Νίκος
Καραγιάννης

Σε δημοπράτηση βγήκε ακόμα ένα μεγάλο έργο από το Ταμείο Ανάκαμψης και αφορά τις Έξυπνες Γέφυρες των Περιφερειών της χώρας.

Πρόκειται για ένα έργο που στόχο έχει την παρακολούθηση των πολλών γεφυρών ανά την χώρα, αρκετές εκ των οποίων μετρούν δεκαετίες ζωής χωρίς την απαραίτητη συντήρηση. Αναθέτουσα Αρχή είναι το ΤΕΕ.

Το κόστος του έργου ανέρχεται σε ποσό με ΦΠΑ 120,23 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 96,96 εκατ. ευρώ) ενώ υπάρχει και δικαίωμα προαίρεσης κατά 50% που μπορεί να ενεργοποιηθεί με απόφαση του ΤΕΕ, ανεβάζοντας ουσιαστικά τον προϋπολογισμό του έργου στα 180,34 εκατ. ευρώ.

Η δημοπράτηση του έργου θα γίνει στις 7 Ιουλίου ενώ στις 13 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η αποσφράγιση των προσφορών. Ο διαγωνισμός είναι μειοδοτικός. Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Το έργο θα υλοποιηθεί με την μέθοδο της συμφωνίας πλαισίου και η διάρκεια της ορίζεται σε 30 μήνες από την υπογραφή της. Αυτό σημαίνει πως από την διαγωνιστική διαδικασία δύναται να επιλεγούν μέχρι και τρεις διαφορετικοί ανάδοχοι. Αυτοί ανά περίπτωση θα καλούνται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους κάθε φορά που θα τους καλεί το ΤΕΕ, ένας εκ των οποίων κάθε φορά θα αναλαμβάνει το τρέχων αντικείμενο έργου.

Το αντικείμενο του έργου θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2025 εξαιρουμένης της προαίρεσης. Επισημαίνεται ότι στη συνολική διάρκεια περιλαμβάνεται και ο χρόνος που θα απαιτηθεί για την παραλαβή των ενδιάμεσων φάσεων ή παραδόσεων μέχρι την τελευταία παράδοση της τελευταίας εκτελεστικής σύμβασης που ορίζει και την οριστική παραλαβή του συνόλου του έργου.

Οι υπηρεσίες που θα χρειαστούν για την εκτέλεση των εργασιών είναι: Αισθητήρες, Πλατφόρμες πακέτων λογισμικού, Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού, Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μηχανικής και κατασκευών, Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου, Εξοπλισμός μέτρησης και ελέγχου, Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη και επίσης Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ.

Αναλυτικά το έργο

Το παρόν έργο αφορά την ανάπτυξη έξυπνών υποδομών γεφυρών για τη παρακολούθηση της δομικής απόκρισης επιλεγμένων γεφυρών, στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας, σε πραγματικό χρόνο μέσω σύγχρονων συστημάτων και μεθοδολογιών ενόργανης παρακολούθησης της δομικής υγείας (Real Time Structural Health Monitoring – RTSHM).

Στα πλαίσια του προτεινόμενου έργου, κάθε Περιφέρεια θα κληθεί να προτείνει και να προτεραιοποιήσει ανάλογα με τον βαθμό επικινδυνότητάς τους τις γέφυρες αρμοδιότητάς της οι οποίες χρήζουν παρακολούθησης αναφορικά με την στατική τους επάρκεια.

Πιο συγκεκριμένα με την παρούσα σύμβαση Συμφωνίας-Πλαίσιο οι Περιφέρειες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν κρίσιμες παραμέτρους που αφορούν τη δομική υγεία 260 γεφυρών αρμοδιότητάς τους μέσα από την προμήθεια και εγκατάσταση αισθητήρων ΙοΤ, εξειδικευμένου λογισμικού και πραγματοποίησης ελέγχων.

Η συντήρηση και η λειτουργία του μεγαλύτερου ποσοστού των γεφυρών της χώρας υπάγεται στην αρμοδιότητα των 13 Περιφερειών της χώρας. Η πλειονότητα αυτών κατασκευάστηκαν στις δεκαετίες ’50 έως ’80 και αντιμετωπίζουν πλέον προβλήματα γήρανσης από την έκθεσή τους σε δυσμενείς και διαβρωτικές συνθήκες.

Επιπλέον οι κανονισμοί με τους οποίους σχεδιάστηκαν οι γέφυρες κατά την περίοδο αυτή, κρίνονται σήμερα παρωχημένοι καθώς δεν είχαν ιδιαίτερες προβλέψεις στην ανθεκτικότητα, την αντισεισμικότητα και τον τρόπο κατασκευής τους. Η ολοένα αυξανόμενη τάση του κυκλοφοριακού φόρτου και του μεγέθους των μεταφερόμενων φορτίων οδηγεί στην αύξηση των φορτίσεων που δέχονται οι γέφυρες.

Η εφαρμογή εξειδικευμένων μεθοδολογιών ενόργανης δομικής παρακολούθησης, συνδυασμού δηλαδή τεκμηρίωσης – ενοργάνωσης και γρήγορης αποτίμησης, αποτελεί παγκοσμίως την πιο δόκιμη μέθοδο εκτίμησης ενδεχόμενων υποβαθμίσεων της δομικής υγείας των κατασκευών σε βάθος χρόνου. Η συνθήκη ελέγχου είναι η αξιολόγηση σε πραγματικό χρόνο της δομικής τρωτότητας των γεφυρών υπό τα συνήθη φορτία λειτουργίας και ο καθορισμός με σαφήνεια των μεγίστων επιτρεπόμενων όριων διελεύσεων (έλεγχος μεγίστων παραμορφώσεων).

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η έγκαιρη πρόβλεψη αστοχιών (situational awareness), δίνεται η δυνατότητα άμεσων λήψεων αποφάσεων και μέτρων (informed decision making process) ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται η εξοικονόμηση πόρων μέσω προτεραιοποίησης συντηρήσεων και ενισχύσεων όπου πραγματικά απαιτείται.

Το εφαρμοζόμενο σύστημα

Το Σύστημα RTSHM θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από υλικά βιομηχανικής προέλευσης με δυνατότητα για συνεχή και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος κατά την διάρκεια δυσμενών καιρικών και λειτουργικών συνθηκών. Επιπλέον, θα πρέπει να εξασφαλίζει αυτόματη αξιολόγηση μεταβολών της δομικής απόκρισης των γεφυρών με ανάλυση και μετεπεξεργασία μεγάλου όγκου καταγραφών χαρακτηριστικών μεγεθών.

Καθ’ όλη την διάρκεια του έργου, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη λειτουργία συστήματος RTSHM και συνεχής εποπτεία της συμπεριφοράς των παρακολουθούμενων υποδομών μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας του συστήματος RTSHM.

Τα συστήματα έξυπνων γεφυρών θα αποτελούνται ενδεικτικά από:
1. Κεντρικό λογισμικό καταγραφής και εκτίμησης
2. 520 καταγραφικούς σταθμούς με σύστημα αδιάλειπτης επικοινωνίας με την ενιαία διαδικτυακή
πλατφόρμα
3. 3120 αισθητήρες μέτρησης ανηγμένης αξονικής παραμόρφωσης (παραμορφωσίμετρα)
4. 520 αισθητήρες μέτρησης επιτάχυνσης (δονησιογράφους)
5. 90 αισθητήρες μέτρησης της στάθμης υδάτων
6. 520 αισθητήρες μέτρησης θερμοκρασίας περιβάλλοντος
7. Τηλεπικοινωνιακά έξοδα

Στο προτεινόμενο έργο περιλαμβάνεται η προμήθεια, η εγκατάσταση και η θέση σε λειτουργία όλων των ανωτέρω συστημάτων ενόργανης δομικής παρακολούθησης RTSHM μετά της απαιτούμενης εργασίας, των υλικών και των μικροϋλικών που θα απαιτηθούν.

Στο αντικείμενο της Σύμβασης επίσης περιλαμβάνονται:
a) ανάπτυξη αλγορίθμων πλατφόρμας «Έξυπνης Παρακολούθησης Γεφυρών»
b) υπηρεσίες εκπαίδευσης
c) ο πρωτοβάθμιος έλεγχος των τεχνικών και ο σχεδιασμός της ενόργανης παρακολούθησης καθώς και του συστήματος IoT
d) ο δευτεροβάθμιος έλεγχος των γεφυρών μέσω κατάλληλης μοντελοποίησης των τεχνικών σε επίπεδο προμελέτης
e) η δημιουργία Ψηφιακού Αποθετηρίου και Πλατφόρμας «Έξυπνων Γεφυρών»
f) η προμήθεια μετά της εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία των Συστημάτων Ενόργανης Παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο (Real Time Structural Health Monitoring ή RTSHM)
g) η διεξαγωγή Μη Καταστροφικών Δοκιμαστικών Φορτίσεων στις γέφυρες και η επικαιροποίηση των μελετών
h) η πιλοτική λειτουργία των συστημάτων, και
i) η ενόργανη δομική παρακολούθηση των τεχνικών, παραγωγική και εγγυημένη λειτουργία των συστημάτων.
j) υπηρεσίες τεχνικής βοήθειας

Επίσης, προβλέπεται και η παροχή υπηρεσιών εγγύησης του εξοπλισμού και τεχνικής υποστήριξης για δύο (2) έτη μετά την οριστική παραλαβή της κάθε εκτελεστικής σύμβασης χωρίς πρόσθετο κόστος.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV