Βάσω
Βελίκοβα

Σε δημοπράτηση βγήκε το έργο «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Ανακαίνιση Κέντρων Υγείας (ΚΥ) Καλλιθέας, Χαλανδρίου».

Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι η Διοίκηση 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής.

Το ΤΑΙΠΕΔ είναι η Διενεργούσα Αρχή και ενεργεί κατ’ εντολή, για λογαριασμό και στο όνομα του Δικαιούχου – Υπουργείου Ευθύνης, ήτοι του Υπουργείου Υγείας και του Δικαιούχου, ήτοι της Διοίκησης 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής εκτελώντας όλες τις απαιτούμενες και προβλεπόμενες ενέργειες της αρμοδιότητας της Αναθέτουσας Αρχής στο όνομα και για λογαριασμό της μέχρι και την κατακύρωση της σύμβασης.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 4,62 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς Φ.Π.Α. 3,72 εκατ. ευρώ). Η δημοπράτηση του έργου θα γίνει στις 12 Ιουλίου 2024 και η αποσφράγιση των προσφορών είναι προγραμματισμένη για την ίδια ημέρα.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του Έργου ορίζεται σε δεκατέσσερις (14) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με αξιολόγηση μελέτης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Υγείας.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU και υπάγεται στους ειδικούς όρους εκτέλεσης των Δράσεων και Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σύμφωνα κυρίως με τον Κανονισμό για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και του εθνικού νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η χρηματοδότηση της παρούσας είναι εγγεγραμμένη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Ανακαίνιση Υποδομών ΠΦΥ-Ανάπτυξη Ιατρείων Διαχείρισης Χρόνιων Νοσημάτων. Πιο συγκεκριμένα, η συνεισφορά του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στον συνολικό προϋπολογισμό του έργου ανέρχεται σε χρηματικό ποσό ίσο με 3.728.072,37 ευρώ, ενώ η αντίστοιχη συνεισφορά του ΠΔΕ ανέρχεται σε χρηματικό ποσό ίσο με 894.737,37 ευρώ και αφορά στον ΦΠΑ 24%

Περιγραφή του έργου

Το προς δημοπράτηση Έργο αφορά σε εργασίες που θα εκτελεστούν στην Περιφέρεια Αττικής, και συγκεκριμένα στην Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών και την Περιφερειακή Ενότητα Βόρειου Τομέα Αθηνών

Αντικείμενο του έργου είναι η ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση των Κέντρων Καλλιθέας και Χαλανδρίου που θα συνεισφέρει στη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών υγείας που προσφέρουν.

ΚΥ Καλλιθέας

Πρόκειται για τριώροφη μονάδα υγείας με υπόγειους βοηθητικούς χώρους, η οποία έχει συνολική επιφάνεια 3.107,60τμ. και είναι ελεύθερο από τις δύο πλευρές, ενώ στην πίσω πλευρά αναπτύσσεται ο ακάλυπτος χώρος. Το υφιστάμενο κτίριο έχει κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα, και φέρει τοιχοποιίες εξωτερικά από οπτόπλινθους και εσωτερικά από οπτόπλινθους και γυψοσανίδες ξηράς δόμησης, και στο οποίο λόγω παλαιότητας προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών επισκευών, καθολικής ανακαίνισης, εκσυγχρονισμού και ενεργειακής αναβάθμισης.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το κέλυφος δεν διαθέτει θερμομόνωση, η μόνωση του δώματος είναι αρκετά παλιά, τα εξωτερικά κουφώματα είναι απλών διατομών, ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός και τα δίκτυα είναι πεπαλαιωμένα, τα οικοδομικά τελειώματα των χώρων έχουν υποστεί τη φυσιολογική φθορά που συνήθως απαντάται σε Δομές Υγείας συνεχούς χρήσης, τα εσωτερικά κουφώματα χρήζουν αντικατάστασης καθώς αντιμετωπίζουν προβλήματα από την σημαντική φθορά της συνεχούς χρήσης, οι ψευδοροφές των χώρων έχουν υποστεί φθορά και η μόνωση του δώματος είναι αρκετά παλιά.

Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, τόσο στις οικοδομικές όσο και στις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες οι ελάχιστές απαιτήσεις του ΚΕνΑΚ, όπως αυτός ισχύει για κτίρια του Δημοσίου τομέα με τη συγκεκριμένη χρήση. Σε κάθε περίπτωση, η ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, θα είναι τουλάχιστον κατηγορίας Β. Όλα τα προσφερόμενα υλικά, οι μελέτες που θα εκπονηθούν κλπ., θα καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕνΑΚ.

Στο αντικείμενο του αναδόχου περιλαμβάνεται επίσης η υπαγωγή τυχόν πολεοδομικών αυθαιρεσιών στις διατάξεις του Ν.4495/2017. Με το πέρας των εργασιών και πριν την έκδοση βεβαίωσης περάτωσης εργασιών του έργου, ο ανάδοχος θα συγκεντρώσει τα απαιτούμενα έγγραφα, θα τα καταχωρήσει στον ηλεκτρονικό φάκελο της Ταυτότητας Κτιρίου και θα εκδώσει Πιστοποιητικό Πληρότητάς Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου. Επίσης θα μεριμνήσει για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης.

Προβλέπεται ειδική σήμανση ασφαλείας με πινακίδες στο χώρο του εργοταξίου καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών, προς αποφυγή παντός τύπου ατυχήματος και διέλευσής από άτομα που δεν έχουν σχέση με τις εργασίες. Επίσης ειδική σήμανση που θα κατευθύνει το κοινό του ΚΥ λόγω των εργασιών προκειμένου να γίνεται όσο δυνατόν εύρυθμη η λειτουργία του.

Τέλος, προβλέπεται η ανάπτυξη Ιατρείου Διαχείρισης Χρόνιων Νοσημάτων εντός των δομών της ΠΦΥ (σύμφωνα με τα πρότυπα των Μονάδων Συντονισμού Διαβήτη). Για την ανάπτυξη των Μονάδων Διαχείρισης Χρόνιων Νοσημάτων, το μέγεθος κάθε Μονάδας εκτιμήθηκε κατά μέσο όρο 30 τ.μ. ανά Μονάδα Διαχείρισης.

Το υπόψη κτίριο μετά την ανακαίνιση – ενεργειακή αναβάθμιση θα συνεχίσει να έχει χρήση Κέντρου Υγείας.

ΚΥ Χαλανδρίου.

Πρόκειται τριώροφη μονάδα υγείας με υπόγειους βοηθητικούς χώρους, συμβατικής κατασκευής, χρονολογίας 1954, με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα, στο οποίο λόγω παλαιότητας προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών επισκευών, καθολικής ανακαίνισης, εκσυγχρονισμού και ενεργειακής αναβάθμισης.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το κέλυφος δεν διαθέτει θερμομόνωση, τα εξωτερικά κουφώματα είναι χωρίς θερμοδιακοπή, ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός και τα δίκτυα είναι πεπαλαιωμένα, τα οικοδομικά τελειώματα των χώρων έχουν υποστεί τη φυσιολογική φθορά που συνήθως απαντάται σε Δομές Υγείας συνεχούς χρήσης, τα εσωτερικά κουφώματα χρήζουν αντικατάστασης καθώς αντιμετωπίζουν προβλήματα από την σημαντική φθορά της συνεχούς χρήσης, οι ψευδοροφές των χώρων έχουν υποστεί φθορά και η μόνωση του δώματος είναι αρκετά παλιά.

Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, τόσο στις οικοδομικές όσο και στις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες οι ελάχιστές απαιτήσεις του ΚΕνΑΚ, όπως αυτός ισχύει για κτίρια του Δημοσίου τομέα με τη συγκεκριμένη χρήση. Σε κάθε περίπτωση, η ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, θα είναι τουλάχιστον κατηγορίας Β. Όλα τα προσφερόμενα υλικά, οι μελέτες που θα εκπονηθούν κλπ., θα καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕνΑΚ.

Στο αντικείμενο του αναδόχου περιλαμβάνεται επίσης η υπαγωγή τυχόν πολεοδομικών αυθαιρεσιών στις διατάξεις του Ν.4495/2017. Με το πέρας των εργασιών και πριν την έκδοση βεβαίωσης περάτωσης εργασιών του έργου, ο ανάδοχος θα συγκεντρώσει τα απαιτούμενα έγγραφα, θα τα καταχωρήσει στον ηλεκτρονικό φάκελο της Ταυτότητας Κτιρίου και θα εκδώσει

Πιστοποιητικό Πληρότητάς Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου. Επίσης θα μεριμνήσει για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης.

Προβλέπεται ειδική σήμανση ασφαλείας με πινακίδες στο χώρο του εργοταξίου καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών, προς αποφυγή παντός τύπου ατυχήματος και διέλευσής από άτομα που δεν έχουν σχέση με τις εργασίες. Επίσης ειδική σήμανση που θα κατευθύνει το κοινό του ΚΥ λόγω των εργασιών προκειμένου να γίνεται όσο δυνατόν εύρυθμη η λειτουργία του.

Τέλος, προβλέπεται η ανάπτυξη Ιατρείου Διαχείρισης Χρόνιων Νοσημάτων εντός των δομών της ΠΦΥ (σύμφωνα με τα πρότυπα των Μονάδων Συντονισμού Διαβήτη). Για την ανάπτυξη των Μονάδων Διαχείρισης Χρόνιων Νοσημάτων, το μέγεθος κάθε Μονάδας εκτιμήθηκε κατά μέσο όρο 30 τ.μ. ανά Μονάδα Διαχείρισης.

Το υπόψη κτίριο μετά την ανακαίνιση – ενεργειακή αναβάθμιση θα συνεχίσει να έχει χρήση Κέντρου Υγείας.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV