Νίκος
Καραγιάννης

Προς δημοπράτηση οδηγούνται ακόμα τρία έργα από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Πρόκειται για το Φράγμα Μπραμιανού-Μύρτου, αντιπλημμυρικά έργα Λουτρακίου και εγγειοβελτιωτικά έργα Αμβρακίας.

Τα έργα αυτά έχουν χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πιο συγκεκριμένα:

-Το έργο για το Φράγμα Μπραμιανού, αντιπλημμυρικών έργων Γρα Λυγιάς και Φράγματος Μύρτου έχει κόστος 53 εκατ. ευρώ.
-Το αντιπλημμυρικό έργο στο Λουτράκι 23 εκατ.ευρώ κόστος.
-Τα εγγειοβελτιωτικά έργα παραλίμνιων περιοχών Αμβρακίας-Αμφιλοχίας-Βάλτου (Α`φάση) έχει 64,5 εκατ.ευρώ κόστος.

Τα έργα εντάχθηκαν τον καλοκαίρι στο Ταμείο Ανάκαμψης. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό η σύμβαση του έργου θα μπορέσει να έχει υπογραφεί μέχρι το τέταρτο τρίμηνο του 2023. Όλα τα έργα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός του τελευταίου τετραμήνου του 2025.

Το Φράγμα Μπραμιανού

Αναλυτικά το έργο περιλαμβάνει:

α) Την κατασκευή του φράγματος Μύρτου (χωμάτινο με αδιαπέρατο πυρήνα, ύψους 38 μ. από τη θεμελίωση),

β) Την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων (διευθέτηση ρεμάτων Μπραμιανών και Διαβατών και κατασκευή δικτύων ομβρίων σε περιοχές του οικισμού Γρα Λυγιάς) και

γ) Την κατασκευή συμπληρωματικών εργασιών στο φράγμα Μπραμιανών (κατασκευή νέου αγωγού μεταφοράς

Τα αντιπλημμυρικά έργα στο Λουτράκι

Το αντικείμενο του παρόντος υποέργου είναι η κατασκευή έργων διευθέτησης σε 8 ρέματα της πόλης Λουτρακίου για την αντιμετώπιση
των πλημμυρικών προβλημάτων, και συγκεκριμένα στα ρέματα Αγ. Φανουρίου, Χαρβάτι, Αγ. Κυριακής, Νεκροταφείου 1, Νεκροταφείου 2,
Οσίου Παταπίου, Αγ. Γεωργίου και Νταμαρίου.

Τα έργα αυτά περιλαμβάνουν διάνοιξη κοίτης, τοπικές επενδύσεις, έργα εκβολής, αναβαθμούς συγκράτησης φερτών, καθώς και τα
απαραίτητα τεχνικά ανοικτής και κλειστής ορθογωνικής διατομής (τοπικού χαρακτήρα) στα σημαντικότερα ρέματα, καθώς και στις
διασταυρώσεις των ρεμάτων με σημαντικούς δρόμους. Αναλυτικότερα οι εργασίες που προβλέπονται είναι:

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
1. ΡΕΜΑ ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ: Διευθέτηση της κοίτης του ρέματος για μήκος 2.241μ, ανακατασκευή 8 Τεχνικών Έργων Διάβασης Οδών και  κατασκευή 2 Αναβαθμών συγκράτησης φερτών.
2. ΡΕΜΑ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΒΑΤΙΟΥ: Διευθέτηση της κοίτης του ρέματος για μήκος 5.413μ, ανακατασκευή 1 Τεχνικού Έργου Διάβασης Οδού και κατασκευή 6 Αναβαθμών συγκράτησης φερτών.
3. ΡΕΜΑ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ: Διευθέτηση της κοίτης του ρέματος για μήκος 1.995μ, κατασκευή 3 Τεχνικών Έργων Διάβασης Οδών και κατασκευή 2 Αναβαθμών συγκράτησης φερτών.
4. ΡΕΜΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ: Τοπικές επεμβάσεις στην φυσική κοίτη του ρέματος για μήκος 950μ και κατασκευή 2 Αναβαθμών συγκράτησης φερτών.
5. ΡΕΜΑ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΑΠΙΟΥ: Τοπικές επεμβάσεις στην φυσική κοίτη του ρέματος για μήκος 2.580μ και κατασκευή 4 Αναβαθμών συγκράτησης φερτών.
6. ΡΕΜΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ: Τοπικές επεμβάσεις στην φυσική κοίτη του ρέματος για μήκος 1.736μ, κατασκευή 3 Τεχνικών Έργων Διάβασης Οδών και κατασκευή 3 Αναβαθμών συγκράτησης φερτών.
7. ΡΕΜΑ ΝΤΑΜΑΡΙΟΥ: Διευθέτηση της κοίτης του ρέματος για μήκος 1.355μ, κατασκευή 1 Τεχνικού Έργού Διάβασης Οδού και 4 Αναβαθμών συγκράτησης φερτών. Προτείνεται η κατασκευή Φρεατίου Πτώσης λόγω υψομετρικής διαφοράς αρχής – τέλους του Τεχνικού.

Τέλος θα γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης της οδοποιίας (νέα και υφιστάμενη), των δέντρων (είτε μεταφύτευση υφιστάμενων ή φύτευση νέων) κ.λ.π.

Τα εγγειοβελτιωτικά έργα στην Αιτωλοακαρνανία

Η Πράξη υλοποιείται με έξι (6) Υποέργα, ως εξής:

Αντικείμενο Υποέργου 1: Έχει εγγειοβελτιωτικό χαρακτήρα, περιλαμβάνοντας αρδευτικά και αντιπλημμυρικά έργα, έργα αποχέτευσης – αποστράγγισης και έργα μεταφοράς και διανομής αρδευτικού νερού, καθώς και πρόβλεψη για την εξυπηρέτηση, μελλοντικά, υδρευτικών αναγκών της περιοχής. Αποτελείται από:
Α) Εγγειοβελτιωτικά έργα παραλίμνιων περιοχών Αμβρακίας-Αμφιλοχίας, στα οποία περιλαμβάνονται:
• Σωληνωτά αρδευτικά δίκτυα νερού,
• Τέσσερις δεξαμενές Αναρρόφησης/Αναρρύθμισης,
• Δύο αντλιοστάσια άρδευσης, Α1m και A2m,
• Αποχετευτικό δίκτυο στις κατάντη περιοχές,
• Οχετούς για την κυκλοφορία στους αγροτικούς δρόμους που θα δημιουργηθούν,
• Διευθετήσεις ρεμάτων και τάφρων
• Αναβάθμιση και βελτίωση των υφιστάμενων αγροτικών οδών που θα εγκατασταθεί αγωγός άρδευσης,
• Λοιπά συνοδά έργα (συσκευές, φρεάτια κ.λπ.).

Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω έργων, από την συνολική ακαθάριστη έκταση των 12.760 στρεμμάτων στην περιοχή μελέτης θα αρδεύονται 11.500 στρέμματα καθαρής έκτασης.
Β) Εγγειοβελτιωτικά έργα Α΄ φάσης περιοχών Βάλτου, στα οποία περιλαμβάνονται:
• Κεντρική Λιμνοδεξαμενή αναρρύθμισης ωφέλιμου όγκου 17 χιλ. m3,
• Δεξαμενές 200 m3 , (Δ2, Δ3, Δ4, Δ5), οι οποίες θα εξυπηρετούν τις ανάντη περιοχές στις ώρες αιχμής της ζήτησης,
• Δεξαμενή αναρρόφησης (Δ1) και το αντλιοστάσιο ΑΒ1,
• Δίκτυο σωληνώσεων για την μεταφορά και την διανομή του νερού στις ζώνες άρδευσης Α΄ φάσης,
• Τεχνικά έργα διέλευσης των αγωγών σε ρέματα και τάφρους αποχέτευσης και από οδικούς άξονες,
• Αντιπλημμυρικά-αποχετευτικά δίκτυα
• Έργα αγροτικής οδοποιίας
• Λοιπά συνοδά έργα (συσκευές, φρεάτια κ.λπ.).

Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω έργων, από την συνολική ακαθάριστη έκταση των 25.186 στρεμμάτων στην περιοχή μελέτης θα αρδεύονται 21.985 στρέμματα καθαρής έκτασης.
Αντικείμενο Υποέργου 2: Συντέλεση των απαλλοτριώσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση των έργων.
Αντικείμενο Υποέργου 3: Μετατόπιση των δικτύων κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ, ΔΕΣΦΑ, Ε.Α.Κ.Α.Α., κ.λπ.) που απαιτούνται για την υλοποίηση των έργων.
Αντικείμενο Υποέργου 4: Υλοποίηση των αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών που θα εκτελεστούν από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων.
Αντικείμενο Υποέργου 5: Πρόσληψη Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη του Δικαιούχου στην παρακολούθηση και υποβοήθηση επίβλεψης του έργου μέχρι τη λήξη της Πράξης, με επιτόπια παρακολούθηση και παρουσία στα γραφεία της Υπηρεσίας, γνωμοδοτήσεις σε όλα τα θέματα που αφορούν στο έργο, σύνταξη μηνιαίων και τριμηνιαίων εκθέσεων, με σκοπό την άρτια και έγκαιρη ολοκλήρωση όλων των έργων.
Αντικείμενο Υποέργου 6: Πρόσληψη Βασικού Μελετητή για την υποστήριξη του Δικαιούχου.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV