Βάσω
Βελίκοβα

Σε δημοπράτηση βγήκε το έργο «Ανακαίνιση – Εκσυγχρονισμός του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» : Τμήμα Α’: Ανακατασκευή Κεντρικής Αποστείρωσης, αναδιαμόρφωση χώρων για την  δημιουργία μονάδας ημερήσιας νοσηλείας και μετεγκατάσταση των εργαστηρίων της νευρολογικής κλινικής Tμήμα B’: Πυροπροστασία του κτιριακού συγκροτήματος»

Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι η Διοίκηση 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας.

Το ΤΑΙΠΕΔ είναι η Διενεργούσα Αρχή, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ενεργεί κατ’ εντολή, για λογαριασμό και στο όνομα του Δικαιούχου – Υπουργείου Ευθύνης, ήτοι του Υπουργείου Υγείας και του Δικαιούχου, ήτοι της Διοίκησης 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.) Μακεδονίας, εκτελώντας όλες τις απαιτούμενες και προβλεπόμενες ενέργειες της αρμοδιότητας της Αναθέτουσας Αρχής στο όνομα και για λογαριασμό της μέχρι και την κατακύρωση της σύμβασης.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 3.007.327 ευρώ (ποσό χωρίς Φ.Π.Α. 2.425.264,20 ευρώ). Η δημοπράτηση του έργου θα γίνει στις 12 Ιουλίου 2024 και η αποσφράγιση των προσφορών είναι προγραμματισμένη για την ίδια ημέρα.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης ανά Τμήμα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με αξιολόγηση μελέτης και η κατακύρωση γίνεται ως προς κάθε Τμήμα του Έργου με βάση το ανωτέρω κριτήριο.

Κάθε Τμήμα έχει διαφορετική συνολική προθεσμία εκτέλεσης ήτοι:

 • Το Τμήμα Α δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
 • Το Τμήμα Β δεκαέξι (16) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU και υπάγεται στους ειδικούς όρους εκτέλεσης των Δράσεων και Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σύμφωνα κυρίως με τον Κανονισμό για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και του εθνικού νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η χρηματοδότηση της παρούσας είναι εγγεγραμμένη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων: Ανακαινίσεις και Εκσυγχρονισμός Νοσοκομείων σε Ολόκληρη την Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, η συνεισφορά του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στον συνολικό προϋπολογισμό του έργου ανέρχεται σε χρηματικό ποσό ίσο με 2.425.264,20 €, ενώ η αντίστοιχη συνεισφορά του ΠΔΕ ανέρχεται σε χρηματικό ποσό ίσο με 582.063,41 € και αφορά στον ΦΠΑ 24%

Περιγραφή του έργου

Το προς δημοπράτηση έργο αφορά σε εργασίες που θα εκτελεστούν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Αντικείμενο του έργου είναι η μελέτη και η κατασκευή όλων των εργασιών που απαιτούνται για την ανακατασκευή της Κεντρικής Αποστείρωσης, την αναδιαμόρφωση χώρων για την δημιουργία μονάδας ημερήσιας νοσηλείας και την μετεγκατάσταση των εργαστηρίων της Νευρολογικής κλινικής, καθώς και την Πυροπροστασία του κτιριακού συγκροτήματος του Γ.Ν.Θ. Παπανικολάου.

Πιο αναλυτικά:

Τμήμα Α

 • Ανακατασκευή κεντρικής αποστείρωσης

Για την πραγματοποίηση των παρεμβάσεων, θα απαιτηθούν οι παρακάτω οικοδομικές εργασίες:

 • Καθαιρέσεις τοιχοποιιών
 • Αποξήλωση ξύλινων και σιδηρών κουφωμάτων
 • Καθαίρεση του δαπέδου του WC από κεραμικά πλακίδια
 • Καθαίρεση των πλακιδίων τοίχων σε όλους τους χώρους
 • Αποξήλωση των κάθε είδους λοιπών υφιστάμενων επιστρώσεων και επενδύσεων
 • Αποξήλωση των υφιστάμενων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, παράδοση των χρήσιμων υλικών στην Υπηρεσία και απομάκρυνση των αχρήστων σε κατάλληλους πιστοποιημένους χώρους.
 • Κατασκευή τοιχοποιίας από ξηρά ή υγρή δόμηση
 • Επίστρωση του δαπέδου των χώρων αποστείρωσης με αντιμικροβιακό – αντιστατικό δάπεδο από PVC
 • Επίστρωση του χώρου του γραφείου και της κουζίνας με πλακίδια PVC (ή φύλλα σε ρολό).
 • Επίστρωση του δαπέδου και των τοίχων του WC με κεραμικά πλακίδια.
 • Επενδύσεις τοίχων με ανθυγρή γυψοσανίδα με φύλλα αντιμικροβιακού υλικού
 • Κατασκευή ψευδοροφών
 • Τοποθέτηση κουφωμάτων και εσωτερικών θυρών
 • Χρωματισμοί με χρώματα βάσει προδιαγραφών
 • Επένδυση των χώρων των κλιβάνων, περιμετρικά αυτών, με φύλλα ανοξείδωτης λαμαρίνας.

Προβλέπονται επίσης εργασίες για τις παρακάτω Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις:

 • Ύδρευση
 • Αποχέτευση
 • Θέρμανση-Κλιματισμός
 • Ισχυρά Ρεύματα
 • Ασθενή Ρεύματα
 • Ασφάλεια
 • Ενεργητική Πυροπροστασία

Αναδιαμόρφωση χώρων για την  δημιουργία μονάδας ημερήσιας νοσηλείας και μετεγκατάσταση των εργαστηρίων της νευρολογικής κλινικής

Προβλέπεται η δημιουργία 4-κλινου θαλάμου ημερήσιας νοσηλείας, η μετεγκατάσταση των εργαστηρίων της νευρολογικής κλινικής – εργαστήρια, κλινικής νευροφυσιολογίας που στεγάζονταν σε ακατάλληλους χώρους στο ημιυπόγειο του κτιρίου 8, και η δημιουργία των απαραίτητων βοηθητικών χώρων (γραφεία ιατρών, προϊσταμένης, χώρος ανάπαυσης προσωπικού, αποθήκη, wc).

Για την πραγματοποίηση των παρεμβάσεων, θα απαιτηθούν οι παρακάτω οικοδομικές εργασίες:

 1. Εργασίες Καθαιρέσεων
 2.  Γυψοσανίδες
 3. Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς.
 4. Ψευδοροφές
 5. Δάπεδα
 6. Επενδύσεις
 7. Κουφώματα
 8. Εργασίες χρωματισμών

Προβλέπονται επίσης εργασίες για τις παρακάτω Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις:

 • Ύδρευση
 • Αποχέτευση
 • Θέρμανση-Κλιματισμός
 • Ισχυρά Ρεύματα
 • Ασθενή Ρεύματα
 • Ιατρικά Αέρια
 • Ενεργητική Πυροπροστασία

Τμήμα Β

 • Πυροπροστασία κτιριακού συγκροτήματος 

Οι εγκαταστάσεις Ενεργητικής Πυροπροστασίας του κτιριακού συγκροτήματος θα πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα:

 1. Εγκατάσταση Πυρόσβεσης Απλού ή Μόνιμου Υδροδοτικού Πυροσβεστικού Δικτύου (αποτέλεσμα μελέτης): για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.
 2. Εγκατάσταση Μόνιμου Αυτόματου Συστήματος Καταιονισμού με νερό (SPRINKLERS) (αποτέλεσμα μελέτης): για την αυτόματη κατάσβεση της πυρκαγιάς.
 3. Εγκατάσταση Φορητών Πυροσβεστήρων και Πυροσβεστικών σταθμών.
 4. Εγκατάσταση Σήμανσης Οδεύσεων Διαφυγής: αναθεώρηση των υφιστάμενων διαγραμμάτων διαφυγής σύμφωνα με την νέα μελέτη που θα εκπονηθεί. Τα υφιστάμενα διαγράμματα διαφυγής έχουν εκπονηθεί και συνοδεύουν το υλικό του έργου.
 5. Εγκατάσταση Συστήματος Πυρανίχνευσης – Συναγερμού και αναγγελίας πυρκαγιάς (και μεγάφωνων): με σκοπό την έγκαιρη διαπίστωση έναρξης πυρκαγιάς σε συγκεκριμένο χώρο του κτιρίου και την έγκαιρη ειδοποίηση του πληθυσμού του κτιρίου αλλά και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την εκδήλωση πυρκαγιάς.
 6. Εγκατάσταση Συστήματος Αυτόματης Κατάσβεσης: για την αυτόματη κατάσβεση της πυρκαγιάς, στους επικίνδυνους χώρους (Λεβητοστάσια, Χώροι Δεξαμενών Καυσίμου, Χώροι Κεντρικών Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων κ.λπ.)
 7. Εγκατάσταση δίδυμου αντλητικού συγκροτήματος, εφόσον απαιτηθεί η εγκατάσταση μόνιμου πυροσβεστικού δικτύου ή/και δικτύου sprinkler (ένα ή περισσότερα σύμφωνα με το αποτέλεσμα της μελέτης)

Σκοπός των εγκαταστάσεων παθητικής πυροπροστασίας είναι ο περιορισμός και η καθυστέρηση εξάπλωσης της πυρκαγιάς με τη δημιουργία πυροδιαμερισμάτων.

Οι εργασίες Παθητικής Πυροπροστασίας του κτιριακού συγκροτήματος θα πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα:

 1. Εγκατάσταση πυράντοχων θυρών όπου θα ορίζονται από την εγκεκριμένη μελέτη.
 2. Fire Dampers.
 3. Πυροφραγμοί.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

 • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
 • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
 • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV