγκαία ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας θα επιτευχθεί μέσω της υιοθέτησης νέου παραγωγικού μοντέλου, βασισμένου σε πρότυπο δίκαιης και βιώσιμης μεταστροφής της, το οποίο θα ενισχύσει τις υποδομές, εξειδικεύσεις και επιχειρηματικότητα.

Αυτή η επιδιωκόμενη ανάπτυξη θα πρέπει να στηριχθεί σε δύο (2) βασικούς άξονες δράσεων: την αύξηση των εγχωρίων επενδύσεων και την ανάπτυξη εξωστρέφειας. Στο πλαίσιο του διεθνούς ανταγωνισμού και της διεθνοποίησης των αγορών, η επιτυχής αξιοποίηση των διαθεσίμων κεφαλαίων για χρηματοδότηση αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά και τους δύο προαναφερόμενους άξονες δράσεων και να συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη και στον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων και, συνακολούθως, της ίδιας της οικονομίας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μικρές χώρες, όπως η Δανία, η Ολλανδία, η Ιρλανδία, κ.ά., έχουν πετύχει εξαιρετικά μεγάλη ανάπτυξη της οικονομίας τους, εφαρμόζοντας στρατηγικές πολιτικές επέκτασης, αξιοποιώντας τα
κονδύλια εξωτερικής βοήθειας τόσο των Διεθνών Οργανισμών όσο και των Οργανισμών παροχής εξωτερικής βοήθειας αυτών καθαυτών των χωρών τους. Με τα δεδομένα αυτά, κρίνεται ιδιαίτερα θετική η προσπάθεια δημιουργίας της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ», η οποία, στα πρότυπα αντίστοιχων χρηματοδοτικών φορέων του εξωτερικού, θα μπορεί να συνεισφέρει ουσιαστικά στην προσπάθεια ενίσχυσης της άντλησης διαθεσίμων κεφαλαίων προς χρηματοδότηση και των δύο παραπάνω αξόνων δράσεων.

Στο πλαίσιο ουσιαστικής βελτίωσης και ενδυνάμωσης του καθ’ όλα θετικού εγχειρήματος, πρέπει να επισημανθούν οι κάτωθι ελλείψεις στις διατάξεις του σχεδίου νόμου:

1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
Δεν υπάρχει πρόβλεψη δυνατότητας απευθείας χρηματοδότησης ή/και συμμετοχής σε χρηματοδοτικά σχήματα προγραμμάτων εξωτερικής βοήθειας. Σημειώνουμε ότι η διαχείριση της
εξωτερικής βοήθειας της ΕΕ θα γίνεται, στο εξής, μέσω των χρηματοδοτικών οργανισμών εξωτερικής βοήθειας των κρατών-μελών και η χώρα μας είναι το μόνο παλαιό κράτος – μέλος που δεν διαθέτει τέτοιον οργανισμό. Για τον λόγο αυτόν, αλλά κυρίως γιατί συνιστά απαραίτητο εργαλείο οικονομικής διπλωματίας για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, χώρες όπως η Τσεχία, η Σλοβενία,
η Σλοβακία κ.ά., ίδρυσαν χρηματοδοτικούς οργανισμούς εξωτερικής βοήθειας.

2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
Μολονότι γίνεται αναφορά ότι θα λειτουργεί με όρους ιδιωτικής οικονομίας, δεν παρουσιάζεται έστω ένα τυπικό επιχειρηματικό σχέδιο που θα προσδιορίζει:
• Ποιές είναι οι χρηματοδοτικές ανάγκες που σήμερα δεν καλύπτουν οι συστημικές τράπεζες σε συνάρτηση με τους στόχους του εγχειρήματος.
• Ποιοί οι πόροι χρηματοδότησης και η κεφαλαιακή διάρθρωση της τράπεζας.
• Πως θα επιτευχθεί ταχύτερη αξιοποίηση πόρων προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ
Απουσιάζει η αναλυτική καταγραφή της οργανωτικής και λειτουργικής δομής, του πλάνου λειτουργίας της τιμολογιακής πολιτικής, των πηγών εσόδων, ήτοι παραγόντων εξαιρετικά κρίσιμων για τη σφαιρική αξιολόγηση του εγχειρήματος.

4. ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Το Σχέδιο Νόμου δεν συγκεκριμενοποιεί τους όρους και τις αντικειμενικές προϋποθέσεις λειτουργίας και κανόνων χρηματοδότησης, βάσει των κανόνων της ιδιωτικής οικονομίας αλλά και των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ.

Advertisement

5. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΟΡΩΝ
Δεν καθίσταται ευκρινής η πηγή προέλευσης των προς χρήση πόρων, η μίξη Δημοσίων και Συγχρηματοδοτούμενων πόρων, οι οποίοι θα επενδυθούν στην Τράπεζα και κυρίως οι δικλείδες
ασφαλείας για τη βέλτιστη αξιοποίησή τους.

6. ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
Διαπιστώνεται έλλειψη αναλυτικών αναφορών ευρωπαϊκών πρακτικών και ενσωμάτωσης στο Σχέδιο Νόμου μηχανισμών οργάνωσης και λειτουργίας κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ μπορεί να αποτελέσει σημαντικό χρηματοδοτικό φορέα ανάπτυξης της οικονομίας και ενίσχυσης της εξωστρέφειας εφόσον:
✓ περιλάβει στους σκοπούς της τη συμμετοχή σε προγράμματα Εξωτερικής Βοήθειας, Διεθνών Οργανισμών και Εθνικά,
✓ προσαρμοσθεί στις προϋποθέσεις που θέτει η Επιτροπή της Ε.Ε. για να πιστοποιεί Οργανισμούς ως επιλέξιμους φορείς υποδοχής χρηματοδοτήσεων,
✓ αποτυπωθεί στην φιλοσοφία της αιτιολογικής έκθεσης η ανάγκη προώθησης του ιδιωτικού τομέα ως μοχλού ανάπτυξης της χώρας,
✓ συμμετέχουν στην λήψη αποφάσεων σημαντικοί παράγοντες του ιδιωτικού τομέα.
✓ υλοποιήσει βέλτιστες πρακτικές που έχουν ακολουθηθεί από άλλους αντίστοιχους χρηματοδοτικούς φορείς (π.χ. KFW, AFD).

Συμπερασματικά, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ μπορεί να εξελιχθεί σε ουσιαστικό εργαλείο χρηματοδότησης της αναπτυξιακής προοπτικής της χώρας, στο πλαίσιο της αναγκαίας μεταστροφής και νέας πορείας της Ελληνικής Οικονομίας, αρκεί να στηριχθεί εθνικά και να αξιοποιήσει τη διεθνή εμπειρία άλλων αντίστοιχων οργανισμών.

Advertisement

Ετικέτες

δημοφιλη θεματα