Βάσω
Βελίκοβα

Σε δημοπράτηση βγήκε το έργο «Ανακατασκευή – προσαρμογή στο νέο πρότυπο του Τ.Ε.Π. στο Γ.Ν. – Κ.Υ. Καλύμνου «Βουβάλειο» και ανακαίνιση Τ.Ε.Π. και Νοσηλευτικών Μονάδων στο Γ.Ν. – Κ.Υ. Λέρου»

Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου.

Το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. είναι η Διενεργούσα Αρχή και ενεργεί κατ’ εντολή , για λογαριασμό και στο όνομα του δικαιούχου τού Προγράμματος Υπουργείου Υγείας, εκτελώντας όλες τις απαιτούμενες και προβλεπόμενες ενέργειες της αρμοδιότητας της Αναθέτουσας Αρχάς στο όνομα και για λογαριασμό της μέχρι και την κατακύρωση της σύμβασης.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 810.000 ευρώ (ποσό χωρίς Φ.Π.Α. 653.225 ευρώ). Η δημοπράτηση του έργου θα γίνει στη 1 Αυγούστου 2024 και η αποσφράγιση των προσφορών είναι προγραμματισμένη για την ίδια ημέρα.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 210 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGeneration.EU και υπάγεται στους ειδικούς όρους εκτέλεσης των Δράσεων και Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σύμφωνα κυρίως με τον Κανονισμό για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και του εθνικού νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Υγείας. Η χρηματοδότηση της παρούσας είναι εγγεγραμμένη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων: Ανακαινίσεις και Εκσυγχρονισμός Νοσοκομείων σε ολόκληρη την Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, η συνεισφορά του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στον συνολικό προϋπολογισμό του έργου ανέρχεται σε χρηματικό ποσό ίσο με 653.225,81 ευρώ, ενώ η αντίστοιχη συνεισφορά του ΠΔΕ ανέρχεται σε χρηματικό ποσό ίσο με 156.774,19 ευρώ και αφορά στον ΦΠΑ 24%

Περιγραφή του έργου

Το προς δημοπράτηση έργο θα εκτελεστεί στην Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου, Περιφερειακή Ενότητα Καλύμνου, στο Δήμο Καλυμνίων και στο Δήμο Λέρου

Το έργο αφορά στην ανακαίνιση και εκσυγχρονισμό των Τ.Ε.Π. και Νοσηλευτικών Τμημάτων στο Γ.Ν. – Κ.Υ. Καλύμνου «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» και στο Γ.Ν. – Κ.Υ. Λέρου και ειδικότερα:

Στο Γ.Ν. – Κ.Υ. Καλύμνου «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών ανακατασκευής – προσαρμογής στο νέο πρότυπο, ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.), σύμφωνα με το σχέδιο αρχιτεκτονικής κάτοψης της Υπηρεσίας. Οι επεμβάσεις στους υπάρχοντες χώρους του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.), συνολικής επιφάνειας 300 μ2 περίπου, συνίστανται κυρίως σε:

 • α) Κατεδαφίσεις τοίχων, καθαιρέσεις κεραμικών πλακιδίων τοίχου και δαπέδου, καθαιρέσεις ερμαρίων – ιματιοθηκών, αποξηλώσεις επιστρώσεων από πλακίδια ή ταπίτα PVC, ψευδοροφών, ειδών κρουνοποιίας, υδραυλικών υποδοχέων και φωτιστικών σωμάτων, αποξηλώσεις υδραυλικών – αποχετευτικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, αποξηλώσεις εγκαταστάσεων ιατρικών αερίων και ψύξης θέρμανσης, διάνοιξη αυλάκων σε δάπεδα και τοίχους για την κατασκευή νέων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, μεταφορά προϊόντων καθαιρέσεων – αποξηλώσεων, αποκαταστάσεις – μερεμέτια,
 • β) Ανακατασκευή χώρων υγιεινής – υγρών χώρων (λουτρών, WC, κλπ),
 • γ) Επιστρώσεις δαπέδων με ταπίτες PVC,
 • δ) Επιστρώσεις δαπέδων – επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια,
 • ε) Κατασκευή νέων ξύλινων θυρών,
 • στ) Κατασκευή νέων ξύλινων ερμαρίων,
 • ζ) Προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών λωρίδων τοίχων,
 • η) Χρωματισμοί τοίχων – οροφών,
 • θ) Κατασκευή ψευδοροφών,
 • ι) Προμήθεια και τοποθέτηση κουρτινών οπτικής απομόνωσης κλινών ασθενών,
 • ια) Κατασκευή νέων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, νέοι ηλεκτρικοί πίνακες, ρευματοδότες και διακόπτες,
 • ιβ) Κατασκευή νέων εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης στα λουτρά – WC, σε νιπτήρες και νεροχύτες εξεταστηρίων και σύνδεση με το υπάρχον δίκτυο,
 • ιγ) Προμήθεια και εγκατάσταση ειδών υγιεινής – υδραυλικών υποδοχέων, ειδών κρουνοποιίας (θερμομικτικών μπαταριών, κλπ) και αξεσουάρ μπάνιου,
 • ιδ) Προμήθεια και εγκατάσταση νέων φωτιστικών σωμάτων,
 • ιε) Κατασκευή πλήρους συστήματος πυρανίχνευσης,
 • ιστ) Προμήθεια και εγκατάσταση επιτοίχιων μονάδων κεφαλής κλίνης ασθενών (BHU) και τροποποίηση – επέκταση – προσαρμογή εγκαταστάσεων ιατρικών αερίων,
 • ιζ) Προμήθεια και εγκατάσταση συσκευών ψύξης – θέρμανσης.

Στο Γ.Ν. – Κ.Υ. Λέρου προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού, χώρων του Νοσοκομείου συνολικής επιφάνειας 2100 μ2 περίπου, στο Τ.Ε.Π., στις Νοσηλευτικές Μονάδες Καρδιολογική, Παθολογική, Χειρουργική, Γυναικολογική, Παιδιατρική, στα Χειρουργεία, στο Ακτινολογικό Εργαστήριο, στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού και σε κοινόχρηστους χώρους. Προβλέπεται αντικατάσταση δαπέδων με νέους ταπίτες PVC, προστατευτικά τοίχων και θυρών, νέες ψευδοροφές επισκέψιμες με πλάκες γυψοσανίδας ή σταθερές με φύλλα τσιμεντοσανίδας, αντικατάσταση θυρών (κάσα – θυρόφυλλο) θαλάμων ασθενών με νέες ξύλινες απλές και αντικατάσταση κεντρικών θυρών εισόδου Κλινικών με νέες πυράντοχες. Δεν προβλέπονται εργασίες στο εξωτερικό περίβλημα του κτιρίου.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

 • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
 • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
 • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV