Newsroom

Η Κτιριακές Υποδομές Α.Ε προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις», με συνολική δαπάνη προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 1.238.000,00 ευρώ.

1. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

  • φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών και που είναι εγκατεστημένα σε:
  1.  σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
  2. σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
  3. σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος καθώς δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Προσφέρεται δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.ktyp.gr.

3. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 13η Μαΐου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μμ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 17η Μαΐου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ.

4. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται εντός τριακοσίων (300) συνολικά ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

5. Η διαδικασία υποβολής των προσφορών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 3 της Διακήρυξης.

6. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα: στο άρθρο 95 παρ. 2(β) του Ν.4412/2016 για το σύστημα «με συμπλήρωση του ανοικτού τιμολογίου» που περιλαμβάνεται στα έγγραφα της σύμβασης που χορηγούνται από την Αναθέτουσα Αρχή

7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 19.968,00 € και ισχύ τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες μεγαλύτερη από το χρόνο ισχύος των προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 10 μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

8. Το έργο εντάχθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3716/13.11.2023 (ΑΔΑ: 61777-ΗΝΟ) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής στο Ε.Π. «Αττική 2021 – 2027».

9. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.

10. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.

 

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV