Βάσω
Βελίκοβα

Σε δημοπράτηση βγήκε το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση Κέντρων Υγείας (ΚΥ) Ηλιούπολης, Κεραμεικού».

Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι η Διοίκηση  1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής.

Το ΤΑΙΠΕΔ είναι η Διενεργούσα Αρχή, και ενεργεί κατ’ εντολή, για λογαριασμό και στο όνομα του Δικαιούχου – Υπουργείου Ευθύνης, ήτοι του Υπουργείου Υγείας και του Δικαιούχου, ήτοι της Διοίκησης 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής εκτελώντας όλες τις απαιτούμενες και προβλεπόμενες ενέργειες της αρμοδιότητας της Αναθέτουσας Αρχής στο όνομα και για λογαριασμό της μέχρι και την κατακύρωση της σύμβασης.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 3,77 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς Φ.Π.Α. 3,43 εκατ. ευρώ). Η δημοπράτηση του έργου θα πραγματοποιηθεί στις 15 Ιουλίου 2024 και η αποσφράγιση των προσφορών είναι προγραμματισμένη για την ίδια ημέρα.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με αξιολόγηση μελέτης.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του Έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Υγείας.

Το Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU και υπάγεται στους ειδικούς όρους εκτέλεσης των Δράσεων και Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σύμφωνα κυρίως με τον Κανονισμό για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και του εθνικού νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η χρηματοδότηση της παρούσας είναι εγγεγραμμένη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Ανακαίνιση Υποδομών ΠΦΥ-Ανάπτυξη Ιατρείων Διαχείρισης Χρόνιων Νοσημάτων. Πιο συγκεκριμένα, η συνεισφορά του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στον συνολικό προϋπολογισμό του έργου ανέρχεται σε χρηματικό ποσό ίσο με 3.043.605,76 ευρώ, ενώ η αντίστοιχη συνεισφορά του ΠΔΕ ανέρχεται σε χρηματικό ποσό ίσο με 730.465,38 ευρώ και αφορά στον ΦΠΑ 24%.

Περιγραφή του έργου

Το προς δημοπράτηση Έργο αφορά σε εργασίες που θα εκτελεστούν στην Περιφέρεια Αττικής, και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών.

Αντικείμενο του έργου είναι η ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση των Κέντρων Υγείας Ηλιούπολης, Κεραμεικού που θα συνεισφέρει στη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών υγείας που προσφέρουν. Τα κτίρια είναι ιδιοκτησία του ΕΦΚΑ (Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης).

Θα ληφθούν υπόψη, τόσο στις οικοδομικές όσο και στις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες οι ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ, όπως αυτός ισχύει για κτίρια του Δημοσίου τομέα με τη συγκεκριμένη χρήση. Σε κάθε περίπτωση, η ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, θα είναι τουλάχιστον κατηγορίας Β. Όλα τα προσφερόμενα υλικά, οι μελέτες που θα εκπονηθούν κλπ., θα καλύπτουν τις απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ.

Στο αντικείμενο του αναδόχου περιλαμβάνεται επίσης η υπαγωγή τυχόν πολεοδομικών αυθαιρεσιών στις διατάξεις του Ν.4495/2017. Με το πέρας των εργασιών και πριν την έκδοση βεβαίωσης περάτωσης εργασιών του έργου, ο ανάδοχος θα συγκεντρώσει τα απαιτούμενα έγγραφα, θα τα καταχωρήσει στον ηλεκτρονικό φάκελο της Ταυτότητας Κτιρίου και θα εκδώσει Πιστοποιητικό Πληρότητάς Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου. Επίσης θα μεριμνήσει για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης.

Τα υπόψη κτίρια μετά την ανακαίνιση – ενεργειακή αναβάθμιση θα συνεχίσουν να έχουν χρήση Κέντρου Υγείας στους ορόφους που φιλοξενούν τις Υπηρεσίες τους.

ΚΥ Ηλιούπολης

Πρόκειται για τριώροφο κτίριο, ωφέλιμης επιφάνειας 1.660,12 μ², όπου το Ισόγειο και ο Α’ όροφος φιλοξενούν τις υπηρεσίες του Κέντρου Υγείας ενώ στο Υπόγειο βρίσκονται αποθήκες αρχειακού υλικού του ΚΥ και του ΕΦΚΑ. Στους Β’ και Γ’ ’Ορόφους βρίσκονται οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ οπού δεν επεμβαίνουμε με εσωτερικές εργασίες πάρα μόνο αυτές που απαιτεί ο ΚΕΝΑΚ προκειμένου να ενταχθεί το κτήριο στο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης.
Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι παραμένουν ως έχουν, εκτός από τον χώρο του δώματος (περιλαμβάνεται η απόληξη του κλιμακοστασίου) όπου γίνονται κάποιες εργασίες.

Το κτίριο είναι ιδιοκτησία του e-ΕΦΚΑ (Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης). Πρόκειται για κτίριο από σκυρόδεμα, με εξωτερικές και εσωτερικές οπτοπλινθοδομές, με οροφές από ξηρά δόμηση και μαρμάρινα δάπεδα.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το κέλυφος δεν διαθέτει θερμομόνωση, η μόνωση του δώματος είναι αρκετά παλιά, τα εξωτερικά κουφώματα είναι απλών διατομών, ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός και τα δίκτυα είναι πεπαλαιωμένα, τα οικοδομικά τελειώματα των χώρων έχουν υποστεί τη φυσιολογική φθορά που συνήθως απαντάται σε Δομές Υγείας συνεχούς χρήσης.

KY Κεραμεικού

Πρόκειται για τετραώροφο κτίριο, ωφέλιμης επιφάνειας 1.956,26 μ², όπου το Ισόγειο, ο Α’ και ο Β΄ όροφος φιλοξενεί τις υπηρεσίες του Κέντρου Υγείας ενώ στο 1ο και 2ο υπόγειο υπάρχει χώρος στάθμευσης. Στους Γ’ και Δ’ ορόφους στεγάζονται υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, όπου δεν επεμβαίνουμε με εσωτερικές εργασίες πάρα μόνο αυτές που απαιτεί ο ΚΕΝΑΚ προκειμένου να ενταχθεί το κτήριο στο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης.

Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι παραμένουν ως έχουν εκτός από τον χώρο του δώματος (περιλαμβάνεται η απόληξη του κλιμακοστασίου) όπου γίνονται κάποιες εργασίες.

Το κτίριο είναι ιδιοκτησία του e-ΕΦΚΑ (Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης). Πρόκειται για κτίριο από σκυρόδεμα, με εξωτερικές και εσωτερικές οπτοπλινθοδομές, με οροφές από ξηρά δόμηση και μαρμάρινα δάπεδα.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το κέλυφος δεν διαθέτει θερμομόνωση, η μόνωση του δώματος είναι αρκετά παλιά, τα εξωτερικά κουφώματα είναι απλών διατομών, ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός και τα δίκτυα είναι πεπαλαιωμένα, τα οικοδομικά τελειώματα των χώρων έχουν υποστεί τη φυσιολογική φθορά που συνήθως απαντάται σε Δομές Υγείας συνεχούς χρήσης.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV