Κατερίνα
Παναγέα

Προχωρά νέο αντιπλημμυρικό έργο στην Πάτρα.

Συγκεκριμένα, δόθηκε έγκριση των περιβαλλοντικών όρων των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας του ρέματος “ΜΕΙΛΙΧΟΣ” μήκους 383μ.,που διέρχεται μέσω του σχεδίου πόλης της Πάτρας, στο κατάντη τμήμα του μέχρι τις εκβολές.

Φορέας του έργου είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Περιγραφή του έργου

Η υπό εξέταση μελέτη αφορά στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας του ρέματος “ΜΕΙΛΙΧΟΣ” περιοχής Πατρών, σε μήκος 383μ. που διέρχεται μέσω του σχεδίου πόλης της Πάτρας στο κατάντη τμήμα του μέχρι τις εκβολές, που είναι ήδη οριοθετημένο με τροποποίηση της υφιστάμενης οριοθέτησης και νέα έργα διευθέτησης λόγω πρόβλεψης κατασκευής νέου οδικού έργου. Η περιοχή μελέτης βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πατρέων, και συγκεκριμένα βρίσκεται στην πυκνοδομημένη περιοχή της Μέσης Αγυιάς μέχρι τις εκβολές στην περιοχή του Ναυτικού ομίλου.

Σύμφωνα με την Υδραυλική Προμελέτη το ρέμα Μείλιχος έχει συνολική λεκάνη 14,23 km2 και μήκος κοίτης 9,19 km. Το μελετώμενο τμήμα του ρέματος με προτάσεις αντιπλημμυρικών έργων και οριοθέτησης, αναπτύσσεται σε μήκος κοίτης 383μ. που είναι κυρίως με ανοικτές διατομές, πλην θέσεων τεχνικών έργων για διέλευση δρόμων. Σκοπός της μελέτης είναι η ανασύνταξη της εγκεκριμένης μελέτης διευθέτησης και οριοθέτησης του χείμαρρου Μείλιχου στην περιοχή, με σκοπό την διαμόρφωση γεφύρωσης επί της οδού Κ. Καραμανλή. Η οδός Κ. Καραμανλή είναι προβλεπόμενη οδός του Σχεδίου Πόλης, παράλληλη προς την παραλιακή οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, πλάτους 30,00 μ. Σήμερα δεν είναι διανοιγμένη. Μετά την διάνοιξή της και την διέλευση, μέσω γέφυρας, επάνω από τον ποταμό Μείλιχο προβλέπεται η λειτουργία της ως κεντρική αρτηρία και η παραλαβή του κυκλοφοριακού φόρτου της Ηρ. Πολυτεχνείου.

Όλα τα προτεινόμενα έργα διευθέτησης και γεφύρωσης βρίσκονται εντός των εγκεκριμένων Οριογραμμών.

Συνοπτικά τα προτεινόμενα έργα διευθέτησης και αντιπλημμυρικής προστασίας του ρέματος Μείλιχος είναι :

 • Διευθέτηση της κοίτης από τη Χ.Θ. 0+000 έως τη Χ.Θ. 0+059 με ανοικτή ορθογωνική διατομή από σκυρόδεμα, εσωτερικών διαστάσεων 19,00 x 1,50 μ.
 • Στο τμήμα από ΧΘ 0_059 έως 0+077 κατασκευή τεχνικού οδού Ηρώων Πολυτεχνείου, αποτελούμενο από τρίδυμο ορθογωνικό οχετό 3 x 6,00 x min 1,20 μ.
 • Διευθέτηση της κοίτης από τη Χ.Θ. 0+077 έως τη Χ.Θ. 0+165 με ανοικτή ορθογωνική διατομή από σκυρόδεμα, εσωτερικών διαστάσεων 14,00 x 2,65 μ..
 • Στο τμήμα από ΧΘ 0+165 έως 0+201 κατασκευή τεχνικού της προβλεπόμενης οδού Καραμανλή, δίδυμος ορθογωνικός οχετός 2 x 6,00 x min 2,30 μ.
 • Διευθέτηση της κοίτης από τη Χ.Θ. 0+200,86 έως τη Χ.Θ. 0+223,80 με ανοικτή ορθογωνική διατομή από σκυρόδεμα, εσωτερικών διαστάσεων 13,0-14,0 μ x 2,25 μ.
 • Διευθέτηση της υφιστάμενης φυσικής διατομής από τη Χ.Θ. 0+223,8 έως τη Χ.Θ. 0+383 με ανοικτή κλιμακωτή τραπεζοειδή διώρυγα από συρματοκιβώτια, πλάτους στη στέψη 14,00, ύψους 2,00 μ. και κλίσης πρανών β:υ = 1:2.

Επιπρόσθετα, οι εργασίες για την υλοποίηση των ανωτέρω έργων περιλαμβάνουν:

 • Καθαίρεση και αποξήλωση των υφιστάμενων ανεπαρκών έργων διευθέτησης από σκυρόδεμα και μεταφορά των υλικών σε χώρο διαχείρισης ΑΕΚΚ Ν. Αχαΐας.
 • Εκσκαφές εντός της κοίτης του ρέματος στο πλάτος και στο βάθος που προβλέπεται από τη μελέτη για την κατασκευή των έργων διευθέτησης της κοίτης.
 • Κατασκευή ανοικτής ορθογωνικής διατομής από σκυρόδεμα πλάτους 14,00μ. και βάθους 2,50-3,0μ. σε μήκος 120μ. και πλάτους 19,0μ. με βάθος 1,50μ. προς τα κατάντη σε μήκος 60μ από οπλισμένο σκυρόδεμα για τη διασφάλιση της υδραυλικής επάρκειας.
 • Κατασκευή νέων εκατέρωθεν επενδύσεων της ανοικτής κοίτης από συρματοκιβώτια ύψους 2,0μ. σε μήκος κοίτης 100μ. και ύψους 3,0μ. σε μήκος κοίτης 60μ. προς τα ανάντη για εξασφάλιση της αντιδιαβρωτικής προστασίας των πρανών.
 • Νέα τεχνικά από σκυρόδεμα όπως γέφυρα άνωθεν της παραλιακής Ηρώων Πολυτεχνείου μήκους 20μ., της νέας οδού Καραμανλή μήκους 37μ. και αναβαθμός πτώσης στη Χ.Θ. 0+223,8

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

 • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
 • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
 • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV