Connect with us

Αναπλάσεις Αθήνας

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την ανάπλαση του εμπορικού κέντρου της Αθήνας

Δημοσιεύθηκε

στις

Άποψη του κέντρου της Αθήνας - Πηγή: Unsplash
Άποψη του κέντρου της Αθήνας - Πηγή: Unsplash

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός του έργου με τίτλο “αποκατάσταση πεζόδρομων και πεζοδρομίων στο εμπορικό κέντρο”.

Το έργο αφορά στην ανάπλαση της περιοχής που περικλείεται από τις οδούς Αθηνάς, Σοφοκλέους, Αιόλου, Γεωργίου Σταύρου, Σταδίου, Χρ. Λαδά, Ανθίμου Γαζή, Κολοκοτρώνη, Βουλής, Καρ. Σερβίας, Περικλέους, Αθηναΐδος και Αγίας Ειρήνης στην 1η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων συνολικής επιφάνειας περίπου 195 στρεμμάτων και επικεντρώνεται σε επισκευές και τοπικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στους πεζόδρομους και επικεντρώνεται στην ανακατασκευή – συντήρηση πεζοδρομίων, στις επισκευές και τοπικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας σε πεζόδρομους, στην ανακατασκευή και επανασχεδιασμό πεζόδρομου καθώς και στη δημιουργία νέων πεζόδρομων. Επιπλέον προβλέπεται και ο εκσυγχρονισμός του πεπαλαιωμένου παντορροϊκού δικτύου αποχέτευσης σε διαχωριστικό (ομβρίων και λυμάτων). Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, εργασίες πρασίνου, μικροκατασκευές απο οπλισμένο σκυρόδεμα κ.α.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 8,95 εκατ. ευρώ (αξία χωρίς ΦΠΑ) και αναθέτουσα αρχή είναι ο Δήμος Αθηναίων . Σύμφωνα με την προκήρυξη οι εργασίες θα έχουν διάρκεια 24 μηνών.

Ο διαγωνισμός έχει καταληκτική ημερομηνία στις 04/07/2022 ενώ η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 08/07/2022.

Ταυτότητα έργου

Η συνολική επιφάνεια της παρέμβασης είναι περίπου 195 στρέμματα και επικεντρώνεται στην ανακατασκευή – συντήρηση πεζοδρομίων, στις επισκευές και τοπικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας σε πεζόδρομους, στην ανακατασκευή και επανασχεδιασμό πεζόδρομου καθώς και στη δημιουργία νέων πεζόδρομων. Επιπλέον προβλέπεται και ο εκσυγχρονισμός του πεπαλαιωμένου παντορροϊκού δικτύου αποχέτευσης σε διαχωριστικό (ομβρίων και λυμάτων). Ενδεικτικά οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι: εκσκαφές, αποξήλωση των υφιστάμενων πλακοστρώσεων, υποβάσεων, μπετοστρώσεων, κρασπέδων, κλπ, κατασκευή βάσης 15 εκ. από σκυρόδεμα C16/20, με ταυτόχρονη τοποθέτηση όπου κρίνεται αναγκαίο πάσης φύσεως σωληνώσεων, αποστραγγιστικών καναλιών κλπ, επίστρωση με διάφορα κάθε φορά υλικά, διαμόρφωση όδευσης τυφλών και ραμπών για ΑΜΕΑ, τοποθέτηση νέων χυτών δαπέδων σκυροδέματος με εμφανείς ψηφίδες, μαρμάρινα στοιχεία διαφόρων διαστάσεων. Επίσης θα γίνει ανακατασκευή ρείθρων, αντικατάσταση φθαρμένων φρεατίων ή εσχάρων, με ταυτόχρονη υψομετρική προσαρμογή τους, επιφανειακός διαχωρισμός των ομβρίων υδάτων με κατασκευή ξεχωριστού δικτύου σε μικρό βάθος, εγκατάσταση υποδομής για την διέλευση καλωδίων ηλεκτροφωτισμού, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, εργασίες πρασίνου, διάφορες μικροκατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 κ.ά. Όσον αφορά τα σημεία όπου θα υπάρξει φθορά στο οδόστρωμα λόγω των επικείμενων εργασιών, οι εργασίες που θα γίνουν για την ανακατασκευή περιλαμβάνουν διάστρωση υλικού 3Α ελαχίστου πάχους 0,10m, επάλειψη της στρώσης υποδοχής με ασφαλτική προεπάλειψη, ασφαλτική στρώση βάσης πάχους 5cm, ισχυρή συγκολλητική επάλειψη με κατιονικό γαλάκτωμα, και επίστρωση αντιολισθηρού ασφαλτοτάπητα πάχους 4 cm.

Ο Ανάδοχος, λόγω των αυξημένων απαιτήσεων ως προς τις τεχνικές επεμβάσεις στα διάφορα διάσπαρτα σημεία υποχρεούται να διαθέτει τον απαιτούμενο αριθμό πλήρως επανδρωμένων συνεργείων από εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό και τα μηχανήματα – μηχανικό εξοπλισμό και εργαλεία για να μπορεί να εκτελεί ταυτόχρονα σε διάφορα σημεία, κάθε χρονική στιγμή το αντικείμενο της σύμβασης. Επισημαίνεται ότι λόγω της φύσης του έργου, θα λάβει υπόψη του και θα προβλέψει τη δυνατότητα εργασίας σε δεύτερη ή Τρίτη βάρδια και τη δυνατότητα εργασίας σε ημέρες αργίας και εορτών. Οποιαδήποτε επιβάρυνση από την υπερωριακή ή νυκτερινή εργασία και τις κάθε είδους άδειες θα βαρύνει τον Ανάδοχο χωρίς καμιά απαίτηση οποιασδήποτε αποζημίωσης.

Επίσης τα ίδια συνεργεία πλήρως επανδρωμένα είναι υποχρεωμένος να τα χρησιμοποιεί περισσότερες από μία βάρδιες, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο, για να επεμβαίνουν σε οποιοδήποτε σημείο, για αντιμετώπιση επειγουσών και επικινδύνων καταστάσεων, ανεξαρτήτως του μεγέθους επέμβασης, αλλά και για ειδικούς λόγους άμεσης επέμβασης εκτέλεσης κάποιας εργασίας.

Όλες οι εργασίες θα είναι σύμφωνες ως προς τα υλικά, τον τρόπο κατασκευής, τον έλεγχο ποιότητας και την επιμέτρηση με τα οριζόμενα στα Τεύχη Δημοπράτησης, τις εγκεκριμένες προδιαγραφές, τις εγκεκριμένες μελέτες και τις οδηγίες της επίβλεψης

Advertisement
Advertisement

Ετικέτες

δημοφιλη θεματα