Βάσω
Βελίκοβα

Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Βελτίωση βατότητας της επαρχιακής οδού από Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης μέχρι Δροσοπηγή».

Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 150.000,00 ευρώ. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 6 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους μέχρι τις 24 Απριλίου και η αποσφράγιση αυτών θα γίνει στις 30 Απριλίου.

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ και με τίτλο: «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για το ποσό των 150.000,00 ( με ΦΠΑ), σύμφωνα με απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Ταυτότητα του έργου

Το έργο θα εκτελεσθεί επί της επαρχιακής οδού από Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης μέχρι Δροσοπηγή της ΠΕ Ιωαννίνων.

Η παρούσα μελέτη αφορά τις εργασίες για την αντιμετώπιση των βλαβών της οδού που συνδέει την Τ.Κ. Δροσοπηγής Δήμου Κόνιτσας με την Εθνική οδό Ιωαννίνων Κοζάνης.

Οι εργασίες που προβλέπονται να εκτελεστούν είναι:

-Άρση των καταπτώσεων και των κατολισθήσεων εδάφους οποιασδήποτε φύσεως από τα πρανή ορυγμάτων ή επιχωμάτων.

-Καθαρισμός των τάφρων απορροής όμβριων της οδού σε μήκος 2,5χλμ.

-Η αποκατάσταση των αστοχιών του οδοστρώματος τοπικά κατά θέσεις (συνολικού μήκους οδού 150μ) όπως αυτές θα καθορισθούν από την Υπηρεσία κατά την εγκατάσταση του αναδόχου που περιλαμβάνουν:

  • Εκσκαφή στο απαιτούμενο βάθος σε όλο το πλάτος της οδού-αφαίρεση του προβληματικού εδαφικού υποστρώματος- μόρφωση/συμπύκνωση της νέας επιφάνειας σκάφης με ρύσεις 2- 3% για την καλύτερη αποστράγγιση.
  • Κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης με κοκκώδες υλικό τουλάχιστον 0,50μ.
  • Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 10εκ από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00.
  • Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00.
  • Κατασκευή ασφαλτικής προεπάλειψης
  • Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης.

-Η κατασκευή επένδυσης τριγωνικής τάφρου με σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 (ελαφρά οπλισμένου με πλέγμα Τ131).

-Η κατασκευή τοιχίου λιθοπλήρωτων συρματοκιβωτίων h=3m σε μήκος 10μ σε συνέχεια υφιστάμενου πτερυγότοιχου για την προστασία του επιχώματος της οδού από την διάβρωση του χειμάρρου (χθ 2+700 χθ 0+00 η διασταύρωση με την εθν. οδό).

-Η κατασκευή ασφαλτικών στρώσεων επί του υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα αφού προηγούμενα έχει εφαρμοστεί ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη σε τμήματα όπου εμφανίζονται φθορές.

-Η τοποθέτηση στηθαίου ασφαλείας 150μ και οριοδεικτών.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV