Connect with us

Περιβάλλον-Περιβαλλοντικά έργα

Προχωράει ο σχεδιασμός της διαχείρισης στερεών αποβλήτων Θεσσαλίας

Δημοσιεύθηκε

στις

Υπογράφηκε η σύμβαση εκπόνησης της Αναθεώρησης του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Θεσσαλίας, μεταξύ του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστού και του αναδόχου. Η υπογραφή έγινε παρουσία των εκπροσώπων των 3 Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) της Θεσσαλίας, καθώς και στελεχών της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας και της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού. 
 
Όπως ανέφερε ο κ. Κ. Αγοραστός: «Το μεγάλο ζήτημα της διαχείρισης των αστικών αποβλήτων απαιτεί συνεργασία, υπευθυνότητα και ολοκληρωμένο περιφερειακό σχεδιασμό. Είμαστε σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς έτσι ώστε να η Θεσσαλία να είναι έτοιμη να απορροφήσει τα κονδύλια που εκχωρηθούν από το Υπουργείο για το σκοπό αυτό. Στόχος μας μέσα από την αναθεώρηση του σχεδιασμού είναι να υιοθετήσουμε τους ενδεδειγμένους και επιστημονικά τεκμηριωμένους τρόπους για την καλύτερη διαχείριση των απορριμμάτων. Επιζητούμε την βέλτιστη δυνατή λύση η οποία θα είναι όμως και οικονομικά αλλά και κοινωνικά ωφέλιμη. Η Θεσσαλία είναι η πιο πράσινη περιφέρεια και καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να γίνει ακόμα καλύτερη στο μέλλον». 
 
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, λόγω της μη ύπαρξης Περιφερειακού ΦοΔΣΑ, έχει την αρμοδιότητα για την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ. Στο πλαίσιο αυτό, ξεκινά η όλη διαδικασία. Σύμφωνα με τον ισχύοντα έως σήμερα ΠΕΣΔΑ της Θεσσαλίας, εγκεκριμένος από το 2006, υλοποιήθηκαν με χρηματοδότηση από διάφορες πηγές έως σήμερα, τα έργα: αποκατάσταση του συνόλου των 482 καταγεγραμμένων Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ), υποδομές διάθεσης αποβλήτων που αφορούν στην κατασκευή και λειτουργία 7 Χώρων Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΑ), 9 Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και 3 Κέντρο Διαλογής & Ανάκτησης Υλικών  (ΚΔΑΥ) για την εκτροπή του κλάσματος των υλικών που συλλέγεται από τους κάδους ανακύκλωσης. Οι υφιστάμενες υποδομές διαχείρισης παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα : 
 
Υποδομές διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Θεσσαλίας
α/α ΧΥΤΑ ΣΜΑ ΚΔΑΥ
1 Καρδίτσας – Τρικάλων Πύλης Δυτικής Θεσσαλίας
2 Λάρισας Καλαμπάκας Λάρισας
3 Βόλου Καρδίτσας Βόλου
4 Αργαλαστής Σοφάδων
5 Σκιάθου Πλαστήρα
6 Σκοπέλου Αγιάς
7 Αλοννήσου Ελασσόνας
8 Πολυδάμαντα
9 Αλμυρού
 
Αναφέρουμε ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει σε λειτουργία ένα πλήρες σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων, ενώ υπολείπονται πλέον η μετατροπή των ΧΥΤΑ σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) με την εφαρμογή όλων των απαραίτητων έργων. Η  επικαιροποίηση / αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Θεσσαλίας, αποτελεί υποχρέωση της Περιφέρειάς μας σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, προκειμένου να προσαρμοστεί με τις βασικές αρχές και κατευθύνσεις της Οδηγίας 2008/98 και του Νόμου 4042/2012, αλλά και τις κατευθύνσεις των σχεδιασμών ενόψει της προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Αντίστοιχη διαδικασία εξελίσσεται σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, ενώ ο Εθνικός Σχεδιασμός προχωρά παράλληλα. Η επικαιροποίηση του ΠΕΣΔΑ αφορά κατά προτεραιότητα στα ακόλουθα:
 
Α) Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ), στα οποία περιλαμβάνονται ως  διακριτά «ρεύματα» τα : 1) Σύμμεικτα και Βιοαπόβλητα, 2) Απόβλητα Συσκευασιών, 3) Απόβλητα φορητών στηλών, 4) Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού οικιακής προέλευσης, 5) Μικρές ποσότητες επικίνδυνων στα αστικά απόβλητα
Β) Ιλύες αστικού τύπου από εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) κατηγορίας Α, Β και Γ, ξενοδοχειακών μονάδων, βιομηχανικών κλάδων και άλλων πηγών (π.χ. από καθαρισμό καναλιών).
Γ) Απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) .
 
Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της διαδικασίας προβλέπεται να είναι έως το τέλος του 2014. Στο πλαίσιο αυτό εκπονείται και η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίμησης, που θα εξετάσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προτάσεων που θα περιέχονται στο ΠΕΣΔΑ. Τέλος γίνεται διερεύνηση για τη σύσταση του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ Θεσσαλίας, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη νομική μορφή των ΦοΔΣΑ Θεσσαλίας. 
Υπενθυμίζουμε ότι έχει ήδη εκπονηθεί μέσα από διαβούλευση, η μελέτη συγκριτικής αξιολόγησης εναλλακτικών σεναρίων επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων στη Θεσσαλία, η οποία θα ληφθεί υπόψη κατά την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ. 
Σημειώνουμε ότι στο υπό έγκριση από την Ε.Ε. ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020, έχουν προβλεφθεί πόροι ύψους 10 εκατ. ευρώ για: α) για τη δημιουργία «πράσινων σημείων» σε αστικά κέντρα, β) για οικιακή κομποστοποίηση σε περιαστικές περιοχές, γ) για συστήματα διαλογής βιοαποβλήτων (καφέ κάδοι) και αποκεντρωμένες μονάδες επεξεργασίας βιοαποβλήτων, δ) και κοινές δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού και ανακύκλωσης.
Στο Τομεακό Πρόγραμμα περιλαμβάνονται πόροι για την κατασκευή των Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) που θα προκύψουν και από το ΠΕΣΔΑ, με συμφωνία «εκχώρησης» των πόρων αυτών, ύψους 48 εκ.ευρώ, στην Περιφέρεια για διαχείριση.  
Στη συνάντηση, διαπιστώθηκε από όλους η πολύ καλή συνεργασία μεταξύ των ΦοΔΣΑ και της Περιφέρειας σε όλο το προηγούμενο διάστημα, που οδήγησε στη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ για κατασκευή των απαραίτητων επεκτάσεων των 3 μεγάλων ΧΥΤΑ της Θεσσαλίας, έργα πρώτης ανάγκης και προτεραιότητας. Η συνεργασία αυτή θα συνεχιστεί, για το βέλτιστο αποτέλεσμα διαχείρισης απορριμμάτων στη Θεσσαλία, στους συντομότερα εφικτούς χρόνους, προκειμένου να αντιμετωπιστούν περιβαλλοντικά ζητήματα, να μην υπάρξει κίνδυνος επιβολής προστίμων, τουναντίον μείωσης του κόστους διαχείρισης που προκύπτει από το νομοθετικό πλαίσιο. 
Συμμετείχαν ο Πρόεδρος του ΦοΔΣΑ Λάρισας – Δήμαρχος Αγιάς κ.Γκουντάρας, εκ μέρους του ΦοΔΣΑ Βόλου (ΣΥΔΙΣΑ) ο Πρόεδρος κ. Αναστασίου, ο κ. Γανωτής – Αντιδήμαρχος Βόλου, εκ μέρους του ΦοΔΣΑ Τρικάλων και Καρδίτσας – ΠΑΔΥΘ ΑΕ – ο Πρόεδρος κ. Στουρνάρας και ο κ. Πλιάσσας, ο Διευθυντής της Δ/νσης ΠΕΧΩΣ Περιφέρειας κ.Κουτσοτάσιος και ο κ.Τσίπης, η Προϊσταμένη της ΕΔΑ Θεσσαλίας κ.Σαραφίδου και τα στελέχη κ.κ. Γραββάνη και Βαλλούς.   
 

Advertisement href="https://tuvaustriahellas.gr/ypiresies/?service=ypodomon#service-container" target="_blank">

Facebook

Ετικέτες

δημοφιλη θεματα