Κατερίνα
Παναγέα

Προχωρά επένδυση ΑΠΕ με φωτοβολταϊκό και αποθήκευση ενέργειας στη Φλώρινα.

Συγκεκριμένα, δόθηκε έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Ηλεκτροπαραγωγικός Σταθμός Κατανεμόμενης Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΑΜΠΗΕ) συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 108MW με χρήση συσσωρευτών αποθήκευσης – 60MW Φωτοβολταϊκά στη θέση ‘Γυμνό’ και Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) 33/400KV στη θέση ‘Στέργες’, στους Δήμους Φλώρινας και Αμυνταίου, Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

Φορέας της επένδυσης είναι η εταιρεία DISPATCH RENEWABLE ENERGY ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με δ.τ. «DIREEN A.E.».

Περιγραφή του έργου

Τα έργα αφορούν στην κατασκευή και λειτουργία Ηλεκτροπαραγωγικού Σταθμού Κατανεμόμενης Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΑΜΠΗΕ) συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 108MW με χρήση συσσωρευτών αποθήκευσης – 60MW Φωτοβολταϊκά στη θέση “Γυμνό” και Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) 33/400kV στη θέση “Στέργες”, των Δήμων Φλώρινας και Αμυνταίου, Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Η συνολική ισχύς του συστήματος αποθήκευσης (εγγυημένη αποδιδόμενη ισχύς) στο δίκτυο θα είναι 108MW, ενώ το Σύστημα Παραγωγής/Αποθήκευσης θα αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα:

 • 59 συστοιχίες (containerized) μπαταριών, συνολικής ισχύος 108MW και αντίστοιχης συνολικής καθαρής αποθηκευτικής ικανότητας (εγχεόμενη ενέργεια) 216MWh
 • Ελεγκτές υποσυστημάτων (BMS, EMS)
 • 24 αμφίδρομους αντιστροφείς (bi-directional inverters 24 x GAMESA ELECTRIC PVS 4500 40fts containerized)

Συνολικά τα προτεινόμενα έργα περιλαμβάνουν:

Για το Σταθμό ΚΑΜΠΗΕ στη θέση “Γυμνό”, εγκατεστημένης ισχύος 108MW με χρήση συσσωρευτών & του Φωτοβολταϊκού Σταθμού εγκατεστημένης ισχύος 60MW:

 • Κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού συνολικής ισχύος 60ΜW, ο οποίος θα συνεπικουρεί ενεργειακά το σύστημα αποθήκευσης, με 109.091 φωτοβολταϊκά πλαίσια ισχύος 550W έκαστο, τύπου JKM550M, της εταιρίας Jinko Solar, καθώς και 24 μετατροπείς της εταιρίας Gamesa Electric, τύπου PVS 2500, με τους αντίστοιχους μετασχηματιστές ανύψωσης Χαμηλή/Μέση Τάση (20ft ISO containers).
 • Κατασκευή 2 0 Tdκατάλληλων υποστηρικτικών δομών για την τοποθέτηση των φ/β πλαισίων και των μετατροπέων ενέργειας. Οι υποστηρικτικές δομές είναι μεταλλικές κατασκευές, κατάλληλα επεξεργασμένες για χρόνια έκθεση σε εξωτερικές συνθήκες και φέρουν στο πάνω μέρος τους τραβέρσες, σε κατάλληλο ύψος ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή κλίση, όπου στηρίζονται τα φωτοβολταϊκά πλαίσια. Για τη στήριξη των φωτοβολταϊκών στοιχείων θα χρησιμοποιηθεί σύστημα στήριξης με την μέθοδο της πασσαλόμπηξης.
 • Τοποθέτηση του Κέντρου Ελέγχου (προκατασκευασμένo container) και του Συστήματος τηλεπαρακολούθησης –τηλεελέγχου. Στο κέντρο ελέγχου θα εγκατασταθεί ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός (κεντρικός πίνακας ΜΤ, τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός για τη παρακολούθηση του Φωτοβολταϊκού σταθμού και του αποθηκευτικού συστήματος, μετασχηματιστής, διακριτή διάταξη αμφίδρομης μέτρησης, τόσο της εγχεόμενης, όσο και της αναρροφούμενης ενέργειας προς και από το δίκτυο, καθώς και χώρος γραφείου και εξυπηρέτησης του προσωπικού). Το κτίριο του κέντρου ελέγχου του έργου θα εγκατασταθεί εντός έκτασης 500m2, ενώ η αναγκαία επιφάνεια για την εγκατάσταση του είναι 150m2.
 • Κατασκευή πλατειών εγκατάστασης των κοντέινερ (40ft ISO container και 20ft ISO container), τόσο των συσσωρευτών, όσο και των μετατροπέων.
 • Εγκατάσταση του Συστήματος Αποθήκευσης – Συσσωρευτών. Το σύστημα αποθήκευσης του σταθμού θα χρησιμοποιεί ως μονάδες αποθήκευσης ηλεκτρικούς συσσωρευτές λιθίου φωσφορικού σιδήρου συνολικής εγχεόμενης ενέργειας ίση με 216MWh. Κάθε αποθηκευτική μονάδα διαθέτει αυτόνομα και ανεξάρτητα στοιχεία, τα οποία είναι εξοπλισμένα με μετατροπείς συνεχούς τάσεις (DC-DC converters), προκειμένου να επιτυγχάνεται η βέλτιστη δυνατή απόδοση σε κάθε λειτουργική τους κατάσταση. Το σύστημα αποθήκευσης του σταθμού, διασυνδέεται εκτός από το δίκτυο και με τις μονάδες ΑΠΕ του ΚΑΜΠΗΕ μέσω είκοσι τεσσάρων (24) αντριστροφέων (ελεγκτές φόρτισης – battery chargers) συνολικής ισχύος
  60MW (24 x PVS 2500 20ft container), οι οποίοι οδηγούνται από ένα λογισμικό παρακολούθησης και ελέγχου (EMS & BMS)
 • Κατασκευή δικτύου Μέσης Τάσης κατά μήκος των υποστηρικτικών δομών και κατά μήκος των δρόμων για τη συγκέντρωση της συνολικής παραγόμενης ενέργειας, τόσο για τη διασύνδεση των φωτοβολταϊκών πλαισίων μεταξύ τους, όσο και με το Κέντρο Ελέγχου. Το υπόγειο καλώδιο ισχύος ΜΤ που θα συνδέεται με τα φωτοβολταϊκά πάνελ θα καταλήγει εντός του κτιρίου ελέγχου δια μέσω καλωδίων, τα οποία θα εισέρχονται σε μεταλλικούς πίνακες.
 • Βελτίωση της υφιστάμενης οδοποιίας όπου απαιτηθεί.
 • Κατασκευή περίφραξης της ΚΑΜΠΗΕ και του ΦΒ από πλέγμα γαλβανιζέ με άνοιγμα οπής 50x50mm, πάχους 2,5mm και ύψους 2m. Εντός της προτεινόμενης περίφραξης του ΚΑΜΠΗΕ θα εγκατασταθεί το Κέντρο Ελέγχου (προκατασκευασμένo container) καθώς και το σύστημα αποθήκευσης – συσσωρευτών.
 • Διασύνδεση του κέντρου ελέγχου με το νέο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης 33/400KV, το οποίο θα κατασκευαστεί πλησίον της περιοχής ενδιαφέροντος από την εταιρία, στη θέση “Στέργες”.

Για τo νέο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης 33/400kV (ΚΥΤ) στη θέση “Στέργες”:

 • Κατασκευή των τμημάτων Μέσης 33kV και Υπερυψηλής Τάσης 400kV.
 • Κατασκευή των κτιρίων ελέγχου και παρακολούθησης (Κτίριο Α.Δ.Μ.Η.Ε. & Κτίριο Παραγωγού).
 • Τοποθέτηση μετασχηματιστών ανύψωσης Μέσης Τάσης (Μ.Τ.)/Υψηλή Τάση (Υ.Τ.).
 • Βελτίωση της υφιστάμενης οδοποιίας όπου απαιτηθεί. Εσωτερικά του γηπέδου του ΚΥΤ και για την πρόσβαση στο κτίριο
  και τον υπαίθριο εξοπλισμό θα κατασκευαστεί οδοποιία με ασφαλτόστρωση. Το υπόλοιπο τμήμα του γηπέδου του θα καλυφθεί με χαλίκι για την προστασία του προσωπικού από επικίνδυνες ηλεκτρικές τάσεις (βηματικές και επαφής). Για τον ίδιο λόγο θα κατασκευαστεί σε βάθος μεγαλύτερο ή ίσο των 60cm σύστημα γείωσης αποτελούμενο από κάναβο αγωγών επικασσιτερωμένου χαλκού διατομής 120mm2

Η ισχύς θα εγχέεται στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) και πιο συγκεκριμένα στην Υφιστάμενη Εναέρια Γραμμή Μεταφοράς Υψηλής Τάσης, η οποία βρίσκεται βορειοανατολικά του έργου, μέσω της νέας Υπόγειας Γραμμής Μεταφοράς Υπερυψηλής Τάσης.

 

 

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

 • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
 • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
 • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV