Newsroom

Η «NOVAL PROPERTY» ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίασή του της 17ης Μαΐου 2024 αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά ποσό έως €43.470.062,50) με την έκδοση έως 17.388.025 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 2,50 ευρώ εκάστης με καταβολή μετρητών και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων.

Οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν μέσω δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα.

Η Εταιρεία έχει ήδη υποβάλει αίτηση στο Χρηματιστήριο Αθηνών για την εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η ανώτατη τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών ορίστηκε με την ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε € 2,82 ανά Μετοχή.

Σε συνέχεια της από 5 Οκτωβρίου 2023 ανακοίνωσης της Εταιρείας προς το επενδυτικό κοινό αναφορικά με την υπογραφή ομολογιακού δανείου υπό όρους υποχρεωτικώς μετατρέψιμου σε νέες μετοχές της Εταιρείας, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και της Εταιρείας, η Εταιρεία ενημερώνει ότι με την παρούσα ανακοίνωση, το ΜΟΔ καθίσταται υποχρεωτικώς μετατρέψιμο σε μετοχές της Εταιρείας.

Οι νέες μετοχές που θα προκύψουν από τη Μετατροπή και οι οποίες θα αναληφθούν στο σύνολο τους από την EBRD δεν θα αποτελέσουν αντικείμενο της Δημόσιας Προσφοράς, παρά μόνον της Εισαγωγής, και θα προσμετρηθούν για τον υπολογισμό της διασποράς σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Σε περίπτωση που η Αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως, θα υπάρξει δυνατότητα μερικής κάλυψης, υπό την προϋπόθεση ικανοποίησης του κριτηρίου επαρκούς διασποράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Σε περίπτωση μη επίτευξης επαρκούς διασποράς, η Αύξηση και Δημόσια Προσφορά θα ματαιωθούν.

Το χρονοδιάγραμμα της Αύξησης, της Δημόσιας Προσφοράς και της Εισαγωγής θα διαμορφωθεί στο προσεχές διάστημα. Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σχετικά με την Αύξηση με επόμενες ανακοινώσεις της, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Στο Χρηματιστήριο με “προίκα” τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα

Τα έσοδα από μισθώματα για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2023 ανήλθαν σε 29,3 εκατ. ευρώ, έναντι 24,9 εκατ. ευρώ κατά τη χρήση του 2022, παρουσιάζοντας αύξηση 4,5 εκατ. ευρώ (αύξηση 18%).

Η εν λόγω αύξηση οφείλεται στην ενεργητική διαχείριση των ακινήτων της Εταιρείας, η οποία, σε συνδυασμό με την ποιότητα των ακινήτων του χαρτοφυλακίου, οδήγησε στη σύναψη νέων μισθωτικών συμβάσεων, αλλά και στην αντικατάσταση υφιστάμενων συμβάσεων μίσθωσης με νέες συμβάσεις με πιο ευνοϊκούς όρους.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και αναπροσαρμογής εύλογης αξίας περιουσιακών στοιχείων (adjusted EBITDA) για τη χρήση του 2023 ανήλθαν σε 17,8 εκατ. ευρώ, έναντι 12,8 εκατ. ευρώ κατά το 2022, παρουσιάζοντας αύξηση 5 εκατ. ευρώ (αύξηση 39%) και καταδεικνύοντας τη βελτίωση της συνολικής λειτουργίας της Εταιρείας.

Τα κέρδη από αναπροσαρμογή των επενδυτικών ακινήτων σε εύλογη αξία για τη χρήση του 2023 ανήλθαν σε 47,6 εκατ. ευρώ, έναντι 18,2 εκατ. ευρώ το 2022, παρουσιάζοντας αύξηση 29,4 εκατ. ευρώ (αύξηση 162%) και αποτυπώνοντας αφενός την επαύξηση της αξίας του χαρτοφυλακίου ακινήτων εισοδήματος λόγω της ενεργητικής διαχείρισης και της ποιότητας των ακινήτων, αφετέρου την αναπροσαρμογή της αξίας των προς ανάπτυξη ακινήτων της Εταιρείας, όσο προχωρά η ανάπτυξη και κατασκευή τους.

Τα καθαρά κέρδη για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2023 ανήλθαν σε 64,6 εκατ. ευρώ, έναντι 24,5 εκατ. ευρώ για την περίοδο που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2022, αυξημένα κατά 40,1 εκατ. ευρώ (αύξηση 164%), ως αποτέλεσμα των ανωτέρω ενεργειών της Εταιρείας.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα την 31 Δεκεμβρίου 2023 ανήλθαν σε 74,6 εκατ. ευρώ, έναντι 88,3 εκατ. ευρώ την 31.12.2022.

Η εσωτερική λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2023 ήταν 427,4 εκατ. ευρώ ή 3,98 ευρώ ανά μετοχή, ενώ την 31 Δεκεμβρίου 2022 ήταν 365,9 εκατ. ευρώ ή 3,40 ευρώ ανά μετοχή, σημειώνοντας αύξηση 61,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή άνοδο 17%.

Ξεπέρασε τα 570 εκατ. ευρώ η αξία του χαρτοφυλακίου επενδύσεων

Την 31η Δεκεμβρίου 2023, η εύλογη αξία του χαρτοφυλακίου των εξήντα ενός (61) επενδυτικών ακινήτων και συμμετοχών της Noval Property διαμορφώθηκε σε 571 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 55 εκατ. ευρώ (αύξηση 11%) έναντι της εύλογης αξίας της 30ης Ιουνίου 2023 (516 εκατ. ευρώ).

Η Noval Property και το 2023, συνέχισε τόσο την ενεργητική διαχείριση του χαρτοφυλακίου ακινήτων εισοδήματος, όσο και την ανάπτυξη ακινήτων του χαρτοφυλακίου της, κατά κύριο λόγο στους τομείς των γραφείων, logistics, και κατοικιών, με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη και με στόχευση πιστοποίησης κατά LEED, αποβλέποντας στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του χαρτοφυλακίου της και στη δημιουργία αξίας προς όφελος των εμπλεκομένων μερών.

Στο τέλος του 2023, ολοκληρώθηκε η κατασκευή του νέου κτηρίου logistics στη Μάνδρα, και παράλληλα προχώρησαν σημαντικά η κατασκευή του νέου κτηρίου γραφείων στην οδό Χειμάρρας στο Μαρούσι, η ανακατασκευή και μετατροπή υφιστάμενου κτηρίου σε μικτές χρήσεις κατοικιών και γραφείων στην οδό Αρδηττού στο Μετς, η ανακατασκευή υφιστάμενου κτηρίου γραφείων επί της Λεωφόρου Κηφισίας στο Μαρούσι, καθώς και, σε συνεργασία με την Brook Lane Capital, η κατασκευή του νέου συγκροτήματος γραφείων στο πρώην οικόπεδο Kodak στο Μαρούσι.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV