Βαγγέλης
Θάνος

Παράταση έλαβε ο διαγωνισμός του έργου “Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία του ολοκληρωμένου συστήματος επεξεργασίας στερεών αποβλήτων νησιού Θήρας”.

Μια προγραμματισμένη αναβάθμιση στη βάση δεδομένων του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), είχε σαν αποτέλεσμα την παράταση του διαγωνισμού. Η αναβάθμιση των συστημάτων ήταν προγραμματισμένη από την Παρασκευή 14/10/2022 και ώρα 18:05 μέχρι και την Πέμπτη 20/10/2022 και ώρα 8:00. Η ημερομηνία έναρξης των εργασιών για την αναβάθμιση, έπεφτε πάνω στην καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού, που είχε ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή.

Όπως είχε γίνει γνωστό, κατά τη διάρκεια διακοπής των υπηρεσιών του υποσυστήματος δεν θα ήταν δυνατή:

-Η διεξαγωγή των ηλεκτρονικών διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων, Προμηθειών και Υπηρεσιών των Αναθετουσών Αρχών και Αναθετόντων Φορέων μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.

-Προμήθειες και Υπηρεσίες Η αναζήτηση ηλεκτρονικών διαγωνισμών Προμηθειών και Υπηρεσιών

-Η εγγραφή νέων χρηστών

Έτσι κρίθηκε ωφέλιμο να δοθεί μια μικρή παράταση στη διαδικασία, για να αποφευχθούν οποιαδήποτε εμπόδια προέκυπταν στους ενδιαφερόμενους φορείς κατά την τελευταία ήμερα. Πλέον η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενδιαφέροντος είναι στις 9 Νοεμβρίου 2022, ενώ η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 15 Νοεμβρίου.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 52,9 εκατ. ευρώ (αξία χωρίς ΦΠΑ 42,7 εκατ.). Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το πρότζεκτ θα υλοποιηθεί υπό το μορφή ΣΔΙΤ.

Ταυτότητα έργου

Το αντικείμενο της Σύμπραξης συνίσταται στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία των υποδομών του έργου της Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Αποβλήτων της Νήσου Θήρας για χρονικό διάστημα έως 27 έτη, με σκοπό την εκπλήρωση των περιβαλλοντικών στόχων που έχουν τεθεί από την εθνική νομοθεσία και τις ευρωπαϊκές οδηγίες σχετικά με τη διαχείριση στερεών αστικών αποβλήτων. Το ακριβές χρονικό διάστημα της σύμβασης σύμπραξης θα καθοριστεί ειδικότερα στο πλαίσιο της προτεινόμενης διαδικασίας ανάθεσης του Ανταγωνιστικού Διαλόγου.

Η συνολική ετήσια δυναμικότητα της Ο.Ε.Δ.Α. Θήρας έχει ενδεικτικά εκτιμηθεί σε 27.226 τόνους, ωστόσο η ακριβής ποσότητα θα προσδιοριστεί κατά τη διάρκεια του Ανταγωνιστικού Διαλόγου.

Το έργο ΣΔΙΤ, αποτελείται, μεταξύ άλλων, από:
• Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) που περιλαμβάνει:
-Επεξεργασία των σύμμεικτων υπολειμματικών Απορριμμάτων
-Επεξεργασία των Ανακυκλώσιμων Υλικών από προγράμματα χωριστής συλλογής
• Μονάδα Κομποστοποίησης Προδιαλεγμένων Οργανικών.
• Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.).

Ο ανάδοχος θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στη Σύμβαση Σύμπραξης. Πιο συγκεκριμένα, θα αναλάβει τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση του αντικειμένου της Σύμπραξης.

Τα οφέλη του έργου

Σύμφωνα με το ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου, η κατασκευή και λειτουργία έργων Διαχείρισης & Επεξεργασίας των Στερεών Αποβλήτων για το σύνολο του Νησιού κρίνεται απολύτως επείγουσα και επιβεβλημένη. Η κατασκευή της μονάδας θα οδηγήσει στην παύση λειτουργίας του υφιστάμενου Χ.Α.Δ.Α. και παράλληλα θα σηματοδοτήσει την αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου.

Επιπλέον η νέα υποδομή αναμένεται να συμβάλει:

• Στην ανάκτηση αξιοποιήσιμων προϊόντων και υλικών, επιπρόσθετα της δυναμικότητας του ήδη λειτουργούντος Κ.Δ.Α.Υ.
• στην παραγωγή και αξιοποίηση δευτερογενών προϊόντων ή/ και ενέργειας
• στην εκτροπή βιοαποδομήσιμου κλάσματος των αποβλήτων (ΒΑΑ) από ταφή.
• Στην εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας.
• Στην ελαχιστοποίηση των υλικών που θα οδηγούνται στον Χ.Υ.Τ.Υ., με την εναπόθεση σε αυτόν μόνο των υπολειμμάτων των επιμέρους παραγωγικών διεργασιών
• Στην εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις της Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας και ιδιαίτερα με τους στόχους του νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων
• Στην εναρμόνιση με τις αρχές της Αειφόρου Ανάπτυξης και της Κυκλικής Οικονομίας.
• Στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Το έργο θα συμβάλει στην επίτευξη των εθνικών στόχων για την κλιμακούμενη χρονικά εκτροπή σημαντικής ποσότητας βιοαποδομήσιμου κλάσματος από το Χ.Υ.Τ.Υ.. Σύμφωνα με τους στόχους του Ε.Σ.Δ.Α. θα πρέπει μέχρι το έτος 2030 η μείωση να φτάσει το 10%. Συνοπτικά και βάσει των παραπάνω, με το προτεινόμενο έργο, εξασφαλίζονται τα εξής:

• Μείωση του δυναμικού εκπομπής ρυπαντών των απορριμμάτων πριν οδηγηθούν σε υγειονομική ταφή, ήτοι μείωση του ρυπαντικού φορτίου των στραγγισμάτων και των εκπομπών βιοαερίου στους Χ.Υ.Τ.Υ.

• Μείωση του βιοαποδομήσιμου κλάσματος που οδηγείται στους Χ.Υ.Τ.Υ., προκειμένου να συμβάλλει η Περιφέρεια στους στόχους μείωσης που τίθενται στον Ε.Σ.Δ.Α.
• Αύξηση της διάρκειας ζωής του προς κατασκευή Χ.Υ.Τ. μέσω μείωσης των υπολειμμάτων που οδηγούνται προς ταφή.
• Παραγωγή ανακυκλώσιμων προϊόντων, ενέργειας και compost.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV