Κατερίνα
Παναγέα

Την έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων έλαβε το έργο με τίτλο «Έργα Διευθέτησης Ρεμάτων Οινόης-Καινούργιο & Σέχρι και Φραγμάτων Ανάσχεσης Οινόης και Αγίας Τριάδας, Περιοχής Μαραθώνα Αττικής», από την Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ19) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο αφορά στην κατασκευή φραγμάτων ανάσχεσης Οινόης & Αγ. Τριάδας και τη Διευθέτηση των ρεμάτων Οινόης και Καινούργιου με την κατασκευή τεχνητού κλάδου οδού Μάχης Μαραθώνα και εντάσσονται στα αντιπλημμυρικά έργα της περιοχής Μαραθώνα Αττικής.

Φορέας του έργου είναι η Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ19) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Περιγραφή του έργου

Τα «Έργα Διευθέτησης Ρεμάτων Οινόης-Καινούργιο & Σέχρι και Φραγμάτων Ανάσχεσης Οινόης και Αγίας Τριάδας, Περιοχής Μαραθώνα Αττικής» αποσκοπούν στην αντιπλημμυρική προστασία με κατάλληλα έργα ανάσχεσης και διευθέτησης, των υδρολογικών λεκανών των ρεμάτων Οινόης και Αγίας Τριάδος στην περιοχή του Μαραθώνα Αττικής, με σκοπό την αντιμετώπιση των κατακλύσεων που έχουν παρατηρηθεί στην περιοχή. Το έργο αφορά στα Φράγματα ανάσχεσης Οινόης & Αγ. Τριάδας και τη Διευθέτηση των ρεμάτων Οινόης και Καινούργιου με την κατασκευή τεχνητού κλάδου οδού Μάχης Μαραθώνα και εντάσσεται στα αντιπλημμυρικά έργα της περιοχής Μαραθώνα Αττικής.

Η περιοχή του έργου εκτείνεται εντός των διοικητικών ορίων της Δ.Ε Μαραθώνα, του Δήμου Μαραθώνα της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής και της περιοχής αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Τα επιμέρους έργα εκτείνονται νότια και νοτιοανατολικά της τεχνητής Λίμνης Μαραθώνα σε απόσταση >1500μ από αυτή. Τα ανάντη τα έργα αφορούν τα ρέματα Οινόης και Αγ.Τριάδας, τα οποία στη συνέχεια συγκλίνουν σε κοινή κοίτη και διέρχονται από το εσωτερικό του οικισμού του Μαραθώνα, ενώ νοτιότερα του οικισμού διαχωρίζονται εκ νέου σε δύο κλάδους (ρ. Σέχρι και ρ.Καινούργιο) έως την παραλιακή ζώνη, βόρεια της περιοχής «Παραλία Μαραθώνα» και νότια–νοτιοδυτικά της περιοχής προστασίας του Εθνικού Πάρκου Σχινιά.

Για την επίλυση των πλημμυρικών προβλημάτων στη λεκάνη απορροής ρεμάτων Οινόης, Καινούργιου και Σέχρι, προτείνεται συνδυασμός έργων ανάσχεσης πλημμυρών (φράγματα ρ. Οινόης και ρ. Αγ. Τριάδας) των ορεινών λεκάνων και έργων διευθέτησης των ρεμάτων στα πεδινά, τα οποία συμπληρώνονται και με τα απαραίτητα τεχνικά έργα και γέφυρες στις θέσεις διασταυρώσεων με οδούς, σύμφωνα με την ακόλουθη συνοπτική περιγραφή:

Φράγματα ανάσχεσης ομβρίων στην ανάντη λεκάνη Οινόης – Αγ. Τριάδος

 • Το φράγμα ανάσχεσης Οινόης, με επιφάνεια λεκάνης απορροής 19,90 χλμ2 (μη περιλαμβανομένης της ανάντη λεκάνη φράγματος Μαραθώνα επιφάνειας 118 χλμ2) είναι τύπου ισχνού κυλινδρούμενου σκυροδέματος (RCC) με μετωπικό υπερχειλιστή. Το μέγιστο ύψος του φράγματος είναι 39,50 μ. από τη θεμελίωση και Η= 28,50 μ. από το έδαφος (χαμηλότερο σημείο της κοίτης).
 • Το φράγμα ανάσχεσης Αγ. Tριάδας, με επιφάνεια λεκάνης απορροής 20,022 χλμ2, είναι τύπου αξονοσυμμετρικού κυλινδρούμενου σκληρού επιχώματος (ΑΚΣΕ) με μετωπικό, ελεύθερο υπερχειλιστή. Το μέγιστο ύψος του φράγματος είναι 31,60 μ. από τη θεμελίωση και Η=26,50 μ. από το έδαφος (χαμηλότερο σημείο της κοίτης).

Ο ρόλος των φραγμάτων αυτών ως φράγματα ανάσχεσης επιβάλλει τη μη αποθήκευση υδάτων παρά μόνο την ανάσχεση του πλημμυρικού όγκου σε προσωρινή λεκάνη κατάκλυσης και την ελεύθερη διοχέτευσή του προς τα κατάντη με επαρκή καθυστέρηση μέσω αγωγού διόδευσης.

Διευθέτηση ρέματος Οινόης και του βόρειου κλάδου αυτού κατάντη της θέσης μερισμού, Καινούργιο, περιλαμβανομένων των απαραίτητων τεχνικών έργων και γεφυρών στις θέσεις διασταυρώσεων με οδούς.

 • Το ρέμα Οινόης έχει, στη θέση εκβολής του, λεκάνη απορροής επιφάνειας 180χλμ2 περίπου, συνυπολογίζοντας την ανάντη φράγματος Μαραθώνα λεκάνη, επιφάνειας 118χλμ2.
 • Τα μήκη διευθετούμενων τμημάτων αφορούν σε
 1. Κατασκευή κλειστού κλάδου (Νότιος κλάδος κατάντη έργου μερισμού) κατά μήκοςτης οδού Μάχης Μαραθώνα, μήκους 3.242μ.
 2. Διαμόρφωση διατομής ρ. Καινούργιο (Νότιος κλάδος κατάντη έργου μερισμού) με ανοικτές (κυρίως) ή κλειστές (κατά τμήματα) διατομές, ανάλογα με το διαθέσιμο εύρος κατάληψης κατά μήκος του υφιστάμενου ρέματος, σε συνολικό μήκος 3,823μ.
 3. Διαμόρφωση διατομής ρ. Οινόης, ανάντη έργου μερισμού παροχής, με ανοικτή τραπεζοειδή διατομή με επένδυση από λιθοπλήρωτα συρματοκιβώτια, σε συνολικό μήκος 5,820μ.

Οι διατομές των υπό διευθέτηση ρεμάτων προβλέπονται ανοικτές τραπεζοειδείς με επένδυση από λιθοπλήρωτα συρματοκιβώτια ή ορθογωνικές από οπλισμένο σκυρόδεμα ή κλειστές ορθογωνικές, με πλάτος πυθμένα από 5,00 μ. έως 10,00 μ.

Συγκοινωνιακά Έργα
Στα πλαίσια των έργων διευθετήσεων προβλέπεται και η αναβάθμιση υφιστάμενων τμημάτων οδών, καθώς και η ομαλή και ακριβής συναρμογή των νέων κατασκευών με την εκάστοτε υφιστάμενη κατάσταση. Συγκεκριμένα, αφορά στις ακόλουθες οδούς:

 • τμήμα της οδού Μαραθώνα – Κάτω Σουλίου – παραλία Μαραθώνα (επί του ενοποιημένου ρέματος Οινόης), κατάντη φυσικής λεκάνης ανάσχεσης, υπεραστικού τύπου και κατηγορίας AVI-AV κατά ΟΜΟΕ μήκους 200m (οδ. Αγ. Μαρίνας),
 • τμήμα της οδού Ποσειδώνος (επί του Καινούργιου ρέματος) κατηγορίας AVI-AV και μήκους

Με την υλοποίηση των προτεινόμενων φραγμάτων ανάσχεσης Οινόης και Αγίας Τριάδας στις ορεινές λεκάνες των ρεμάτων, θα επιτυγχάνεται σημαντική μείωση των παροχών κατάντη, καθώς και η μη σύμπτωση των αιχμών των παροχών των εν λόγω ρεμάτων στο σημείο συμβολής τους. Η μείωση αυτή των παροχών αιχμής σε συνδυασμό με τη διευθέτηση και οριοθέτηση του ρέματος Οινόης, του ενοποιημένου ρέματος Οινόης και του ρέματος Καινούργιο (με βάση τα συμπεράσματα της υδρολογικής και υδραυλικής μελέτης) συντελείται η επίτευξη του στόχου σχεδιασμού, περί αποκατάστασης της υδραυλικής συνέχειας του υδρογραφικού δικτύου και της παροχέτευσης με ασφάλεια, προς τη θάλασσα, της παροχής περιόδου επαναφοράς 50-ετίας.

Το υπό εξέταση έργο αναπτύσσεται εντός των διοικητικών ορίων της Δ.Ε Μαραθώνα, του Δήμου Μαραθώνα της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής και της περιοχής αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Τα επιμέρους έργα εκτείνονται νότια και νοτιοανατολικά της τεχνητής Λίμνης Μαραθώνα σε απόσταση >1500μ από αυτή. Τα ανάντη τα έργα αφορούν τα ρέματα Οινόης και Αγ.Τριάδας ,τα οποία στη συνέχεια συγκλίνουν σε κοινή κοίτη και διέρχονται από το εσωτερικό του οικισμού του Μαραθώνα, ενώ νοτιότερα του οικισμού διαχωρίζονται εκ νέου σε δύο κλάδους (ρ. Σέχρι και ρ. Καινούργιο) έως την παραλιακή ζώνη, βόρεια της περιοχής «Παραλία Μαραθώνα» και νότια–νοτιοδυτικά της περιοχής προστασίας του Εθνικού Πάρκου Σχινιά.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

 • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
 • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
 • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV